Специфіка ворожості й агресивності осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. The Specifics of Hostility and Aggression of Persons Prone to Experiencing Envy of Various Types

Abstract
Агресивна поведінка людини,протиправна зокрема,характеризується складним психологічним процесом, у якому задіяні всі компоненти особистості. Дослідницький інтерес зумовлений необхідністю повнішого розуміння заздрощів як гіпотетично можливого мотиву злочинів агресивної спрямованості. Метою дослідження є аналіз взаємозв’язку показників заздрісності з показниками агресивності й ворожості особистості, а також виявлення типових видів агресії в осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом. Методологія. Унауковому дослідженнівикористанокомплекс методів, що охоплює: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інтерпретація літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні методи (спостереження, опитування, тестування); математико-статистичні методи. Для обробки емпіричних даних застосовували метод кількісного (кореляційний аналіз, порівняння середніх значень за t-критерієм Стьюдента, з використанням комп’ютерної програми статистичної обробки даних SPSS 17.0 for Windows) та якісного аналізу (метод «асів» і «профілів»). Методичне забезпечення психодіагностичного дослідження здійснювали за допомогою таких методик: 1.Оригінальний тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів» (ДІЗА) й опитувальник «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів» О.П.Саннікової, А.Ф.Лісовенко; 2.«Методика діагностики ворожості» (за шкалою Кука–Медлей); 3. «Опитувальник агресивності» Басcа–Дарки. Aggressive human behavior, including unlawful, is characterized by a complex psychological process, in which all components of personality are involved. Research interest specifies the need for a deeper understanding of envy as a hypothetically possible motive for aggressive crimes. The purposeof the study is to analyze the relationship between the indicators of envy and indicators of aggression and hostility of the individual and to identify typical types of aggression among people prone to experience envy of different types. Methodology-a set of research methods, used in the research, includes the following: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalizationand interpretation of literature sources and theoretical approaches to the particular issues); empirical methods (observation, survey, testing); mathematical and statistical methods. To process empirical data, the method of quantitative (correlation analysis, comparison of average values by Student’s t-test, using computer program for statistical data processing SPSS 17.0 for Windows) and qualitative analysis (method «aces» and «profiles») are applied as well. The methodical support of psychodiagnostic research was carried out with the help of the following methods: 1. Original test-questionnaire «Differential diagnosis of personality propensity to envy» (DIZA) and questionnaire «Social guidelines of the individual relative to envy» (elaborated by O.P. Sannikova, A.F. Lisovenko); 2. «Methods of diagnosis of hostility» (after the scale of Cook –Medley); 3. «Buss-Durkee Hostility Inventor» (BDHI).
Description
Keywords
заздрість, заздрісність, ворожість, агресивність, цинізм, негативізм, особистість, індивідуально-психологічні особливості, envy, tendency to envy, hostility, aggression, cynicism, negativism, personality, individual psychological characteristics
Citation