Криміналістична техніка та методика

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Слідоутворення в інформаційних компонентах комп’ютерних систем
  (2013) Зацеркляний, М. М.; Струкова, О. В.
  Авторами досліджується природа слідів в інформаційному середовищі комп’ютерних систем. Розглядаються деякі властивості комп’ютерних пристроїв та особливості процесів перетворення інформації в комп’ютерних системах, що зумовлюють “віртуальність” слідів, які утворюються в інформаційному середовищі комп’ютерних систем.Авторами исследуется природа следов в информационной среде компьютерных систем. Рассматриваются некоторые свойства компьютерных устройств и особенности процессов преобразования информации в компьютерных системах, обуславливающие “виртуальность” следов, образующихся в информационной среде компьютерных систем.The authors investigate the traces’ nature in the information environment of com¬puter systems. Several properties of computer devices as well as some features of the information transforming processes in computer systems are considered, that causes the “virtual” nature of traces, formed in the environment of computer information systems.
 • Item
  Вивчення та аналіз особливостей дактилоскопічних сканерів
  (2013) Вересенко, Ю. В.
  У статті узагальнено дослідження дактилоскопічних сканерів, робота яких ґрунтується на використанні різних датчиків. Показано, що український електрооптичний сканер “ДактоБАТ” відрізняє муляжі від справжніх пальців. Сканер “ДактоБАТ”може бути використаний в будьякій сфері життєдіяльності, що потребує використання біометричних технологій ідентифікації особи.В статье обобщено исследования дактилоскопических сканеров, работа которых основывается на использовании различных датчиков. Показано, что украин¬ский электрооптический сканер “ДактоБАТ” отличает муляжи от настоящих пальцев. Сканер “ДактоБАТ” может быть использован в любой сфере жизнедеятельности, которая требует использование биометрических технологий идентификации личности.Researches of dactyloscopic scanners, based on use of various gauges are gener¬alized. It is shown, that Ukrainian electrooptical scanner “DactoBAT” distinguishes the models from real fingers. Scanner “DactoBAT” can be used in any sphere of ability to live which demands the use of biometric technologies of identification of a person.