Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дискусійні питання. Procedural aspects of conducting an inspection as an investigative (search) action: separate discussion issues

Abstract
Статтю присвячено окремим дискусійним питанням проведення огляду як слідчої (розшу-кової) дії. Звернено увагу на відсутність законодавчого тлумачення поняття «огляд», наве-дено доктринальні його визначення та надано авторське бачення щодо праворозуміння цього поняття. Під час визначення видів огляду підтримано позицію науковців, що освіду-вання є окремою слідчою (розшуковою) дією, хоча має багато спільного з оглядом.Окрему увагу приділено огляду місця події як невідкладній слідчій (розшуковій) дії, в ході чого виз-начено, що оперативні працівники не мають права його. The article is devoted to some de-batable issues of the crime scene inspection as an investigative (search) activity. The impor-tance of researching the issues raised in the article is due to the fact that in practice, conduc-ting various types of inspections is the most common procedural action aimed at collecting and verifying evidence.
Description
Конюшенко Я.Ю. Процесуальні аспекти проведення огляду як слідчої (розшукової) дії: окремі дискусійні питання. Право і безпека – Право и безопасность – Law and Safety. 2021. No 4 (83). 2021. С. 229-235
Keywords
огляд, освідування, слідча (розшукова) дія, фіксування кримінального провадження, inspection, examination, investigative (research) action, recording of criminal proceedings
Citation
Collections