№6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
  (2019) ЧОПКО Х.І.
  Стаття присвячена аналізу правового регулювання екологічного нормування в Україні. З метою збереження навколишнього природного середовища, якість якого повинна бути задовільною та сприятливою для людини, визначено межі допустимого негативного впливу на довкілля. Орієнтовний перелік екологічних нормативів передбачений у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», серед яких: нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) в атмосферне повітря та гранично допустимих скидів (ГДС) у воду, ґрунти забруднюючих хімічних речовин, а також гранично допустимих рівнів (ГДР) фізичних чинників, зокрема шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання (радіації), електромагнітних чинників, а також шкідливих біологічних чинників, тобто будь-яких чинників біотичного походження (віруси, бактерії, грибки, токсини тощо), що здатні спричиняти масові захворювання людей, тварин, рослин, а також погіршити стан довкілля. На всій території України діє уніфікована система екологічних нормативів. The article is devoted to the analysis of legal regulation of environmental regulation in Ukraine. In order to preserve the environment, the quality of which must be satisfactory and favorable to humans, the limits of the permissible negative impact on the environment have been determined. An indicative list of environmental standards is provided in the Law of Ukraine “On Environmental Protection”, including: maximum permissible emissions into the air and maximum permissible discharges into water, soils of polluting chemicals, and soils of polluting chemicals permissible levels of physical factors, including noise, vibration, ionizing radiation (radiation), electromagnetic factors, as well as harmful biological factors, any factors of biological origin (Viruses, bacteria, fungi, toxins, etc.) that can cause massive disease in humans, animals, plants, and degrade the environment. There is a unified system of environmental standards throughout Ukraine. Three indicators form the basis of environmental rationing, namely medical (the maximum level of threat to human health, its genetic program), technological (the ability of the economy to meet certain limits of impact on humans and the environment) and scientific and technical (the ability to control scientific and technical means adherence to the limits of influence in all its parameters). The existing system of environmental standards in Ukraine is underdeveloped and does not cover all aspects of environmental safety.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
  (2019) ПЛЬОХОВА А.Ю.
  Стаття присвячена з’ясуванню особливостей правового забезпечення екологічної безпеки на стадії експлуатації вугледобувного підприємства. Розглянуті наявні наукові позиції, що стосуються предмета дослідження, які за критерієм основного спрямування поділяються на: – загальні проблеми правового регулювання екологічної безпеки; – правові проблеми екологічної безпеки під час використання природних ресурсів; – питання права екологічної безпеки надр і надрокористування; – правові проблеми екологічної безпеки під час видобування корисних копалин; – особливості правового гарантування екологічної безпеки у процесі видобування паливно-енергетичних мінеральних ресурсів. Особлива увага приділена аналізу приписів екологічного, надрового, гірни- чого, енергетичного та вугільного законодавства, що покликані на загальному та спеціальному, законодавчому та підзаконному рівнях урегулювати відносини гарантування екологічної безпеки під час експлуатації вугільних шахт. The article is devoted to exploring the specifics of environmental security at the stage of operation of a coal mining enterprise. The existing scientific positions concerning the subject of research are considered, which according to the criterion of the basic direction are divided into: – general problems of legal regulation of environmental safety; – legal problems of environmental safety when using natural resources; – issues related to the right to environmental safety of subsoil and subsoil use; – legal problems of environmental safety in the extraction of minerals; – peculiarities of legal security of ecological safety in the process of extraction of fuel and energy mineral resources. Particular attention is paid to the analysis of environmental, resources, mining, energy and coal regulations, which are intended to regulate the relations of environmental safety in the operation of coal mines at the general, special, legislative and by-law levels.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИКУ В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
  (2019) БІГДАШ В.О.; СТАВНІЧУК Г.П.; ТУЛІНА Е.Є.
  У статті розглядається проблема законодавчого регулювання переробки пластику в Україні, а також акцентується увага на зарубіжному досвіді. Здійснюється посилання на останні дані у сфері переробки й утилізації відходів, зазначаються останні дослідження та публікації науковців. У статті також аналізується законопроект «Про зменшення кіaлькості пластикових пакетів у цивільному обігу» від 28 лютого 2019 р., положення Директиви «Про упаковку і відходи від упаковки», а також низка інших нормативно-правових актів. The article deals with the problem of legislative regulation of plastic processing in Ukraine, and also focuses on foreign experience. It contains the latest data in the field of waste treatment and disposal, and recent research and publications of scientists are noted. This article also analyzes the Bill “On reducing the number of plastic bags”, The European Packaging and packaging waste directive 94/62/EC, as well as a number of other legal acts.
 • Item
  ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
  (2019) ШАБАНОВ Р.І.
  Автором розкрита проблематика права власності на пенсійні виплати. Вказується позиція Європейського суду з прав людини, що розуміння пенсійних виплат як власності за статтею 1 Першого протоколу полягає в тому, що коли згідно з національним законодавством особа має обґрунтоване право на отримання виплат у рамках національної системи соціального забезпечення та якщо відповідні умови дотримано, органи влади не можуть відмовити в таких виплатах доти, доки виплати передбачено законодавством. The author discusses the problems of ownership of pension payments. The position of the European Court of Human Rights on the understanding of pension payments as property under Art. 1 of the First Protocol is that, under national law, a person has a reasonable entitlement to receive benefits under the national social security system and, if the conditions are met, the authorities cannot refuse such payments until such time as the law provides.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
  (2019) КОРНІЛОВА О.В.
  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги за законодавством України. У статті детально досліджено положення ст. 35-3 Основ законодавства України про охорону здоров’я про поняття третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги, виокремлено її основні ознаки. Проаналізовано накази Міністерства охорони здоров’я України у сфері регулювання відносин із надання третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги. Підкреслено необхідність уточнення змісту статті 35-3 щодо поняття третинної (висококваліфікованої) медичної допомоги з урахуванням її основних ознак. The article is devoted to the study of legal regulation of tertiary (highly qualified) medical care under the legislation of Ukraine. The article investigates in detail the provisions of Art. 35-3 Basics of the legislation of Ukraine on health care about the concept of tertiary (highly qualified) medical care, its main features are highlighted. The orders of the Ministry of Health of Ukraine in the sphere of regulation of relations on providing tertiary (highly qualified) medical care are analyzed. The need to clarify the content of Article 35-3 regarding the concept of tertiary (highly qualified) medical care was emphasized, taking into account its basic features.
 • Item
  ВІДШКОДУВАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ: ТРУДОВИЙ ЧИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  (2019) КАРАСЬОВ О.Г.; КОЛОМОЄЦЬ Ю.О.; ВИПРИЦЬКИЙ А.О.
  У статті проведено аналіз нормативних актів українського законодавства з питань регулювання порядку та розміру відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах. Визначено основні особливості відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві. Необхідно звернути увагу на те, що встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян. Тому суди повинні забезпечити своєчасне, у повній відповідності із законом, вирішення справ, пов’язаних з відшкодуванням такої шкоди. The article analyzes the normative acts of the Ukrainian legislation on the regulation of the order and the amount of compensation for moral harm in labor relations. The main features of compensation for non-pecuniary damage in labor law are identified. It is necessary to pay attention to the fact that the right established by the Constitution and laws of Ukraine for the compensation of moral (non-pecuniary) damage is an important guarantee for the protection of the rights and freedoms of citizens. Courts should therefore ensure that cases related to compensation for such damage are timely, in full compliance with the law.
 • Item
  ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  (2019) ЄРОФЄЄНКО Л.В.; ОСТАПЕНКО О.Г.
  У статті проведено порівняльний аналіз змісту поняття трудового договору, зазначеного в чинному законодавстві та проекті Трудового Кодексу України. Доведено, що обов’язковість трудового контракту буде вважатися позитивною передумовою в Трудовому Кодексі України. Виявлено та досліджено характеристику суб’єктів трудового права та трудового договору зокрема. Запропоновано додати до проекту ТК України вимоги до працівників, як одну з складових проекту, які можуть включати вимоги щодо якості працівника як професіонала, вимоги до стану здоров’я, віку, вимоги, які стосуватимуться моральних, етичних якостей працівника, його громадянства, знання державної мови, й окремо вимоги, які можуть бути встановлені роботодавцем. The article deals with the comparative analysis of the content of the concept of the employment contract specified in the current legislation and the draft Labor Code of Ukraine. It is proved that the obligation of an employment contract will be considered as a positive prerequisite in the Labor Code of Ukraine. The characteristics of the subjects of labor law and the employment contract in particular have been identified and investigated. It is proposed to add to the draft TC of Ukraine requirements for employees as one of the components of the project, which may include requirements for the quality of the employee as a professional, requirements for the state of health, age, requirements that will relate to the moral, ethical qualities of the employee, his citizenship, knowledge state language and separately the requirements that can be set by the employer.
 • Item
  ЩОДО ОХОРОНИ ТРУДОВИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
  (2019) БОДНАРУК М.І.; КОЗУБ І.Г.
  У статті проаналізовано поняття охорони та захисту трудових прав осіб з інвалідністю. Охорона трудових прав осіб з інвалідністю може розглядатися як у широкому, так і у вузькому розумінні. Беручи до уваги метод трудового права та його характерні прояви, зокрема єдність і диференціацію правового регулювання трудових відносин, охорону трудових прав осіб з інвалідністю можна диференціювати на загальну та спеціальну. Загальна встановлюється, визначається та здійснюється для особи з інвалідністю нарівні з іншими найманими працівниками. Охорона трудових прав осіб з інвалідністю є спеціальною, коли встановлюється, визначається та здійснюється тільки щодо працівників, яким встановлена група інвалідності. Враховуючи реалії сьогодення та невідповідність юридично визначеної охорони трудових прав осіб з інвалідністю з її фактичною реалізацією на практиці, таку охорону трудових прав можна класифікувати на юридичну та фактичну. The concept of security and protection of labor rights of the disabled has been analyzed in this article. Protection of labor rights of the disabled can be considered both in a broad and narrow sense. Taking into account techniques of labor law and its specific manifestation, namely unity and differentiation of legal management of labor relationships, protection of labor rights of the disabled can be classified into general and specific protection. The general one is established, determined and applied to disabled persons as well as to the other employees. Protection of labor rights of the disabled is classified as specific when it is established, determined and applied only to employees who have a disability status. With regard to realities and discrepancies between protection of labor rights of the disabled as prescribed by the law, and its actual implementation, such protection of labor rights can be classified as legal and actual.
 • Item
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
  (2019) ПОГРІБНИЙ Д.І.
  Розглянуто актуальні підходи до визначення правового статусу криптовалют із метою створення дієвих механізмів господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні. Проаналізовано процес трансформації наявних підходів до визначення економіко-правової природи криптовалют із боку провідних держав світу та міжнародних фінансових регуляторів. Систематизовано переваги та недоліки використання криптовалют, а також розглянуто генезис такої криптовалюти, як Bitcoin. Зауважено такий необхідний чинник, як співпраця в цифровій сфері між державою, індивідами та колективами в контексті форму- вання парадигми «цифрової взаємозалежності», яка була сформульована у звіті Організації Об’єднаних Націй «Епоха цифрової взаємозалежності». The article discusses current approaches to determining the legal status of cryptocurrencies in order to create effective mechanisms of economic and legal support for their use in Ukraine. Attention is drawn to such a necessary factor as cooperation in the digital sphere between the state, individuals, and groups in the context of the “digital interdependence” paradigm, which was formulated at the Euro Dig 2019 UN Digital Interdependence Report. The process of transformation of existing approaches to defining the economic and legal nature of cryptocurrencies by leading countries and international financial regulators is analyzed. The advantages and disadvantages of using cryptocurrencies have been systematized, as well as the genesis of such cryptocurrency as Bitcoin.
 • Item
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ
  (2019) МОРГУНОВА Т.І.
  Стаття присвячена науковому дослідженню юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. У статті визначено види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на товарному ринку та їх нормативне закріплення, а також проаналізовано підстави для застосування юридичної відповідальності за вказаний вид правопорушення. The article is devoted to the scientific study of legal responsibility for abuse of monopoly (dominant) position in the market. The article defines the types of legal responsibility for abuse of a monopoly (dominant) position in the commodity market and their normative fixing, and also analyzes the grounds for the use of legal responsibility for the specified type of offense.
 • Item
  ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  (2019) ХОДИКО Ю.Є.
  У статті автором розглядається питання сутності результату робіт та послуг як об’єктів цивільних правовідносин. Дослідження сутності вказаних об’єктів надає можливість здійснити формування їх ефективного цивільно-правового режиму. Вказується, що результат роботи та послуга як об’єкти цивільних правовідносин являють собою результат певної діяльності особи поряд з такими об’єктами, як речі, що створені людиною та результатами інтелектуальної творчої діяльності людини (широке розуміння сутності результату робіт). Сформульований критерій, що дає можливість відмежувати результат робіт як об’єкт цивільних правовідносин від інших схожих за своєю сутністю об’єктів. In the article, the author considers the issue of essence of the work product and services as civil matters. The research of the essence of the mentioned objects gives the possibility to conduct the formation of their effective civil law regime. It is stated that the “work product” and “service” as civil matters represent the result of a person’s certain activity along with such objects as things created by a person and the results of intellectual creative activity of a person (wide understanding of the essence of the work product). The criterion is formulated, which makes it possible to separate the work product as a civil matter from other legal objects similar in their essence.
 • Item
  ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФУНКЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  (2019) ТАТАРІНОВ В.І.; ДЕМІНОВА А.В.
  У цивілістичній науці не склалося єдиного концептуального погляду на систему основних функцій цивільного права. Тому вивчення функцій цивільного права є одним ыз найбільш важливих завдань сучасної цивілістичної науки. Не завжди предмет і метод цивільно-правового регулювання в сучасних умовах можуть бути визнані достатніми для вирішення питання галузевої приналежності тих чи інших суспільних відносин, що і актуалізує проблеми функцій цивільного права. У статті автори дослідили систему функцій цивільного права, розкрили поняття, їх сутність і види. There is no single conceptual point of view on the system of basic functions of civil law in civil science. Therefore, the study of the functions of civil law is one of the most important tasks of modern civil science. Subject and method of civil law regulation, in modern conditions, can rarely be considered enough to solve the issue of branch affiliation of certain social relations. This makes the topic of civil law functions actual these days. In the article, the authors explored the system of functions of civil law, revealed the concepts, their essence and types.
 • Item
  РОЛЬ СТАТУТУ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
  (2019) СУХАНОВ М.О.
  У статті проаналізовано роль статуту в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відпо- відальністю. Досліджено поняття статуту у вітчизняній науці, законодавстві та в судовій практиці. Підтримано думку науковців, що статут є локальним правовим актом, обов’язковим для дотримання та виконання всіма учасниками товариства. Розглянуто загальні вимоги до змісту статуту товариств і визначено особливості змісту статуту товариства з обмеженою відповідальністю. У статті також звернуто увагу на те, що в законодавстві України закріплене право учас- ників товариства з обмеженою відповідальністю врегульовувати у статуті ті питання, які не врегульовані в законодавстві і можуть виникнути на практиці. The article analyzes the role of the statute in the mechanism of legal regulation of corporate rights and obligations of a member of a limited liability company. The concept of statute in national science, legislation and jurisprudence is investigated. The position of scholars as to what the statute is a local legal act required for compliance and implementation by all participants is supported. The general requirements for the content of the statute of the companies are considered and the features of the content of the statute of the limited liability company are determined. The article also draws attention to the fact that the legislation of Ukraine enshrines the right of members of a limited liability company to regulate in the statute those issues that are not regulated in the legislation and may arise in practice.
 • Item
  ТРЕТІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
  (2019) СЛОМА В.М.
  У статті досліджуються питання, пов’язані з участю третіх осіб у цивільно-правовому зобов’язанні. Автором проаналізовано положення законодавства, погляди вчених з зазначеної проблематики, а також зроблено висновки з указаного питання. У сучасних умовах розвитку договірних відносин виконання зобов’язання особисто сторонами у багатьох випадках є радше винятком, ніж загальним правилом. Цивільному праву відомі випадки впливу третьої особи на зобов’язальні відносини кредитора та боржника. За загальним правилом, встановленим у ст. 511 ЦК України, зобов’язання не створює обов’язку для третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов’язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора. The article сoncerns the issues related to the involvement of third parties in civil legal liability. The author analyzes the provisions of the legislation, the views of scientists on the subject, and draws conclusions on this issue.In the current context of contractual relations, the fulfillment of obligations by the parties in many cases is, in many cases, the exception rather than the general rule. Civil law is known as a case of influence of a third party on the obligations of the creditor and the debtor. According to the general rule established in Art. 511 of the Civil Code of Ukraine, the obligation creates no liability for a third party. In the cases established by the agreement, the obligation may give rise to rights for the third party against the debtor and (or) the creditor.
 • Item
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  (2019) СЕРГІЄНКО Н.А.
  У статті проаналізовано правовий статус прокурора у виконавчому провадженні на підставі положень основних нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус прокуратури загалом та виконавчого провадження. У виконавчому провадженні прокурор здійснює представницьку функцію – представляє інтереси держави, громадянина, за умови, що ним здійснювалось представництво інтересів цих суб’єктів у суді. У науковій статті акцентується, що представництво інтересів у суді відповідних суб’єктів та представництво інтересів цих суб’єктів у виконавчому провадженні є різними видами представництва, які до того ж не є законодавчо взаємообумовленими. У науковій статті звернута увага на деякі законодавчі неузгодженості щодо правового регулювання правового статусу прокурора у виконавчому провадженні. The legal status of prosecutor is analyzed in the article, grounding on prescriptions of basic legislative acts, that regulate the legal status of prosecutors’ office generally and executive process. In executive process prosecutor provide representative function – represent public interests, interests of person, by the cause that the prosecutor has already represented theirs interests during lawsuits. In the scientific article is accented that representation the interests of corresponding subjects during lawsuits and representation the interests of this subjects in executive process are two different kinds of representation that, additionally telling, are out of interdependent. In the scientific article, the attention is put on some legislative collisions, connected to legislative regulation in the sphere of legal status of prosecutor in executive process.
 • Item
  УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  (2019) КОСЯЧЕНКО К.Е.; ТКАЧЕНКО П.І.
  У статті проаналізовано питання щодо реформування військової сфери та введення новацій у повсякденність військовослужбовців, нагальним питанням постає визначення участі військовослужбовців у цивільних правовідносинах. Майнові і пов’язані з ними немайнові відносини у суспільстві регулюються цивільним правом, у якому військові частини як юридичні особи, а також військовослужбовці як фізичні особи беруть участь. The article analyzes the issues related to the reform of the military sphere and the introduction of innovations into the daily life of military personnel, and the pressing question is the determination of the participation of military personnel in civil relations. Property and related non-property relations in society are governed by civil law, in which military units as legal entities, as well as military personnel, as individuals, participate.
 • Item
  ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ РІШЕНЬ – ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
  (2019) ГУЙВАН П.Д.
  Стаття присвячена дослідженню актуального питання обґрунтованості та мотивованості актів, що виносяться національними правозастосовними органами. Обґрунтовується теза, що законність вердикту зумовлюється наявністю мотивів його винесення. Обґрунтованість і мотивованість застосування права є взаємопов’язаними окремими елементами побудови висновків про факти та правовідносини, які стосуються рішення як процесуального доку- мента. The article is devoted to the research of the actual issue of validity and motivation of acts issued by national law enforcement agencies. The thesis is substantiated that the legality of the verdict is conditioned by the existence of motives for making it. The validity and motivation of the application of law are interrelated separate elements of the conclusion of facts and legal relationships that relate to the decision as a procedural document.
 • Item
  ПРАВОЧИНИ ЩОДО НАНЕСЕННЯ ТАТУЮВАННЯ З ОГЛЯДУ НА МЕЖІ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
  (2019) ВАСИЛЕНКО Л.П.; КОМАР К.О.
  Стаття присвячена дослідженню проблем правового регулювання вчинення правочинів щодо нанесення художнього татуювання з огляду на межі цивільної дієздатності особи виходячи з вікових особливостей суб’єкта правовідносин. Проаналізовано межі цивільної дієздатності обмежено дієздатної особи, а також неповнолітньої особи стосовно трьох ознак, що характеризують дрібний побутовий правочин. The article is devoted to the research problems of legal regulation of doing tattoo considering the limits of the civil capacity of the person, based on the age characteristics of the subject of legal relations, the ability to conclude civil legal agreements. Analyzing the limits of civil capacity of a disableted person as well as a minor with respect to the three characteristics that characterize small household transactions.
 • Item
  ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР: ПИТАННЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
  (2019) СЕВЕРІНОВА О.Б.
  Стаття присвячена проблемам розвитку інформаційно-правового простору в умовах реформування. Критично проаналізовано наявні наукові погляди вчених щодо поняття «інформаційно-правовий простір» та надано авторське визначення. Вказано, що значення інформаційного простору змінювалося із часом виникнення України як юридично суверенної держави. The article is devoted to the problems of development of information-legal space in the conditions of reforming. Critically analyzed existing scientific views of scientists on the concept of “information-legal space” and provided the author’s definition. It is stated that the value of the information space has changed with the emergence of Ukraine as a legally sovereign state.
 • Item
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
  (2019) САРКІСЯН В.М.
  У статті розкрито конституційно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні. Зазначено, що Національна поліція відіграє вкрай важливу роль у проведенні демократичних і чесних виборів в Україні. Тому цілком виправ- даною є практика здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні з метою унеможливлення її використання в політичних цілях і вчинення фальсифікації виборів. Запропоновано визначення громадського контролю за діяльністю Національної полі- ції під час проведення виборів в Україні. The article describes the constitutional and legal principles of public control over the activities of the National Police during the elections in Ukraine. It is stated that the National Police plays an extremely important role in holding democratic and fair elections in Ukraine. Therefore, the practice of exercising public control over the activities of the National Police during elections in Ukraine in order to prevent its use for political purposes and to falsify elections is quite justified. The decision of public inspection is offered after activity of the National police during realization of elections in Ukraine. An aim and task of public inspection are considered after activity of the National police during realization of elections in Ukraine.