Статті

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дискусійні питання. Procedural aspects of conducting an inspection as an investigative (search) action: separate discussion issues
  (2021) Конюшенко, Яна Юріївна; Koniushenko, Y. Yu.
  Статтю присвячено окремим дискусійним питанням проведення огляду як слідчої (розшу-кової) дії. Звернено увагу на відсутність законодавчого тлумачення поняття «огляд», наве-дено доктринальні його визначення та надано авторське бачення щодо праворозуміння цього поняття. Під час визначення видів огляду підтримано позицію науковців, що освіду-вання є окремою слідчою (розшуковою) дією, хоча має багато спільного з оглядом.Окрему увагу приділено огляду місця події як невідкладній слідчій (розшуковій) дії, в ході чого виз-начено, що оперативні працівники не мають права його. The article is devoted to some de-batable issues of the crime scene inspection as an investigative (search) activity. The impor-tance of researching the issues raised in the article is due to the fact that in practice, conduc-ting various types of inspections is the most common procedural action aimed at collecting and verifying evidence.
 • Item
  Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб. Involvement of a legal representative in criminal proceedings involving minors
  (2021-05-18) Харченко, Сергій Володимирович; KHARCHENKO, Serhii Volodymyrovych; Симчук, Анатолій Степанович; SIMCHUK, Anatolii Stepanovych
  Досудове провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх, які вчинили правопо-рушення, а також неповнолітніх, котрі є потерпілими від правопорушення, здійснюється в Україні в межах повноважень єдиної системи процесуальної діяльності органів досудового слідства й прокуратури. Воно спрямоване на досягнення єдиних цілей кримінального про-цесу і ґрунтується на загальних принципах кримінального судочинства, однак має й певні особливості. Неповнолітні особи, які потрапили у сферу кримінального процесу, у силу своїх вікових особливостей потребують посилення своєї правової захищеності, застосу-вання до них особливих правил під час провадження й створення для них додаткових процесуальних гарантій. Однією з форм правого захисту є подвійне представництві інте-ресів неповнолітнього в суді – його законним представником і захисником (адвокатом). На відміну від захисника, законні представники захищають інтереси неповнолітнього не через призму виконання професійної діяльності, а насамперед через загально-правову відповідальність за своїх неповнолітніх дітей з урахуванням морально-етичних аспектів виховання. У статті висвітлено нормативно-правове регулювання проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників у кримінальному процесуальному законодавстві України, зокрема обов’язкового залучення законного представника. Підкреслюється значення дотримання процесуальної форми за умов проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників кримінального провадження. Pre-trial proceedings in criminal cases against juveniles who have committed offenses, as well as juveniles who are victims of offenses, are carried out in Ukraine within the powers of the unified system of procedural activities of pre-trial investigation bodies and the prosecutor's office. It is aimed at achieving common goals of the criminal process and is based on the general princip-les of criminal justice, but also has certain features. Due to their age, juveniles who have ente-red the sphere of criminal proceedings need to strengthen their legal protection, apply special rules to them during the proceedings and create additional procedural guarantees for them. One of the forms of legal protection is the double representation of the interests of a minor in court - his legal representative and defense counsel (lawyer). Unlike a lawyer, legal represen-tatives protect the interests of a minor not through the prism of professional activity, but primarily through the general legal responsibility for their minor children, taking into account the moral and ethical aspects of education. The article covers the legal regulation of investigative (search) actions with the participation of juvenile participants in the criminal procedure legis-lation of Ukraine, in particular the mandatory involvement of a legal representative. The impor-tance of observance of the procedural form under the conditions of conducting investigative (search) actions with the participation of juvenile participants in criminal proceedings is emp-hasized.
 • Item
  Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні.Some questions for gathering evidence in criminal proceedings
  (2015-05) Азаров, Юрій Іванович; Azarov, Y.; Хабло, Оксана Юріївна; Hablo, O.; Конюшенко, Яна Юріївна; Koniushenko, Y.
  Досліджено питання регламентації кримінально-процесуальної форми здійснення процесуальних дій щодо збирання фактичних даних, які містяться в матеріальних об’єктах (речах чи документах). Проведено порівняльний аналіз витребування речей чи документів, тимчасового доступу до речей чи документів та обшуку. Проаналізована практика застосування відповідних норм кримінального процесуального законодавства України.The issue of regulation of criminal procedural forms of proceedings to collect evidence contained in the material objects (things or documents). A comparative analysis of demanding things or documents, temporary access to things or documents and searching. Analyzed the practice of the relevant rules of criminal procedure legislation of Ukraine.
 • Item
  Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави.Restitution to victims in criminal proceedings by the State
  (2014-05) Азаров, Юрій Іванович; Azarov, Y.; Письменний, Дмитро Петрович; Writing, D.; Хабло, Оксана Юріївна; Khablo, A
  У статті досліджено питання регламентації відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні. Звертається увага на підстави, умови та процедуру відшкодування шкоди за рахунок Державного бюджету. Розроблено пропозиції законодавчого регламентування порядку відшкодування шкоди потерпілим за рахунок держави.The question of the regulation of reparations in criminal proceedings. Attention is drawn to the grounds, conditions and procedure for redress from the state budget. A legislative proposal to regulate the order of reparations by the state.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
  (2017) Удалова, Л. Д.; Udalova, L.
  Досліджено питання про внесення змін до кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України.Исследован вопрос о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.The question of amendments to the criminal procedure law on the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.ISSUES RELATED TO COMMENCEMENT OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
  (2017) Удалова, Лариса Давидівна; Udalova, Larysa
  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем початку досудового розслідування. Звертається увага не необхідність вдосконалення правового регулювання початку досудового розслідування щодо визначення порядку прийняття заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, форми процесуального рішення про початок досудового розслідування, визначення строків та процесуальних засобів перевірки заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Запропоновані зміни та доповнення до кримінального процесуального законодавства України.Статья посвящена исследованию актуальных проблем начала досудебного расследования. Обращается внимание не необходимость совершенствования правового регулирования начала досудебного расследования в части определения порядка принятия заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, формы процессуального решения о начале досудебного расследования, определения сроков и процессуальных средств проверки заявлений и сообщений об уголовном правонарушении. Предложенные изменения и дополнения к уголовному процессуальному законодательству Украины.The article investigates the relevant problems of the commencement of pre-trial investigation. The focus is placed on the need to improve the legal regulation of the beginning of preliminary investigation to determine the procedure for acceptance of statements and notices about criminal offenses, forms of procedural decision on commencement of pre-trial investigation, determination of deadlines and procedural means for verification of a statement or notice on a criminal offense. The need to complement the Code of Procedural Law of Ukraine with Article 2131, "Procedure of accepting the statements and notices on criminal offenses and their verification", which should secure the provision that the individuals or legal entities shall be entitled to inform the investigator or authorized officer about the committed criminal offense in writing, orally or otherwise, was substantiated. The attention is drawn to the need for legal regulation of the procedural form of notifying the applicant about criminal responsibility under Article 383 of the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО
  (2017) Удалова, Л. Д.; Udalova, L.; ПИСЬМЕННИЙ, Д.П.
  Досліджено питання про порядок здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого.Исследован вопрос о порядке проведения уголовного производства в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.The question of the procedure for criminal proceedings in the absence of the suspect or the accused.