ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ / TACTICS OF CONDUCTING INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS TAKING IN CONSIDERATION THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
Статтю присвячено дослідженню тактики проведення обшуку з ура хуванням практики Європейського суду з прав людини. Метою статті є висвітлен ня тактики проведення обшуку, зважаючи на позиції Європейського суду з прав людини та практики Європейського суду з прав людини як способу удосконалення тактики проведення обшуку. Зауважено, що ефективність проведення обшуку за лежить від тактики реалізації цієї слідчої (розшукової) дії. Зазначено, що організа ційно-тактичні аспекти обшуку виявляються на всіх етапах проведення цієї слідчої (розшукової) дії (таких як: 1) підготовчий; 2) робочий; 3) фіксація ходу й результа тів обшуку (заключний)). Розкрито три стадії робочого етапу проведення обшуку, а саме: 1) попередня стадія, що пов’язана з прибуттям до місця проведення обшуку та безпосереднім входом у приміщення; 2) стадія загального огляду; 3) стадія де тального огляду та пошуку. Проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини («Войкін та інші проти України», «Головань проти України», «Смірнов проти Росії»), ознайомлення з якими сприятиме ефективній реалізації тактики обшуку. Засвідчено, що для ефективного проведення робочого та заключного етапів обшуку доцільно під час розроблення плану цієї слідчої (розшукової) дії зазначи ти і назви рішень Європейського суду з прав людини (сприятимуть «відновлен ню в пам’яті» позицій суду) чи коротко його позиції щодо проведення обшуку за певних ситуацій. Зауважено, що позиції Європейського суду з прав людини, що висвітлені у його практиці, певним чином регулюють порядок проведення обшуку та вказують на недоліки його проведення в конкретній ситуації, що можуть бути корисними для органів досудового розслідування та прокурорів. У такий спосіб зазначені позиції сприяють удосконаленню тактики проведення обшуку через оз найомлення з ними. На підставі аналізу рішень ЄСПЛ виділено ті рекомендації, які сприятимуть ефективній реалізації тактики обшуку органами досудового розслідування та про курорами. Ключові слова: тактика, обшук, практика Європейського суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, рішення.
Description
Список використаних джерел: 1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 № 254к/96-ВР. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 2. Участь судді Конституційного Суду України у конференції «Регіональні проблеми імплементації Європейської конвенції з прав людини». Конституційний суд України : сайт. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/uchast-suddi-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-u-konferenciyi-regionalni problemy-implementaciyi. 3. Круглий стіл з практики ЄСПЛ в України. Харківський національний університет вну трішніх справ : сайт. URL: http://univd.edu.ua/uk/post/293. 4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 5. Криміналістика : підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін. ; за заг. ред. В.В. Пясковського / 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Право, 2020. 752 с. 6. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Конова лова та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с. 7. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія. Дніпропе тровськ : Юрид. акад. МВС, 2006. 416 с. 8. Криміналістика : підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. 4-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2008. 464 с. 9. Слідчі (розшукові) дії : навчальний посібник. / О.В. Авраменко, Р. І. Благута, Ю.В. Гуцу ляк та ін. ; за заг. ред. Р.І. Благути та Є.В. Пряхіна. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 416 с. 10. Чорноус Ю.М., Гвоздюк В.В. Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини. Юридичний часопис Національної академії вну трішніх справ. 2020. № 1 (19). С. 95–101. 11. Справа «Войкін та інші проти України» (заява № 47889/08) : рішення Європейського суду з прав людини від 27 черв. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d20#Text. 12. Чи варто адвокату звертатися за захистом своїх порушених прав до ЄСПЛ. Кваліфіка ційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області. URL: http://kdkako.com.ua/chi-varto advokatu-zvertatisya-do-iespl/. 13. Справа «Смірнов проти Росії» (заява № 71362/01) : рішення Європейського суду з прав людини від 7 черв. 2007 р. URL: https://docs.cntd.ru/document/902107273
Keywords
Citation
Collections