Статті

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Процесуальний аналіз особливостей проведення обшуку в умовах воєнного стану. Procedural analysis of the peculiarities of conducting a search under martial law conditions
  (2023) Кулик Марина Йосипівна; Kulyk Maryna Yosypivna; Терещенко Юлія Василівна; Tereshchenko Yuliia Vasylivna; Симчук Анатолій Степанович; Symchuk Anatolii Stepanovych
  Стаття присвячується процесуальному аналізу особливостей проведення обшуку в умовах воєнного стану. У статті розглянуті зміни та доповнення до кримінального процесуального законодавства України, що відбулися у зв’язку з веденням воєнного стану, які в свою чергу й торкнулися порядку проведення обшуку. Досліджено та проаналізовано запроваджені норми до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, загальні процесуальні вимоги до проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, обшуку особи. Зосереджено увагу, що саме ця слідча (розшукова) дія відтепер може проводитися за постановою прокурора, без участі понятих, однак при цьому обов’язковою вимогою є фіксування доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису, змінені часові рамки його проведення, тобто у даний час дозволяється проводити обшук цілодобово, змінено вимоги щодо його фіксування, розглянуто питання щодо забезпечення участі захисника під час його проведення. Крім цього, зазначено, що в умовах воєнного стану слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб. У разі якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп’ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку. Під час висвітлення відповідної проблематики зазначається, що у період воєнного стану відповідно до внесених змін до чинного кримінального процесуального законодавства, у разі необхідності постанова слідчого, прокурора може виготовлятися в електронній формі з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України. Також, у статті проаналізовано норми наказу Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду «Про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс»» від 15 грудня 2021 року № 175/390/57/72. Проведений аналіз рішень Верховного Суду, в яких зосереджена увага на помилках, які допускає слідчий, прокурор під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. The article is devoted to the procedural analysis of the peculiarities of conducting a search under martial law. The article examines the changes and additions to the criminal procedural legislation of Ukraine that took place in connection with the maintenance of martial law, which in turn affected the procedure for conducting a search. The introduced norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine were studied and analyzed, in particular the general procedural requirements for conducting a search of a person’s home or other possessions, a search of a person. Attention has been focused on the fact that from now this investigative (search) action can be carried out by the prosecutor’s decision, without the participation of witnesses, however, at the same time, a mandatory requirement is to record by available technical means by means of continuous video recording, the time frame for its implementation has been changed, i.e. it is currently allowed to conduct a search 24 hours a day, the requirements for its recording have been changed, the issue of ensuring the participation of a defense attorney during its implementation has been considered. In addition, it is stated that in the conditions of martial law, the investigator, the prosecutor during the search has the right to open closed premises, storage facilities, things, to overcome the logical protection systems, if the person present during the search refuses to open them or remove (deactivate) the logical protection system or the search is carried out in the absence of persons. If, during the search, the investigator or prosecutor discovered access or the possibility of access to computer systems or their parts, mobile terminals of communication systems, for the detection of which permission to conduct a search was not granted, but for which there are sufficient grounds to believe that the information on them contained, is important for establishing the circumstances in the criminal proceedings, the prosecutor, the investigator has the right to search, identify and record the computer data contained in them at the place of the search. During the coverage of the relevant issues, it is noted that during the period of martial law, in accordance with the amendments made to the current criminal procedural legislation, if necessary, the decision of the investigator, the prosecutor can be made in electronic form using the Information and Telecommunication System of the pre-trial investigation in accordance with the requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Also, the article analyzes the norms of the order of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Office of the Prosecutor General, the Council of Judges of Ukraine, the High Anti-Corruption Court «On the information and telecommunications system of pretrial investigation «iCase»»from 15 December 2021 r. № 175/390/57/72. An analysis of the decisions of the Supreme Court was carried out, in which attention is focused on the mistakes made by the investigator, the prosecutor during the search of the home or other property of a person.
 • Item
  Процесуальний порядок проведення освідування особи в контексті змін до кримінального процесуального законодавства. Procedural procedure for conducting a person in the context of changes to the criminal procedural legislation
  (2024) Кулик Марина Йосипівна; Kulyk Maryna Yosypivna; Терещенко Юлія Василівна; Tereshchenko Yuliia Vasylivna; Симчук Анатолій Степанович; Symchuk Anatolii Stepanovych
  Стаття присвячується процесуальному порядку проведення освідування особи відповідно до нової редакції викладеної у ст. 241 Кримінального процесуального кодексу України. У статті дається визначення поняття освідування особи, як однієї із видів слідчих (розшукових) дій, визначені фактичні та правові підстави її проведення, зазначено коло учасників, які уповноважені на проведення цієї слідчої (розшукової) дії, та учасників, які можуть бути залучені до її проведення, розглянуто процесуальний порядок проведення та фіксування освідування особи. Акцентовано увагу, що освідування, як різновид слідчих (розшукових) дій спрямована на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Відповідно до змін в кримінальному процесуальному законодавстві, у порівнянні з попередньою редакцією статті, освідування особи – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться не тільки на підставі постанови прокурора, але й постанови дізнавача, слідчого. Метою даної слідчої (розшукової) дії є виявлення на тілі певної особи, одязі в якому вона перебуває, особливих прикмет чи слідів кримінального правопорушення, виявлення чи засвідчення яких має значення для кримінального провадження. Зазначено, що фактичною підставою для прийняття рішення про освідування є наявність зафіксованих у матеріалах кримінального провадження даних про те, що на тілі певної особи, одязі в якому вона перебуває є особливі прикмети чи сліди кримінального правопорушення. У свою чергу визначено, що правовою підставою є постанова дізнавача, слідчого чи прокурора. Відсутність такої постанови чи не ознайомлення з нею підозрюваної особи, згідно з правовою позицією Верховного Суду є грубим порушення його права на захист, що є підставою для визнання доказу недопустимим. У статті проаналізовані процесуальні гарантії спрямованні на захист честі та гідності осіб, які піддаються освідуванню, зокрема, визначено, що дана слідча (розшукова) дія, яка супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статті, не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи, або є небезпечними для її здоров’я. Проаналізовано рішення Касаційного кримінального суду Верховного Суду щодо істотного порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, щодо процесуального порядку проведення освідування особи. The article is devoted to the procedural procedure for the examination of a person in accordance with the new edition set forth in Art. 241 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The article defines the concept of investigation of a person as one of the types of investigative (search) actions, defines the factual and legal grounds for its conduct, specifies the circle of participants who are authorized to conduct this investigative (search) action, and participants who may be involved in it conducting, the procedural procedure for conducting and recording the examination of the person was considered. Attention is drawn to the fact that investigation, as a type of investigative (search) action, is aimed at obtaining (collecting) evidence or checking already obtained evidence in a specific criminal proceeding. According to the changes in the criminal procedural legislation, in comparison with the previous version of the article, the examination of a person is an investigative (search) action, which is carried out not only on the basis of the decision of the prosecutor, but also the decision of the inquirer, the investigator. The purpose of this investigative (search) action is to detect on the body of a certain person, the clothes in which he is wearing, special signs or traces of a criminal offense, the detection or certification of which is important for criminal proceedings. It is noted that the factual basis for making a decision on investigation is the presence of data recorded in the materials of criminal proceedings that there are special signs or traces of a criminal offense on the body of a certain person, the clothes he is wearing. In turn, it is determined that the legal basis is the resolution of the inquirer, investigator, or prosecutor. According to the legal position of the Supreme Court, the absence of such a resolution or failure to acquaint the suspect with it is a gross violation of his right to defense, which is the basis for declaring the evidence inadmissible. The article analyzes procedural guarantees aimed at protecting the honor and dignity of persons subject to investigation, in particular, it is determined that this investigative (search) action, which is accompanied by the exposure of the person under investigation, is carried out by persons of the same article, actions that degrade the honor and dignity of a person are not allowed, or are dangerous for her health. The decision of the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court regarding a significant violation of the requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in particular, regarding the procedural procedure for conducting an identity check, is analyzed.
 • Item
  Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дискусійні питання. Procedural aspects of conducting an inspection as an investigative (search) action: separate discussion issues
  (2021) Конюшенко, Яна Юріївна; Koniushenko, Y. Yu.
  Статтю присвячено окремим дискусійним питанням проведення огляду як слідчої (розшу-кової) дії. Звернено увагу на відсутність законодавчого тлумачення поняття «огляд», наве-дено доктринальні його визначення та надано авторське бачення щодо праворозуміння цього поняття. Під час визначення видів огляду підтримано позицію науковців, що освіду-вання є окремою слідчою (розшуковою) дією, хоча має багато спільного з оглядом.Окрему увагу приділено огляду місця події як невідкладній слідчій (розшуковій) дії, в ході чого виз-начено, що оперативні працівники не мають права його. The article is devoted to some de-batable issues of the crime scene inspection as an investigative (search) activity. The impor-tance of researching the issues raised in the article is due to the fact that in practice, conduc-ting various types of inspections is the most common procedural action aimed at collecting and verifying evidence.
 • Item
  Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб. Involvement of a legal representative in criminal proceedings involving minors
  (2021-05-18) Харченко, Сергій Володимирович; KHARCHENKO, Serhii Volodymyrovych; Симчук, Анатолій Степанович; SIMCHUK, Anatolii Stepanovych
  Досудове провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх, які вчинили правопо-рушення, а також неповнолітніх, котрі є потерпілими від правопорушення, здійснюється в Україні в межах повноважень єдиної системи процесуальної діяльності органів досудового слідства й прокуратури. Воно спрямоване на досягнення єдиних цілей кримінального про-цесу і ґрунтується на загальних принципах кримінального судочинства, однак має й певні особливості. Неповнолітні особи, які потрапили у сферу кримінального процесу, у силу своїх вікових особливостей потребують посилення своєї правової захищеності, застосу-вання до них особливих правил під час провадження й створення для них додаткових процесуальних гарантій. Однією з форм правого захисту є подвійне представництві інте-ресів неповнолітнього в суді – його законним представником і захисником (адвокатом). На відміну від захисника, законні представники захищають інтереси неповнолітнього не через призму виконання професійної діяльності, а насамперед через загально-правову відповідальність за своїх неповнолітніх дітей з урахуванням морально-етичних аспектів виховання. У статті висвітлено нормативно-правове регулювання проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників у кримінальному процесуальному законодавстві України, зокрема обов’язкового залучення законного представника. Підкреслюється значення дотримання процесуальної форми за умов проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників кримінального провадження. Pre-trial proceedings in criminal cases against juveniles who have committed offenses, as well as juveniles who are victims of offenses, are carried out in Ukraine within the powers of the unified system of procedural activities of pre-trial investigation bodies and the prosecutor's office. It is aimed at achieving common goals of the criminal process and is based on the general princip-les of criminal justice, but also has certain features. Due to their age, juveniles who have ente-red the sphere of criminal proceedings need to strengthen their legal protection, apply special rules to them during the proceedings and create additional procedural guarantees for them. One of the forms of legal protection is the double representation of the interests of a minor in court - his legal representative and defense counsel (lawyer). Unlike a lawyer, legal represen-tatives protect the interests of a minor not through the prism of professional activity, but primarily through the general legal responsibility for their minor children, taking into account the moral and ethical aspects of education. The article covers the legal regulation of investigative (search) actions with the participation of juvenile participants in the criminal procedure legis-lation of Ukraine, in particular the mandatory involvement of a legal representative. The impor-tance of observance of the procedural form under the conditions of conducting investigative (search) actions with the participation of juvenile participants in criminal proceedings is emp-hasized.
 • Item
  Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні.Some questions for gathering evidence in criminal proceedings
  (2015-05) Азаров, Юрій Іванович; Azarov, Y.; Хабло, Оксана Юріївна; Hablo, O.; Конюшенко, Яна Юріївна; Koniushenko, Y.
  Досліджено питання регламентації кримінально-процесуальної форми здійснення процесуальних дій щодо збирання фактичних даних, які містяться в матеріальних об’єктах (речах чи документах). Проведено порівняльний аналіз витребування речей чи документів, тимчасового доступу до речей чи документів та обшуку. Проаналізована практика застосування відповідних норм кримінального процесуального законодавства України.The issue of regulation of criminal procedural forms of proceedings to collect evidence contained in the material objects (things or documents). A comparative analysis of demanding things or documents, temporary access to things or documents and searching. Analyzed the practice of the relevant rules of criminal procedure legislation of Ukraine.
 • Item
  Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави.Restitution to victims in criminal proceedings by the State
  (2014-05) Азаров, Юрій Іванович; Azarov, Y.; Письменний, Дмитро Петрович; Writing, D.; Хабло, Оксана Юріївна; Khablo, A
  У статті досліджено питання регламентації відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні. Звертається увага на підстави, умови та процедуру відшкодування шкоди за рахунок Державного бюджету. Розроблено пропозиції законодавчого регламентування порядку відшкодування шкоди потерпілим за рахунок держави.The question of the regulation of reparations in criminal proceedings. Attention is drawn to the grounds, conditions and procedure for redress from the state budget. A legislative proposal to regulate the order of reparations by the state.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
  (2017) Удалова, Л. Д.; Udalova, L.
  Досліджено питання про внесення змін до кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України.Исследован вопрос о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.The question of amendments to the criminal procedure law on the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.ISSUES RELATED TO COMMENCEMENT OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
  (2017) Удалова, Лариса Давидівна; Udalova, Larysa
  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем початку досудового розслідування. Звертається увага не необхідність вдосконалення правового регулювання початку досудового розслідування щодо визначення порядку прийняття заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, форми процесуального рішення про початок досудового розслідування, визначення строків та процесуальних засобів перевірки заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Запропоновані зміни та доповнення до кримінального процесуального законодавства України.Статья посвящена исследованию актуальных проблем начала досудебного расследования. Обращается внимание не необходимость совершенствования правового регулирования начала досудебного расследования в части определения порядка принятия заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, формы процессуального решения о начале досудебного расследования, определения сроков и процессуальных средств проверки заявлений и сообщений об уголовном правонарушении. Предложенные изменения и дополнения к уголовному процессуальному законодательству Украины.The article investigates the relevant problems of the commencement of pre-trial investigation. The focus is placed on the need to improve the legal regulation of the beginning of preliminary investigation to determine the procedure for acceptance of statements and notices about criminal offenses, forms of procedural decision on commencement of pre-trial investigation, determination of deadlines and procedural means for verification of a statement or notice on a criminal offense. The need to complement the Code of Procedural Law of Ukraine with Article 2131, "Procedure of accepting the statements and notices on criminal offenses and their verification", which should secure the provision that the individuals or legal entities shall be entitled to inform the investigator or authorized officer about the committed criminal offense in writing, orally or otherwise, was substantiated. The attention is drawn to the need for legal regulation of the procedural form of notifying the applicant about criminal responsibility under Article 383 of the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО
  (2017) Удалова, Л. Д.; Udalova, L.; ПИСЬМЕННИЙ, Д.П.
  Досліджено питання про порядок здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого.Исследован вопрос о порядке проведения уголовного производства в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.The question of the procedure for criminal proceedings in the absence of the suspect or the accused.