№2(38) 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ. COUNTERFEITING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN TIMES
  (2022) Бойко-Гагарін, А.С.; Boiko-Haharin, A.
  За всіх часів фальшування та підроблення монет, історія поширення яких бере свій початок із того самого моменту, коли з’явилися перші засоби грошового обігу, було дуже прибутковою справою. Вчиняли економічні злочини задля отримання прибутку, збуваючи на грошовому ринку фальшиві монети, які не є законним платіжним засобом і не мають матеріальної цінності. Попри величезний ризик, покарання та заборони фальшивомонетники, спустошуючи кармани простих людей, удосконалювали свій промисел. І в грошовий обіг потрапляла значна кількість підроблених монет.
 • Item
  З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЇ: «СПРАВА ГРАФА РОНІКЕРА» (1910–1914)
  (2022) Чисніков, В.М.
  Мета статті полягає в науковому осмисленні історії становлення дактилоскопії як науки на початку ХХ ст. крізь призму «Справи графа Ронікера» (1910–1914) (Варшава). Методологічну основу дослідження становить сучасна теорія наукового пізнання соціальних явищ, що охоплює комплекс філософських (діалектичний), загальнонаукових (історичний, історіографічний, функціональний, інституційний) і спеціальних (історико-правовий, компаративний, біографічний) методів.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТЕТИЧНОГО КАНАБІНОЇДУ UR-144
  (2022) Спеціальна, Г.Б.; Яцюк, В.М.; Коробчук, В.М.
  Мета статті – на основі комплексного аналізу теоретичних відомостей і результатів експериментального вивчення UR-144 розробити оптимальну схему дослідження цієї речовини, яка необхідна для отримання результатів і формування обґрунтованого та об’єктивного висновку судового експерта. Методологія. Для досягнення поставленої мети застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Використовуючи аналітичні, узагальнювальні підходи систематизовано теоретичні дані щодо вирішуваного питання. Застосування різних методів аналізу дало змогу узагальнити результати дослідження та запропонувати схему аналізу. Достовірність отриманих результатів забезпечується сучасними фізико-хімічними методами аналізу, можливостями програмної інтерпретації отриманих результатів.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ МЕБЛІВ
  (2022) Беднарчук, М.С.; Заяць, Я.І.; Долинський, С.М.; Яровий, О.Д.
  Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні й формуванні нормативно-правової бази та переліку нормативних документів, які дозволять забезпечити максимально можливий ступінь повноти експертного дослідження та вирішити актуальне науково-практичне завдання зі встановлення відповідності фактично наявних у закладах освіти меблів для Нової української школи чинним вимогам до цієї продукції меблевого виробництва. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків цього дослідження забезпечено використанням комплексу загальнонаукових (аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз) та спеціальних методів пізнання (мислений експеримент, ідеалізація, формалізація, узагальнення, конвергенція).
 • Item
  THE EXPERT ASSESSMENT OF SEMI-PRECIOUS STONES (ON THE EXAMPLE OF THE PEGMATITES OF THE DEPOSITS OF THE YELISEYEVSKY ORE FIELD)
  (2022) Slyvna, O.; Korotaiev, V.; Baranov, P.
  The purpose of the article is to characterize the problematic issues of regulatory and legal support for the circulation of semi-precious stones with regard to improving the assessment of their quality and value, to propose directions for their solution using the example of written pegmatites of the Eliseiv field. Methodology. The methodological basis of the research is general scientific and special methods of scientific knowledge. The method of system-structural analysis made it possible to investigate the norms of domestic legislation regulating the extraction, production and use of precious and semi-precious stones, control over operations with them and the rules of their attestation, to express a number of critical remarks about the lack of regulations, technical instructions and price lists regarding pegmatite as a semi-precious stone stones of the second order. The use of statistical, mathematical, physical and other special research methods made it possible to investigate written pegmatite within the framework of forensic gemological examination in view of its physical, technological and aesthetic properties, as well as to distinguish groups based on established quality criteria.
 • Item
  ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2022) Коваленко, А.В.
  Мета статті – сформулювати, застосовуючи комплексний підхід, процесуальні, організаційні й тактичнізасади взаємодії органів досудового розслідування із засобами масової інформації під час збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Методологія. Методологічну основу пропонованого дослідження формують діалектичний підхід, низка загальнонаукових і комплекс власне юридичних методів наукового пошуку: формально-юридичний, формально-логічний, системно-структурний, метод моделювання, діяльнісний та праксеологічний підходи, прийоми формальної логіки тощо.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ WI-FI РОУТЕРІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  (2022) Кобець, М.В.; Кобець, Р. М.
  Мета статті полягає у висвітленні теоретико-прикладних підходів до правового забезпечення дій пра- цівників слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування кримінальних правопо- рушень зі встановлення особи, яка перебувала на місці події, за допомогою технічних можливостей WI-FI роутера. З огляду на специфіку об’єкта та предмета дослідження обрано методологічний інструментарій. Методологічну основу становить діалектичний підхід до аналізу проблематики документування та фіксування на місці події доказів, зважаючи на можливості WI-FI роутера. Під час дослідження вико- ристано систему методів наукового пізнання: формальної логіки (абстрагування, логіки, індукції, дедукції, синтез) – для з’ясування змісту розглядуваних питань; теоретичний – у процесі дослідження наукової та навчально-методичної літератури; моделювання – для розроблення й упровадження у практику послідовності дій працівників слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень.
 • Item
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
  (2022) Приходько, Ю.П.; Луценко, С.Г.
  Мета статті – здійснити комплексний аналіз особливостей техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вибухових матеріалів, надати відповідні рекомендації. Методологічною основою досліджуваних проблем є діалектичний метод. Застосовувались також різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Зокрема, порівняльним методом уточнено характеристики різного виду технічних засобів; системно-структурним визначено класифікаційні ознаки технічних засобів за способом їх застосування.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  (2022) Ганзюк, А.Л.; Кравчук, О.В.; Гордєєв, А.І.
  Мета статті полягає у формулюванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо застосування інноваційного спеціального технічного устаткування та інноваційної методології проведення окремих криміналістичних досліджень. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням загальнонаукових (емпіричних та теоретичних) і спеціальних методів дослідження. Так, зокрема, загальнонауковими методами дослідження (аналіз, синтез, узагальнення) охарактеризовано наукові та інформаційні джерела за тематикою дослідження, з’ясовано рівень достатності в них профільної інформації для реалізації поставленої мети. За допомогою емпіричних і спеціальних методів дослідження визначено конструктивні параметри запропонованих засобів. Системний підхід до проведення дослідження забезпечив його комплексний характер і дозволив об’єднати окремі результати дослідження (за методологією виконання вибухотехнічних досліджень та фотофіксації об’єктів, що досліджуються) в єдине ціле.