#06

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  ОЦІНКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. EVALUATION OF THE DEBT AND CREDIT MANAGEMENT CONDITIONS AT THE DOMESTIC ENTERPRISES
  (2018) ВЕЛИКИЙ Юрій Михайлович; ЧЕМЧИКАЛЕНКО Руслан Анатолійович; ХОХОЛКО Катерина Олександрівна
  У статті проаналізовано сучасний стан управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на вітчизняних підприємствах. Визначено, що за останні п’ять років ситуація з погашенням заборгованості значно погіршилась, а сальдо заборгованості змінилось з пасивного на активне. Досліджено структуру «галузей-лідерів» як щодо формування дебіторської, так і кредиторської заборгованості. Встановлено, що станом на кінець 2016 р. нормативам співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей відповідало лише два сектори економіки: «охорона здоров’я» й «освіта». The debt management of the enterprise is a rather complex and dynamic process, which is conditioned, first of all, by the unity of origin and the content of receivables and payables and sources of their coverage. In turn, the main purpose of such an analysis is not only to ensure the receipt of real cash, but also to maintain a credit rating and overall solvency of the enterprise.
 • Item
  ПРОБЛЕМА ПЛИННОСТІ КАДРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. THE PROBLEM OF UKRAINE'S TURNOVER PERSONNEL AND THE DIRECTIONS OF ITS SOLUTIONS
  (2018) СВІДЕРСЬКИЙ Володимир Павлович; ТЕРТИЧНИЙ Олександр Олегович; МАНЧЕНКО Альона Сергіївна
  У статті розглянуто проблеми плинності кадрів. Розглянуто основні показники для оцінки плинності кадрів. Визначено найбільш розповсюдженні причини звільнення персоналу. Проаналізовано стан плинності кадрів щодо України. Надано рекомендації щодо покращення стану плинності кадрів. Для покращення стану необхідно визначити головні чинники плинності, до яких сьогодні належить розмір доходу та психологічний клімат у колективі. In the article the problems of personnel turnover are considered. The main indicators for the assessment of staff turnover are considered. The most common reasons for the dismissal of staff are identified. To improve the condition, it is necessary to determine the main factors of turnover, to which today the size of income and the psychological climate in the team belong.
 • Item
  КВІНТЕСЕНЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, АМПЛУА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО КООРДИНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. THE QUINTESSENCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT, THE ECONOMIC DIAGNOSTICS’ ROLE IN THE SYSTEM OF EFFECTIVE (QUALITATIVE) CONTROL OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY
  (2018) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; ПОТИШНЯК Олена Миколаївна
  У статті наведена схема, яка надає розуміння загальних принципів ефективного управління, унаслідок чого вона інваріантна по відношенню до різних процесів управління. Доведено, у реальних умовах взаємозв`язки функцій складніші, дані ефективної діагностики досить часто використовуються для виконання функції ефективного планування. Обґрунтовано, між функціями ефективного управління існують методологічні зв`язки: методологія обліку залежить від методології планування; методологія діагностики - від методології планування, обліку. Investigation of management problems allows us to conclude that an organic part of the management system of progressive production at its various levels is the cost-effective management. It is aimed at achieving short-term intra-monthly goals closely associated with current and future goals, directly following the implementation of the industrial and economic process at its various stages. The objects of effective management are internal monthly processes of functioning of economic, technical, social and other elements of the method of production process, etc. In the cost-effective management, the following 4 (four) general subsystems (functions) of the system can be distinguished: effective planning, effective accounting, effective diagnostics and effective regulation (verification).
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. THE ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF FINAL PRODUCT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
  (2018) ТАРЛОПОВ Ігор Олегович; ШОСТАК Юлія Петрівна
  У статті розглянуто особливості обліку готової продукції. Мета статті полягає у дослідженні проблемних аспектів обліку готової продукції. Визначено напрями удосконалення первинного обліку реалізації готової продукції. Встановлено, що однією з складових ефективної організації обліку наявності та руху готової продукції є удосконалення облікової документації. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва та обліку готової продукції можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість. In article it is considered features of accounting of final products. The purpose of the paper is to study the problem aspects of accounting for finished products. The ways of improving of primary accounting of realization final products have been determined. Topic accounting of finished products and it right display in accounting is very actual, because result of activity of any enterprise is release of finished products, so they make a profit.
 • Item
  СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF CONSTRUCTION IN UKRAINE
  (2018) СМАЧИЛО Валентина Володимирівна; ЯРЕЦЬ Марина Валеріївна; БЛАГОЙ Віталій Валерійович; БОСОВА Наталія Юріївна
  Проаналізовано стан та тенденції розвитку будівельної галузі в Україні та в Харківському регіоні. Виявлено вплив обсягу будівництва на ВВП. Визначено оптимальні математичні моделі для прогнозування обсягів будівництва, ВРП та ВВП. The current state of all economic systems is characterized by a high level of volatility. The enterprise, for the sake of its sustainable development, needs to conduct analytical researches on the current state of the industry and the economy of the country / region as a whole, so to predict future development trends in order to make sound management decisions, minimizing various risks. The construction industry is also non exception. That is why this study is relevant and timely.
 • Item
  ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН. WAYS OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL’S DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC DEVELOPED COUNTRIES’ EXPERIENCE
  (2018) ШУЛЮК Богдана Степанівна
  Висвітлено досвід реалізації організаційних і правових механізмів держав-ного фінансового контролю Великобританії, Німеччини, Франції, Швеції та досліджено повноваження контролюючих органів зазначених країн. У результаті аналізу та узагальнення світової практики щодо здійснення державного фінансового контролю обґрунтовано необхідність застосування в Україні системного підходу. Запропоновано напрямки адаптації зарубіжного досвіду державного фінансового контролю у вітчизняну практику, що сприятиме підвищенню відповідальності розпорядників бюджетних коштів за ефективне, цільове та результативне використання фінансових ресурсів держави. In the conditions of present time the problems related to insufficient effectiveness remain unsolved, by disparity of the present state financial checking system to the requirements of the socially oriented economy, that predefined by subzero financial discipline, and also lacks of his organization.
 • Item
  ТЕХНОЛОГІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ПУЕРТОРІКО ДО СКЛАДУ США ТА КРИМУ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. TECHNOLOGY OF INCLUSION OF PUERTO RICO INTO THE USA AND THE CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION
  (2018) ШЕЛЬЧУК Тетяна Сергіївна; НОВИКОВ Олександр В’ячеславович
  У статті аналізуються та порівнюються юридичні механізми приєднання Криму до складу Російської Федерації та Пуерто-Ріко до складу Сполучених Штатів Америки. Авторами досліджено міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються статусу цих територій. Проаналізовано порушення норм міжнародного права на території Пуерто-Ріко та Криму. Автори вказують на причини складного політичного статусу обох територій. У статті акцентується увага на історичних аспектах існування Криму та Пурто-Ріко. In the article it is analyzed and compared the inclusion of the Crimea into the Russian Federation with the inclusion of Puerto Rico into the USA. The international legal acts, concerning the status of this territories, are investigated by authors. The direct violation of standards of international law in Puerto Rico and Crimea is analyzed. Authors showed the reasons of complicated political status of both territories. In the article the attention to the historical aspects of Crimea and Puerto Rico existence are accented. Authors described a list of the international legal acts, which were violated. The way of solution of the difficult situation in Puerto Rico is proposed. In the article the real situation in the Crimea is shown. Authors came to conclusion that the situation in the Crimea and Puerto Rico is absolutely different, it is completely inappropriate to draw parallels between Crimea and Puerto Rico, because in Ukraine there is the military aggression, occupation of the territory of another state, violation of its territorial integrity and independence – a direct violation of the norms of international public law and international treaties, which were signed by Russian Federation: Puerto Rico was the colony in the past and the Crimea is the part of independent and sovereign state.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. FEATURES OF ACCOUNTING IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
  (2018) НОВАК Надія Георгіївна; БАШИНСЬКА Ірина Олександрівна
  Проаналізовано основні особливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу; досліджено етапи калькуляції страв та особливості інвентаризації. Адаптовано думки основних іноземних компаній щодо обліку в готельно-ресторанній справі та виділено найбільш популярні в міжнародній практиці додатки для ведення обліку на початок 2018 р.. One of the main prerequisites for a successful business is clearly structured accounting. However, each industry has its own characteristics. Hotel and restaurant business is one of the most important sectors of the service sector. As a rule, it has the form of the hotel and its structural subdivisions, such as a restaurant, retail and public catering establishments (mini bars, cafes, cafeterias, buffets, etc.), laundry, repair services, parking, recreation areas with children and so on. further.
 • Item
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. FINANCIAL SECURITY OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET
  (2018) ХОМА Ірина Борисівна; АБРАМЧУК Надія Анатоліївна
  У статті розкрита сутність та місце фінансової безпеки страхового ринку в економіці держави. Розглянуто актуальні проблеми функціонування страхових компаній та висвітлені загальні тенденції розвитку ринку страхування України. Встановлено основні показники, які характеризують стан страхового ринку України, проаналізовано окремі з них. Описано внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансову безпеку страхового ринку та визначено перспективні напрямки її підвищення. The effective functioning of the insurance market and a high level of its financial security is a guarantee of growth of the national economy. Today, the problems of functioning of the insurance market of Ukraine are obvious. To eliminate them, it is necessary to investigate the factors of influence and ways to increase the financial safety of the insurance market.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. IMPROVEMENT OF FIXED ASSETS’ ACCOUNTING PROCESS ON THE BASIS OF ACCOUNTING INFORMATION FLOW’S OPTIMIZATION
  (2018) ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна; НОВИЦЬКА Наталія Сергіївна
  У статті розглянуто теоретичні особливості раціональної організації обліку основних засобів на підприємстві. Визначено способи оптимізації руху документів обліку основних засобів. Побудована схема потоку облікових первинних документів між підрозділами підприємства з операцій основних засобів. Представлена оперограма первинного документа приймання під час надходження основного засобу на суб’єкт господарювання. Доведено, ефективна організація обліку основних засобів можлива на основі оптимізації схеми потоку облікових документів. The activities of business entities are conducted by means of employing every resource available: intangible and tangible, labor and financial resources as well as their main constituent – fixed assets (property, plant and equipment), which serve as an essential factor for improving the operational efficiency of the enterprise.
 • Item
  ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ДО ЕКОЛОГО– ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ. THE PROBLEMS OF TRANSITION TO A ECOLOGICALLY-ORIENTED ECONOMY
  (2018) ДЯЧЕНКО Олена Володимирівна
  У статті викладено результати теоретичного дослідження впровадження у розвиток сучасної економіки концепцій екологізації виробництва, розвитку еко-біополітики, філософо-психологічного аспекту можливостей адаптації суспільства в умови нового мислення. Досліджено питання сучасних викликів та проблемних місць сталого розвитку аграрного сектору України. Проведено аналіз фермерського підприємства в розрізі стратегічного планування його розвитку з урахуванням необхідності впровадження ідей та концепцій сталого розвитку. The article presents the theoretical study results of implementation of ecological principles and ecologization of production. There the need for the development of eco-bio-politics, as a complex science comprising economic, social, ecological issues is investigated, it was taking into account the philosophical and psychological aspects of the problem, the need of society's adaptation to the conditions of new thinking into the modern economy. The necessity of studying human behavior in the economy and its ways of meeting needs is revealed.