Прикладні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Legal and Psychological Principles of Arrangement of a Child whose Parents are Deprived of Parental Rights
  (2020) Бичкова, С. С.; Bychkova, S.
  Метоюстатті є визначення психологічних засад влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Методологічний інструментарій представлено сукупністю загальнонаукових і психологічних принципів, а також теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) методів. Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи провідних вітчизняних й іноземних учених –психологів, юристів, політологів, соціологів. Наукова новизна статті полягає в тому, що в межах цієї наукової розвідки вперше у психологічній науці визначено психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Встановлено, що під час вирішення питання про місце проживання дітей у разі позбавлення одного з них батьківських прав вирішальне значення повинен мати висновок судово-психологічної експертизи. Обґрунтовано, що, визначаючи можливість передання дитини тому з батьків, хто не позбавлений батьківських прав, суд має з’ясувати моральні якості цього з батьків, прихильність дитини до нього, матеріально-побутові й сімейні умови другого з батьків, а якщо він має іншу сім’ю, то потрібно з’ясувати моральні якості дружини (чоловіка) і з огляду на це вирішити питання про передання дитини на виховання того з батьків, хто не позбавлений батьківських прав.Thepurpose of the articleis to determine the legaland psychological principles of placement of a child whose parents are deprived of parental rights. Methodological toolsare represented by a set of general scientific and psychological principles, as well as theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization) methods. The theoretical basis of the study is the work of leading domestic and foreign scientists–psychologists, lawyers, political scientists, sociologists. Thescientific noveltyof this article is that within the framework of this scientific investigation, for the first time in psychological science, the legal and psychological principles of placement of a child whose parents are deprived of parental rights have been determined. It is established that in deciding on the place of residence of children in case of deprivation of one of their parental rights should be crucial conclusion of forensic psychological examination. It is substantiated that in determining the possibility of transferring a child to a parent who is not deprived of parental rights, the court must determine the moral qualities of the parent, the child’s attachment to him, material and family conditions of the other parent, and if he has another family. Yu, it is necessary to find out the moral qualities of the wife (husband) and with this in mind to resolve the issue of transferring the child to the care of a parent who is not deprived of parental rights.
 • Item
  Психологічні особливості порушення обмежень щодо одержання подарунків. Psychological Features of Violation of Restrictions on Receiving Gifts
  (2020) Загорська, О. І.; Zahorska, O.
  Порушення обмежень щодо одержання подарунків у вітчизняному законодавстві розглядають як адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, що не прямо, а опосередковано належить до корупційних діянь. Порушення обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність. Метою цієї статті визначено дослідження особливостей суб’єктивної сторони складу правопорушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Методологія.Використано загальнонаукові методи формальної логіки (дедукції,індукції, аналогії, аналізу, синтезу, абстрагування та моделювання), за допомогою яких висвітлено психологічні особливості порушення особою обмежень щодо одержання подарунків.Violation of restrictions on the receipt of gifts in domestic law is considered as an administrative offense related to corruption, not directly, but indirectly belongs to corruption. Violation of restrictions on the receipt of gifts entails disciplinary, administrative and civil liability. Thepurposeof the article is to investigate the peculiarities of the subjective side of the offense, providedfor in Article 172-5 of the Code of Administrative Offenses. Methodology.The general scientific methods of formal logic (deduction, induction, analogy, analysis, synthesis, abstraction and modeling) are used, with the help of which administrative sanctions for violation of restrictions on receiving gifts are disclosed.
 • Item
  Специфіка ворожості й агресивності осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. The Specifics of Hostility and Aggression of Persons Prone to Experiencing Envy of Various Types
  (2020) Лісовенко, А. Ф.; Lisovenko, A.; Долінська, Л. В.; Dolinska, L.
  Агресивна поведінка людини,протиправна зокрема,характеризується складним психологічним процесом, у якому задіяні всі компоненти особистості. Дослідницький інтерес зумовлений необхідністю повнішого розуміння заздрощів як гіпотетично можливого мотиву злочинів агресивної спрямованості. Метою дослідження є аналіз взаємозв’язку показників заздрісності з показниками агресивності й ворожості особистості, а також виявлення типових видів агресії в осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. Методологія. Унауковому дослідженнівикористанокомплекс методів, що охоплює: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інтерпретація літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні методи (спостереження, опитування, тестування); математико-статистичні методи. Для обробки емпіричних даних застосовували метод кількісного (кореляційний аналіз, порівняння середніх значень за t-критерієм Стьюдента, з використанням комп’ютерної програми статистичної обробки даних SPSS 17.0 for Windows) та якісного аналізу (метод «асів» і «профілів»). Методичне забезпечення психодіагностичного дослідження здійснювали за допомогою таких методик: 1.Оригінальний тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів» (ДІЗА) й опитувальник «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів» О.П.Саннікової, А.Ф.Лісовенко; 2.«Методика діагностики ворожості» (за шкалою Кука–Медлей); 3. «Опитувальник агресивності» Басcа–Дарки. Aggressive human behavior, including unlawful, is characterized by a complex psychological process, in which all components of personality are involved. Research interest specifies the need for a deeper understanding of envy as a hypothetically possible motive for aggressive crimes. The purposeof the study is to analyze the relationship between the indicators of envy and indicators of aggression and hostility of the individual and to identify typical types of aggression among people prone to experience envy of different types. Methodology-a set of research methods, used in the research, includes the following: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalizationand interpretation of literature sources and theoretical approaches to the particular issues); empirical methods (observation, survey, testing); mathematical and statistical methods. To process empirical data, the method of quantitative (correlation analysis, comparison of average values by Student’s t-test, using computer program for statistical data processing SPSS 17.0 for Windows) and qualitative analysis (method «aces» and «profiles») are applied as well. The methodical support of psychodiagnostic research was carried out with the help of the following methods: 1. Original test-questionnaire «Differential diagnosis of personality propensity to envy» (DIZA) and questionnaire «Social guidelines of the individual relative to envy» (elaborated by O.P. Sannikova, A.F. Lisovenko); 2. «Methods of diagnosis of hostility» (after the scale of Cook –Medley); 3. «Buss-Durkee Hostility Inventor» (BDHI).
 • Item
  Психолого-педагогічні умови патріотичного виховання студентів. Psychological and Pedagogical Conditions Patriotic Education of Students
  (2020) Тищенко, О. І.; Tyshchenko, O.
  У статті висвітлено поняття патріотичного виховання студентів, а також співвідношення понять соціалізації, освіти, навчання, виховання. Патріотичне виховання визначено як цілеспрямований психолого-педагогічний вплив, спрямований на розвиток особистісних якостей студентів, який має на меті формування здатності до особистої самореалізації та участі в суспільних процесах. Метоюдослідження є теоретичне обґрунтування сутності патріотизму, визначення особливостей патріотизму на сучасному етапі розвитку України, вивчення психолого-педагогічних умов формування вмолодогопокоління високої патріотичної свідомості, любові до Батьківщини, пошани до видатних українських історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. The article covers the conceptual apparatus of patriotic education in the analysis of the relation of concepts, namely: socialization, education, training, education. Patriotic education is defined as a purposeful pedagogical influence aimed at the development of students’personal qualities, aimed at forming universal values, social behaviors, personal self-realization and participation in social democratic processes. Thus, the purposeof our study is to determine the conditions for the formation of a high patriotic consciousness in the young generation, love for Ukraine, respect for prominent Ukrainian historical figures, readiness to perform civic and constitutional duties, to specify the conceptual apparatus of patriotic personality education, to define the concept of «upbringing»and «teaching»in the categorical apparatus of pedagogy, to offer conditions for the patriotic upbringing of students.
 • Item
  Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Psychological Basics of Tactical Techniques Application
  (2020) Чорноус, Ю. М.; Chornous, Yu.
  Метою статті є висвітлення сутності тактичних прийомів і виокремлення психологічних основ їх реалізації. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Визначальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їхніх зв’язків з практичною діяльністю органів досудового розслідування, прокуратури та суду. З-поміж спеціальних методів дослідження застосовано такі: порівняльно-правовий –під час аналізу законодавства та наукових категорій; історико-правовий –з метою аналізузмісту понять «тактичний прийом», «психологічний вплив», розвитку наукових поглядів на деякі проблемні питання; системно-структурний –задля формулювання завдань, які виконують шляхом реалізації тактичних прийомів. Наукова новизна полягає у виокремленні психологічного механізму реалізації тактичних прийомів під часрозслідування, запобігання кримінальним правопорушенням ісудовому розгляду кримінальних проваджень (справ). Сформовано класифікацію тактичних прийомів у контексті спрямованості психологічного впливу осіб, що здійснюють кримінальне провадження: тактичні прийоми, які спрямовані на дотримання слідчим, прокурором, суддею доцільної лінії поведінки в умовах певної ситуації; тактичні прийоми, які спрямовані на управління проведенням процесуальної дії; тактичні прийоми, які спрямовані на управління учасниками процесуальної дії як об’єктами тактичного впливу. Висновки.Психологічний механізм реалізації тактичних прийомів передбачає: безпосередню чи опосередковану взаємодію між особою, яка здійснює кримінальне провадження,та її респондентами; їхню психологічну спрямованість, пов’язану з відтворенням події, що трапилася, актуалізацією забутого, викриттям неправди, пошуком прихованого; психологічний ефект від застосування прийомів (пов’язаний з необхідністю отримання правдивих показань, виявленням слідів кримінального правопорушення). Реалізація тактичних прийомів пов'язана із психологічним впливом на широке коло суб’єктів, здійснюється в різних формах за будь-яких ситуацій у кримінальному провадженні. Thepurpose of articleis to reveal the essence of tactical techniques and to distinguish the psychological basics of its application. Меthodology.Меthodological tools are selected with consideration of the aim defined, object specificity and research subject. General dialectic method of real phenomena study along with their relation to practices of pre-trial investigation bodies, prosecution and judiciary. Author also outlines special methods used in the research process: comparative-legal –analysis of legislation and scientific categories; historical-legal –interpretation of definitions «tactical technique», «psychological influence»,scientific formulation of; systemic-structural –formulation of tasks to be solved in the course of tactical techniques application. Scientific noveltyof the research stipulates accentuation of psychological mechanism of tactical techniques application during investigation, criminal offence prevention, criminal proceeding consideration in the court. Author offers classification of tactical techniques depending on the psychological influence focus chosen by persons responsible for criminal proceeding: tactical techniques used to ensure that investigators, prosecutors, judges keep with the optimal line of behavior in specific scenario; tactical techniquesaimed to ensure supervision of procedural activities performance; tactical techniquesaimed to control the procedural activity subjects as objects of tactical influence. Conclusions.Psychological mechanism of tactical techniques application stipulates: direct or indirect interaction between person responsible for the criminal proceeding and respondents; their psychological focus related to recreation of event that took place, updating the forgotten details, deception revelation, detection of concealed items/information; psychological effect of the techniques applied (connected with the need to receive correct testimony, detect traces of criminal offence). Application of tactical techniques is related to psychological influence on extended number of subject, presented in different forms in wide variety of investigative scenarios –conflict or non-conflict.