КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ПРИВЛАСНЕННЮ, РОЗТРАТІ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
  (2022-11-24) Шубіна, Світлана Анатолівна
  Висвітлено основні заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, їх детермінації, що вчиняються у сфері житлово-комунального господарства, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. The main measures aimed at preventing criminal offenses, their determination, which are carried out in the field of housing and communal services, as well as improving the efficiency of bodies involved in combating crime are highlighted.
 • Item
  ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ВІДНОСНО ІНОЗЕМЦІВ
  (2022-11-24) Чхеідзе, Гела Мурманович
  Зазначено, що загальні заходи віктимологічного запобігання спрямовані на виявлення віктимогенних факторів і вжиття заходів щодо їх усунення або нейтралізації, тобто у виявленні причин і умов становлення жертвою, пов’язаних із захистом інтересів потенційних потерпілих загалом, а також в усуненні причин їх віктимізації. It is noted that general victimological prevention measures are aimed at identifying victimogenic factors and taking measures to eliminate or neutralize them, i.e. at identifying the causes and conditions of becoming a victim, related to the protection of the interests of potential victims in general, as well as at eliminating the causes of their victimization.
 • Item
  ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ МАРГІНАЛЬНІ ГРУПИ
  (2022-11-24) Чекан, Наталія Володимирівна
  Висвітлено основні індивідуально-профілактичні заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, їх детермінації, що вчиняються маргінальними групами, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. The main individual preventive measures aimed at preventing criminal offenses, their determination, committed by marginal groups, as well as improving the effectiveness of crime prevention agencies are highlighted.
 • Item
  ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРИЧИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА
  (2022-11-24) Хлівнюк, Дар’я Геннадіївна; Левченко, Ю. О.
 • Item
  ДИНАМІКА САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  (2022-11-24) Ткаченко, Павло Ігорович
  Динаміка збільшення зареєстрованих злочинів проти встановленого порядку несення або проходження військової служби становить загрозу національній безпеці та засвідчує надзвичайну суспільну небезпеку. З метою досконалого та всебічного дослідження кримінологічної характеристики злочину передбаченого ст. 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільного залишення військової частини або місця служби вважається за необхідне проаналізувати динаміку даного злочину. The dynamics of the increase in registered crimes against the established order of carrying out or completing military service poses a threat to national security and demonstrates extreme public danger. For the purpose of a thorough and comprehensive study of the criminological characteristics of the crime provided for in Art. 407 of the Criminal Code of Ukraine, namely the voluntary abandonment of a military unit or place of service, it is considered necessary to analyze the dynamics of this crime.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
  (2022-11-24) Срібна, Аліна Юріївна; Миронюк, Т.В.
  Домашнє насильство є глобальною проблемою, яка щоденно завдає шкоди найціннішим благам людини – честі, гідності, життю та здоров’ю. Воно заподіює не лише фізичного болю, моральних страждань, але й підриває почуття безпеки, захищеності особи, тримає її у стані постійного нервового напруження, що може призвести до розладів психіки, депресій, нервових зривів чи розвитку психічного захворювання. Для України, як і для багатьох інших країн світу, ця проблема є досить гострою. Тому питання надання допомоги постраждалим від домашнього насильства стають дедалі актуальнішими у нашій країні. Domestic violence is a global problem that daily damages the most valuable human assets – honor, dignity, life and health. It causes not only physical pain and moral suffering, but also undermines a person’s sense of safety and security, keeps him in a state of constant nervous tension, which can lead to mental disorders, depression, nervous breakdowns or the development of a mental illness. For Ukraine, as well as for many other countries of the world, this problem is quite acute. Therefore, the issues of providing assistance to victims of domestic violence are becoming more and more urgent in our country.
 • Item
  СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ В УКРАЇНІ
  (2022-11-24) Соловей, Валерій Володимирович
  Сформовано уявлення про кількісні та якісні характеристики цього явища, тенденції поширення, класифікацію злочинців та особливості їх злочинної поведінки, бракує знань про детермінанти, причини та умови вчинення цих кримінальних правопорушень. The idea of quantitative and qualitative characteristics of this phenomenon, trends, classification of criminals and features of their criminal behavior, lack of knowledge about the determinants, causes and conditions of these criminal offenses.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  (2022-11-24) Собкович, Олександр Віталійович
  Висвітлено основні заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, їх детермінації, що вчиняються у сфері страхування в Україні, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. The main measures aimed at the prevention of criminal offenses, their determination, which are carried out in the field of insurance in Ukraine, as well as increasing the efficiency of the activities of the bodies that fight against crime, are highlighted.
 • Item
  ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  (2022-11-24) Пустовий, Олександр Олександрович
  Запровадження інституту кримінальних проступків в Україні та приклади його ефективного застосування в зарубіжних державах. Проаналізовано диференціацію кримінальних правопорушень із виокремленням кримінальних проступків. З’ясовано можливості припинення обвинувачення за вчинення кримінального проступку. The introduction of the institute of criminal misdemeanors in Ukraine has been researched. Fundamentally important aspects of criminal misdemeanors in Ukraine are highlighted: it is not a crime, so a person has no criminal record after serving his sentence; it is not investigated by an investigator, but by an interrogator; during the 198 investigation of a misdemeanor investigative actions may be carried out, except for covert ones, which may be carried out even before the information on the misdemeanor is entered into the Unified Register of Pretrial Investigations; more than 100 criminal offenses are criminal misdemeanors.
 • Item
  ПРИЧИНИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ
  (2022-11-24) Політова, Анна Сергіївна
  Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – причинам домашньому насильству. The article deals with the actual problem of today – causes of domestic violence.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ
  (2022-11-24) Пирожик, Олександр Веніамінович
  У даній науковій роботі доведена необхідність того, що національний превентивний механізм та правові засади здійснення соціального моніторингу у сфері виконання покарань України, мають у цьому сенсі відповідні правові прогалини і колізії, що можна віднести до детермінант, які негативно впливають на процес захисту прав, законних інтересів і свобод військовополонених. In this scientific work, the necessity of the fact that the national preventive mechanism and the legal basis for the implementation of social monitoring in the field of execution of punishments of Ukraine, in this sense, have corresponding legal gaps and conflicts, which can be attributed to the determinants that negatively affect the process of protecting rights and legitimate interests and freedom of prisoners of war.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
  (2022-11-24) Перепічка, Надія Григорівна
  У тезах автором досліджено актуальні питання щодо проблем діяльності органу пробації в Україні. Визначено основні проблеми та механізм забезпечення діяльності органу пробації, оскільки наявна правова база не забезпечує повною мірою відповідні умови для ефективного виконання завдань цього органу. Акцентовано увагу на доцільності проведення корекційної роботи із особами, які відбувають покарання, щодо подальшої мінімізації факторів ризику вчинення ними повторних злочинів. In theses, the author researches topical issues related to the problems of the probation body in Ukraine. The main problems and the mechanism of ensuring the activity of the probation body are identified, since the existing legal framework does not fully provide the appropriate conditions for the effective performance of the tasks of this body. Attention is focused on the expediency of carrying out correctional work with persons serving a sentence in order to further minimize the risk factors of their committing repeated crimes.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ЗЛОЧИННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  (2022-11-24) Околіт, Олександр Володимирович
  У роботі на підставі аналізу позицій вчених і матеріалів практики розкрито головні положення участі у злочинній організації як самостійної форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 255 КК України. Based on the analysis of positions of scientists and practical materials, the work reveals the main provisions of participation in a criminal organization as an independent form of the objective side of crime provided for in Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
  (2022-11-24) Мельник, Олена Іванівна
  Висвітлено основні заходи, спрямовані на запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітніми, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. Встановлено сутність поліцейського піклування щодо неповнолітніх. The main measures aimed at preventing crimes committed by minors, as well as improving the efficiency of bodies involved in combating crime are highlighted. The essence of police care for minors has been established.
 • Item
  СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
  (2022-11-24) Маруненко, Інна Юріївна; Левченко, Ю. О.
  У доповіді розглядається суспільна небезпека корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі. Соціально-негативний вплив проявляється в тому, що у особи закріплюються і посилюються антисоціальні погляди, звички, які містяться в основі правопорушень. The report examines the social danger of selfish and violent crimes committed by female minors. Socially negative influence manifests itself in the fact that antisocial views and habits that are at the root of offenses are established and strengthened in a person.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
  (2022-11-24) Лобан, Дмитро Вікторович
  Висвітлено основні заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, їх детермінації, що вчиняються проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. The main measures aimed at preventing criminal offenses, their determination, which are committed against the sexual freedom and sexual integrity of a person, as well as increasing the efficiency of the activities of the bodies that fight against crime, are highlighted.
 • Item
  ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ
  (2022-11-24) Лисенко, Альона Олександрівна
  Досліджено детермінанти, що сприяють вчиненню насильницьких злочинів неповнолітніми. Розглянуто недоліки у діяльності правоохоронних органів, зокрема органів Національної поліції, які сприяють вчиненню насильницьких злочинів. The determinants contributing to the commission of violent crimes by minors were studied. The shortcomings in the activities of law enforcement agencies, in particular the National Police, which contribute to the commission of violent crimes, are considered.