№1 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  SPECIFICS OF THE CONCEPTUALIZATION AND LEGAL CULTURE OF THE MILITARY SERVICEMAN. Особливості правосвідомості та правової культури військовослужбовців
  (2020) ZVEREV S.M.; Зверев С.М.; IGNATIEVА A.I.; Ігнатьєва А.І.
  The article deals with the legal culture of military personnel, it is indicated that in the legal culture of military personnel the system of spiritual and legal values, which find themselves at the level of development of legal consciousness, according to which a law-abiding way of life is formed, and the legal regulation of social relations, which establishes the regime of law and order in Ukraine, is understood. An important characteristic of the legal culture of servicemen is the state of law, which. У статті досліджено правову культуру військовослужбовців, зазначено, що під правовою культурою військовослужбовців розуміють систему духовних і правових цінностей, які виявляються на досягнутому рівні розвитку правової свідомості, відповідно до яких формується законослухняний спосіб життя і здійснюється правове регулювання суспільних відносин, яке встановлює режим правопорядку в Україні.
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИМ СУДОМ ООН ПРЕДМЕТА СПОРУ У СПРАВІ «УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ». Determination by the International Court of Justice of the subject-matter of the dispute in the case “Ukraine v. Russian Federation”
  (2020) ПОЛІВАНОВА О.М.; Polivanova O.M.
  У статті здійснюється аналіз визначення Міжнародним судом ООН предмета спору у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації («Україна проти Російської Федерації»), ініційованої поданою 16 січня 2017 року до реєстру Суду заявою України. З огляду на Рішення Суду від 8 листопада 2019 року щодо попередніх заперечень Російської Федерації юрисдикції Суду ratione materiae відповідно до п. 1 ст. 24 Міжнародної конвен- ції про боротьбу із фінансуванням тероризму та ст. 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації на підставі п. 1 ст. 36 Статуту Міжнародного Суду ООН, розглядаються правові засади визначення Судом предмета спору, заявлені Україною позовні вимоги, заперечення Російської Федерації щодо заявленого українською стороною предмета спору і обґрунтування визначення предмета спору самим Судом. The article analyzes the determination by the United Nations International Court of Justice of the subject-matter of the case concerning the application of the International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (“Ukraine v. Russia”), initiated by the Application of Ukraine of 16 January 2017 submission to the Court’s register. Based on the Judgment of the Court of 8 November 2019 concerning the preliminary objections of the Russian Federation to the jurisdiction of the Court ratione materiae pursuant to para. 1 of art. 24 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and art. 22 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination under para. 1of art. 36 of the Statute of the International Court of Justice, the legal basis for determining the subject of the dispute by the Court, Ukraine’s claims, the Russian Federation’s objections to the subject matter of the dispute and the Court’s substantiation of the subject of the dispute are examined. In view of the judgment rendered, the Court’s consideration of the merits of the case “Ukraine against the Russian Federation” will essentially be focused on determining whether the Russian Federation was obliged under the International Convention on the Financing of Terrorism to take measures and cooperate in the prevention and suppression of alleged terrorist financing in the context of events in the eastern Ukraine and, if so, whether the Russian Federation has breached such obligations.
 • Item
  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ: ПРАКТИКА СУДІВ ДЕЯКИХ КРАЇН АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ І КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПРАВОВИХ СІМЕЙ, СУЧАСНА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ. Data privacy in the sphere of banking confidentality: the case-law of selected common law and civil law states as well as the contemporary jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of The European Union
  (2020) ЛИТВИНЕНКО А.А.; Lytvynenko A.A.
  Правовідносини між банківським працівником та вкладником банку (зокрема й боржником) за законодавством і практикою судів наділені конфіденційністю, як і чимало інших правовід-носин, у межах яких існує професійна таємниця (наприклад, правовідносини між лікарем і пацієнтом, між адвокатом і його клієнтом, між священником та тим, хто сповідується), у тому числі й інші комбінації правовідносин, характерні для практики судів континентальної та анг- лосаксонської правової сім’ї. The relationships between a banker and a customer, or a debtor are bearing a veil of confidentiality upon the legislation and jurisprudence, as a variety of other legal relationships that invoke professional secrecy, such as the relationships between the patient and physician, the counsel and his client, the priest and the penitent, as well as other combinations, which are common for the jurisprudence of Anglo-American and continental legal systems.
 • Item
  ЗМІСТ ПРОПАГАНДИ ТА ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ. The essence of propaganda and restriction of the freedom of expression in the practice of the European Court of Human Rights
  (2020) КОРУЦ У.З.; Koruts U.Z.
  Стаття присвячена дослідженню питання змісту пропаганди та обмеження свободи вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини. Пропаганда війни несе в собі загрозу кожній людині, світовій спільноті, безпеці людства та довкіллю, порушуючи підвалини мирного людського співіснування. Обґрунтовано важливість розуміння як змісту висловлювань, що становлять зміст пропаганди, розпалюють ненависть чи ворожнечу, так і їхній контекст. The article is devoted to exploring the content of propaganda and limiting the freedom of expression in the case law of the European Court on Human Rights. The propaganda of war poses a threat to every human being, to the world community, to the security of mankind and to the environment, violating the foundations of peaceful human coexistence. The importance of understanding both the content of the statements that constitute the content of propaganda, incite hatred or enmity, and their context is substantiated.
 • Item
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОРУЧИТЕЛЯ ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Legal status of the guarantor as a participant in criminal proceeding
  (2020) ШЕВЧУК М.І.; Shevchuk M.I.
  Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних проблем, які стосуються процесуального порядку застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки і правового статусу поручителя у кримінальному провадженні України, та здійснено спробу їх теоретичного вирішення. The article is devoted to the analysis of theoretical and practical problems concerning the procedural order of application of a preventive measure in the form of personal guarantee and legal status of the guarantor in criminal proceedings of Ukraine, and an attempt of their theoretical solution is made.
 • Item
  ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Some criminal procedural aspects of the institute of criminal responsibility
  (2020) КІЦЕН Н.В.; Kichen N.V.
  Стаття присвячена розгляду проблемних питань щодо звільнення від кримінальної відповідальності в розрізі кримінально-процесуальної науки. Встановлено, що ст. 3 Конституції України визначає, що людина та її інтереси є найвищою соціальною цінністю в Україні. Відповідно до цього правового положення держава має реформувати і сферу кримінального правосуддя, відтворивши його у змісті кримінального провадження, у правових статусах суб’єктів правових відносин. Art. 3 of the Constitution of Ukraine determines that a person and his interests are the highest social value in Ukraine. According to this legal provision, the state should also reform the criminal justice sphere by reproducing it in the content of criminal proceedings, in the legal status of the subjects of legal relations. It is worth noting that the exemption from criminal responsibility is an cross-sectoral institution, since the understanding of its socio-legal nature and content is possible only on the basis of a comprehensive interpretation of the system of legal rules contained in the criminal and criminal procedural legislation.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДЕРЖАВНИХ ТАЄМНИЦЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. To the question of the state secrets’ forensic examination in criminal proceedings
  (2020) ГОЛОВКО М.Б.; Holovko M.B.
  У статті проаналізовано підстави та порядок залучення експерта у кримінальних проваджен-нях про злочини, предметом яких виступають відомості, що становлять державну таємницю. The purpose of this article is to analyze the grounds and procedure for involving an expert in criminal proceedings on crimes about state secret information and to resolve the related problems.
 • Item
  АСОЦІАЦІЯ НОРМ ПРО ЗЛОЧИНИ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ. Association of norms about crimes of terrorism in the Criminal Code of Ukraine
  (2020) ЯРЕМКО Г. З.; Yaremko H.Z.
  У статті досліджується система норм про злочини терористичного характеру в Особливій частині Кримінального кодексу України. Такий аналіз є передумовою вибору норми в процесі правозастосування. У роботі запропоновано поглянути на таку норму, як асоціація норм, тобто система норм про різні склади одного і того ж злочину. The system of norms about terrorism in articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine is analized. Such an analysis is a prerequisite for choosing a norm in the enforcement process. In the article it is proposed to look at such norms as the association of norms that is the system of norms about different compositions of the same crime.
 • Item
  ЗМІНА ОБСТАНОВКИ ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. The change of the condition as a basis for release from criminal liability
  (2020) ЮЩИК О.І.; Yushchyk O.I.
  У статті проаналізовано інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. Загальними підставами звільнення у зв’язку із зміною обстановки слід вважати умови, які передбачені в ст. 48 КК України, що особа повинна вчинити злочин вперше, невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних діянь. До спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК України належить зміна обстановки, що може проявлятись або у втраті суспільної небезпечності діяння або втраті суспільної небезпечності особи. Зміна обстановки, внаслідок якої вчинене особою діяння втратило суспільну небезпечність, означає передусім істотну зміну соціально-економічних, політичних або духовних засад життєдіяльності суспільства, яка відбувається незалежно від волі винної особи і внаслідок чого втрачається суспільна небезпечність не лише конкретного злочину, а й подібних йому діянь. The article analyzes the institute of release from criminal liability due to the change of the condition. The general grounds for release due to the change of the condition should be considered the conditions provided for in the Article 48 of the Criminal Code of Ukraine, that a person has committed a crime of a small or moderate gravity for the first time, except of corruption acts. To the special ground of release from criminal liability according to the Art. 48 of the Criminal Code of Ukraine belongs the change of the condition, which may manifest itself either in the loss of public danger of the action or the loss of social danger of a person. The change of the condition, as a result of which the act committed by a person has lost social danger, means, first and foremost, a significant change in the socio-economic, political or spiritual foundations of the society, which occurs regardless of the will of the guilty person and as a result, the social danger of not only the specific crime, but also similar acts is lost.
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. The methodological bases of researching problems of criminal- legal protection of Ukrainian land resources
  (2020) ШУЛЬГА А.М.; Shulga A.M.
  Проблеми, пов’язані із забезпеченням належної охорони земельних ресурсів, формувались в Україні протягом багатьох десятиріч. Вони зумовлені нестримним розвитком науково-технічного прогресу, загальним зростанням чисельності населення Землі, а також нігілістичним ставленням людей до цього об’єкта навколишнього природного середовища (довкілля). На всіх етапах свого існування людина була тісно пов’язана з оточуючим її світом, складником якого є земельні ресурси. Останнім часом у зв’язку з формуванням високоіндустріального суспільства, в якому людина створює технологічну цивілізацію, різко посилилося навантаження як на окремі об’єкти навколишнього природного середовища, так і на довкілля в цілому, що справило негативний вплив на людину, суспільство й державу. Це вимагає від держави розроблення належних юридичних механізмів забезпечення охорони як довкілля в цілому, так і окремих його елементів, зокрема земельних ресурсів. Problems related to ensuring proper protection of land resources have been formed in Ukraine for many decades. They are caused by the unrestrained development of scientific and technological progress, the general growth of the population of the Earth, as well as the nihilistic attitude of people to this object of the environment. At all stages of its existence, man was closely connected with the surrounding world, which is a component of land resources. Recently, due to the formation of a highly industrial society in which man creates technological civilization, the load on individual objects of the environment and on the whole environment has sharply increased, which has had a negative impact on man, society and the state. This requires developing appropriate state legal mechanisms to protect both the environment as a whole and its individual elements, in particular land resources.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ. Criminological characterization of the level and dynamics of animal abuse in Ukraine and directions of its prevention
  (2020) ПОЛТАВА К.О.; Poltava K.O.
  Наукову статтю присвячено кримінологічній оцінці таких статистичних показників жорстокого поводження із тваринами в Україні, як рівень злочинності, рівень судимості та їх динаміка, а також розгляду головних напрямів його запобігання. Підкреслено, що жорстоке поводження із тваринами – предмет для міждисциплінарних досліджень. Метою статті є проведення на основі даних офіційної статистичної звітності судових та правоохоронних органів аналізу сучасного стану жорстокого поводження з тваринами в Україні та визначення напрямів його запобігання. The scientific paper is devoted to the criminological characterization of such statistics indexes of animal abuse in Ukraine, as the crime rate, conviction rate and their dynamics, as well as the main directions of its prevention. It is emphasized, that animal abuse is a subject for an interdisciplinary research. The purpose of the paper is to analyze the current state of animal abuse in Ukraine and on the base of the official statistical reporting of judicial and law enforcement agencies to determine the ways of its prevention.
 • Item
  ЖЕРТВА ТА ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ В МЕХАНІЗМІ КОРУПЦІЙНОГО ДІЯННЯ. Victim and victimological factors in the mechanism of corruption
  (2020) ПИВОВАРОВ В.В.; Pyvovoarov V.V.; СІРЕЦЬ О.О.; Sirets O.O.
  Стаття присвячена дослідженню віктимологічних аспектів корупційної злочинності, віктимологічних факторів корупції, аналізу заходів віктимологічного запобігання та протидії корупції, а також популяризації теми дослідження в наукових і практичних колах. This article concerns research of victimological aspects of corruption crime, victimological factors of corruption. It is also dedicated to analysis of victimological anti-corruption measures and to popularization of this research topic in scientific and practical circles.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ АДВОКАТСЬКОГО БЮРО. Legal regulation of the taxation income law office
  (2020) ОНІЩИК Ю.В.; Onischyk Yu.V.; САДОВСЬКА І.О.; Sadovska I.O.
  Стаття присвячена правовим особливостям оподаткування доходів адво- катського бюро, системам оподаткування діяльності адвокатського бюро та їх перевагам і недолікам. The article deals with the legal peculiarities of taxation of the law firm's income, the systems of taxation of the law firm’s activities and their advantages and disadvantages.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО (ІПОТЕЧНОГО) БАНКУ В УКРАЇНІ. To the question about creation of the State Land (Mortgage) Bank in Ukraine
  (2020) КАРТАМИШЕВА О.Є.; Kartamysheva O.Ye.
  В умовах підготовки до запуску ринку землі в Україні нагальною потребою є проведення якісної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, оновлення Державного земельного кадастру, а також супутникове карто- графування території України, оскільки сьогодні немає чітких даних щодо кількісних параметрів землеволодіння в країні. Без якісної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення дозвіл на продаж землі в Україні призведе до виникнення корупційних схем. Для дійсного та ефективного функціонування ринку землі, крім інших складників, необхідно функціонування належної інфраструктури та системи державного контролю, коли Державний земельний (іпотечний) банк або інша спеціалізована державна установа займає важливе місце і виконує функції регу- лятора ринку та розпорядника земельних ділянок держави. For the valid and effective functioning of the land market, except for other constituents, the functioning of the proper infrastructure and system of government control are necessary, where the State Land (Mortgage) Bank or other specialized state institution takes an important place and executes the functions of regulator of market and manager of state land. In 2012 in Ukraine public joint-stock partnership “The State Land Bank” was created and formed, due to the money of the state budget, chartered capital of the bank was 120 million hryvnyas. However in 2014, in connection with the incomplete legislative providing of work of the State Land Bank as a subject of legal relationships at the market of land of the agricultural setting, absence of the prescribed mechanism purchase and sale of land, that could assist corruption schemes, absence of conception of existence of the proper bank which would answer international practice of financing of agriculture the bank was sold out.
 • Item
  ВТРАТА СТАТУСУ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТА: ПРОГАЛИНА ЗАКОНОДАВСТВА. Loss of tax resident status: gaps legislation
  (2020) ВДОВІЧЕНА Л.І.; Vdovichena L.I.
  У статті проведено дослідження особливостей втрати (позбавлення) статусу податкового резидента. Встановлено, що категорія «резидент» для податкового права має вирішальне значення. Це зумовлено тим, що податкові резиденти несуть повний податковий обов’язок перед державою своєї податкової резиденції. Вони зобов’язані сплачувати податки з доходів, отриманих будь-де (як із джерел на території держави своєї податкової резиденції, так і на будь-якій іншій території). А от нерезиденти несуть обмежений податковий обов’язок. Вони сплачують державі податок тільки у випадку, якщо одержали дохід із джерел у цій державі. The article investigates the peculiarities of loss (deprivation) of tax resident status. It is established that the category of “resident” for tax law is crucial. This is due to the fact that tax residents have full tax liability to the state of their tax residence. They are obliged to pay taxes on income received anywhere: from sources in the territory of the state of their tax residence and in any other territory. But non-residents have a limited tax liability. They only pay the tax to the state if they have received income from sources in that state.
 • Item
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВПЛИВ НА ДОПУСТИМІСТЬ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. The arrangement of factors influencing the admissibility of cassation appeal in administrative proceedings
  (2020) ТКАЧУК Н.В.; Tkachuk N.V.
  Аналіз чинного процесуального закону та практики вирішення питань про прийняття касаційної скарги до провадження засвідчили наявність низки чинників, що сприяють або, навпаки, перешкоджають доступу особи до суду касаційної інстанції. Чинники допустимості касаційної скарги можемо визначити як умови, що прямо або опосередковано впливають на прийнятність касаційної скарги, на звернення зі скаргою до суду касаційної інстанції в адміністративному судочинстві та розгляд такої скарги, сприяють або перешкоджають зазначеним властивостям і процесам, виникають у різних сферах суспільного життя. An analysis of the current procedural law and the practice of resolving the issue of adopting a cassation complaint to the proceedings, revealed the existence of a number of factors that contribute or, conversely, prevent a person’s access to a court of cassation. The factors of admissibility the cassation complaint can be defined as conditions, factors that directly or indirectly affect the admissibility of the cassation complaint, the appeal to a court of cassation in administrative proceedings and the consideration of such a complaint, conduce or restrict these features and processes, occur in different spheres of public life.
 • Item
  ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УКРАЇНИ. Concept, signs and structure of public administration subjects of Ukraine
  (2020) ТЕРЕЩУК В.В.; Tereshchuk V.V.
  Стаття присвячена визначенню базових термінологічних категорій теорії публічного адміністрування в Україні. Автор з’ясовує юридичну сутність публічного адміністрування, визначає його ознаки та побудову. У статті уточненj позиці. щодо розуміння суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері публічного адміністрування. Особлива увага приділена аналізу адміністративно-правових актів, які визначають права, обов’язки та сферу компетенції суб’єктів публічного адміністрування. Автор обґрунтовує, що поняття «публічне адміністру- вання» концептуально не тотожне поняттю «державне управління», а також змістовно не тотожне поняттю «публічне управління», співвідносячись із ним як ціле та його частина. The article is devoted to the definition of basic terminological categories of the theory of public administration in Ukraine. The author clarifies the legal nature of public administration, defines its features and structure. The article clarifies the position regarding the understanding of entities engaged in public administration. Particular attention is paid to the analysis of administrative acts defining the rights, duties and competence of public administration entities. The author substantiates that the concept of “public administration” is conceptually not identical to the concept of “public administration”, and also meaningfully not identical to the concept of “public administration”, relating to it as a whole and its part.
 • Item
  МІСЦЕ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. The position of the Ministry of Defense of Ukraine in the system of central executive bodies
  (2020) СТЕЦЮК С.П.; Stetsiuk S.P.
  Стаття присвячена визначенню місця Міністерства оборони України у системі центральних органів виконавчої влади. Автором розглянуто існуючі в науковій літературі думки вчених щодо сутності виконавчої влади, з’ясовано її сутність. Охарактеризовано систему центральних органів виконавчої влади загалом і такий різновид її складників, як міністерство. The article is devoted to determining the position of the Ministry of Defense of Ukraine in the system central executive authorities. The author considered existing in scientific literature scientists’ opinions on the essence of executive authority and its essence was clarified. The system of central executive authority as a whole and a kind of its component, as a ministry is described.
 • Item
  ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН ДЕКЛАРАЦІЇ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Object of administrative responsibility for untimely submission without good reason of the declaration of persons, authorized to perform the functions of the state or local government
  (2020) ПРОХОРОВ К.О.; Prohorov K.O.
  Стаття містить аналіз сутності об’єкта адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Автор обґрунтовує, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування у своїй діяльності зобов’язані неухильно дотримуватися положень Конституції і законів України, зокрема тих, якими визначено їхній обов’язок оприлюднювати інформацію про своє майно, доходи та витрати, зобов’язання фінансового характеру. Порушення вказаних приписів спричиняє шкоду відносинам наро- довладдя, оскільки оприлюднення вказаних декларацій є одним зі способів людини і громадянина, громадянського суспільства здійснюватися фінансовий контроль за діяльністю посадових осіб органів публічної влади. Водночас шкода спричинюється суспільним відносинам, які виникають у сфері проходження публічної служби та у сфері запобігання корупції. The article contains an analysis of the nature of the object of administrative responsibility for the late submission without good reason of the declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local government. The author substantiates that the officials of state authorities and local self-government in their activities are obliged to strictly observe the provisions of the Constitution and laws of Ukraine, including those that determine their obligation to publish information about their property, income and expenses, financial obligations. Violation of these requirements includes harm to relations of democracy, since the publication of these declarations is one of the ways a person and citizen, civil society, to exercise financial control over the activities of officials of public authorities. At the same time, pity is caused by public relations arising in the field of public service and in the field of corruption prevention.
 • Item
  РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Decisions of the European Court of Human Rights as a source of administrative law
  (2020) НІКОНОРОВА К.Ю.; Nikonorova K.Yu.
  У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Тим самим вона підтвердила свою глибоку віру в основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості, а також визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини. У ст. 46 Конвенції передбачено: «Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, в яких вони є сторонами». У статті проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини стосовно їх місця та ролі у правовій системі України. Визначено, якою мірою і яким чином вони виступають як джерело адміністративного права. На основі розгляду відповідних положень Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про ратифікацію Конвен-ції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» та Закону України «Про виконання рішень та засто-сування практики Європейського суду з прав людини» зроблено висновок, що практика ЄСПЛ має нерозривний взаємозв’язок із Конвенцією про захист прав людини і основопо-ложних свобод. Реалізація положень Конвенції в конкретних рішеннях Європейського суду з прав людини здійснюється шляхом практичного втілення в життя принципу верховенства права. In this article decisions of the European Court of Human Rights in terms of their place and role in the legal system of Ukraine are analyzed. We determined to what extent and how these decisions act as a source of administrative law. The analysis was based on the relevant provisions of the Constitution of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine, the Law of Ukraine “On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the first Protocol and Protocols No. 2, 4, 7 and 11 of the Convention” and the Law of Ukraine “On the implementation of decisions and application of the practice of the European Court of Human Rights”. It is concluded that the ECtHR’s practice is inextricably linked to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The implementation of the Convention’s provisions in specific decisions of the European Court of Human Rights is carried out through the practical implementation of the principle of rule of law.