№4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «АНАТОМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛЮДИНИ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. Meaning of the concept of “human anatomical materials” in the international law
  (2021) ШАЛУПНЯ К.С.; Shalupnia K.S.
  У статті досліджено визначення змісту понять «анатомічні матеріали людини», «органи», «тканини» та «клітини» відповідно до літератури медичного спрямування, актів міжнародного права і національного права різних держав у сфері трансплантації. Метою дослідження є визначення єдиного розуміння поняття «анатомічні матеріали людини» та його складових частин. Актуальність вибору цієї теми спричинена тим, що детальний розгляд питання правового змісту досліджуваних дефініцій залишається тривалий час поза увагою фахівців у галузі права. Незважаючи на це, терміни «анатомічні матеріали людини», «органи», «тканини» та «клітини» активно застосовуються у правовій сфері, особливо якщо це стосується питання незаконної трансплантації анатомічних матеріалів людини, що є поширеним явищем у сучасному суспільстві. The article examines the definitions of concepts "human anatomical materials", "organs", "tissues" and "cells" in accordance with the medical literature, acts of international law and national law of different states in the field of transplantation. The aim of the study is to determine a similar understanding of the concept of "human anatomical materials" and its components. The relevance of the choice of this topic is caused by the fact that a detailed consideration of the legal content of the studied definitions remains out of the attention of experts in the field of law for a long time.
 • Item
  ІМУНІТЕТ ВІД ЮРИСДИКЦІЇ ДИПЛОМАТИЧНОГО АГЕНТА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Diplomatic agent’s immunity from jurisdiction: theoretical and legal aspects
  (2021) ЧЕПЕЛЬ О.Д.; Chepel O.D.
  Стаття присвячена особливостям застосування імунітету від юрисдикції дипломатичного агента в країні перебування. У статті розкрито поняття та зміст імунітету від кримінальної, цивільної, адміністративної юрисдикції дипломата як під час офіційної діяльності, так і у вільний від роботи час. Також у статті висвітлено абсолютний імунітет від кримінальної юрисдикції, зокрема за загальним правилом дипломат не повинен порушувати законів держави перебування, проте у випадку вчинення ним кримінально караного діяння кримінальна справа стосовно нього не порушується через цей імунітет, але дипломат, що вчинив злочин, може бути оголошеним persona non grata, а також йому пропонується залишити територію держави перебування. The paper deals with the peculiarities of the application of immunity from jurisdiction towards a diplomatic agent in the host country. The author elucidates the notion and the content of a diplomat’s immunity from criminal, civil, administrative jurisdiction during his official activity and in his leisure time. The issue of absolute immunity from criminal jurisdiction is also explicated in the research, i.e. as a general rule, a diplomat must not violate the laws of the host state, nonetheless, if he commits a criminal offense, no criminal prosecution is initiated against him under this immunity, however, a diplomat who has committed the crime may be declared persona non grata, and he is offered to leave the territory of the host state.
 • Item
  ЩОДО ПОНЯТТЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ В МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. On the concept of war crimes against the environment in international criminal law
  (2021) САДОВА Т.С.; Sadova T.S.
  У статті досліджено положення щодо трактування поняття воєнних злочинів проти навколишнього природного середовища в міжнародних джерелах, серед яких: Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року та Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 18 травня 1977 року. Виявлено основні ознаки, характерні для поняття воєнних злочинів проти довкілля. Детально проаналізовано тлумачення обширності, довгочасності та серйозності шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, для правильної кваліфікації такого протиправного діяння, як воєнний злочин. In this article the author examines the provisions on the interpretation of the concept of war crimes against the environment in international sources. Among them: the Rome Statute of the International Criminal Court, the Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977 and the Convention for the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Means of Environmental Impact of 10 December 1976. The author has identified the main features of the concept of war crimes against the environment. The article analyzes in detail the interpretation of the extent, duration and severity of the damage to nature. These features help to classify correctly an illegal act as a war crime. A question has been asked about the application of these features and the impossibility of applying alternatives. Since there is no unity in the interpretation of the signs of damage caused to the environment during the armed conflict, a comparative analysis of different interpretations of the extent, duration and severity of damage to the environment in the above-mentioned international sources of law is conducted in the article.
 • Item
  ВИРІШЕННЯ СПОРУ ПРО СПАДКУВАННЯ ПРЕСТОЛУ ШОТЛАНДІЇ (1290–1292 РР.) І ЙОГО ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АНГЛО-ШОТЛАНДСЬКИХ ВІДНОСИН. The settlement of the dispute on the inheritance of the throne of Scotland (1290–1292) and its legal meaning for the relations between England and Scotland
  (2021) РЖЕВСЬКА В.С.; Rzhevska V.S.
  У статті систематизовано правові аспекти розв’язання спору про спадкування престолу Шотландії у 1290–1292 роках («великої справи») як прикладу розв’язання за участю іноземного монарха спору в епоху європейського Середньовіччя; визначено його правове значення для подальших англо-шотландських відносин. Король Англії Едвард I, який узяв участь у розв’язанні цього спору, використав його для встановлення своїх прав сюзерена щодо Шотландії та згодом – для позбавлення шотландського королівства незалежності (яку, однак, згодом було поновлено). The article systemizes the legal aspects of the settlement of the dispute on the inheritance of the throne of Scotland in 1290–1292 (the ‘Great Cause’) as an example of the settlement with the participation of a foreign monarch of a dispute in the epoch of the European Middle Ages; its meaning for the relations between England and Scotland that followed is defined. King of England Edward I, who took part in settling this dispute, used it to establish his rights of the overlord as to Scotland and later on to deprive the Scottish kingdom of its independence (though restored later on).
 • Item
  МІЖНАРОДНИЙ МОНІТОРИНГ СЕРЕД ІНШИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. International monitoring among other means to enhance compliance with international obligations
  (2021) АСТАНКЕВИЧ Ю.І.; Astankevych Yu.I.
  Статтю присвячено міжнародному моніторингу як одному із засобів забезпечення виконання міжнародних зобов’язань. У рамках дослідження розглянуто поняття «міжнародний моніторинг» й виокремлено його визначальні ознаки, які допомагають відмежовувати його від таких суміжних категорій міжнародного права, як «міжнародний контроль» і «міжнародний нагляд (спостереження)». У статті наголошується на тому, що нормативному масиву міжнародного права, а також відповідним науковим дослідженням властиве довільне застосування цих термінів, які часто використовуються як синонімічні й підміняють один одного. The article is devoted to international monitoring as one of the means to ensure compliance with international obligations. In the paper the concept of international monitoring is considered and its special features are identified. It has helped to distinguish it from related categories of international law, such as international verification and international supervision.
 • Item
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ КЛОПОТАНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ. Curtain procedural issues relating to the submission, consideration and decision of applications for preventive measures
  (2021) СУХОМЛИН Ю.В.; Sukhomlyn Yu.V.
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних, правових і прикладних проблем подання, розгляду і вирішення по суті клопотань про застосування запобіжних заходів. Процесуальний інститут клопотань у кримінальному провадженні має досить значний за обсягом та інформативним наповненням зміст, пронизуючи майже усі положення КПК, які стосуються процесуальної діяльності учасників кримінального провадження, та створює передумови належної реалізації завдань кримінального провадження, а також виступає однією із процесуальних гарантій засади змагальності на стадії досудового розслідування. The article is devoted to the research of theoretical, legal and applied problems of submission, consideration and decision on the merits petitions for the application of a preventive measures. The procedural institute of petitions in criminal proceedings has a rather significant content. Permeating almost all the provisions of the Criminal Procedure Code, which relate to the procedural activities of participants in criminal proceedings and creates the preconditions for the proper implementation of the tasks of criminal proceedings, as well as one of the procedural guarantees of adversarial proceedings at the pre-trial stage.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Problem aspects of application of electronic evidence in criminal judicial procedure
  (2021) СМАЛЬ І.А.; Smal I.A.
  У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з появою нового виду доказів – електронних доказів. Інтерес до проблеми дедалі більше зростає, оскільки впродовж останніх років науковці порушують питання про необхідність трансформації норм доказового права через широке використанням на практиці нових джерел доказової інформації, які мають цифрову природу. This article discusses the main problems associated with the emergence of a new type of evidence – electronic evidence. Interest in the problem is growing, as in recent years scholars have been raising the question of the necessity to transform the rules of evidence in connection with the widespread use in practice of new sources of evidence of a digital nature.
 • Item
  СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА КАСАЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ. The specifics of communication of the victim in the appellate and cassation proceedings: some problems
  (2021) РАКІПОВА І.В.; Rakipova I.V.; ПОЖАР В.Г.; Pozhar V.H.
  У роботі досліджуються окремі питання кримінально-процесуальної комунікації потерпілого в апеляційному та касаційному провадженні з урахуванням практики Верховного Суду. The paper examines some issues of criminal-procedural communication of the victim in the appellate and cassation proceedings, taking into account the practice of the Supreme Court.
 • Item
  КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО ТЕОРІЇ. Criminalistic provision of judicial proceedings: from the idea to theory
  (2021) МИРОШНИЧЕНКО Ю.М.; Myroshnichenko Yu.М.
  Практика розгляду кримінальних справ показує, що огріхи в судовій діяльності не востаннє є наслідком порушення судами правила безперервності судового розгляду, недотримання якого, серед іншого, пояснюється недостатнім володінням суддями методами дослідження доказів, тактикою проведення окремих судових дій, браком організаційних навичок, нездатністю спланувати розгляд конкретної кримінальної справи, скласти календарний план роботи з урахуванням усіх судових справ, що є у провадженні судді. Practice of Criminal proceedings show that the deficiencies of judicial activity are no less important consequence of the court’s violation of the rule of continuity of court proceedings, the failure of which, among other things, is explained by the fact that judges do not have skills sufficient in research of evidence, do not have the necessary organizational skills, do not know how add up plan a specific criminal case, a calendar plan of work taking into account all court cases that are in their proceedings.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ. Current issues of performing forensic examinations in the criminal proceedings of Ukraine and abroad
  (2021) КОРОПЕЦЬКА С.О.; Koropetska S.O.; САВЧЕНКО В.А.; Savchenko V.A.
  Стаття присвячена висвітленню актуальних питань під час проведення судових експертиз у вітчизняному кримінальному процесі та в зарубіжній практиці низки європейських країн, серед яких ФРН, Австрія та Швейцарія. Наголошується на тому, що в умовах сьогодення судова експертиза стає все більше затребуваною під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду справ в інших видах судочинства. Слід сказати, що країнами Європейського співтовариства розроблено План дій для реалізації заходів (цілей), пов’язаних із побудовою єдиної судово-експертної науки (forensicscience) в ЄС до 2020 р. Його положення слід ураховувати у розробленні стратегій реформування та розвитку судової експертизи в Україні. The article is aimed at discussing current issues while performing forensic examinations in the domestic criminal process and in foreign practice of a number of European countries, including Germany, Austria and Switzerland. It is emphasized that nowadays forensic examination is becoming increasingly popular during the pre-trial investigation and the trial in criminal cases, as well as the trial in other types of proceedings. It should be noted that the countries of the European Community have developed an Action Plan for the implementation of measures (goals) related to the creation of a unified forensic science in the EU by 2020. Its provisions should be taken into account when developing strategies for reforming and developing forensic examination in Ukraine.
 • Item
  НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Prohibition of abuse of rights as a principle of criminal proceedings
  (2021) БОРЕЙКО Г.Д.; Boreiko H.D.
  У статті обґрунтовано положення про доцільність визнання неприпустимості зловживання правом як засади кримінального провадження та необхідності закріплення цієї засади в Кримінальному процесуальному кодексі України. У ході дослідження обговорюються конкретні нормативно-правові акти, в яких міститься посилання на заборону зловживання правом, а також судову практику. Аналізуються судові рішення, в яких конкретні діяння учасників кримінального провадження визначаються як зловживання правом, що свідчить про реакцію судової влади на усунення законодавчих прогалин неврегульованості такого питання. Вивчено різні позиції вчених, які розглядали неприпустимість зловживання правами як принцип кримінального провадження. The article discusses specific regulations that contain a reference to the prohibition of abuse of rights, as well as case law. Judicial decisions are analyzed, in which specific actions of participants in criminal proceedings are defined as abuse of rights, which indicates the reaction of the judiciary to eliminate legislative gaps in the unresolved issue. Discussed the different positions of scientists, who studied the inadmissibility of abuse of rights as a principle of criminal proceedings. The study of this issues allows us to conclude that it is necessary to enshrine the inadmissibility of abuse of rights as a principle for criminal proceedings in the CPC of Ukraine. This circumstance, firstly, will reflect the realistic regulation of criminal procedural relations by law, and secondly, will encourage participants in criminal proceedings to conscientious use of their rights and proper performance of their duties, which will contribute to the effective performance of criminal proceedings. In general, the reflection of the inadmissibility of abuse of rights as a principle for criminal proceedings in the CPC of Ukraine will emphasize the need to eliminate gaps in the legal regulation of the behavior of participants in criminal proceedings.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ. Peculiarities of execution and serving a punishment in the form of deprivation of liberty regarding convicted juveniles
  (2021) ЦАРЮК С.В.; Tsariuk S.V.
  У статті наведено особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх як однієї з уразливих категорій засуджених, правовий статус яких потребує пильної уваги з боку як законотворця, так і правозастосувача. The article presents peculiarities of execution and serving a punishment in the form of deprivation of liberty regarding convicted juveniles, as one of the vulnerable categories of convicts, whose legal status requires close attention from both the legislator and the law enforcer.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА СКЛАДУ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Problematic aspects of the object and subject of elements of official forgery in the legislation of Ukraine
  (2021) СТЕПАНЮК М.В.; Stepaniuk M.V.
  У статті досліджуються проблемні аспекти кримінального законодавства України в частин регламентації відповідальності за службове підроблення. Аналізуються окремі ознаки об’єктивних елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, які викликають істотні проблеми у правоохоронній та судовій практиці. This article investigates problematic aspects of the criminal legislation of Ukraine in terms of regulation of responsibility for official forgery. Some features of the objective elements of the criminal offense, provided for by Article 366 of the Criminal Code of Ukraine, which cause significant problems in law enforcement and judicial practice, have been analyzed.
 • Item
  ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. The concept of criminal-executive policy in Ukraine
  (2021) НЕДОВ С.Л.; Nedov S.L.
  У статті на підставі проаналізованих підходів до розуміння поняття та визначення сутності кримінально-виконавчої політики в України автору вдалось додатково аргументувати ряд доктринальних положень, що лежать в основі визначення фундаментальних категорій в аспекті означеної тематики. Доведено, що політикою в широкому державницькому розумінні є послідовність певних дій, реалізованих особою (особами), що мають конкретну мету та узгоджуються із загальними соціальними потребами певного суспільства, що утворило державу. Правова політика є складовою частиною державної політики, що пронизує законодавчими основами будь-яку сферу соціального буття. Кримінально-правова ж політика, як складова частина правової політики держави, перш за все регламентує механізм відбування покарання особами засудженими за вчинення правопорушень шляхом встановлення та унормування правового статусу останніх. In the article, based on the analyzed approaches to understanding the concept and defining the essence of penitentiary policy in Ukraine, the author was able to further argue a number of doctrinal provisions that underlie the definition of fundamental categories in terms of this topic. It is proved that politics in the broad state sense is a sequence of certain actions implemented by a person (persons) that have a specific purpose and are consistent with the general social needs of a particular society that formed the state. Legal policy is a component of public policy that permeates the legal framework of any sphere of social life. Criminal law policy, as a component of the legal policy of the state, first of all regulates the mechanism of serving a sentence for persons convicted of offenses by establishing and normalizing the legal status of the latter.
 • Item
  ВПЛИВ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ДІЯННЯ. Influence of the situation of committing a criminal offense on the public danger of the action
  (2021) МАСЛОВА О.О.; Maslova O.O.
  У статті розглянуто вплив обстановки на формування суспільно небезпечного характеру діяння на прикладі деяких кримінальних правопорушень. З’ясовано вплив обстановки вчинення діяння на його суспільну небезпечність, який може залежати від форми посягання – шляхом дії (активної поведінки) або шляхом бездіяльності (пасивної поведінки). Доведено, що значення обстановки вчинення кримінального правопорушення може полягати в тому, що вчинення в умовах певних видів обстановки відповідного діяння надає йому якості кримінально протиправного, хоча при цьому обстановка не має безпосереднього стосунку до настання суспільно небезпечних наслідків і сама не зазнає будь-яких небажаних змін. The article considers the influence of the situation on the formation of socially dangerous nature of the action on the example of some criminal offenses. The influence of the circumstances of the action on its social danger, which may depend on the form of encroachment – by action (active behavior), or by inaction (passive behavior). It is proved that the significance of the circumstances of a criminal offense may be that the commission of a relevant action in certain circumstances gives it the quality of a criminal offense, although the situation is not directly related to the occurrence of socially dangerous consequences and does not undergo any undesirable changes.
 • Item
  ГЕРОНТОЛОГІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ. Gerontological crime during quarantine in Ukraine: some issues
  (2021) МАРШАЛЕК К.О.; Marshalek K.O.
  Статтю присвячено актуальному протягом останнього року питанню, яке є важливим як для науковців, так і для держави загалом, явищу, що виникло з певних підстав – йдеться про злочинність у період карантину. Гостро постало питання саме такого явища, як геронтологічна злочинність, адже саме на осіб похилого віку випали найбільші заборони та соціальний тиск із боку суспільства. The article is devoted to a topical issue during the last year, which is important both for scientists and for the state as a whole, a phenomenon that arose on certain grounds is crime during quarantine. The question of such a phenomenon as gerontological crime became acute, because it was the elderly who had the greatest prohibitions and social pressure from society.
 • Item
  «СПЕЦІАЛЬНА» ОСУДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ОЗНАК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА. “Special” sanity in the context of the features of a subject of criminal offences against safety of production
  (2021) БАХУРИНСЬКА О.О.; Bakhurynska O.O.
  У статті аналізується кримінально-правовий зміст поняття «спеціальна осудність» у контексті тлумачення ознак спеціальних суб’єктів кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва, передбачених розділом Х Особливої частини Кримінального кодексу України. «Спеціальна» осудність розглядається як здатність особи до адекватної розумної поведінки в умовах нервово-психічних перевантажень; здатність особи усвідомлювати характер і значення своїх дій і керувати ними пов’язується не лише з медичними ознаками, а й з іншими соціальними обставинами з урахуванням додаткових професійних чи службових обов’язків. The article analyzes criminal-legal content of the concept “special sanity” in the context of interpretation of features of special subjects of criminal offences against safety of production stipulated by Section Х of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. “Special” sanity is considered as capacity of the person to adequate, reasonable behaviour under the conditions of neuropsychic overload; the person’s ability to understand the character and meaning of his/her actions and to control them is related not only to medical features, but also to other social circumstances, taking into account additional professional or official duties.
 • Item
  МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ. Methods of financing health expenditure: benefits and prospects of reform
  (2021) ЗОЗУЛЯ Д.В.; Zozulia D.V.
  У статті дослідженні основні категорії фінансування галузі охорони здоров’я, чинники, які мають вплив на розвиток та модернізацію медичної галузі. У результаті проведеного дослідження було акцентовано увагу, що важливим для цієї галузі виступає фінансове забезпечення, що здійснюється за допомогою спеціальних методів фінансового механізму. Автором було розкрито зміст методів фінансування сфери охорони здоров’я. Фінансування видатків галузі охорони здоров’я здійснюється за допомогою таких методів, як: бюджетно-кошторисний, програмно-цільовий, метод фінансування за фактично надані послуги. The article examines the main categories of health care financing, factors that influence the development and modernization of the medical sector. As a result of the study, it was emphasized that the financial support provided by special methods of the financial mechanism is important for this industry. The author revealed the content of methods of financing health care. Financing of health care expenditures is carried out using such methods as: budget and estimate, program-target, method of financing for the services actually provided.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БУДІВНИЦТВА ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ ІЗ ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Administrative law issues windfarm location in special environmental protected area in the view of environmental impact assessment: European challenge for Ukraine
  (2021) СУШИК О.В.; Sushyk O.V.
  Стаття присвячена правовому аналізу права ЄС, законодавства країн-членів ЄС і вітчизняного законодавства щодо будівництва вітрових електростанцій (відновлювального джерела енергії) та, зокрема, оцінці можливого їх впливу на природоохоронні території. У всьому світі прийнято, що енергія, вироблена з відновлювальних джерела енергії, є зеленою (чистою) і зовсім не впливає на довкілля. Однак будівництво та діяльність вітрової електростанції (вітрові турбіни) призводить до негативного впливу на довкілля. The article provides a comprehensive overview of European law, national law of some EU countries and Ukrainian national law in the field of environmental assessment on special conservation areas on wind farm (renewable energy source) siting. Wind energy is traditionally considered as an environmentally friendly source of power (“green energy). Unfortunately, we often miss the fact that wind farm (wind turbine) is also a possibility of negative impacts to the environment.
 • Item
  ЗАБОРОНИ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. Protect all kinds of constitutional freedom of an individual for the development of a business in Ukraine
  (2021) ОЛІЙНИК А.Ю.; Oliynik A.Yu.
  Статтю присвячено заборонам окремих видів конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність. Досліджено наукові праці та нормативно-правові акти щодо названих заборон. Ознаками заборон названої конституційної свободи є : а) закріплення нормами Конституції та законів; б) монополія держави на певні види товарів і послуг; в) ліцензування певних видів господарської діяльності; г) заборони на окремі види підприємництва. Заборони окремих видів конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність – це урегульована нормами Конституції та законів України господарська діяльність, на яку поширюється монополія держави щодо виготовлення та реалізації товарів і послуг, які можуть здійснюватися тільки державними підприємствами, та отримання ліцензій на окремі види підприємництва. The article is devoted to the prohibitions of certain types of constitutional freedom of a person to entrepreneurial activity. Scientific works and normative-legal acts concerning the mentioned prohibitions are investigated. Signs of prohibitions of the named constitutional freedom are: a) fixing by norms of the Constitution and laws; b) the state monopoly on certain types of goods and services; c) licensing of certain types of economic activity; d) bans on certain types of entrepreneurship. Prohibitions of certain types of constitutional freedom of an individual to entrepreneurial activity are regulated by the norms of the Constitution and laws of Ukraine economic activity to which the state monopoly on production and sale of goods and services can be carried out only by state enterprises and obtaining licenses for certain types of entrepreneurship.