Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Psychological Basics of Tactical Techniques Application

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є висвітлення сутності тактичних прийомів і виокремлення психологічних основ їх реалізації. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Визначальним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їхніх зв’язків з практичною діяльністю органів досудового розслідування, прокуратури та суду. З-поміж спеціальних методів дослідження застосовано такі: порівняльно-правовий –під час аналізу законодавства та наукових категорій; історико-правовий –з метою аналізузмісту понять «тактичний прийом», «психологічний вплив», розвитку наукових поглядів на деякі проблемні питання; системно-структурний –задля формулювання завдань, які виконують шляхом реалізації тактичних прийомів. Наукова новизна полягає у виокремленні психологічного механізму реалізації тактичних прийомів під часрозслідування, запобігання кримінальним правопорушенням ісудовому розгляду кримінальних проваджень (справ). Сформовано класифікацію тактичних прийомів у контексті спрямованості психологічного впливу осіб, що здійснюють кримінальне провадження: тактичні прийоми, які спрямовані на дотримання слідчим, прокурором, суддею доцільної лінії поведінки в умовах певної ситуації; тактичні прийоми, які спрямовані на управління проведенням процесуальної дії; тактичні прийоми, які спрямовані на управління учасниками процесуальної дії як об’єктами тактичного впливу. Висновки.Психологічний механізм реалізації тактичних прийомів передбачає: безпосередню чи опосередковану взаємодію між особою, яка здійснює кримінальне провадження,та її респондентами; їхню психологічну спрямованість, пов’язану з відтворенням події, що трапилася, актуалізацією забутого, викриттям неправди, пошуком прихованого; психологічний ефект від застосування прийомів (пов’язаний з необхідністю отримання правдивих показань, виявленням слідів кримінального правопорушення). Реалізація тактичних прийомів пов'язана із психологічним впливом на широке коло суб’єктів, здійснюється в різних формах за будь-яких ситуацій у кримінальному провадженні. Thepurpose of articleis to reveal the essence of tactical techniques and to distinguish the psychological basics of its application. Меthodology.Меthodological tools are selected with consideration of the aim defined, object specificity and research subject. General dialectic method of real phenomena study along with their relation to practices of pre-trial investigation bodies, prosecution and judiciary. Author also outlines special methods used in the research process: comparative-legal –analysis of legislation and scientific categories; historical-legal –interpretation of definitions «tactical technique», «psychological influence»,scientific formulation of; systemic-structural –formulation of tasks to be solved in the course of tactical techniques application. Scientific noveltyof the research stipulates accentuation of psychological mechanism of tactical techniques application during investigation, criminal offence prevention, criminal proceeding consideration in the court. Author offers classification of tactical techniques depending on the psychological influence focus chosen by persons responsible for criminal proceeding: tactical techniques used to ensure that investigators, prosecutors, judges keep with the optimal line of behavior in specific scenario; tactical techniquesaimed to ensure supervision of procedural activities performance; tactical techniquesaimed to control the procedural activity subjects as objects of tactical influence. Conclusions.Psychological mechanism of tactical techniques application stipulates: direct or indirect interaction between person responsible for the criminal proceeding and respondents; their psychological focus related to recreation of event that took place, updating the forgotten details, deception revelation, detection of concealed items/information; psychological effect of the techniques applied (connected with the need to receive correct testimony, detect traces of criminal offence). Application of tactical techniques is related to psychological influence on extended number of subject, presented in different forms in wide variety of investigative scenarios –conflict or non-conflict.
Description
Keywords
кримінальне провадження, криміналістична тактика, криміналістика, тактичний прийом, психологічний вплив, психологічний контакт, criminal proceeding, criminalistics tactics, criminalistics, tactical technique, psychological influence, psychological contact
Citation