№6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ У КЛАСИЧНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР
  (2018) ЗАДОРОЖНА С.М.
  У статті проаналізовано загальні принципи міжнародного права класичного періоду, закріплені у Вестфальському мирному договорі 1648 року. Доводиться, що загальні принципи міжнародного права, закріплені у документі, стали основою для завершення панування права війни та вступ у дію права миру. The article analyzes the general principles of international law of the classical period, enshrined in the Westphalian Peace Treaty of 1648. It is argued that the general principles of international law enshrined in the document formed the basis for the completion of the law of war and the enactment of the law to peace.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
  (2018) ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р.
  У статті розглянуто особливості міжнародного правопорядку. На підставі аналізу сучасних міжнародних правовідносин, що сформувались в результаті дії принципів та норм міжнародного права, проаналізовано основні тенденції розвитку сучасного міжнародного правового порядку. The article deals with the features of international law and order. Main tendencies in the development of the international legal order were examined based on the analysis of contemporary international legal relations established in the result of the application of the principles and norms of international law.
 • Item
  СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ІНШІ МЕХАНІЗМИ РАДИ ООН ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ
  (2018) АСІРЯН С.Р.
  У статті проаналізовано Спеціальні процедури Ради ООН із прав людини, якими є спеціальні доповідачі, незалежні експерти та члени робочих груп, яких призначає Рада і які здійснюють за її дорученням дослідження з тематичних питань стану прав людини в окремих державах. Автор зазначає, що нормативно-правове регулювання Спеціальних процедур є одним із найбільш розвинених і складних серед механізмів Ради ООН із прав людини та найбільшою мірою сприяє незалежності експертів, які не є представниками держав. The article analyzes the Special Procedures of the UN Human Rights Council, which are special rapporteurs, independent experts and members of the working groups that are appointed by the Council and which carry out on its instructions, a study on thematic issues of the state of human rights in individual states. The author notes that the legal regulation of the Special Procedures is one of the most developed and complicated one among the mechanisms of the UN Human Rights Council and contributes the most to the independence of experts who are not representatives of States.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАМІНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
  (2018) ОРЛОВА Т.А.
  Представлена робота присвячена висвітленню особливостей розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправдивими повідомленнями про замінування об’єктів. У роботі розкрито алгоритм дій слідчо-оперативної групи та працівників експертних підрозділів у типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування злочинів вказаної категорії. The presented work is sanctified to the features of investigation scienter of false reports about mining of objects. The algorithm of actions of inquisitional-operative group and workers of expert subdivisions is in-process exposed according to the typical inquisitional situations of the initial stage of investigation of crimes of the indicated category.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИМІЩЕНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА
  (2018) МАРУШЕВ А.Д.
  Стаття присвячена дослідженню проблематики проведення слідчого огляду приміщення в процесі розслідування кримінального банкрутства. Відзначається необхідність проведення таких видів слідчого огляду, як: а) огляд приміщень, які не є місцем події; б) огляд предметів; в) огляд документів; г) огляд електронних носіїв інформації (комп’ютерів (системних блоків) і магнітних носіїв). Мета проведення слідчого огляду приміщень – виявлення та вилучення предметів і документів, що можуть бути речовими доказами у встановленні факту або обставин вчинення кримінального банкрутства. Слідчий огляд приміщень дозволяє слідчому з допомогою спеціаліста-економіста визначити та вилучити необхідну кількість документів фінансово-господарської діяльності підприємства для проведення судово-економічних експертиз. The article is devoted to the study of the problems of investigative inspection of premises in the process of investigation of criminal bankruptcy. It is noted the need for such types of investigative inspection: a) inspection of premises that are not the scene; b) inspection of objects; c) inspection of documents; d) inspection of electronic media (computers (system units) and magnetic media. The purpose of the investigative inspection of the premises is the detection and seizure of objects and documents that can be material evidence of the fact or circumstances of the criminal bankruptcy. Investigative inspection of the premises allows the investigator for the help of a specialist economist to determine and remove the required number of documents of financial and economic activities of the enterprise for forensic economic examinations.
 • Item
  ПРО ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНОСТІ ЯК ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2018) МАМКА Г.М.
  У статті проаналізовано реалізацію рівності як принципу юридичного процесу у кримінальному провадженні. Вказано на необхідність її дотримання під час формулювання системи джерел кримінального процесуального права України. In the article equality realization as principle of legal process in criminal proceedings is analyzed. It is indicated the need of its observance when forming system of sources of a penal procedural law of Ukraine.
 • Item
  КІБЕРВАНДАЛІЗМ: ОКРЕМІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ
  (2018) ЛАТИШ К.В.
  Стаття присвячена аналізу одного з видів кібервандалізму – DoS-/DDoS-атаці (Distributed Denial of Service), окремим особливостям розслідування зазначеної категорії справи. Розглянуто проблему кібервандалізму через статичні дані та надано його характеристику. Запропоновано перелік процесуальних дій для розслідування кібервандалізму. The article is devoted to the analysis of one of the types of cyber vandalism of the DoS-/DDoS-attack (Distributed Denial of Service) and the specific features of the investigation of this category`s cases. The problem of cyber vandalism is considered through static data and its characteristic is given. The list of procedural actions for investigation of cyber vandalism is offered.
 • Item
  ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ З РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПІДСТАВ
  (2018) ГАФИЧ І.І.
  У статті досліджено проблеми забезпечення законності закриття кримінальних проваджень із реабілітаційних підстав засобами прокурорського нагляду. Розглянуто реабілітаційні підстави закриття кримінальних проваджень та особливості прокурорського нагляду за законністю їх застосування. Проаналізовано роль прокурора в забезпеченні права особи на реабілітацію. The author in the scientific article researches problems of law enforcement of the termination of criminal proceedings on the rehabilitating bases by means of public prosecutor’s supervision. The rehabilitating bases of the termination of criminal proceedings are considered. The role of the prosecutor in ensuring the right of the personality for rehabilitation is analyzed.
 • Item
  ПОХІДНІ ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
  (2018) БАСАЙ В.Д.
  Стаття присвячена дослідженню поняття та видів похідних доказів у кримінальному процесі. Аналізуються підходи вчених до визначення поняття похідних доказів, на підставі чого наводиться авторська їх дефініція. З урахуванням норм Кримінального процесуального кодексу України окреслюються види похідних доказів. The article is dedicated to the research of the concept and types of derivative evidences in the criminal process. The approaches of scientists to the definition of the concept of derivative evidences are analyzed, on the basis of which the author’s definition of their concept is given. Taking into account the norms of the Criminal Procedural Code of Ukraine, the types of derivative evidences are outlined. Key words: derivative evidences, testimony, material evidences, documents,
 • Item
  СТРУКТУРА РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  (2018) КАРПЕНКО М.І.
  У статті аналізуються окремі положення законодавства України про кримінальну відповідальність за вчинення військових злочинів. Констатується той факт, що родовим об’єктом злочинів проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби є суспільні відносини у військовій сфері. Встановлення кримінальної відповідальності за їх вчинення покликано забезпечити належний військовий правопорядок у військових формуваннях для зміцнення їхньої боєздатності і боєготовності на належному рівні з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. The article analyzes certain provisions of the legislation of Ukraine on criminal liability for the commission of war crimes. It is noted that the generic object of crimes against the order established by law or conducting military service is social relations in the military sphere. The establishment of criminal responsibility for their commission is intended to ensure proper military law and order in military formations to strengthen their combat capability and combat readiness at the appropriate level in order to ensure the defense of Ukraine, protect its sovereignty, territorial integrity and integrity.
 • Item
  ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
  (2018) БАХУРИНСЬКА О.О.
  У статті досліджено особливості нових напрямів та методів протидії організованій злочинності та перспективи їх впровадження у діяльність правоохоронних органів України з урахуванням вимог міжнародної співпраці. Розглянуто проблеми нормативно-правового та організаційного забезпечення моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою «Intelligence Led Policing», а також методики оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності SOCTA-Україна (Serious and Organized Crime Threat Assessment). Визначено завдання, які необхідно виконати для успішного розвитку згаданих програм в Україні. Проаналізовано окремі аспекти міжнародного досвіду реалізації зазначених практик у сфері протидії організованій злочинності. The article examines the features of new methods of counteraction organized crime and the prospects for their implementation in the activities of law enforcement agencies of Ukraine, taking into account the requirements of international cooperation. The problems of regulatory and organizational support of the model of Intelligence Led Policing, as well as the methods of assessing the threat of serious crimes and organized crime SOCTA-Ukraine (Serious and Organized Crime Threat Assessment). Identified tasks that must be performed for the successful development of these programs in Ukraine. Analyzed certain aspects of international experience in the implementation of these practices in the area of counteraction organized crime.
 • Item
  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ
  (2018) СТОЯН К.С.; РИЖОВА К.І.; КОПИЛОВА А.О.
  Розглянуто структуру організаційно-управлінського механізму регулювання туристичної галузі. Охарактеризовано моделі державного регулювання галузі туризму. Досліджено альтернативні підходи до державного та регіонального управління галуззю туризму. Запропоновано пріоритетні напрями державної вітчизняної політики у сфері туризму. The structure of the organizational and managerial mechanism of regulation of the tourism industry is considered. The model of state regulation of the tourism industry has been characterized. The alternative approaches to state and regional management of the tourism industry are investigated. The priority directions of the state domestic policy in the field of tourism are offered.
 • Item
  ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  (2018) СТОЛБОВИЙ В.М.
  У науковій статті розглянуто сучасні етапи розвитку службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Визначено, що у сфері національної безпеки України не досить ефективною залишається діяльність органів публічної влади, зокрема, у зв’язку з недосконалим регулюванням службових правовідносин. Тому використання досвіду минулого надасть змогу визначити ефективні засоби гармонізації службових правовідносин у сфері національної безпеки України. The scientific article discusses the current stages of development of official relations in the field of national security of Ukraine. It was determined that in the field of national security of Ukraine, the activity of public authorities remains insufficiently effective, including in connection with the imperfect regulation of official relations. Therefore, using the experience of the past will allow you to determine effective means of harmonizing service relations in the field of national security of Ukraine.
 • Item
  СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
  (2018) РОСТОВСЬКА К.В.
  У статті досліджуються проблемні питання стосовно суб’єктів державної антикорупційної політики. На підставі аналізу законодавства та наукової літератури пропонується авторське визначення поняття «суб’єкти державної антикорупційної політики» та підходи до їх класифікації. Вказується на потребу законодавчого регулювання їх правового статусу. The article deals with problematic issues regarding the subjects of state anti-corruption policy. Based on the analysis of legislation and scientific literature, the author's definition of the concept of “subjects of state anti-corruption policy” and approaches to their classification is proposed. Indicates the need for legislative regulation of their legal status.
 • Item
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
  (2018) НАШИНЕЦЬ-НАУМОВА А.Ю.
  У статті представлені результати систематизації міжнародно-правових норм у сфері інформаційної безпеки та їх співвіднесення з міжнародними стандартами, дані щодо міжнародного досвіду у сфері інформаційної безпеки на основі застосування міжнародних стандартів інформаційної безпеки. Показана важливість використання досвіду застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем для практичної реалізації процесів інформаційного забезпечення. The article presents the results of systematization of international legal norms in the field of information security and their correlation with international standards, data on international experience of law enforcement practice in the field of information security on the basis of the application of international standards of information security. It is shown the importance of using this experience of applying modern information and analytical systems for the practical implementation of information support processes.
 • Item
  НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  (2018) КОМІРЕНКО В.І.; МАТВЄЙЧУК В.К.; ПАНТЮХ І.О.
  У статті проаналізовано основні підходи науковців до трактування понять «управління», «менеджмент», «туризм», стратегічне управління та, як результат, запропоновано власне визначення поняття стратегічне управління розвитком туризму. Визначено особливості стратегічного управління, на які насамперед слід акцентувати увагу, а також з’ясовано переваги, які спонукали вітчизняні підприємства сфери туризму засвоювати технологію стратегічного управління. The article analyzes the main approaches of scientists to the interpretation of the concepts of «management», «management», «tourism», strategic management, and, as a result, it is proposed to define the concept of strategic management of tourism development. The peculiarities of strategic management, which, first of all, should be emphasized, as well as the advantages which have prompted the domestic enterprises of the sphere of tourism to master the technology of strategic management.
 • Item
  ПОДОРОЖІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЧИ ДОЦІЛЬНИМ Є ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРАВОВИХ НОРМАТИВІВ?
  (2018) КОЛОМОЄЦЬ Т.О.
  У статті порушується питання доцільності розгляду подорожей, фінансування витрат на які здійснюється не за власний кошт публічного службовця або державного чи місцевого бюджетів, а коштом «альтернативних джерел» як різновиду подарунку, на які мають поширюватися обмеження, передбачені антикорупційним законодавством. Специфіка статусу публічного службовця та його професійної діяльності, пов’язаної із реалізацією публічно-владних повноважень, зумовлює потребу унормування відносин, пов’язаних із подорожами публічних службовців у зв’язку з їх професійною діяльністю, у разі їх фінансування з «альтернативного джерела». Аналіз чинного вітчизняного законодавства свідчить про наявність прогалини у врегулюванні відносин щодо подорожей публічних службовців на загальнодержавному рівні, що зумовлює різноваріативність практики правозастосування. The article raises the question of the expediency of considering travel, the financing of which is not carried out at the expense of a public servant or the state or local budgets, and at the expense of "alternative sources" as a kind of gift, which should be subject to the restrictions provided for by anti-corruption legislation. The specifics of the status of a public servant and his professional activities related to the exercise of public authority give rise to the need to normalize the relations related to the travel of public servants related to their professional activities, if they are financed from an "alternative source". An analysis of current domestic legislation shows that there is a gap in the regulation of the relations of travel of public servants at the national level, which determines the heterogeneity of the practice of law enforcement. The author substantiates the need to standardize the principles of regulating the relations in order to eliminate the preconditions for a conflict of interest in the public service as a whole.
 • Item
  ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  (2018) КАРЕЛІН В.В.
  У статті розглядається необхідність вивчення проблем функцій адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Визначено основні нормативно-правові акти, що встановлюють і визначають повноваження посадових осіб, які забезпечують здійснення функцій щодо організації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань; проаналізовано погляди вчених на їхні складники та правову природу. This article presents the necessity of scientific research of problems of the functions of administrative and legal regime in the field of punishments execution organization. The main laws and regulations are determined which are establishing and defining the powers of officials who ensure the functions of administrative and legal regime in the field of punishments execution organization, the scientist views of their constituents and legal nature analyzed.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ
  (2018) ДЖИНДЖОЯН В.В.; ЄМЕЛЬЯНОВА М.О.; ШТОНДА Г.А.
  У статті розкрито значення туристичної галузі в економіці країни. Встановлено, що стратегічне управління розвитком туризму виступає безперервним динамічним процесом. Розкрито етапи розробки стратегії та головні завдання стратегічного управління розвитком туризму. Наведено переваги стратегічного управління для вітчизняних підприємств сфери туризму. The article reveals the importance of the tourism industry in the country’s economy. It was established that strategic management of tourism development is a continuous dynamic process. The stages of development of strategy and main tasks of strategic management of tourism development are revealed. The advantages of strategic management for domestic tourism companies are presented.
 • Item
  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  (2018) ГЕССЕН А.Є.; ЖУРБЕНКО А.Є.; ЗУБКО О.Є.
  У статті розглянуто моделі державного управління туристичною сферою. Наведено головні напрями діяльності організацій, які займаються управлінням туризмом, у деяких європейських країнах. Установлено, що механізми взаємодії уповноважених органів, відповідальних за просування й розвиток туризму, в кожній країні є різними. The article deals with models of public administration in the tourism sector. The main directions of activity of organizations which are engaged in tourism management in some European countries are given. It was established that the mechanisms of interaction of the authorized bodies responsible for promotion and development of tourism in each country are different.