№6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ФОРМ РОБОТИ ЄС У СФЕРІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ. On the issue of international legal forms of work of the EU in the field of transitional justice
  (2022) ФІЛАТОВ В.В.; Filatov V.V.
  У статті автор здійснює комплексний аналіз міжнародно-правових форм роботи європейських інституцій у сфері перехідного правосуддя. В рамках цієї статті досліджені наступні правові форми роботи ЄС у сфері перехідного правосуддя: посередництво, розбудова діалогу, представництво, участь в реалізації інституційних реформ. Автор зазначає, що реалізація стратегій перехідного правосуддя вимагає залучення міжнародної спільноти, зокрема на регіональному рівні зростає роль ЄС, правові форми роботи якого повинні відповідати принципам перехідного правосуддя. In the article, the author carries out a comprehensive analysis of international legal forms of work of European institutions in the field of transitional justice. Within the framework of this article, the following legal forms of EU work in the field of transitional justice are investigated: mediation, dialogue development, representation, participation in the implementation of institutional reforms.
 • Item
  СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Cooperation between Ukraine and EU member states in the feald of ensuring electricity supply security: legal aspect
  (2022) САДИГОВ САМЕР АХАД ОГЛИ; Sadyhov Samer
  У статті досліджуються актуальні проблеми співробітництва держав-членів ЄС та України у сфері забезпечення безпеки поставок електроенергії з наголосом на законодавчий аспект. Ця тематика відповідає сучасним тенденціям у розвиткові геополітичних реалій, а наукові дослідження в цій сфері мають значення для подальшого розвитку енергетичного сектору ЄС. The article examines current problems of cooperation between the EU member states and Ukraine in the field of ensuring the security of electricity supplies with an emphasis on the legislative aspect. This topic corresponds to modern trends in the development of geopolitical realities, and scientific research in this area is important for the further development of the EU energy sector.
 • Item
  ТУРИЗМ ТА ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ. Tourism and tourist activity as an economic and legal phenomenon
  (2022) МАШКОВСЬКА Л.В.; Mashkovska L.V.; АВРАМЕНКО О.О.; Avramenko O.O.
  У статті досліджуються проблеми змісту поняття «туризм» та «туристична діяльність». Аналізуються різноманітні поняття, виявляються характерні складові такого економіко-правового явища, як туризм: тимчасовий виїзд особи, виїзд з місця постійного проживання, визначені законодавством цілі туризму. Проаналізовано необхідність удосконалення чинного законодавства України з порушеного питання. nomic and legal phenomenon. The article examines the problems of the content of the concept of "tourism" and "tourist activity". Various concepts are analyzed, the characteristic components of such an economic and legal phenomenon as tourism are revealed: temporary departure of a person, departure from the place of permanent residence, the goals of tourism are determined by legislation.
 • Item
  ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. Features of the protection of women’s rights in an armed military conflict
  (2022) ЛУЦАН А.В.; Lutsan A.V.
  Стаття присвячена гендерній пpoблeмaтиці в умовах гpoмaдcькo-вoєнниx відносин. Обговорюється питання міжнародного законодавства та сучасний стан щодо захисту прав жінок під час збройних воєнних конфліктів. Обгрунтовано, чому жінки потерпають в такий час що ненайбільше. Підкреслено, що рівень дискримінації жінок зазвичай підвищується, як і шанси стати жертвами порушень прав людини та насильства. Встановлено форми гендерно-обумовленому насильств, від яких можуть потерпати жінки під час збройних конфліктів та воєнних дій. The article is devoted to gender issues in the context of civil-military relations. The issue of international legislation and the current state of protection of women’s rights during armed military conflicts are discussed. It is justified why women suffer the most at such time. It is emphasized that the level of discrimination against women and chances of becoming victims of human rights violations and violenceusually are usually increases. The forms of gender-based violence that women can suffer during armed conflicts and hostilities have been established.
 • Item
  CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ): ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ. California Consumer Privacy Act: review of general provisions
  (2022) ЗАБОКРИЦЬКИЙ І.І.; Zabokrytskyy I.I.
  Дана стаття присвячена аналізу та огляду основних положень CCPA – California Consumer Privacy Act (Каліфорнійський закон про захист персональних даних споживачів), а також його відмінностям від GDPR – General Data Protection Regulation) – Загального регламенту про захист персональних даних. Розглянуто критерій, за яким визначається, на яких суб’єктів поширюється CCPA. Встановлено, що прив’язка здійснюється до розміру бізнесу та його природи. Підприємство повинне або мати доволі значний щорічний дохід, і відповідно, велика категорія малих бізнесів не підпадають під дію CCPA (перший критерій). This article is devoted to the analysis and review of the main provisions of the CCPA – California Consumer Privacy Act (California Law on the Protection of Personal Data of Consumers), as well as its differences from the GDPR – Data Protection Regulation) – the General Regulation on the Protection of Personal Data. Considered the criterion by which it is determined which entities are covered by the CCPA.
 • Item
  МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЄСПЛ: ДОГОВІРНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. The human rights protection mechanism in the ECHR: legal bases, prerequisites for formation, current state and prospects
  (2022) БЕРЕЖНА К.В.; Berezhna K.V.; ІГНАТЕНКО Є.О.; Ignatenko E.O.
  У статті досліджено механізм захисту прав людини у Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ), його договірно-правові засади, передумови формування, сучасний стан та перспективи розвитку. Доведено, що система джерел організації та діяльності ЄСПЛ систематично набуває нових аспектів у зв’язку із нормативно-правовим оформленням та конкретними перетвореннями. Визначено перспективи функціонування ЄСПЛ та можливі інституціональні реформи, які можуть докорінно змінити структуру досліджуваної міжнародної судової інституції. The article examines the mechanism of human rights protection in the European Court of Human Rights (further – ECHR), its contractual and legal principles, prerequisites for its formation, current state and prospects for development. It is proven that the system of sources of organization and activity of the ECHR systematically acquires new aspects in connection with regulatory and legal design and specific transformations. The perspectives of the functioning of the ECHR and possible institutional reforms that can fundamentally change the structure of the studied international judicial institution are determined.
 • Item
  РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Development of transport legislation of Ukraine in the context of European integration
  (2022) БАРСЬКИЙ В.Р.; Barskyy V.R.
  У статті проаналізовано стан та перспективи зближення транспортного законодавства України з Acquis Communautaire Європейського Союзу в транспортній галуззі. Реалізація Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема, запровадження поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, має короткочасний та відстрочений у часі вплив на розвиток транспортної політики та транспортного законодавства України. Цей вплив обумовлений, по-перше, значним збільшенням взаємного товарообігу, обсягів вантажних та пасажирських перевезень, по-друге, формуванням правових, економічних організаційних, технічних, соціальних, безпекових умов для включення України до спільного європейського транспортного простору. Реалізація цих амбітних планів пов’язана, в тому числі, з адаптацією українського транспортного законодавства до правових стандартів Європейського Союзу. Ефективність модернізації транспортного законодавства Укра- їна залежить від чіткого розуміння структури сучасного механізму правового регулювання транспортних відносин на регіональному (європейському) рівні, а також співвідношення Acquis Communautaire Європейського Союзу в тран- спортній галузі з системою джерел українського транспортного законодавства. Отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі остаточно визначило стратегічні напрями розвитку національної транспортної політики і транспортного законодавства. The article analyzes the state and prospects of convergence of transport legislation of Ukraine with the Acquis Сommunautaire of the European Union in the transport sector. The implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, as well as the introduction of a deep and comprehensive free trade zone, has a short- and long-term influence on the development of transport policy and transport legislation of Ukraine. This influence is explained, firstly, by a significant increase in mutual trade, the volume of cargo and passenger transportation, and secondly, by the formation of legal, economic, organizational, technical, social and security conditions for the inclusion of Ukraine in the common European transport space. The implementation of these ambitious plans is connected, among other things, with the adaptation of Ukrainian transport legislation to European Union legal standarts.
 • Item
  ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЗАЯВОЮ ЧИ ПОВІДОМЛЕННЯМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Initiation of pre-trial investigation based on a statement or report: theory and practice
  (2022) ШКЕЛЕБЕЙ В.А.; Shkelebei V.A.
  Статтю присвячено проблемам, пов’язаним із правовою регламентацією початку досудового розслідування та відповідної діяльності уповноважених суб’єктів. Зазначено проблемні питання, що містяться в нормах Кримінального процесуального кодексу України, що стосуються процедури початку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Визначено невідповідність застосування норм кримінального процесуального законодавства працівниками правоохоронних органів, з’ясовано особливості реагування на отриману інформацію про ймовірне вчинення кримінального правопорушення та особливості внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. The article is devoted to the problems related to the legal regulation of the initiation of pre-trial investigation and the corresponding activity of authorized subjects. Problematic issues contained in the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine concerning the procedure for starting a pre-trial investigation in criminal proceedings are indicated. The inconsistency in the application of the norms of criminal procedural legislation by law enforcement officers was determined, the specifics of responding to received information about the alleged commission of a criminal offense and the specifics of entering relevant information into the Unified Register of Pretrial Investigations were clarified.
 • Item
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Certain issues of compulsory involvement of a person for conducting an outpatient psychiatric examination in criminal proceedings
  (2022) ТИЩЕНКО О.І.; Tyshchenko O.І.
  У статті висвітлено проблематику застосування примусового залучення особи для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи (далі – СПЕ) з урахуванням доктринальних розробок та результатів проведеного авто- ром узагальнення правозастосовної практики. З метою наукового пошуку ефек- тивної моделі нормативного врегулювання примусового залучення особи для проведення амбулаторної СПЕ, у статті досліджено проблематику визначення суб’єктного складу осіб, до яких можливе застосування цієї процесуальної дії. Розкрито дискусійне питання щодо допустимості примусового залучення потерпілого або свідка для проведення психіатричної експертизи. Узагальнено матеріали судової практики, за результатами яких виявлені поодинокі випадки задоволення суддями клопотань про примусове залучення потерпілого для проведення амбулаторної СПЕ, оскільки оцінка судом показань потерпілого без ура- хування думки експертів щодо стану його психічного здоров’я могла б призвести до помилок в обґрунтуванні прийнятих рішень. Втім в абсолютній більшості випадків судді відмовляють у задоволенні таких клопотань, оскільки кримінальний процесуальний закон не передбачає можливості залучення потерпілого або свідка у примусовому порядку для проведення психіатричної експертизи. The article reflects the problem of using the forced involvement of a person for an outpatient forensic psychiatric examination (hereinafter referred to as the FPE), taking into account doctrinal developments and the results of the generalization of law enforcement practice carried out by the author. With the aim of a scientific search for an effective model of normative regulation of compulsory involvement of a person for conducting an outpatient FPE, the article examines the issue of determining the subjective composition of persons to whom this procedural action can be applied. The controversial issue of the admissibility of the compulsory involvement of a victim or witness for a psychiatric examination is disclosed. The materials of judicial practice are summarized, according to the results of which, isolated cases of satisfaction by judges of petitions for the compulsory involvement of a victim for conducting an outpatient FPE are revealed, since the court's assessment of the victim's testimony without taking into account the opinion of experts regarding the state of his or her mental health may lead to errors in the justification of the decisions made. However, in the vast majority of cases, judges refuse to satisfy such requests, since the criminal procedure law does not provide for the possibility of involving a victim or witness forcibly for a psychiatric examination.
 • Item
  ДОБРОСОВІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Exercise in good faith of procedural powers in criminal process: moral and legal aspect
  (2022) СЛІПЕНЮК Т.М.; Slipeniuk T.M.
  Стаття присвячена розкриттю морально-правових аспектів добросовісного використання процесуальних повноважень у кримінальному процесі та вироблення рекомендацій щодо їхнього вдосконалення. На основі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства встановлено, що основною законодавчою вимогою для використання процесуальних повноважень є законність. Аргументовано, що дотримання лише вказаного принципу не завжди має результатом відсутність зловживань процесуальними повноваженнями. Тому в даному аспекті пропонується апелювати до добросовісності публічних службовців, що здійснюють кримінальне провадження. The article is devoted to revealing the moral and legal aspects of exercise in good faith of procedural powers in criminal process and the development of recommendations for their improvement. Based on the analysis of the current criminal procedural legislation, it has been established that the main legal requirement for the exercise of procedural powers is legality. It is argued that the observance of only the specified principle does not always result in the absence of abuse of procedural powers. Therefore, in this aspect, it is suggested to appeal to the good faith of public officials conducting criminal proceedings.
 • Item
  ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Concept of special knowledge in criminal proceedings
  (2022) СИДОРЕНКО Д.В.; Sydorenko D.V.
  У статті проаналізовано точки зору вчених щодо визначення сутності та поняття спеціальних знань у кримінальному провадженні. Підтримується позиція науковців, згідно з якою під спеціальними знаннями слід розуміти знання, що відображають сучасний рівень розвитку певної галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла, отримані в результаті спеціальної підготовки або професійного досвіду, не є загальнодоступ-ними і загальновідомими та застосовуються з метою встановлення істини у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому законом. При визначенні спеціальних знань слід враховувати не лише їх сутність, але й службову роль у системі кримінального судочинства, тісний зв’язок із теорією та практикою доказування, а саме з правилами збирання, перевірки та оцінки доказів. Досліджується питання щодо можливості використання слідчим власних спеціальних знань. З цього приводу підтримується думка, згідно з якою у разі регламентації в КПК України обов’язкової участі осіб, які володіють спеціальними знаннями, слідчий повинен залучити до участі у кримінальному провадженні відповідну особу. Ніхто не може замінити обізнану особу, якщо закон передбачає обов’язкову її участь у проведенні тієї чи іншої процесуальної дії. The author of the article has analyzed the scholars’ points of view regarding the definition of the essence and concept of special knowledge in criminal proceedings. We support the position of scholars, when special knowledge should be understood as knowledge that reflects the current development level of a certain field of science, technology, art and craft obtained as a result of special training or professional experience, which is not publicly available and generally known, and which is used in order to establish the truth in criminal proceedings in the manner prescribed by law. When defining special knowledge, we should take into account both its essence and its official role within the criminal judicial system, a close relationship with the theory and practice of proving, namely with the rules of collecting, verifying and evaluating evidence. The issue on the possibility of using own investigator’s special knowledge is being studied. In this regard, we support the opinion, when an investigator should involve the relevant person into criminal proceedings in case, if Criminal Procedural Code of Ukraine regulates mandatory participation of persons with special knowledge. No one can replace an informed person, if the law provides for his / her mandatory participation in a particular procedural action.
 • Item
  ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО (ДІЗНАВАЧА) З ОПЕРАТИВНИМ СПІВРОБІТНИКОМ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО. Interaction of an investigator with an operative employee in criminal proceedings involving a minor victim
  (2022) ПОПОВИЧ М.В.; Popovich M.V.
  Неповнолітні є особливою категорією населення, що має свої особливості у фізіологічній, психологічній та соціальній сферах. Вони вважаються найбільш вразливою соціальною групою. Враховуючи їх незрілість та нездатність повноцінно адекватно оцінювати ситуацію, пріоритетним в державі завданням є їх захист. Розглянуто проблему комплексного врегулювання цього напряму кримінально-правової політики. Встановлено, що кримінальна процесуальна галузь не є виключенням та останнім часом Україна робить значні кроки в оновленні цього курсу. Встановлено, що завдяки переживанням, що були пов’язані з вчиненням кримінального правопорушення щодо неповнолітнього, останній може мати згодом фізичні хвороби, а всі мисленнєві напруження та стреси можуть бути об’єктом досліджень нової медичної науки – психосоматики, що досліджує зв’язок нервової системи з появами конкретних хвороб. В статті йдеться про спеціальний підхід до вирішення проблем неповно- літнього потерпілого під час досудового розслідування. Акцентується увага на ефективній взаємодії слідчого (дізнавача) з оперативним співробітником в межах доручень. Наголошується на активному пошуку, зокрема, причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення щодо неповнолітнього. Minors are a special category of the population that has its own peculiarities in the physiological, psychological and social spheres. They are considered the most vulnerable social group. Taking into account their immaturity and inability to fully adequately assess the situation, their protection is a priority task for the state. The problem of comprehensive regulation of this area of the criminal legal policy has been considered. It has been clarified that the criminal procedural sphere is not an exception, and recently Ukraine has been taking significant steps in its updating. It has been also established that due to the experiences associated with the commission of a criminal offense against a minor, the latter may later have physical illnesses, and all mental tensions and stresses may be the object of study for a new medical science – psychosomatics, which investigates the connection of the nervous system with the appearance of specific diseases. The article is concerning on a special approach to solving the problems of a minor victim during a pretrial investigation.
 • Item
  ЕЛЕКТРОННЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Electronic proceedings in Ukraine through the prism of procedural codes and international experience
  (2022) МУЗИЧЕНКО О.В.; Muzichenko O.V.; КАРАНДАСЬ М.В.; Karandas M.V.
  Стаття присвячена дослідженню питання запровадження електронного провадження у процесуальні кодекси України та вирішенню практичних проблем, які постають при здійсненні такого провадження. Зосереджено увагу на вирішенні неузгодженостей у нормативно-правовій базі для покращення елек- тронного провадження у всіх видах судочинства. Висвітлено питання визначення терміну «електронне судочинство» та інших термінів, які використовуються при роботі у електронному провадженні, проаналізовано їхню сутність. Зосереджено увагу на поточних змінах законодавства, які змогли забезпечити регулювання елементів електронного провадження. Взято до уваги міжнародний досвід та результати впровадження елементів електронного судочинства у Сполученому Королівстві, Литовській Республіці. Важливий акцент у статті зроблено на судову практику судів різних інстанцій щодо застосування елемен- тів електронного провадження у конкретних справах, зокрема, що стосується дистанційного судового провадження за допомогою власних технічних засобів, а також можливості подання процесуальних документів в електронній формі. Окрему увагу приділено практиці касаційних судів, які вирішують проблеми застосування електронного судочинства. The article is devoted to the study of the introduction of electronic proceedings into the procedural codes of Ukraine and the solution of practical problems that arise in the implementation of such proceedings. Attention is focused on resolving inconsistencies in the legal framework to improve electronic proceedings in all types of judicial proceedings. The issue of defining the term "electronic justice" and other terms used in working in electronic proceedings is highlighted, their essence is analyzed. Attention is focused on the current changes in the legislation, which were able to ensure the regulation of elements of electronic proceedings. International experience and results of implementation of elements of electronic justice in the United Kingdom and the Republic of Lithuania are taken into account. An important emphasis in the article is placed on the judicial practice of courts of various instances regarding the application of elements of electronic proceedings in specific cases, in particular, regarding remote judicial proceedings with the help of own technical means, as well as the possibility of submitting procedural documents in electronic form. Particular attention is paid to the practice of cassation courts, which solve the problems of using electronic justice.
 • Item
  ЗАЛУЧЕННЯ ОБІЗНАНИХ ОСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Іnvolvement of knowledgeable persons to determine the amount of material damages in criminal proceedings
  (2022) ЖУКОВА В.І.; Zhukova V.I.
  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань залучення спеціаліста та експерта для визначення розміру матеріальних збитків у кримінальному провадженні. Констатовано недосконалість законодавства щодо неможливості призначення слідчим та прокурором ревізії (перевірки) в межах кримінального провадження, а також необхідність зміни підходів до збирання доказів під час розслідування економічних злочинів з огляду на високий ступінь їх латентності. The article is devoted to the study of the problematic issues of involving a specialist and an expert to determine the size of material damages in criminal proceedings. The imperfection of the legislation regarding the impossibility of appointing the investigator and prosecutor to audit (inspection) within the framework of criminal proceedings, as well as the need to change the approaches to gathering evidence during the investigation of economic crimes due to the high degree of their latency, was noted.
 • Item
  ДИСКУРС ЩОДО «РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАСИЛЬСТВА» ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ: СПРАВЕДЛИВА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧИ БАЛАНСУВАННЯ ЗА МЕЖЕЮ ЗАКОНУ? Discourse on “rationalization of violence” in investigation: a fair answer to challenges or balancing outside the law?
  (2022) ДУФЕНЮК О.М.; Dufeniuk O.M.
  Одним із ключових елементів цивілізаційного розвитку демократій стало визнання непорушними фундаментальних прав та свобод людини, абсолютна заборона катувань та тортур. Проте сучасний світ постав перед обличчям нових викликів, пов’язаних із терористичними загрозами та організованою злочинністю, потребою забезпечення публічної безпеки. У цих умовах у науці та практиці посилюється небезпечна тенденція «раціоналізації насильства», тобто визнання допустимості насильства, як виняткового заходу, виправдання спричинення «дозованих» страждань особі з метою отримання важливої інформації для реалізації завдань кримінального провадження, врятування життя людей, попередження терористичних атак тощо. Мета статті – визначити ключові позиції та аргументи в академічних дебатах західної правової доктрини щодо потенційних ризиків ідеї «раціоналізації насильства» під час розслідування. One of the key elements of the civilization development of democracies is the recognition of fundamental human rights and freedoms as inviolable, and the absolute prohibition of torture. However, the modern world is faced with modern challenges (terrorist threats, organized crime, etc.), the need to ensure public safety is increasing. In these new conditions, a dangerous trend of “rationalization of violence” is growing in science and practice. This trend refers to the admission, as an exceptional measure, of causing “dosed” violent actions to a person in order to obtain important information for the purposes of criminal proceedings, saving people's lives, preventing terrorist attacks, etc. The purpose of the article is to clarify the key positions and arguments in the academic debate of the Western legal doctrine regarding the potential risks of the idea of “rationalization of violence” in the investigation.
 • Item
  ТАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ. Tactical support of the person’s examination
  (2022) АНТОНЮК П.Є.; Antoniuk P.Y.; КОНОНЕНКО Н.О.; Kononenko N.A.
  У статті звертається увага на сутність освідування особи, як слідчої (розшукової) дії, при якій джерелом отримання доказів виступає жива людина. В зв’язку з чим акцентується увага на важливості дотримання всіх процесуальних гарантій прав і свобод учасників кримінального провадження, необхідність в освідуванні яких виникає в ході розслідування. The article draws attention to the essence of examination a person as an investigative (research) action, in which a living person is the source of obtaining evidence. In connection with this, attention is focused on the importance of observing all procedural guarantees of the rights and freedoms of participants in criminal proceedings, the need to exam which arises during the investigation.
 • Item
  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Ways of improving special criminology prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine
  (2022) СТУКАЛІНА О.В.; Stukalina O.V.
  Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання терористичним актам у великих містах України та формулюванню на цій основі шляхів її вдосконалення. У роботі запропоновані деякі напрями вдосконалення діяльності суб’єктів, які володіють професійними навичками і знаннями та безпосередньо здійснюють запобігання терористичним актам на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, відповідно до ст. 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а саме: Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України; Національної поліції України; Міністерства оборони України; це тральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері захисту державного кордону; центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; Управління державної охорони України; Бюро економічної безпеки України. The article is devoted to the study of special criminological prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine and formulation of ways to improve it on this basis. The work proposes some directions for improving the activities of subjects who possess professional skills and knowledge and directly prevent terrorist acts at the national, regional, and local levels, in accordance with Art. 4 of the Law of Ukraine "On Combating Terrorism", namely: the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; National Police of Ukraine; Ministry of Defense of Ukraine; central bodies of executive power, which ensure the formation and implementation of state policy in the field of civil protection; central bodies of executive power implementing state policy in the field of state border protection; central bodies of executive power implementing state policy in the field of execution of criminal punishments; State Security Office of Ukraine; Bureau of Economic Security of Ukraine.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗІВ ТА ЗАБОРОН ЩОДО АНТИСУСПІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Features of anti-social behaviour orders and prohibitions under UK law
  (2022) КОВАЛЬ М.М.; Koval M.M.
  За останні десятиліття політичний, економічний, соціальний та культурний ландшафт, на тлі якого розгортаються процеси детермінації злочинності та протидії їм, зазнав істотних змін. Глобалізація, міграція, зміна співвідношення сил на зовнішньополітичній арені, кризові стани в економіці, політична нестабільність вплинули і продовжують істотно впливати на стан злочинності у світі, а також визначають необхідність вироблення нових підходів до кримінальної політики. З одного боку, ці процеси впливають на транснаціональну злочинність: кримінальні ризики все частіше мають глобальний характер (тероризм, екологічна злочинність, кіберзлочинність), серйозні злочинні організації більше не локалізуються на території однієї держави, а об’єднані в мережеві спільноти, які не мають кордонів. In recent decades, the political, economic, social and cultural landscape, against which the processes of determining and counteracting crime unfold, has undergone significant changes. Globalization, migration, changes in the balance of power in the foreign policy arena, economic crises, political instability have had and continue to have a significant impact on the state of crime in the world, and also determine the need to develop new approaches to criminal policy. On the one hand, these processes affect transnational crime: criminal risks are increasingly global in nature (terrorism, environmental crime, cybercrime), serious criminal organizations are no longer localized in the territory of one state, but are united in network communities that have no borders.
 • Item
  ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У НОРМАХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. The signs of genocide against the Ukrainian people in the norms of Law of Ukraine «On Organization of Labour Relations in Martial Law»
  (2022) ЗВАРИЧ Р.В.; Zvarych R.V.
  Геноцид визнається найтяжчим суспільно-небезпечним діянням проти люд- ства. Сьогодні розгляд всіх аспектів такого злочину у період правового режиму воєнного стану в Україні набуває неабиякого особливого значення. Констатовано, що Верховною Радою Україною як найвищим і єдиним органом законодавчої влади парламентсько-президентської Республіки Україна вдруге постановлено про вчинення геноциду в Україні. Встановлено причиннонаслідкові зв’язки геноциду і у нормах трудового законодавства в умовах воєнного стану на прикладі антиконституційних обмежень щодо жінок, як диференційованої категорії правцівників, яким на законодавчому рівні гарантовано заборону, а не дозвіл працювати на роботах з небезпечними, шкідливими умовами праці та на деяких інших видах робіт. Genocide is recognized as the most socially dangerous act against humanity. Today, consideration of all aspects of this crime during the legal regime of the military situation in Ukraine is of great importance. It is stated that the Verkhovna Rada of Ukraine, as the highest and only body of legislative power of the parliamentary-presidential Republic of Ukraine, for the second time, has decided to commit genocide in Ukraine.
 • Item
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ. Formation and development of legal regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine
  (2022) ІЛЬЧЕНКО М.Г.; Ilchenko M.G.
  Стаття містить аналіз становлення та розвитку правового регулювання криптовалюти, її похідних та фінансових рішень на основі технології блокчейн, а також криптовалютних відносин, що випливають з їхнього обігу, в Україні. Звернемо увагу, що в інформаційному суспільстві зростає роль правового регулю- вання процесів із застосування цифрових технологій, в тому числі й обігу криптовалют. Узагальнено, що таке регулювання має бути ефективним та відповідати сучасним викликам і загрозам. З’ясовано, що актуальності дослідження цього питання надають дискусійні підходи науковців до розуміння сутності криптовалюти та проблеми правового регулювання її обігу, в тому числі в Україні. The article contains analysis about the stage of formation of the legal regulation of cryptocurrency, its derivatives and financial solutions based on blockchain technology, as well as cryptocurrency relations arising from their application in Ukraine. It should be noted that in the information society, the role of legal regulation of processes involving the use of digital technologies, including the circulation of cryptocurrencies, is growing. It is generalized that such regulation should be effective and meet modern challenges and threats. It is found that the relevance of the study of this issue is provided by the discussion approaches of scientists to understanding the essence of cryptocurrency and the problem of legal regulation of its circulation, including in Ukraine.