#01/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ / TACTICS OF CONDUCTING INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS TAKING IN CONSIDERATION THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гвоздюк В.В.
  Статтю присвячено дослідженню тактики проведення обшуку з ура хуванням практики Європейського суду з прав людини. Метою статті є висвітлен ня тактики проведення обшуку, зважаючи на позиції Європейського суду з прав людини та практики Європейського суду з прав людини як способу удосконалення тактики проведення обшуку. Зауважено, що ефективність проведення обшуку за лежить від тактики реалізації цієї слідчої (розшукової) дії. Зазначено, що організа ційно-тактичні аспекти обшуку виявляються на всіх етапах проведення цієї слідчої (розшукової) дії (таких як: 1) підготовчий; 2) робочий; 3) фіксація ходу й результа тів обшуку (заключний)). Розкрито три стадії робочого етапу проведення обшуку, а саме: 1) попередня стадія, що пов’язана з прибуттям до місця проведення обшуку та безпосереднім входом у приміщення; 2) стадія загального огляду; 3) стадія де тального огляду та пошуку. Проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини («Войкін та інші проти України», «Головань проти України», «Смірнов проти Росії»), ознайомлення з якими сприятиме ефективній реалізації тактики обшуку. Засвідчено, що для ефективного проведення робочого та заключного етапів обшуку доцільно під час розроблення плану цієї слідчої (розшукової) дії зазначи ти і назви рішень Європейського суду з прав людини (сприятимуть «відновлен ню в пам’яті» позицій суду) чи коротко його позиції щодо проведення обшуку за певних ситуацій. Зауважено, що позиції Європейського суду з прав людини, що висвітлені у його практиці, певним чином регулюють порядок проведення обшуку та вказують на недоліки його проведення в конкретній ситуації, що можуть бути корисними для органів досудового розслідування та прокурорів. У такий спосіб зазначені позиції сприяють удосконаленню тактики проведення обшуку через оз найомлення з ними. На підставі аналізу рішень ЄСПЛ виділено ті рекомендації, які сприятимуть ефективній реалізації тактики обшуку органами досудового розслідування та про курорами. Ключові слова: тактика, обшук, практика Європейського суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, рішення.
 • Item
  ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ. ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE AND ITS EVALUATION INDICATORS
  (2021) СЕМЕРУНЬ, Людмила Вікторівна; SEMERUN, Liudmyla Viktorivna; ПОРХУН, Антоніна Тарасівна; PORKHUN, Antonina Tarasivna; ШМИРІНА, Анна Ігорівна; SHMYRINA, Anna Ihorivna
  У статті представлено теоретичне узагальнення сутності економічного стану підприємства та надано авторське визначення даної категорії. Визначено основні складові, що характеризують економічний стан підприємства та обґрунтовано систему показників для його оцінювання, що уможливлює отримати адекватну економічну інформацію про фінансове положення, ефективність діяльності та рівень конкурентоспроможності промислових підприємств. Розкрито етапи та методику розрахунку комплексного інтегрального показника, який враховує значення всіх складових економічного стану підприємства та дозволяє виявити проблемні місця й прийняти заходи для їх нейтралізації в майбутньому. The effectiveness of enterprise management largely depends on an objective, timely and comprehensive assessment of its economic condition. Today there are a number of studies that define the financial condition of the enterprise and reveal the content of this economic category. However, there are some differences between the financial and economic components, so it is necessary to clarify the essence of the concept of "economic condition of the enterprise" and justify the indicators for its evaluation. The developed integrated indicator for assessing the economic condition of industrial enterprises from the position of its relationship with financial stability, liquidity, efficiency and competitiveness allows you to make better management decisions to determine development priorities in accordance with the planned goals of the enterprise.
 • Item
  ПОТЕНЦІАЛ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ БЕНЧМАРКІВ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЄС. POTENTIAL OF COMMODITY BENCHMARKS REGULATION IN UKRAINE: EU EXPERIENCE
  (2021) АГАПОВА, Вікторія Вадимівна; AHAPOVA, Viktoriia Vadymivna; ІВАШИНА, Олександр Флорович; IVASHYNA, Oleksandr Florovych; ІВАШИНА, Світлана Юріївна; IVASHYNA, Svitlana Yuriivna
  У статті представлено результати дослідження сфери товарних бенчмарків (еталонних цін) в Україні. Визначено, що практика законодавчого закріплення-відображення відносин у сфері бенчмарків в Україні характеризується дискретністю, хоча звернення до еталонних цін здійснюється не лише суб’єктами господарювання, а й державними органами. Водночас беручи до уваги досвід ЄС та зважаючи на євроінтеграційний напрям розвитку України, пропонується критично оцінюючи переймати деякі заходи, що передбачені Регламентом ЄС для бенчмарків. In their activities, state bodies and state-owned enterprises of Ukraine constantly turn to reference prices published by national and foreign news agencies, as evidenced by both regulations and data from the e-procurement system. However, the lack of definition or established practice of translation and application of terms related to this area indicates the underdevelopment or initial stage of harmonization of Ukraine's and other countries’ economic practice. We state that the issue of benchmarks regulation is relevant at the level of state economic decisions, given the specific impact of specialized news agencies on economic processes. Thus, the purpose of this study is to present ways of possible state regulation of commodity benchmarks in Ukraine. We determined that relations in the field of benchmarks in Ukraine are not provided with a legislative framework in full measure. Thus, it is characterized by discreteness, although the reference to benchmarks is carried out not only by business entities but also by government agencies. Therefore, some measures are proposed to regulate the field of benchmarks. Ukraine has a possibility to rely on the European experience, critically evaluate it and take the most important aspects of regulation, given the initial stage of development of the benchmark system in Ukraine. In particular, one of the possible actions is to establish a reference register of benchmarks. Furthermore, price reporting agencies and other benchmark-related economic actors might be recommended to bring their methodology and activities in line with IOSCO principles, as the clarity and transparency of market assessment are, among other things, a guarantee of objectively effective performance of tasks for taxation and in the public procurement.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ FEATURES OF FORMATION OF ECOLOGIC AND ECONOMIC ANALYSIS: ESSENCE, VALUE, COMPONENTS
  (2021) ШТИК, Юлія В’ячеславівна; SHTYK, Yuliia Viacheslavivna; ДОРОШУК, Руслана Ігорівна; DOROSHUK, Ruslana Ihorivna
  Еколого-економічний аналіз розглядається як дослідження взаємодії екологічних та економічних процесів, пов’язаних зі збереженням довкілля та затратами на екологію. Метою статті є визначення особливостей формування еколого-економічного аналізу, його сутності та складових. Запропоновано складову еколого-економічного аналізу – екологічний контролінг, що дозволить поглибити аналіз та забезпечити комплексний підхід до вивчення ресурсно-екологічного стану підприємств. Economic analysis plays an important role in deciding the effectiveness of production management. After all, the effectiveness of management largely depends on the correct and purposeful use of different types of economic analysis in management. Depending on the objects of management, which are also the objects of analysis, there are different types of analysis, one of which is environmental and economic analysis, which is considered as a study of the interaction of environmental and economic processes related to environmental protection and environmental costs. Comprehensive application of all components of ecological and economic analysis gives us the opportunity to obtain a more complete and comprehensive assessment of the ecological and economic level of production and economic activity in the process of making optimal environmental decisions. The component of ecological-economic analysis is offered – ecological controlling, which will allow to deepen the analysis, to make closer interrelation of estimation-analytical procedures from operational to strategic level, to provide the complex approach to studying of resource-ecological condition, and means to create all preconditions security.
 • Item
  КОНКУРЕНЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. COMPETITION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN REGIONAL MARKETS OF EDUCATIONAL SERVICES IN UKRAINE
  (2021) ШЕВЧЕНКО, Інна Юріївна; SHEVCHENKO, Inna Yuriivna; ЦЕМА, Валерія Євгеніївна; TSEMA, Valeriia Yevheniivna
  У статті авторами досліджено конкуренцію закладів вищої освіти на регіональних ринках освітніх послуг в Україні. Побудовано картограми конкуренції закладів вищої освіти за 29 галузями знань, за якими наразі можливе здобуття вищої освіти в Україні. За кожною галуззю знань ідентифіковано види конкуренції закладів вищої освіти на регіональних ринках освітніх послуг України, серед яких такі як «монополія», «олігополія» та «чиста конкуренція». Якщо в регіоні відсутні заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за певною галуззю знань, такий регіон позначався як «вільна ніша». The system of higher education in Ukraine is an integral part of the international educational space. In terms of the number of universities (total and per capita), Ukraine is among the top 25 countries with the largest number of higher education institutions. Although Ukraine has a fairly wide network of higher education institutions, this does not mean that there is only pure competition in the regional markets of educational services. Exceptionally pure competition of higher education institutions in the regional markets of educational services in Ukraine takes place only in the fields of knowledge 05 “Social and Behavioral Sciences” and 07 “Management and Administration”. In other fields of knowledge to some extent there are signs of oligopoly and/or monopoly of higher education institutions in the regional markets of educational services in Ukraine. There is no pure competition of higher education institutions in the regional markets of educational services in Ukraine in such fields of knowledge as 04 “Theology” and 21 “Veterinary Medicine”.
 • Item
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ACCOUNTING IN A DIGITAL ECONOMY
  (2021) ШЕНДРИГОРЕНКО, Марина Трохимівна; SHENDRYHORENKO, Maryna Trokhymivna; ЛЯДСЬКА, Віталія Валеріївна; LIADSKA, Vitaliia Valeriivna
  У сучасних умовах господарювання стрімко зростає тенденція до автоматизації та модернізації систем. Це стосується й бухгалтерського обліку, оскільки всі суб’єкти господарювання потребують автоматизації цього процесу. Наразі у власників підприємств, установ, організації виникає попит на кваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, контролю й оподаткування. Професія бухгалтера завжди має попит на ринку праці. Вона зазнала суттєвих змін, з переходом до ринкової економіки, яка дала поштовх до розвитку нових технологій, що впроваджені й у бухгалтерську справу. Однією з основних елементів системи бухгалтерського обліку є інформаційна складова двох підсистем – управлінського і фінансового обліку. Також здійснюється переорієнтування з контрольної функції на інформативну, засновану на систематизації точок цифрової трансформації організації. Under modern economic conditions, the trend towards automation and modernization of systems is growing rapidly. This also applies to accounting, as all businesses need to automate this process. Currently, the owners of enterprises, institutions, organizations are in demand for qualified professionals in the field of accounting, analysis, control and taxation. The profession of accountant is always in demand in the labor market. It has undergone significant changes, with the transition to a market economy, which gave impetus to the development of new technologies that have been introduced into accounting. One of the main elements of the accounting system is the information component of two subsystems – management and financial accounting. There is also a reorientation from the control function to the informative, based on the systematization of points of digital transformation of the organization. The digital economy is a type of economy where the key factors and means of production are digital data (binary, information, etc.) and network transactions, as well as their use as a resource that can significantly increase the efficiency and productivity and cost of products and services.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОРИ ЇХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. TRENDS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE AS FACTORS OF THEIR STATE AND LEGAL REGULATION
  (2021) РОЖЕНКО, Олександра Вікторівна; ROZHENKO, Oleksandra Viktorivna; ХАЙЛОВА, Тетяна Володимирівна; KHAILOVA, Tetiana Volodymyrivna
  Виявлено тенденції розвитку суб’єктів господарювання в Україні, що є чинниками для формування соціально-економічних напрямів їх державно-правового регулювання, враховуючи всю різноманітність характеристик їх функціонування. Досліджено співвідношення динаміки обсягів ВВП в Україні з динамікою ВВП у світі. Досліджено структуру валового внутрішнього продукту України та виявлено десять галузей, питома вага у ВВП країни яких найбільша. Дослідивши структуру валового регіонального продукту та сальдо зовнішньої торгівлі, виявлено адміністративно-територіальні одиниці, в яких має місце найвища концентрація: м. Київ, Дніпропетровська та Харківська області. За виділеними регіонам та Україні досліджено тенденцій основних показників діяльності підприємств. Trends in the development of economic entities in Ukraine, which are factors for the formation of socio-economic areas of their state and legal regulation, taking into account all the diversity of characteristics of their functioning. Factors of state and legal regulation of economic entities in Ukraine, namely the branches of the national economy, as objects of such influence that need to be adjusted. The ratio of the dynamics of GDP in Ukraine with the dynamics of GDP in the world was studied, in Ukraine the decline in GDP growth occurred by 6.98 % more than in the world. The identified trends are an important factor for the development and introduction of changes in state and legal regulation for the adaptation of domestic legal norms to European and world standards. The structure of Ukraine's gross domestic product was studied and ten industries with the largest share in the country's GDP were identified. By indicators: the share of gross regional product in total (%), indices of physical volume of gross regional product (in previous year's prices, percent), indices of physical volume of gross regional product per capita in Kyiv, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions have the largest values by state, but with different rates of change. Examining the structure of gross regional product and the balance of foreign trade, identified administrative-territorial units in which there is the highest concentration: Kyiv, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions. Studies of key performance indicators of economic entities show a decrease in the number of economic entities by 1.66 %, an increase in the number of employees by 9.76 %, an increase in sales by 87.62 % and an increase in personnel costs by 124.65 %. Trends of the main indicators of enterprise activity have been studied in the selected regions and Ukraine, the growth of the number of business entities in 2015–2019 is observed only in Kyiv. The generalizing factor in the context of this study is the level of profitability (loss) of all activities of enterprises, which during 2015–2019 increased by more than 200 %.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКУВАННЯ olha.khomik.mme.2020@lpnu.ua СВІТЛОДІОДНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ВПРОВАДЖЕННІ ЕКСПОРТНОГО НАПРЯМУ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. PECULIARITIES OF CERTIFICATION OF LED PRODUCTS OF UKRAINIAN ORIGIN IN THE INTRODUCTION OF EXPORT DIRECTION TO EUROPEAN COUNTRIES
  (2021) ГАНАС, Любов Миколаївна; HANAS, Liubov Mykolaivna; ХОМІК, Ольга Вікторівна; KHOMIK, Olha Viktorivna
  У статті проаналізовано особливості сертифікування світлодіодної продукції, що призначена для експорту на ринки Європейського Союзу, визначено основні стандарти якими мають відповідати такі товари, перелічено вертикальне та горизонтальне законодавство, що окреслює вимоги та нормативи відповідності. Також у публікації наведено вимоги до проведення внутрішнього контролю виробництва та здійснення експертизи ЄС, зазначено особливості маркування світлодіодних товарів знаком СЕ, енергетичного маркування (EPREL) та розміщення у відповідній базі, визначено основні вимоги до розроблення етикеток. In conditions of intensified market competition, the quality and safety of goods play an important role in the economic, social and environmental position of the state in the international market. To regulate the circulation of goods in foreign and domestic markets and prevent oversaturation, countries are actively using the tools of technical regulation of products. Foreign economic entities engaged in foreign economic transactions must first adapt the characteristics and features of the goods to the requirements of the host country, regulating the conformity of the components of the goods to the conditions, norms, standards and technical regulations of the country. Compliance with all EU requirements for the quality of goods and compliance with the Directives allows domestic companies to export goods to European markets. Access to EU markets has a positive effect on the country's economy as a whole.
 • Item
  МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА УМОВ ТУРБУЛЕНТНОСТІ. MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRACTICES BY ENTERPRISES UNDER TURBULENCE CONDITIONS
  (2021) ГОРОДЕЦЬКА, Тетяна Борисівна; HORODETSKA, Tetiana Borysivna; ІВАСЮК, Інга Олексіївна; IVASIUK, Inha Oleksiivna; БОРОДІН, Вадим Андрійович; BORODIN, Vadym Andriiovych
  Метою дослідження є аналіз шляхів підвищення інноваційної діяльності та обґрунтування методичних і практичних аспектів стосовно створення ефективної системи управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості. За результатами дослідження було зазначено, система управління інноваційною діяльністю харчових підприємств потребує вдосконалення відповідно до сучасних умов. Синтез важелів, методів, законодавства й інформаційної бази має створити ефективний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості й допоможе українським виробникам харчових продуктів зайняти гідне місце на світовому ринку. The purpose of the paper is to analyze ways to increase innovation and substantiate the methodological and practical aspects of creating an effective management system for innovation in the food industry. According to the results of the study, it was noted that the management system of innovative activities of food companies needs to be improved in accordance with modern conditions. The synthesis of levers, methods, legislation and information base should create an effective mechanism for managing the innovation activities of the food industry and help Ukrainian food producers to take a worthy place in the world market. The main materials used in the study were statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine and the Odesa Regional Department of Statistics; data of the Ministry of Economy of Ukraine, the Department of Food Industry, laws and regulations on investment management; data of domestic and foreign periodicals. Methods used in statistical data processing – method of analysis and synthesis, media content – methods of comparison and grouping. In this context, the emphasis is on the problems and prospects of food enterprises, in particular on innovation processes (IP), which should ensure cost-effective use of innovations in the form of new technologies, products or services, organizational, technical and socio-economic solutions of production, financial, commercial, administrative or other nature. Thus, the problem of improving the management of innovation processes in domestic enterprises is of fundamental importance, its solution will facilitate the transition to the creation and use of higher technology, and thus accelerate economic growth of the national economy and build a modern innovation and investment model of society. This process involves qualitative transformations of government institutions, structural restructuring of the economy in various areas of management, the introduction of new approaches in the management of the food industry, which continues to be the dominant sector of the country.