№3 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  НАУКОВА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА АДВОКАТІВ НА СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
  (2018) АББАКУМОВА Д.В.; КАЛЬОНОВ О.О.
  У статті представлена наукова методика процесу дослідження й запозичення досвіду держав-членів Європейського Союзу у сфері дії виключного права адвокатів на судове представництво, на основі якої можна буде забезпечити здійснення комплексного та всебічного вивчення цього досвіду та його ефективну імплементацію в Україні. The scientific methodology of the process of researching and borrowing the experience of the member states of the European Union in the sphere of the exclusive lawyer’s right of realizing of judicial representation, on the basis of which it will be possible to ensure the comprehensive study of this experience and its effective implementation in Ukraine is presented in the article.
 • Item
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
  (2018) ШЕРУДИЛО В.О.
  Стаття присвячена вивченню судового контролю під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням в приватне спілкування, обов’язків суду у здійсненні контролю за законністю та обґрунтованістю процесуальних дій і рішень органів досудового розслідування, прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, форм та видів судового контролю за негласними слідчими (розшуковими) діями, пов’язаними з втручанням у приватне спілкування, проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування, як доказів по справам кримінального провадження, механізму розширення повноважень слідчого судді під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод і інтересів людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування. The article is devoted to the study of judicial control in the conduct of secret investigative (search) activities related to interference with private communication, the court’s duties in exercising control over the legality and validity of procedural actions and decisions of the bodies of pre-trial investigation, the prosecutor in conducting secret investigators (wanted) actions, forms and types of judicial control over unconscious investigators (investigatory) actions related to interference with private communication, problems of using the results of secret investigators (searches) actions, zany of interference with private communications as evidence in the case of criminal proceedings, the mechanism of empowerment investigating judge in the exercise of judicial control over observance of the rights, freedoms and interests of people during covert investigative (detective) an incident of interference in private communication.
 • Item
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ
  (2018) ЧУБ А.В.
  Стаття присвячена вивченню проблем реалізації механізму кримінального процесуального затримання, забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні, шляхів їх вирішення на основі міжнародної практики, думок зарубіжних та вітчизняних вчених-процесуалістів, нових підходів до механізму захисту прав і свобод затриманого, врегулювання процесуального інституту затримання шляхом запровадження міжнародних правових стандартів у сфері захисту прав і свобод затриманої особи. The article is devoted to studying the problems of implementation of the mechanism of criminal procedural detention, ensuring the rights of detainees in criminal proceedings, ways of their solution on the basis of international practice, the opinions of foreign and domestic scholars of proceduralists, new approaches to the mechanism of protection of the rights and freedoms of the detainee, the settlement of the procedural institution of detention through the introduction of international legal standards for the protection of the rights and freedoms of the detained person.
 • Item
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2018) ТЕРЕЩУК С.С.
  У статті розглянуто кримінально-процесуальне законодавство України, що регулює процедури збирання, перевірки та оцінки доказів, отриманих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій. Встановлено певні неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства з розглянутих питань. The article deals with the criminal procedural legislation of Ukraine, which regulates the procedures for collecting, verifying and evaluating evidence obtained on the basis of the results of secret investigations (investigations). Certain inconsistencies and gaps in these issues are identified, some suggestions and recommendations for improving the current legislation on the issues under consideration are presented.
 • Item
  МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
  (2018) СТРИЖАК В.О.
  У статті розглядаються особливості застосування окремих методів отримання інформації у процесі пошукової діяльності оперативних підрозділів. Запропоновано тактичні прийоми вивідування оперативно значущої інформації з урахуванням психологічних особливостей об’єкта впливу. Доведено, що в процесі пошукової діяльності оперативні працівники використовують як формальний, так і неформальний методи оцінки конкретної особистості або групи осіб. Зазначено, що оперативний працівник, вступаючи в контакт з об’єктом спостереження, здебільшого сам намагається приховати свої наміри і відношення до навколишніх подій. Як правило, він маскує їх відволікаючими жестами і формує відповідну маску особи з метою приховати прояви загальної моторики різних частин тіла, що відображає емоційні реакції. У разі необхідності для оперативного працівника приховати своє відношення до певних явищ, осіб або подій ці підсвідомі прояви можуть виявитися небезпечними. Тому оперативному працівнику під час проведення пошукової діяльності необхідно звертати увагу на власні реакції, які теж можуть бути відстежені об’єктом впливу. Article presents analysis of separate techniques application for obtaining information in the course of operative units search activity, recommendations regarding tactical options of intelligence obtaining with the consideration of selected object’s psychological profile. It is justified that in the course of search activity operatives use both formal and informal methods of individual or group evaluation. It is noted that operatives who establish contact with selected object mostly try to conceal their intentions and evaluation of operative environment using distracting gestures and putting on a mask aimed to neutralize any physical activity reflecting the emotional response, thus preventing the risk of exposure. That is why in the course of search activity operatives must consider their own reactions that may potentially be interpreted by the object.
 • Item
  РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  (2018) САНДУЛ В.О.
  У статті проаналізовані, розкриті та прокоментовані криміналістичні методи, що використовуються в криміналістиці, висвітлений процес виникнення та становлення криміналістичної методики як розділу криміналістики. Висвітлені сучасні наукові погляди на сутність і завдання криміналістичної методики у протидії розслідуванню військових кримінальних правопорушень. In the article analyzed, criminalistics methods that is used in medico-legal science open up and commented, the process of origin and forming of criminalistics methods as division of medico-legal science is illuminated. Modern scientific looks are reflected to essence and task of judicial methods to counteraction to investigation of soldiery crimes.
 • Item
  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
  (2018) ПАРШУТІН А.Б.
  Проаналізовано та з’ясовано сутність принципів права як основоположних засад втручання у приватне спілкування, розкрито зміст та реалізацію на практиці втручання уповноваженими суб’єктами у приватне спілкування класичних принципів права. The essence of principles of the private communication intrusion is analyzed and clarified, the role and place of classical principles of law in private communication intrusion are determined, their features, content and legal basis are revealed.
 • Item
  ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИГОТОВЛЕННЯМ ТА ПОШИРЕННЯМ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА СПОСОБАМИ ОПЕРАТИВНО-ЗНАЧИМОЇ ПОВЕДІНКИ НА СТАДІЇ ЇХ ВИРОБНИЦТВА
  (2018) НІКОЛАЄНКО Р.А.
  Стаття присвячена вивченню ознак злочинів, пов’язаних із виготовленням та незаконним обігом фальсифікованих лікарських засобів за способом оперативно-значимої поведінки на стадії їх виробництва, оперативної обстановки на українському фармацевтичному ринку, способів оперативно-значимої поведінки щодо організації обігу фальсифікованих лікарських засобів, суспільної небезпеки злочинів, пов’язаних із фальсифікацією лікарських засобів, організації діяльності оперативних підрозділів щодо протидії злочинам, пов’язаних із виготовленням та незаконним обігом фальсифікованих лікарських засобів залежно від оперативно-значимої поведінки та способів їх вчинення. The article is devoted to studying the signs of crimes connected with the manufacture and illegal circulation of counterfeit medicines by the method of operatively significant behavior at the stage of their production, operational situation in the Ukrainian pharmaceutical market, methods of operatively significant behavior in relation to the organization of circulation of counterfeit medicines, public danger of crimes connected with falsification of medicines, organization of operations of operational units against committing crimes related to the manufacture and illicit trafficking of counterfeit medicines, depending on operatively meaningful behavior and methods of their accomplishment.
 • Item
  ОПЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – НОВА ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
  (2018) МОМОТЕНКО Т.Д.
  Стаття присвячена розгляду поняття оперативної діяльності СБ України як основоположної категорії відповідної теорії та практики. Вивчення та узагальнення практики існування досліджуваного явища стало методологічною основою виведення поняття оперативної діяльності. Виведено істотні ознаки, притаманні оперативній діяльності СБ України, що лягло в основу вироблення відповідного поняття. The article is devoted to the consideration of the notion of operational activity of the SBU as a fundamental category of the relevant theory and practice. The study and generalization of the practice of existence of the investigated phenomenon has become the methodological basis for the derivation of the concept of operational activity. Significant signs inherent in the operational activities of the Security Service of Ukraine, which formed the basis for the development of the concept.
 • Item
  СЛІДЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
  (2018) МАІЛУНЦ Б.Е.
  Стаття присвячена аналізу процесуального статусу слідчого як суб’єкта кримінального переслідування. У роботі автор досліджує функціональну спрямованість діяльності слідчого, а також вивчає процесуальні повноваження, які може реалізувати слідчий під час здійснення кримінального переслідування. The article is devoted to the analysis of procedural status of investigator as a subject of criminal prosecution. In this work the author examines the functional direction of the investigator’s activity, as well as procedural powers that the investigator can carry out in the course of criminal prosecution.
 • Item
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2018) ЛЕОН Я.О.
  У статті досліджено питання реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування шляхом запровадження у кримінальному процесі нового інституту – інституту слідчого судді. The article is devoted to the issue of judicial control realization during pre-trial investigation by means of implementation of investigating judge institute in criminal process.
 • Item
  ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
  (2018) ЖМУДІНСЬКИЙ В.П.
  У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані із закриттям кримінального провадження під час досудового розслідування. Акцентовано увагу на відсутності законодавчо визначеного механізму щодо закриття повторного кримінального провадження у зв’язку з наявністю нескасованої постанови слідчого про закриття кримінального провадження щодо того самого діяння, що розслідувалося раніше. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства. The article covers topical issues connected with the closing of criminal proceedings during the pre-trial investigation. The emphasis was laid on the lack of a legally established mechanism for closing the re-criminal proceedings in connection with the presence of the canceled order of the investigator on closing criminal proceedings against the same act that was investigated earlier. Suggestions for improvement of the criminal procedural law have been developed.
 • Item
  ЕКОЛОГІЯ І ПРАВО: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
  (2018) ШУП’ЯНА М.Ю.
  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту правової категорії екологічної злочинності. Проаналізовані питання, пов’язані із правовою природою екологічної злочинності та її ознаками. Автор акцентує увагу на дослідженні системи екологічних злочинів як важливої складової частини сутності поняття «екологічна злочинність». Article is devoted to the nature and content of such legal category ecological crime. Analyzed issues related with the legal nature of ecological crime and its features. The author focuses on the research system of ecological crimes as an important component of the essence of the concept of “ecological crime”.
 • Item
  НЕОБХІДНІСТЬ У ДОВЕДЕННІ НЕВИНУВАТОСТІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2018) ШУЛЬЖЕНКО А.В.
  У статті проаналізовано поняття «невинуватість», а також проблеми, які пов’язані з процесом доведення невинуватості під час кримінального провадження. The article analyzes the concept of “innocence”, as well as issues related to the process of bringing an innocence to justice in criminal proceedings.
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ
  (2018) СМЕТАНІНА Н.В.; КОНОВАЛОВА І.О.
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правого захисту викривачів корупції. Проведено порівняння чинного українського законодавства у цій сфері. Наводяться пропозиції щодо необхідності посилення захисту викривачів корупції. The article considers the international experience of legal protection of whistleblowers. The authors provide a comparison of current Ukrainian legislation in this field. Proposals on the need to strengthen the protection of whistleblowers are made.
 • Item
  ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  (2018) РЯБЧУК С.В.
  Згідно з проведеним дисертаційним дослідженням у статті розглянуті основні напрями загальносоціального запобігання як складові частини запобігання злочинності у сфері грального бізнесу, які пропонується впровадити в державі в межах виконання Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Згідно з проведеним дисертаційним дослідженням у статті розглянуті основні напрями загальносоціального запобігання як складові частини запобігання злочинності у сфері грального бізнесу, які пропонується впровадити в державі в межах виконання Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
 • Item
  МАЛОЗНАЧНІСТЬ ДІЯННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  (2018) ПОНОМАРЬОВА Т.В.; ЛЕОНЕНКО Т.Є.
  Стаття присвячена дослідженню поняття малозначності діяння, його ознак, виявленню проблем застосування ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України та пропозицій щодо шляхів їх вирішення, а також вдосконалення законодавства, яке охоплює регулювання цього питання. The article is dedicated to the research of the insignificance of deed concept, its features, the distinguishing of the problems of the usage of art. 11 part 2 of Criminal Codex of Ukraine and suggestions considering the ways of resolving these problems, as well as improving the laws, covering this matter.
 • Item
  СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КАТУВАННЯ
  (2018) МИГАЛЬ Р.В.
  У статті розглянуто поняття боротьба зі злочинністю, попередження злочинності, протидія злочинності, профілактика злочинів, запобігання. Досліджено систему заходів попередження катування. Охарактеризовано попередження злочинності та виділено в ній такі елементи: об’єкти і суб’єкти попереджувальної діяльності, рівні і форми попереджувальної діяльності, основні напрями та конкретні заходи попередження. The article deals with the concept of combating crime, crime prevention, crime prevention, crime prevention, prevention. The system of measures to prevent torture has been investigated. Characterized crime prevention and identified in it the following elements: objects and subjects of warning activity, levels and forms of preventive activity, main directions and specific prevention measures.
 • Item
  ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯННЯ
  (2018) КОНДРА М.Я.
  У статті проаналізовано питання щодо реалізації принципу рівності на рівні кримінально-правової правотворчості, зокрема на рівні кримінального законодавства у вирішенні питань криміналізації діяння. Доводиться, що відповідний принцип має важливе практичне значення та часто ігнорується законодавцем. Пропонується застосовувати принципи кримінального права для подолання невиправданої криміналізації діяння. The issue’s under consideration in the article includes questions of implementing the principle of equality in criminal law on the level of criminal law-making, particularly on the stage of criminalization of action. Author proofs that the relevant principle has great practical value, however he often ignores by the legislator. Author proposes to apply the principles of criminal law to overcome unjustified criminalization of action.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
  (2018) ЖЕНУНТІЙ В.І.; ЗЕЛЕНЯК П.А.
  У статті досліджено становлення кримінально-правової охорони статевої недоторканості дітей в Україні. Здійснено порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на статеву недоторканість дітей, у вітчизняному та зарубіжному законодавстві. The article investigates the development of the criminal legal protection of the sexual inviolability of children in Ukraine. A comparative analysis of criminal responsibility for crimes that infringe on the sexual inviolability of children in domestic and foreign legislation is carried out.