#07

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ. FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF SPORTS FEDERATIONS IN UKRAINE
  (2023) ЗАЛІЗКО, Оксана Миколаївна; ZALIZKO, Oksana; ДАНИЛЬЧЕНКО, Віталій Сергійович; DANYLCHENKO, Vitalii
  Статтю присвячено визначенню особливостей правового статусу спортивних федерацій в Україні. Авторами встановлено, що правовий статус спортивних федерацій є гібридним. З одного боку, вони є підзвітні центральному органу виконавчої влади, а з іншого вони є автономними та самостійно визначають напрямки своєї діяльності, серед яких: організація та проведення всеукраїнських, регіональних, міжнародних змагань; затвердження регламентів, положень, кодексів та забезпечення їх виконання; впровадження системи атестації клубів, тренерів та інших фахівців у сфері спорту; засновування для досягнення своїх статутних цілей та завдань установ, підприємств і організацій, участь у цивільно-правових відносинах, набуття майнових і немайнових прав; визначення механізму вирішення спортивних спорів тощо. The Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports" provides for the delegation of powers for the development of the relevant sport, organization and holding of official international and all-Ukrainian sports competitions on the territory of Ukraine, etc. to public associations of physical culture and sports orientation. At the same time, it is difficult to talk about the complete autonomy of sports federations, since the sports federation, among other things, ensures cooperation with the structural units of local state administrations and local self-government bodies regarding the development of the respective sport; agrees with the Ministry, relevant local bodies of executive power and local self-government bodies on the issue of holding international sports competitions on the territory of Ukraine; implements and demands the same implementation from its members of the decisions of the Ministry, relevant contracts with local executive bodies in the field of physical culture and sports; submits a report on the use of budget funds in case of financial support from the state budget to a sports federation for the development of a sport, organization and holding of sports events; is obliged to submit a report to the Ministry on the state of implementation of the cooperation agreement, etc. every year. The peculiarity of the legal status of sports federations in various sports is that they can be created only as non-commercial organizations. At the same time, sports federations can independently or through legal entities created by them carry out entrepreneurial activities, if such activities are not their main activity and correspond to the purpose for which they were created and contribute to its achievement. The legal status of sports federations is hybrid. On the one hand, they are accountable to the central body of executive power - the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, and on the other hand, they are autonomous and independently determine the directions of their activities, including: organization and holding of competitions; approval of internal documents and their implementation; implementation of the system of certification of clubs, coaches and other specialists in the field of sports; establishment of institutions, enterprises and organizations to achieve their statutory goals and objectives, participation in civil-law relations, acquisition of property and non-property rights; determination of the mechanism for resolving sports disputes.
 • Item
  ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION
  (2023) СКИДАН, Максим Ігорович; SKYDAN, Maksym
  У статті визначено сутність інституціоналізації забезпечення якості вищої освіти. Наголошено, що інституціоналізація передбачає впровадження ефективних систем, структур та практик, що уможливлюють ефективну реалізацію цілей розвитку на різних рівнях в розрізі освітньої галузі, а також досягнення цілей в регіональному та національному розрізах. Застосовано стейкхолдерський підхід як основу для реалізації управління якістю вищої освіти у контексті інституціонального підходу до управління освітньою галуззю. Перспективами подальших досліджень є поглиблений аналіз факторів впливу на інституціоналізм забезпечення якості вищої освіти у контексті євроінтеграції та адаптації до українських реалій кращих практик міжнародного рівня. Нigher education institutions both in Ukraine and in the world as a whole are under the influence of significant changes caused by exogenous and endogenous trends. The aim of the paper is to determine the essence and characteristics of institutionalism in ensuring the quality of higher education, based on the stakeholder approach in terms of the needs and motivations of stakeholders in the higher education sector. The article defines the essence of institutionalization of higher education quality assurance. It is emphasized that institutionalization involves the introduction of effective systems, structures and practices that allow the effective implementation of development goals at different levels in the context of the educational sector, as well as the achievement of development goals in the regional and national contexts. The need to comply with sectoral and cross-sectoral norms and quality assurance frameworks in the context of the institutional framework was emphasized. Emphasis is placed on the need to form a complex of institutionalism in the management of the higher education sector around the Bologna process. This study can be useful to specialized scientists and analysts of the educational sector, non-profit organizations in the field of higher education management, higher education institutions, state authorities, local authorities. Prospects for further research are an in-depth analysis of the factors influencing the institutionalism of higher education quality assurance in the context of European integration and adaptation to Ukrainian realities of international best practices.
 • Item
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: ПРАКТИКА ЄС І УКРАЇНИ. LEGAL RESPONSIBILITY FOR ANIMAL CRUELTY: EU AND UKRAINE PRACTICE
  (2023) КІРИК, Алла Юріївна; KIRYK, Alla; ДАНІЛОВА, Анна Вікторівна; DANILOVA, Anna
  У статті розглянуто питання юридичної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в Україні та країнах-членах ЄС. Визначено основні акти вітчизняного законодавства, які спеціалізуються на захисті тварин від жорстокого поводження. Встановлено, що країни-члени ЄС впровадили значну кількість нормативно-правових актів, які дають змогу на законодавчому рівні здійснювати захист тварин. У всіх європейських країнах знущання над тваринами вважається злочином і карається штрафом або навіть тюремним ув'язненням. На основі аналізу законодавства європейських країн запропоновано зміни в вітчизняне законодавство. The paper examines the issue of legal responsibility for animal cruelty in Ukraine and EU member states. The main acts of domestic legislation, which specialize in the protection of animals from cruel treatment, have been identified. It has been established that the EU member states have implemented a significant number of legal acts that allow the protection of animals at the legislative level. In all European countries, abuse of animals is considered a crime and is punishable by a fine or even imprisonment. The legislation of Italy, Norway, Greece and France was analyzed. It has been established that in Italy the term of imprisonment ranges from 3 to 18 months, and the fine that the animal abuser will have to pay can reach 30,000 euros. Norway is also worthy of attention, where the penalty is imprisonment for up to 1 year, the imposition of a fine with confiscation of the animal. In Greece, animal cruelty is subject to administrative and criminal liability. Administrative responsibility can reach 30,000 thousand euros. Criminal liability consists of imprisonment for up to 10 years and fines from 30,000 to 50,000 euros. In France, criminal liability is provided in the form of imprisonment for up to 5 years and a fine of up to 75,000 thousand euros. Based on the analysis of the legislation of European countries, changes to the domestic legislation are proposed, namely, it is worth borrowing foreign experience and in case of cruel treatment of animals, in addition to the prescribed confiscation of the animal, establish a ban on their further keeping. In addition, a global problem in the area of prosecution is the low public awareness of legal responsibility for animal cruelty, so one of the important measures is the implementation of legal education measures regarding administrative and criminal norms that provide for responsibility and the degree of punishment for the specified offense.
 • Item
  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР СТОСОВНО ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ ТА БІЖЕНЦЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR OBTAINING THE STATUS OF AN INTERNALLY DISPLACED PERSON AND REFUGEE DURING THE MARTIAL STATE AND IN THE POST-WAR PERIOD
  (2023) СОЛОМАХА, Артем Григорович; SOLOMAKHA, Artem
  Статтю присвячено дослідженню ролі та значенню адміністративних процедур в умовах воєнного стану та у післявоєнний період стосовно отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, біженця та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Внутрішньо переміщена особа має отримати відповідний статус та перебувати на обліку внутрішньо переміщених осіб. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. The paper is devoted to the study of the role and significance of administrative procedures in the conditions of martial law and in the post-war period regarding obtaining the status of an internally displaced person, a refugee, and persons in need of additional or temporary protection. An internally displaced person must obtain the appropriate status and be on the register of internally displaced persons. In order to obtain a certificate on the registration of an internally displaced person, such a person applies with an application to the structural unit for social protection of the population of district, district in the city of Kyiv state administrations, executive bodies of city, district in cities (in case of formation) councils at the place of residence in the order, established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. For registration, you must provide: an identity document (passport); a certificate of obtaining an individual tax number. However, in wartime conditions, unfortunately, not all persons who have the right to claim the status of internally displaced persons manage to keep the specified documents, which significantly complicates the administrative procedure for granting the corresponding status. Taking this into account, in our opinion, it would be advisable to expand the list of identity documents that can be used by an internally displaced person in the process of registration of the relevant status, with the exception of a passport, and also to provide the possibility of registration on the basis of only one type of such document. That is, whether on the basis of a passport, whether on the basis of an individual tax number, or a pension certificate, etc. In particular, depending on which document such a person managed to keep. In addition, taking into account the significant outflow of human capital from Ukraine, in connection with the war, in our opinion, in post-war times, the issue of ensuring the greatest possible simplification of administrative procedures for acquiring refugee status may become extremely urgent. In particular, with the aim of encouraging migrants to move to our country. After all, it is quite expected that not all of our citizens who went abroad due to the war will return to Ukraine. In particular, it would be expedient to bring the provisions on the acquisition of refugee status simultaneously for both the refugee and his family members in line with international standards.
 • Item
  ОСНОВНІ ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ МІСЬКИХ РАД У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ. MAIN TYPES OF SUBJECTS OF PROTECTION OF RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF CITY COUNCILS IN ECONOMIC RELATIONS
  (2023) КИРИЛЕНКО, Максим Миколайович; KYRYLENKO, Maksym
  Актуальність дослідження обумовлено тим, що на сучасному етапі розвитку правової науки є потреба уніфікації поглядів науковців та законодавства стосовно складу суб’єктів захисту прав і інтересів міських рад. У статті проаналізовано підходи, позиції законодавства та систематизовано ознаки категоризації суб’єктів даної категорії. Визначено, що в рамках змісту розглянутих ознак сформульовано перелік суб’єктів даного типу з огляду на підстави, передбачені законодавством. The relevance of the paper is due to the fact that at the current stage of the development of legal science, there is a need to unify the views of scientists and legislation regarding the composition of entities protecting the rights and interests of city councils. The purpose of the paper is to formulate a categorization of the entities protecting the rights and interests of city councils in the economic sphere. The paper analyzes the approaches, positions of the legislation and systematizes the features of the categorization of subjects of this category, including: the feature of priority of legal personality (subjects of the first, second and third priority categories of protection entities are distinguished ), a sign of territorial jurisdiction, a sign of authority (or an organizational and legal sign). It was determined that the list of subjects of this type was formulated in the content of the considered signs, taking into account the grounds related to violations of the rights and interests of local communities and city councils, provided for by legislation. It was established that within the framework of the author's approach, the subjects of protection of the rights and interests of local communities in Ukraine in view of the grounds associated with violations of the specified type consist of: 1) at the pre-trial (claim) and judicial level: local communities, district and regional councils, city councils, communal institutions, organizations, enterprises of cities, whose powers include (does not include) management of communal property of territories; 2) exclusively at the judicial level: courts of relevant jurisdictions; communal institutions, organizations, enterprises of cities, those from which independent claims are not made within the framework of court cases and which are on the side of the plaintiffs (city councils). It has been established that the presented categorization of the subjects of protection of the rights and interests of city councils is aimed at ensuring the development of the theoretical base in the context of the specified issues.
 • Item
  РОЗМЕЖУВАННЯ ЕКОЦИДУ (СТ. 441 КК УКРАЇНИ) ТА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ У ФОРМІ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ (СТ. 438 КК УКРАЇНИ). DISTINCTION BETWEEN ECOCIDE (ART. 441 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE) AND VIOLATIONS OF THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR AS DAMAGE TO THE NATURAL ENVIRONMENT (ART. 438 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)
  (2023) БРИНЗАНСЬКА, Ольга Василівна; BRYNZANSKA, Olha
  У статті розглянуто ознаки кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень екоциду (ст. 441 Кримінального кодексу України) та порушення законів та звичаїв війни, що виражено у формі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу (cт. 438 Кримінального кодексу України). Проаналізовано зміст спільних та відмінних ознак складів зазначених кримінальних правопорушень та визначено ті їхні ознаки, за якими здійснюється розмежування між екоцидом та порушенням законів та звичаїв війни, що виражено у формі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. Distinction between corpus delicti of criminal offenses is a necessary condition for the correct classification of the crimes. Since the norm of art. 438 Criminal Code of Ukraine is blanket the provisions of multilateral international agreements and customs on the prohibition of harming the natural environment within military actions are analyzed for elucidation of the signs the corpus delicti of violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment. The signs of ecocide are devoted in pursuant to the provisions of art. 441 of the Criminal Code of Ukraine. Joint signs of ecocide and violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment: 1) subject of the crime – natural environment; 2) amount of damage to the natural environment as result of actions what are qualified under the art. 438 or art. 441 of the Criminal Code of Ukraine; 3) subjective («mens rea») – intentially action; 4) perpetrator – a person who has reached 16 years of age (except military officials). Dissenting signs of ecocide and violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment: 1) object of the crime (security of mankind (ecological security) – for ecocide and peace – for violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment); 2) substantive («actus reus»): violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment are committed as way of waging war or consequence of waging war and only in the context of armed conflict. The signs for distinction between ecocide and violations of the laws and customs of war as causing damage to the natural environment are signs of object of the crime and peculiarities of substantive («actus reus») and contextual signs (armed conflict).
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. LEGAL REGULATION OF GENDER EQUALITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL STATE
  (2023) ДАЦЮК, Тетяна Кузьмівна; DATSIUK, Tetiana; ГІГІН, Олексій Вікторович; HIHIN, Oleksii; ТИМОШЕНКО, Любов Володимирівна; TYMOSHENKO, Liubov
  У статті проаналізовано законодавче регулювання гендерної рівності в Україні на сучасному етапі. Доведено, що гендерна рівність передбачає рівні права в усіх сферах незалежно від статі. Воєнний стан в Україні вимагає динамічних змін на законодавчому рівні й застосування кращого міжнародного досвіду. У статті розглянуто стереотипи, нормативно-правові акти забезпечення рівності та перспективи подальшого втілення рівності прав жінок та чоловіків у сучасному суспільстві. Окремо визначено напрями гендерної політики в Збройних Силах України.Тhe paper examines the problems of ensuring equal rights and opportunities for women and men and eliminating all forms of social and gender discrimination. The rule of law ensures legal equality between the sexes, which means providing them with equal starting opportunities. The term gender refers to the different social roles, responsibilities and identities of women and men, and the balance of power between women and men in a given society. Gender roles and gender relations differ across countries and cultures and may even differ among different groups within the same society. The paper analyzes the problems of the theory and practice of gender equality in Ukraine. The current state of war in Ukraine requires dynamic changes at the legislative level and the application of best international practices.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. STRATEGIC MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE POST-WAR RECONSTRUCTION OF UKRAINE
  (2023) ТАРАСЕНКО, Ірина Олексіївна; TARASENKO, Iryna; ОЛЕФІРЕНКО, Костянтин Сергійович; OLEFIRENKO, Kostiantyn; ПОЛОЗОВА, Тетяна Василівна; POLOZOVA, Tetiana; МУРЗАБУЛАТОВА, Олена Вячеславівна; MURZABULATOVA, Olena
  У статті розглянуто проблему вдосконалення стратегічного управління сталим розвитком промислових підприємств. Недоліки стратегічного управління українськими промисловими підприємствами зумовлено падінням темпів зростання світової та українською економіки, війною, специфікою розвитку соціально-економічних відносин. Запропоновано вдосконалену модель, яка визначає взаємозалежність стратегічного управління інвестиційною політикою та сталим економічним розвитком підприємства, представлено алгоритм управління процесом розробки інвестиційної стратегії. The paper deals with the problem of improving strategic management of sustainable development of industrial enterprises. The shortcomings of the strategic management of Ukrainian industrial enterprises are due to the decline in the growth rates of the world and Ukrainian economy, the war, the specifics of the development of socio-economic relations.
 • Item
  ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ. REASONS AND CONDITIONS FOR COMMITTING CYBERCRIMES
  (2023) ХАРИТОНЕНКО, Ігор Олександрович; KHARYTONENKO, Ihor
  У статті виокремлено такі основні питання: визначення основних чинників криміналізації діянь, розглянуто та розділено ознаки кіберзлочинів, правової, так і соціальної природи злочинів цього виду. Розвинуто положення про те, що переважаючу частку осіб, які вчиняють кіберзлочини, становлять особи, для яких спосіб вчинення злочину – із застосуванням електронних приладів та пристроїв і кіберпростору, не є визначальним, а обрано через його реальну доступність. Зроблено висновок, що причиною кіберзлочинів є комплекс сваволі та ілюзій, який охоплює чотири етапи: від формування комплексу під впливом низки обставин до безпосереднього вчинення кіберзлочину. The paper highlights the following main issues: determination of the main factors of criminalization of actions, features of cybercrimes, legal and social nature of crimes of this type are considered and divided. The provision has been developed that the majority of persons who commit crimes that have cyber features are persons for whom the method of committing a crime using electronic devices and devices and cyberspace is not decisive, but was chosen due to its real availability. It was established that the reason for committing cybercrimes is a complex of arbitrariness and illusions, which covers the stages from the formation of the complex under the influence of a number of circumstances to the direct commission of a cybercrime. Moreover, the conditions that contribute to the manifestation of a complex of willfulness and illusions can be almost any factors that affect the moment a person commits a cybercrime: receiving certain information, the corresponding emotional state, the appearance of the victim or relevant accomplices, etc. The classification of motives has also been established, taking into account both the legal and social nature of the motive for the crime. Within its limits, the motives for committing cybercrimes can be divided into: 1) antisocial, which include: self-interested motive (due to the desire to obtain material benefits); hooligan motive (caused by disrespect for society and social institutions as a whole); personal motive (due to the desire to harm a specific person); 2) asocial motives that are related to the satisfaction of a person's needs in a way prohibited by law, but which are not directly aimed at causing harm to specific persons); 3) pseudo-social – worldview-ideological motive (due to the desire to spread certain views or guidelines); socio-political motive (desire to influence the course of events in public life or state life) 6) research (due to interest in illegal or criminal direction); 4) protosocial, e.g., following an order, patriotic motives, etc. It was concluded that the cause of cybercrimes is a complex of arbitrariness and illusions, which covers four stages: from the formation of the complex under the influence of a number of circumstances (the availability of using the technical capabilities of electronic devices, the availability of knowledge and skills in their use, the feeling of anonymity and impunity of using cyberspace) to the direct committing a cybercrime.
 • Item
  ЧИННІСТЬ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ МАЙНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. VALIDITY OF PROPERTY RENTAL AGREEMENTS DURING THE MARTIAL STATE
  (2023) ЗАВ’ЯЛОВ, Єгор Володимирович; ZAVIALOV, Yehor; МАЦАК, Олександр Анатолійович; MATSAK, Oleksandr
  Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації багато українців вимушені шукати долі за кордоном, на інших неокупованих територіях України. У статті проаналізовано лист Торгово-промислової палати від 28.02.2022 р. Зазначено про визначення воєнного стану як форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Також висвітлено проблему чинності договорів, строк яких закінчився в умовах воєнного стану. Запропоновано зміни до Цивільного кодексу України. After the beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation, many Ukrainians were forced to seek happiness abroad, in other unoccupied territories of Ukraine. The paper analyzes the letter of the Chamber of Commerce and Industry dated February 28, 2022. The definition of martial law as circumstances of force majeure (circumstances of force majeure) is indicated. The issue of the validity of contracts that expired under martial law was also highlighted. Such contracts are the most problematic, since they expired during the period of martial law and it is not known what to do with them, whether they will be automatically extended. Amendments to the Civil Code of Ukraine were proposed, which specifically relate to the issue of extending the validity of real estate lease contracts during the period of martial law. The purpose of the paper is to highlight the problem of the validity of property lease contracts under martial law, to suggest ways to solve this situation. The paper also raised the issue of payment of contracts subject to limited use of the relevant property. Yes, because due to the war, a large number of Ukrainians are unable to use rented property or are very limited in its use. The corresponding norms of the Civil Code of Ukraine were noted, which provide that in such a case it will be necessary to reduce the amount of the corresponding rent. In case of impossibility of using such property due to objective circumstances, such lease is subject to cancellation. On this issue, an analogy was drawn with the times of the coronavirus pandemic, as well as the times of the Anti-Terrorist Operation. The relevant judicial practice of the cassation instance was also given, according to which the tenant must prove the existence of a cause-and- effect relationship between the impossibility of using the property and the force majeure circumstance. It was analyzed that the judicial practice on the issue of the need for a cause-and-effect relationship between the impossibility of using the property and the force majeure circumstance did not change with the beginning of the full-scale war and remained the same.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ. THE CONCEPT AND SIGNS OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE IN PUBLIC ADMINISTRATION
  (2023) ДАСЮК, Віктор Володимирович; DASIUK, Viktor
  Статтю присвячено сутності антикорупційної експертизи у публічному адмініструванні. Розглянуто наукові підходи до розуміння поняття «антикорупційна експертиза». Запропоновано авторське визначення антикорупційної експертизи у публічному адмініструванні як публічно-владної діяльності уповноважених суб’єктів стосовно дослідження чинних нормативно- правових актів та проєктів нормативно-правових актів на наявність у них корупціогенних властивостей норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Наведено загальні та особливі ознаки антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні. The paper is devoted to the essence of anti-corruption expertise in public administration. Scientific approaches to understanding the concept of «anti-corruption expertise» are considered. The author's definition of anti-corruption expertise in public administration is proposed as a public-authority activity of authorized subjects regarding the study of current normative legal acts and draft normative legal acts for the presence in them of corruptionogenic properties of norms that contribute or may contribute to the commission of corruption offenses or offenses related to related to corruption. It was established that anti-corruption expertise in public administration contributes to the identification and elimination of corruption-inducing factors in normative legal acts and drafts of normative legal acts in the field of activity of subjects of administrative legal relations. General and special features of anti-corruption examination in public administration are given. The general features of anti-corruption examination in public administration include the following: legal activity, carried out by a person or a group of persons, based on the norms of the law and subordinate legal acts, carried out on the basis of an officially approved research methodology, is a means of improving legal acts, based on the results of conducting a conclusion is made. The special features of anti- corruption examination in public administration include the following: the goal is to identify factors in current normative legal acts and draft normative legal acts that contribute or may contribute to the commission of corruption offenses or offenses related to corruption; subjects of the event (public authorities, natural persons, public associations, legal entities); the result is a normative legal act in which corruption- inducing factors are absent or minimized; expert conclusions are not retrospective, but prospective; is a means of preventing corruption.
 • Item
  THEORETICAL PRINCIPLES OF BUDGETING AS A METHOD OF ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE’S ACTIVITY. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  (2023) BLYZNIUK, Kseniia; БЛИЗНЮК, Ксенія Олексіївна
  The paper is devoted to the study of the theoretical foundations of budgeting as a method of economic management of the enterprise. It has been proven that in modern conditions, budgeting is aimed at increasing the efficiency of its activities in the current period and in the future. There are considered modern approaches to the interpretation of the budget and the budgeting process at the enterprise. The analysis of various literary sources regarding the definition of the concept of "budgeting" was carried out. Various approaches to revealing the economic essence of the concept of budgeting have been identified. It was found that disagreements related to the interpretation of the term budgeting system by scientists lead to differences in the identification of its functions. The following approaches to the interpretation of the essence of the budgeting process are distinguished: budgeting as a tool for planning the enterprise's activities; budgeting as a tool for operational and tactical planning; budgeting as a management method; budgeting as a management technology. Also, there are considered the economic essence of budgeting as a method of economic management of the enterprise's activities, aimed at forming a system of budgets for all areas of its activity. The task of budgeting is systematized, the elements of the budget system infrastructure at the enterprise are presented. A sequence of stages in the formation of the budget system aimed at optimizing the economic management of the enterprise is proposed. A sequence of stages in the formation of the budget system aimed at optimizing the economic management of the enterprise is proposed. Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ бюджетування як методу економічного управління діяльністю підприємства. Доведено, що в сучасних умовах бюджетування спрямовано на підвищення ефективності його діяльності в поточному періоді та у перспективі. Розглянуто сучасні підходи до трактування бюджету та процесу бюджетування на підприємстві. Проведено аналіз різних літературних джерел стосовно визначення поняття «бюджетування». Виявлено різні підходи до розкриття економічної сутності поняття бюджетування. Виявлено, що розбіжності, пов’язані з трактуванням науковцями терміну «система бюджетування», призводять до відмінностей у виокремленні її функцій. Виокремлено такі підходи до трактування сутності процесу бюджетування: бюджетування як інструмент планування діяльності підприємства; бюджетування як інструмент реалізації оперативного і тактичного планування; бюджетування як метод управління; бюджетування як управлінська технологія. Розглянуто економічну сутність бюджетування як методу економічного управління діяльністю підприємства, спрямованого на формування системи бюджетів за всіма напрямами його діяльності. Розглянуто систему бюджетування як сукупність бюджетів підприємства та методів їх розроблення та реалізації. Систематизовано завдання бюджетування, подано елементи інфраструктури бюджетної системи на підприємстві. Запропоновано послідовність етапів формування бюджетної системи, спрямованої на оптимізацію економічного управління підприємством. Узагальнено підходи до трактування сутності бюджетування. Надано авторське визначення бюджетування. Визначено та обґрунтовано функції та принципи бюджетування, а також проблеми, які варто врахувати у впровадженні та вдосконаленні бюджетування на вітчизняних підприємствах. На основі проведеного дослідження сформовано сучасний концептуальний підхід до визначення поняття «система бюджетування».
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF UKRAINE’S JUDICIAL SYSTEM
  (2023) ОБРУСНА, Світлана Юріївна; OBRUSNA, Svitlana; ДУЛГЕРОВА, Ольга Миколаївна; DULHEROVA, Olha; ІВАНОВА, Ірина Вікторівна; IVANOVA, Iryna
  У статті на основі аналізу вітчизняного законодавства, окремих міжнародних нормативно-правових актів, думок правників визначено сутність інституційної спроможності судової системи України як здатності ефективно та прозоро виконувати свої функції через забезпечення належного рівня нормативного регулювання, а також структурних, організаційних, кадрових та технічних систем, процесів та ресурсів. Зазначено, що її елементи є сукупністю характеристик, що забезпечують ефективну діяльність та дозволяють досягати мети функціонування. Current state-building and law-making processes as well as Ukraine’s European integration course substantiate the need for further research into the issues of the institutional capacity of the judicial system of Ukraine, in particular, the determination of its essence, features, ways of formation, etc. The above issue has not been in the focus of theoretical and legal attention in legal science yet. In domestic scientific sources, the problems of the institutional capacity of the judicial system of Ukraine are considered somewhat fragmentarily, which does not contribute to the formation of unified scientific approaches and their practical solution.
 • Item
  ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ANALYSIS OF TOOLS FOR THE INTERACTION OF THE GOVERNMENT AND SOCIETY: FINANCIAL SECURITY, LEGISLATIVE REGULATION
  (2023) НІКОЛЕНКО, Геннадій Борисович; NIKOLENKO, Hennadii; МЕЛЬНИК, Людмила Юріївна; MELNYK, Liudmyla; ФУРСА, Тетяна Петрівна; FURSA, Tetiana; КАНЦІР, Ірина Анатоліївна; KANTSIR, Iryna
  У статті проаналізовано теоретичні та методологічні аспекти фінансового та правового забезпечення державою територіальних громад у сучасних умовах. Взаємодія влади та громади є необхідною умовою функціонування, розвитку та модернізації державного апарату. Розглянуто форми, засади, економіко-правове регулювання організації місцевої влади. Окреслено сукупність проблем та перспектив, що впливають на розвиток громад як важливих територіальних одиниць. Подано модель стратегії подальшого розвитку відповідно до міжнародного досвіду. The paper is devoted to interaction between the authorities and the community at the legal and financial levels. The institutional mechanism for ensuring the implementation of personnel support for the effective functioning of local self-government bodies in Ukraine at the current stage of development are revealed.
 • Item
  ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ. ACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION AS AN OBJECT OF JUDICIAL CONTROL
  (2023) МИХАЙЛОВ, Олександр Олександрович; MYKHAILOV, Oleksandr
  Встановлено, що контролем у діяльності публічної влади є діяльність органів законодавчої, виконавчої влади, їхніх територіальних органів, державних колегіальних органів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суду й прокуратури для контролю за дотриманням правових вимог (приписів, норм) та запобігання їх порушенням у майбутньому. Судовий контроль у такому контексті постає особливим видом контролю в діяльності публічної влади, особливістю якого є те, що він не здійснюється на постійній основі або систематично. The purpose of the paper is to determine the place and features of judicial control over the activities of public administration among other types of state control. It has been established that control over the activities of public authorities includes the activities of legislative and executive bodies, their territorial bodies, state collegial bodies, local state administrations, local self-government bodies, the court and the prosecutor's office with regard to monitoring compliance with legal requirements (precepts, norms) and preventing their violations in the future Judicial control in this context acts as a special type of control in the activities of public authorities, the peculiarity of which is that it is not carried out on a permanent basis or systematically, such as control by specialized control bodies, but only in the process of considering administrative cases. Depending on the type of judicial jurisdiction, such types of judicial control were distinguished as general judicial control, or control carried out by general courts during the consideration of criminal, civil and administrative cases; specialized judicial control, or control carried out by specialized (administrative and economic) courts; constitutional judicial control, or control carried out by the Constitutional Court of Ukraine as the only body of constitutional jurisdiction. It was determined that the grounds for conducting judicial control over the activities of the public administration should be of a purely legal nature, i.e. checking the legality, the state of compliance with the rights and freedoms of citizens, etc. It has been established that today the creation of advanced forms of judicial control is a necessity arising from the objective needs of a civilized and democratic society. This type of control contributes to increasing the level of legal protection of citizens and serves as a criterion for assessing the legality of actions of state bodies.
 • Item
  РЕПАРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОСІЇ ЗА СКОЄНІ ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. REPARATIONS AS A TOOL FOR HOLDING THE RUSSIA RESPONSIBLE FOR WAR CRIMES COMMITTED ON THE TERRITORY OF UKRAINE
  (2023) ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА, Уляна Зеновіївна; VATAMANIUK-ZELINSKA, Uliana; ПАВЛИШИНА, Вікторія Ігорівна; PAVLYSHYNA, Viktoriia
  Дії росії на території України порушують принципи та норми міжнародного права, тому виникає потреба в оцінюванні можливостей отримання Україною репарацій та вивченні цього інструменту міжнародного правосуддя у частині притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини на території України. Метою статті є дослідження сутності та особливостей репарацій Україні, як інструмента притягнення до відповідальності росії з метою відшкодування втрат і збитків за скоєні воєнні злочини на території України. Результати дослідження може бути застосовано у процесі формування правового механізму відшкодування втрат за умови визнання воєнних злочинів на території України геноцидом українського народу. Тhe actions of the Russian Federation on the territory of Ukraine grossly violate the principles and norms of international law. Taking into account the fact that during the year it was not possible to settle the military conflict diplomatically, that is, based on the observance of the principles and norms of international law and the UN Charter, there is a need to assess the possibilities of Ukraine receiving reparations and to study this instrument of international justice from the point of view of holding the Russian Federation accountable for the military crimes committed on the territory of Ukraine.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ У ДІАГНОСТИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. FORMATION OF INFORMATION DECISION SUPPORT SYSTEM IN THE DIAGNOSTICS OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISE’S FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY
  (2023) ДМИТРЕНКО, Дмитро Миколайович; DMYTRENKO, Dmytro
  У статті обґрунтовано необхідність формування системи інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень у діагностиці ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, що орієнтовано на підвищення ефективності прийняття управлінських рішень стратегічного і тактичного характеру. Доведено, що систему інформаційної підтримки прийняття рішень у діагностиці управління фінансово-господарською діяльністю підприємства доцільно розглядати у вигляді трьох взаємопов'язаних підсистем, які є системами нижчого порядку: системи фінансової інформації, діагностики фінансової інформації та системи проблемної фінансової інформації. Тhe complexity management of financial and economic activity of the enterprise requires the search for qualitatively new approaches to the formation, systematization and analysis of information in order to identify and solve the problems of developing a strategy and tactics for the development of the enterprise. The purpose of the paper is the formation and justification of the structure of information support system’s formation concerning decisions in the diagnostics of financial and economic activity of the enterprise management efficiency, which is aimed at increasing the effectiveness of management decision-making of a strategic and tactical nature.
 • Item
  ФРАУДАТОРНИЙ ПРАВОЧИН: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ. FRAUDULENT ACT: PROBLEMS OF LEGAL APPLICATION
  (2023) АДАМОВИЧ, Оксана Вікторівна; ADAMOVYCH, Oksana
  Статтю присвячено дослідженню змісту поняття фраудаторного правочину та визначенню його характерних ознак, наслідків визнання таких правочинів недійсними, а також перспективи розвитку й удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері визнання правочинів недійсними. Сформульовано поняття фраудаторного правочину та визначено основні характерні ознаки таких правочинів. Обґрунтовано необхідність закріплення поняття фраудаторного правочину в законодавстві України та формування єдиної концепції в правових підходах до визначення підстав визнання фраудаторних правочинів недійсними. Іn recent years, in the national doctrine of civil law, as well as in the judicial practice of Ukraine, there has been an expansion of features of the invalid transactions, in particular, a relatively new concept of "fraudulent act" has appeared, as a transaction aimed to harm the creditor. The paper is devoted to study content of the concept of fraudulent acts and determination of their characteristic features, the consequences of invalidating such transactions. Attention is drawn to the fact that the lack of consolidation the concept of a fraudulent act in the regulatory acts of Ukraine leads to different approaches in the interpretation of the concept of fraudulent act, which is followed, first of all, in court decisions.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ РОЗМІНУВАННЯ ТА ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР ТА АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ. PROBLEMS OF DEMINING AND THE INFLUENCE OF MILITARY ACTIONS ON THE ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES AND THE AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE
  (2023) СОТНИК, Вікторія Вікторівна; SOTNYK, Viktoriia; МОГИЛЕВСЬКА, Вікторія Олександрівна; MOHYLEVSKA, Viktoriia; ФЕДЧУК, Тетяна Юріївна; FEDCHUK, Tetiana
  Статтю присвячено аналізу проблем замінування значної частини території країни. Висвітлено вплив воєнних дій на агропромисловий комплекс та діяльність бізнесових структур. Наведено динаміку втрат внаслідок замінування та ведення активних бойових дій. Детально виокремлено проблеми процесу розмінування територій в Україні та напрями їх вирішення, зокрема через механізм фінансування екологічних державних цільових програм. Розглянуто механізм співпраці державних замовників, інвесторів державних цільових програм та громадськості у реалізації екологічних державних цільових програм. The paper is devoted to the analysis of mining problems of a large part of the country's territory. It highlights the impact of military operations on the agro-industrial complex and the activities of business structures. The dynamics of losses due to mining and conducting active hostilities are given. In addition, the problems of the process of demining territories in Ukraine and directions for their solution are highlighted in detail, in particular through the financing mechanism of environmental state targeted programs. According to the research of the Ukrainian Club of Agrarian Business, about 2 million hectares of fields remain in those areas that have been cleared of mines. This leads to economic costs. Thus, Ukraine loses about 800 million dollars every year due to idleness. It is also worth emphasizing the amount of damage to agricultural production and the agro-industrial complex caused by the war. According to analytical estimates of the National Bank of Ukraine, during the war, the economy loses about 50% of "unproduced" GDP. According to experts' estimates, Ukraine loses about 50 billion hryvnias every week, not including losses from destruction. The IMF estimates Ukraine's losses due to the invasion of the occupiers at 35% of GDP. A significant number of business structures of enterprises found themselves in areas where active hostilities are taking place and were forced to evacuate to safe regions or stopped working altogether. A promising task in this direction is the approval of new environmental state target programs in order to demine agricultural territories and use them for the purposes of agricultural production and the implementation of activities of business structures. This mechanism provides for various implementation tools, sources and methods of financing. The mechanism considered in the paper provides for the active cooperation of state customers, investors of state target programs and the public in the implementation of environmental state target programs.
 • Item
  ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРИПИНЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ У ДЕРЖАВІ. ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF TERMINATION OF BUSINESS REGULATION DURING MARTIAL LAW IN THE COUNTRY
  (2023) ЛИСЕНКО, Світлана Миколаївна; LYSENKO, Svitlana; АЩЕУЛОВА, Олександра Миколаївна; ASHCHEULOVA, Oleksandra; ГОЛОВНЯ, Юлія Ігорівна; HOLOVNIA, Yuliia
  У статті досліджено питання економічного відновлення України у контексті регулювання бізнесу під час дії воєнного стану в державі. Визначено економічні наслідки російської агресії для України. Проаналізовано дієвість й ефективність нового плану Маршалла, який розробляють спеціально для економічного відновлення держави, і ролі держав-партнерів у подальшій економічній підтримці України. Вперше проаналізовано етапи, які потрібно застосовувати Україні й державам- партнерам для процесу відновлення. The paper is devoted to the study of the peculiarities of the economic recovery of Ukraine in the context of business regulation during the state of martial law in the country; determination of the economic consequences of Russian aggression for Ukraine; analysis of the effectiveness and efficiency of the new Marshall Plan, which is being developed specifically for the economic recovery of the state and the role of partner states in the further economic support of Ukraine. For the first time, the stages that must be applied by Ukraine and the partner states for the recovery process have been analyzed. It is noted that a sequential approach with a gradual increase in activity should be used for the recovery process, which should have four stages: aid, reconstruction, modernization and accession to the EU. The amount of investment needed to rebuild Ukraine is still unclear due to the continuation of the war. According to preliminary estimates, the cost of restoring the damaged Ukrainian infrastructure is more than 100 billion dollars. Aid should include emergency relief and basic rehabilitation as the war continues. Reconstruction will involve a rapid response to the destruction caused by war after a ceasefire or settlement, focusing on infrastructure and mobilizing market mechanisms. The conclusions indicate that in the long term, flexible macroeconomic management will remain important for managing the reconstruction and maintaining the competitiveness of the economy. The development of a more effective taxation system will contribute to the stability of public finances. In the short term, maintaining macroeconomic stability in the face of ongoing war and pressures related to the country’s defense will strengthen Ukraine’s defenses and provide a solid foundation for recovery.