№1 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ. Standards of the Council of Europe on the activities of specialized anti-corruption judicial institutions
  (2021) КОНДРИЧ В.В.; Kondrych V.V.
  Статтю присвячено дослідженню сучасних європейських стандартів у сфері судочинства і статусу суддів, які містять положення щодо запровадження спеціальних антикорупційних судових органів, формування суддівського корпусу та здійснення правосуддя цими судами. На основі дослідження особливостей міжнародно-правового регулювання організації судової влади та правосуддя встановлено, що кількість спеціалізованих міжнародно-правових стандартів, які стосуються діяльності антикорупційних судових органів, є невеликою, що пов’язано, зокрема, з невеликою кількістю спеціалізованих антикорупційних інституцій у зарубіжних країнах. The article is devoted to the study of modern European standards in the sphere of justice and the status of judges, which contain provisions for the introduction of special anti-corruption judicial bodies, the formation of the judiciary and the implementation of justice by these courts. Based on the study of the peculiarities of international legal regulation of the organization of judiciary and justice, it was established that the number of specialized international legal standards related to the activities of anti- corruption judicial bodies is small, which is related, in particular, to a small number of specialized anti-corruption institutions in foreign countries.
 • Item
  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОРЕННЯ, КЕРІВНИЦТВА ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ ЧИ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, А ТАКОЖ УЧАСТІ У НІЙ. The person of the criminal as an element of criminalistic characteristics of creation, leadership by a criminal community or criminal organization, as well as participation in it
  (2021) РУБЕЛЬ А.М.; Rubel A.M.
  У статті зазначено, що центральним елементом криміналістичної характе- ристики створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній, є особа злочинця. Підкреслено, що інші елементи криміналістичної характеристики (предмет злочинного посягання, спосіб злочину, його слідова картина) завжди пов’язані з особистісними ознаками особи злочинця та закономірностями його поведінки. In the article has been stated that the central element of the forensic characteristics of the creation, leadership of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, is the identity of the offender. It has been emphasized that other elements of forensic characteristics (subject of criminal encroachment, method of crime, its trace picture) are always related to the personal characteristics of the offender and the patterns of his behavior. Scientific approaches to the interpretation of the concept of the criminal's personality have been analyzed.
 • Item
  НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ. Covert investigative (search) actions during the investigation of robberies, committed by an organized group
  (2021) МІРКОВЕЦЬ О.М.; Mirkovets O.M.
  У статті встановлено доцільність невідкладного проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, використовуючи сучасні можливості установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та з електронних інформаційних систем, можливості візуального спостереження. Тhe article establishes the expediency of urgent conduct of a complex of covert investigative (search) actions, using modern capabilities to locate electronic means, removal of information from transport telecommunications networks and electronic information systems, the possibility of visual observation.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. Problematic aspects of delimitation of competence of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the State Bureau of Investigation
  (2021) КОВАЛЬЧУК І.С.; Kovalchuk I.S.
  Стаття розкриває та аналізує проблеми корупційних злочинів України, виділяє основані правоохоронні органи, компетенція яких полягає у боротьбі з корупцією та проводить паралель із аналогічними органами боротьби із корупційною злочинністю іноземних держав. The article reveals and analyzes the problems of corruption crimes in Ukraine, identifies established law enforcement agencies whose competence is to combat corruption and draws a parallel with similar bodies to combat corruption crimes of foreign countries.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. Administrative regulation of legal relations in local governments: the provisions of the Constitution of Ukraine
  (2021) ПИЛИПІВ В.І.; Pylypiv V.I.
  Сучасний стан адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування може бути охарактеризований за двома основними напрямами. Перший напрям охоплює реальний «стан справ» у цій сфері. Тобто, необхідним є звернення уваги на те, які саме чинні нормативно-правові акти – закони – наявні у законодавстві України, коли йдеться про службу в органах місцевого самоврядування. Другий напрям охоплює перспективне законодавство – адже для того, щоб зрозуміти поточний стан нормативно-правової регламентації службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, щоб оцінити ефективність відповідних правових норм, необхідність їх подальшого удо- сконалення, слід як раз звернути увагу на те, що пропонується на законопроектному рівні. Метою статті є проаналізувати ті положення Конституції України 1996 року, які складають основу для здійснення адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. The current state of administrative and legal regulation of official legal relations in local governments can be characterized in two main ways. The first direction covers the real "state of affairs" in this area. That is, it is necessary to pay attention to what current regulations – laws – are available in the legislation of Ukraine when it comes to service in local governments. The second area covers promising legislation – because in order to understand the current state of legal regulation of official relations in local governments, to assess the effectiveness of relevant legal norms, the need for their further improvement, you should pay attention to what is proposed at the draft level. The purpose of the article is to analyze the provisions of the Constitution of Ukraine of 1996, which form the basis for the implementation of administrative and legal regulation of official relations in local governments.
 • Item
  ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Institutional component of the administrative and legal mechanism for providing state social policy
  (2021) МЕДЯНИК В.А.; Medianyk V.A.
  У статті здійснено аналіз інституційної складової адміністративно-право- вого механізму забезпечення соціальної політики. Визначено, що він включає в себе поєднання організаційно-управлінських, нормативно-правових, фінансово-економічних, інформаційно-аналітичних складових. З’ясовано сутність та особливості організаційно-управлінської складової. Визначено, що однією із складових організаційно-управлінського елементу механізму адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики є інституційна складова. The article analyzes the institutional component of the administrative and legal mechanism of social policy. It is determined that it includes a combination of organizational and managerial, regulatory, financial and economic, information and analytical components. The essence and features of the organizational and managerial component are clarified. It is determined that one of the components of the organizational and managerial element of the mechanism of administrative and legal support of the state social policy is the institutional component. It is stated that the institutional component of the mechanism of administrative and legal support of social policy can be classified vertically and horizontally. According to the nature and place they occupy in the social structure, they are divided into three groups: social; institutional; functional.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТРАДИЦІЇ. Development of the notion and features of administrative process in the domestic tradition
  (2021) МАЛЕТИЧ М.М.; Maletych M.M.
  У статті автором розглянуто основні підходи радянських та сучасних вітчизняних вчених до формування поняття та ознак адміністративного процесу, їх взаємозв’язків з ключовими видами адміністративних проваджень, що формують сучасну парадигму адміністративного процесу в Україні та країнах Євро- пейського Союзу. In this article author`s reviewed the main approaches of soviet and modern domestic scientists to development of the notion and features of administrative process, it`s correlation with the key types of administrative proceedings, building modern paradigm of administrative process in Ukraine and European Union countries.
 • Item
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. Legal fundamentals of the public administration in the sphere of social protection of the population
  (2021) ЛІЖЕВСЬКИЙ А.Л.; Lizhevskyi A.L.
  У статті охарактеризовано правові засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. Встановлено, що публічне адміністрування у сфері соціального захисту є комплексом організаційно-правових заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими органами – суб’єктами публічного адміністрування: органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами делегованих повноважень та окремою групою органів, що не відносяться до жодної з перелічених груп, але здійснюють специфічні функції у публічно-правовій сфері з метою забезпечення соціальної політики держави, та яких спрямовано на забезпечення соціальних виплат, пільг, послуг тощо. The paper characterizes the legal fundamentals of the public administration in the sphere of social protection of the population. It is established that the public administration in the sphere of social protection of the population is a complex of organizational and judicial measures implemented by a specially authorized bodies that are public administration entities: state executive authorities, local self- government bodies, delegated powers entities and a separate group of the bodies that are not referred to any of said groups but still perform specific functions in the public and judicial sphere with a view of implementation of the social policy of the state and aimed at provision of social payments, benefits, services, etc.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ. Peculiarities of determination of the content of measures of procedural coercion
  (2021) ЛАВРЕНЧУК О.В.; Lavrenchuk O.V.
  У роботі досліджено коло ознак, якими характеризуються заходи процесуального примусу, та запропоновано їх авторське визначення. З’ясовано, що при характеристиці поняття «заходи процесуального примусу» в наукових працях та навчально-методичній літературі береться за основу їх законодавче визначення. Разом з тим, всебічного аналізу заходів процесуального примусу в науці адміністративного права не проводилось. Представлений в наукових працях аналіз обмежується лише розглядом цілей заходів процесуального примусу, характеристикою їх видів і інколи аналізом організаційних особливостей їх застосування. The paper investigates the range of features that characterize the measures of procedural coercion and proposes their author’s definition. It has been found that the characterization of the concept of “measures of procedural coercion” in scientific works and educational literature is based on their legislative definition. At the same time, a comprehensive analysis of measures of procedural coercion in the science of administrative law has not been conducted. The analysis presented in scientific works is limited only to consideration of the purposes of measures of procedural coercion, the characteristic of their kinds and sometimes the analysis of organizational features of their application.
 • Item
  СТАЖУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА КОРДОНОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Training of public servants abroad: theoretical and legal aspects
  (2021) КУШНІР С.П.; Kushnir S.P.
  Стаття присвячена дослідженню стажування державних службовців за кордоном як способу підвищення їх професійної компетентності. Визначено поняття стажування та виокремлено специфічні ознаки як форми професійної підготовки державних службовців. Окремої уваги приділено питанню правового регулювання стажування державних службовців за кордоном. The article is devoted to the study of internships of public servants abroad as a way to increase their professional competence. The concept of internship is defined and specific features as forms of professional training of public servants are singled out. Particular attention is paid to the issue of legal regulation of internships for public servants abroad.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Administrative proceedings: institutional and legal aspects
  (2021) КАПИНОС О.В.; Kapynos O.V.
  У статті здійснено комплексний аналіз інституційно-правових аспектів адміністративного судочинства. Зазначено, що адміністративна юстиція по суті своїй є судовим захистом прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян і їх об’єднань від неправомірних дій і рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних службовців. Визначено, що проведені дослідження та аналіз зарубіжного досвіду свідчать, що адміністративна юстиція – це перш за все спосіб захисту прав і свобод громадян від адміністративного свавілля, здійснюваний за допомогою судових засобів. The article provides a comprehensive analysis of the institutional and legal aspects of administrative proceedings. It is noted that administrative justice is essentially a judicial protection of the rights, freedoms and legally protected interests of citizens and their associations from illegal actions and decisions of executive authorities, local self-government bodies, state and Municipal Employees. It is determined that the conducted research and analysis of foreign experience show that administrative justice is primarily a way to protect the rights and freedoms of citizens from administrative arbitrariness, carried out through judicial means.
 • Item
  СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. Structure of the administrative and legal status of a civil servant of a law enforcement agency
  (2021) ЄРМАК О.О.; Yermak O.O.
  Статтю присвячено дослідженню структури адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного органу. Визначено, що державна служба в системі правоохоронних органів опосе- редковує специфіку структури правового статусу державного службовця. Звернуто увагу, що правовий статус – це загальна, комплексно-універсальна, різноаспектна, цілісна категорія, що має чітку структуру та визначає принципи взаємодії між суб’єктами суспільних відносин, а також місце кожного в існуючій системі правових відносин. The article is devoted to the study of the structure of the administrative фтв legal status of a civil servant of a law enforcement agency. It is determined that civil service in the system of law enforcement agencies mediates the specifics of the structure of the legal status of a civil servant. The author notes that the legal status is a general, integrated, multifaceted, holistic category that has a clear structure and defines the principles of interaction between the subjects of public relations, as well as one’s position in the existing system of legal relations.
 • Item
  ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ У КНИГОВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. Legal regime of providing access to information in the book publishing sphere: methodological problems
  (2021) АГЕЄНКО Т.М.; Aheienko T.M.
  У статті досліджуються методологічні проблеми правового регулювання інформаційних відносин у книговидавничій сфері. Охарактеризовано напрями наукової розробки визначеної проблеми. Наголошується, що книговидавнича сфера є потужною інформаційною системою, яка розглядається з позиції системного підходу як сукупність структур, об'єднаних у цілісне утворення, відмітною ознакою якого є наявність інформаційних властивостей і нових інтегративних якостей. Узагальнено наукові підходи щодо вивчення проблем доступу до інформації в книговидавничій сфері та правового регулювання обігу книжкової інформації. Методологічним базисом дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. The article examines the methodological problems of legal regulation of information relations in the publishing industry. The directions of scientific development of the certain problem are described. It is emphasized that the book publishing sphere is a powerful information system, which is considered from the standpoint of a systematic approach as a set of structures united in a holistic formation, the hallmark of which is the presence of information properties and new integrative qualities. Scientific approaches to the study of problems of access to information in the field of book publishing and legal regulation of the circulation of book information are generalized. The methodological basis of the study is a set of general and special methods and techniques of scientific knowledge.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ НІМЕЧЧИНИ. Use of information communications in civil judiciary of Germany
  (2021) ДІДЕНКО Л.В.; Didenko L.V.
  Стрімкий розвиток інформаційних технологій за останнє десятиліття і пов'язане з цим переміщення частини комерційного обороту в мережу Інтернет закономірно викликають появу великої кількості процесуальних питань. Так, можливості електронного волевиявлення в мережі Інтернет, укладення угод в електронній формі тісно пов'язані з питаннями їх дійсності. У свою чергу, формалізована судова процедура цивільного процесу, що носить переважно письмовий характер, також не повинна залишатися осторонь від прискореного ділового обороту і існуючих сучасних технологій. Все зростаюча кількість справ підвищення навантаження на суддів не можуть і не повинні вирішуватися тільки збільшенням кількості суддів, працівників апарату суду. Такий підхід мало ефективний і пов'язаний із серйозними витратами для держави. Викори- стання інформаційних технологій в судочинстві може істотно знизити навантаження на суддів, фінансові витрати, підвищити привабливість судових органів як сучасної і оснащеної гілки влади в очах народу. The rapid development of information technology over the past decade and the associated movement of part of the commercial turnover to the Internet naturally cause a large number of procedural issues. Thus, the possibilities of electronic expression of will on the Internet, the conclusion of agreements in electronic form are closely related to issues of their validity. In turn, the formalized litigation of civil proceedings, which is mostly in writing, should also not be left out of the accelerated business turnover and existing modern technologies. The growing number of cases of increasing the workload of judges cannot and should not be solved only by increasing the number of judges, court staff. This approach is ineffective and involves significant costs for the state. The use of information technology in the judiciary can significantly reduce the burden on judges, financial costs, increase the attractiveness of the judiciary as a modern and equipped branch of government in the eyes of the people.
 • Item
  ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ОСНОВА УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ (XVIII-XX СТОЛІТТЯ). Legal custom as the basis of marriage and divorce in Ukraine (XVIII-XX centuries)
  (2021) ШЕВЧЕНКО Д.А.; Shevchenko D.A.
  Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу правового звичаю як основі укладення та розірвання шлюбу в Україні XVIII-XX століття. З урахуванням доктринального дослідження констатовано, що дав- ньослов’янські уявлення про шлюб як про договір між батьками нареченого і нареченої були досить неоднозначні, адже батьківський авторитет і батьківське слово продовжувало залишатися у більшості першою і останньою умовою при вирішенні питання про укладення шлюбу, але, тим не менш, дія окремих указів, які стали прийматися у XVIII столітті стало одним з кроків, спрямованих на захист дітей від батьківського свавілля у родині. Вказано, що у XVIII столітті принципам. The scientific article is devoted to the study and comprehensive analysis of legal custom as a basis for marriage and divorce in Ukraine in the XVIII-XX centuries. Taking into account the doctrinal study, it stated that the ancient Slavic ideas about marriage as a contract between the parents of the bride and groom were quite ambiguous, because paternal authority and paternal word continued to remain in most first and last condition when deciding on marriage, but less, the effect of certain decrees, which began to be adopted in the XVIII century, was one of the steps aimed at protecting children from parental arbitrariness in the family.
 • Item
  ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ. Municipal rights assurance guarantees
  (2021) НАЗАРКО А.Т.; Nazarko A.T.
  Метою статті є з’ясування поняття та проведення класифікації гарантій забезпечення муніципальних прав людини та громадянина, зокрема, як члена територіальної громади шляхом дослідження теоретичних та практичних питань забезпечення муніципальних прав людини, виявлення проблемних питань, пов’язаних із гарантіями їх забезпечення, висвітленими і у Конституції України та спеціалізованому законодавстві, і у міжнародно-правових актах, а також визначення шляхів розв’язання таких проблемних питань. Враховуючи, що людина є соціальною істотою, надзвичайно продуктивним. The purpose of the article is to clarify the concept and classification of guarantees of municipal human rights and citizenship, in particular, as a member of the local community by studying theoretical and practical issues of municipal human rights, identifying problematic issues related to guarantees of their coverage. Constitution of Ukraine and specialized legislation, and in international legal acts, as well as identifying ways to address such issues.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (XVIII –XX СТОЛІТТЯ). Organizational and legal principles of establishment and development of local government bodies and authorities of the authority (XVIII-XX century)
  (2021) МИРНИЙ Д.В.; Myrnyi D.V.
  Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу організаційно-правових засад становлення та розвитку органів місцевого самоврядування та суб’єктів владних повноважень (XVIII-XX століття). The scientific article is devoted to the research and complex analysis of organizational and legal bases of formation and development of local self- government bodies and subjects of power (XVIII-XX centuries).
 • Item
  ЧИННІСТЬ ТА ДІЯ АКТІВ «М’ЯКОГО ПРАВА» (У ПОРІВНЯННІ З АКТАМИ «ТВЕРДОГО ПРАВА»). Force and effects of legal acts „soft law“ (in comparison with the acts „hard law“)
  (2021) ІВАНСЬКИЙ А.Й.; Ivanskyy A.J.
  Стаття присвячена дослідженню феномену актів м’якого права, як сучасному правовому явищу. Дослідження правової природи м’якого права, його ступеню обов’язковості та меж дії привертає все більше уваги науковців, як українських дослідників, так і вчених з різних країн. В статті зроблена спроба дослідження поняття «м’якого права», його розмежування с «твердим правом» та політичними обіцянками й намірами політичних лідерів та керівників держав. Окремо увагу приділено висвітленню питань чинності та дії актів «м’якого права». The article is sanctified to research of the phenomenon of acts of soft law, as to the modern legal phenomenon. Research of legal nature of «soft law», his level of obligatoryness and limits of action attracts all more attention of scientists, both Ukrainian researchers and scientists from different countries. In the article the done attempt of research of concept "soft law", his differentiation of by a "hard law" and political promises and intentions and political promises and intentions of political leaders and heads of states. Separately paid attention to illumination of questions of force and effects of acts "soft law".
 • Item
  ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ» ТА «ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЗЕМЛЮ» У РЕТРОСПЕКТИВНОМУ ВИМІРІ. The evolution of the concept of "land use rights" and "property rights and land" in retrospect
  (2021) ЖИРАВЕЦЬКИЙ Т.М.; Zhyravetskyi T.M.
  Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу еволюції становлення поняття «права землекористування» та «права власності на землю» у ретроспективному вимірі. Констатовано, що на сучасному перехідному етапі розвитку та впровадження земельної реформи в Україні найважливішим завданням залишається проблема реформування відносин у сфері земельної власності. У зв'язку з цим найбільшої актуальності набуває питання про можливість і доцільність запро- вадження тих чи інших форм власності на землю, так як різні форми земельної власності здатні вплинути на земельні відносини, покращуючи їх зміст або перешкоджаючи їх розвитку. The scientific article is devoted to the study and comprehensive analysis of the evolution of the concept of "land use rights" and "land ownership" in retrospect. It is stated that at the current transitional stage of development and implementation of land reform in Ukraine the most important task is the problem of reforming relations in the field of land ownership. In this regard, the most relevant is the possibility and feasibility of introducing certain forms of land ownership, as various forms of land ownership can affect land relations, improving their content or hindering their development.