№5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  ВІДСТУП ДЕРЖАВ ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ПРАВІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
  (2017) БОРИСОВ Є.Є.
  У статті здійснено аналіз норм права міжнародних договорів стосовно договірного зобов’язання держав, виконання зобов’язань та відступу від такого виконання. Узагальнено нормативну базу з питань відступу від зобов’язань, доведені спільні підходи щодо цих питань. The article analyzes the evolution of international law of treaties’ norms on the states’ treaty obligations, on their execution and on derogation from such execution. Author accumulates the normative database about aspects of derogation such legal obligations; he shows the common approaches on these issues.
 • Item
  РЕЗЕРВИ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
  (2017) СЕРЕДА К.О.
  У статті досліджується можливість розширення системи запобіжних заходів шляхом включення до неї обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, і ґрунтовної правової регламентації останніх. По-перше, це дозволить наблизитися до вимог принципу правової визначеності у регламентації заходів забезпечення кримінального провадження. По-друге, збільшення кількості альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів у сукупності з дозволом застосовувати декілька з них одночасно значно знизить ступінь кримінальної процесуальної «репресії». Надання суду вибору інструментарію впливу на поведінку підозрюваних та обвинувачених дозволить йому діяти ефективніше у плані забезпечення їхньої належної поведінки. The article examines the possibility of expanding the system of precautionary measures by including the duties provided for in Part 5 of Article 194 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, and a thorough legal regulation of the latter. First, this will allow us to come closer to the requirements of the legal certainty principle in the regulation of measures to secure the criminal proceedings. Secondly, an increase in the number of preventive measures alternative to custody together with a permission to apply several of them at a time will significantly reduce the degree of the criminal procedural "repression". Providing the court with extensive tools to influence the behavior of suspects and defendants will allow it to operate more effectively in terms of ensuring their proper conduct.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ ІЗ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2017) ЛОЗИНСЬКА Ю.І.
  У статті формування доказів із показань свідків описано як складний процес, невід’ємними компонентами якого виступають як нормативно визначені дії зі збирання доказів, так і психічні процеси, які передують допиту, відбуваються під час та після нього, розуміння природи яких дає змогу з’ясовувати їх достовірність чи неправдивість. In the article, the formation of evidence from the testimony of witnesses is described as a complex process, the integral components of which are both normatively defined actions to collect evidence, and the psychic processes that precede the interrogation and takes place during and occur after it, understanding the nature of which makes it possible to ascertain their reliability or falsity.
 • Item
  ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
  (2017) КОВАЛЕВСЬКА Є.В.
  У статті проаналізовано питання щодо класифікації форм використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів. Зосереджено увагу на проблематиці законодавчого закріплення форм використання спеціальних знань. Досліджено переваги та недоліки основних процесуальних форм використання спеціальних медичних знань. The article analyzes the question of the classification of forms of the use of special medical knowledge during the investigation of crimes. The attention is focused on the problems of legislative consolidation of forms of use of special knowledge. The advantages and disadvantages of the main procedural forms of the use of special medical knowledge are explored.
 • Item
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СТОРОНИ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
  (2017) КИРИЧЕНКО В.Л.
  У статті аналізуються процесуальні можливості сторони захисту у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, у порівнянні з аналогічним законодавством країн ближнього зарубіжжя. Встановлено, що імплементація європейських правових стандартів у процесуальне законодавство України відбувається дуже повільно, що призводить до системного порушення принципу верховенства права. The article analyzes the procedural possibilities of the defense side in criminal proceedings regarding the application of compulsory medical measures, which are provided for by the Criminal Procedure Code of Ukraine, the similar legislation of the countries of the near abroad is compared. It is established that the implementation of European legal standards in the procedural legislation of Ukraine takes place very slowly, which leads to a systematic violation of the rule of law principle.
 • Item
  ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЯК ГАРАНТІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  (2017) ЗЕЛЕНСЬКИЙ С.М.
  У цій публікації презумпція невинуватості розглядається як засада-гарантія в кримінальному провадженні. Визначається зміст та історичний шлях формування цієї засади. Обґрунтовується необхідність розглядати презумпцію невинуватості водночас як складовий елемент права на справедливий суд. In this publication the presumption of innocence is regarded as a principle-guarantee in criminal proceedings. The content and historical way of forming this principle is determined. Simultaneously justified the necessity to consider the presumption of innocence a component element of the human right to a fair court.
 • Item
  ЕКСПЕРТ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  (2017) ГАЛУШКО А.В.
  У статті розглядаються різні точки зору щодо неоднозначного визначення поняття та вимог до експерта як учасника кримінального провадження. Аналізується теоретичний аспект процесуального статусу експерта у кримінальному провадженні. Розглядаються підстави та види відповідальності експерта як учасника кримінального провадження. Сформульовано визначення поняття експерта як учасника кримінального провадження з урахуванням його правосуб’єктності. The article deals with different points of view regarding the ambiguous definition of the concept and requirements of an expert as a participant in criminal proceedings. The theoretical aspect of the procedural status of an expert in criminal proceedings is analyzed. The grounds and types of responsibility of an expert as a participant in criminal proceedings are considered. The definition of the concept of an expert as a participant in criminal proceedings is formulated taking into account his legal personality.
 • Item
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
  (2017) ВОЛОШАНІВСЬКА Т.В.
  У статті розглядається така засада кримінального провадження як забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист. Визначається зміст цієї засади з точки зору сучасного кримінального процесуального законодавства України. Встановлюються особливості застосування даної засади у практиці Європейського суду з прав людини. Сформульовано пропозицію щодо правової регламентації категорії «ефективного захисту» у чинному КПК України. The article considers such a principle of criminal proceedings as securing the suspect, accused with the right to defense. The content of this principle is determined from the point of view of the modern criminal procedural legislation of Ukraine. Specific features of the application of this principle in the practice of the European Court of Human Rights are established. Is formulated the proposal on the legal regulation of the category of "effective protection" in the acting CPC of Ukraine.
 • Item
  ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  (2017) СТАНКЕВИЧ О.О.
  У статті досліджено проблемні питання, пов’язані з виконанням Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань, передбачених Конвенцією Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я. Акцентовано увагу на значенні основних термінів і понять, які вживаються у Конвенції, та проаналізовано узгодженість між їх міжнародно-правовим розумінням і вітчизняним тлумаченням. Доведено, що завдання з імплементації положень Конвенції у національне законодавство вирішено лише частково, тому надалі необхідним є коригування чинних законодавчих норм шляхом внесення до них змін і доповнень. The article deals with the issues of Ukraine’s compliance with its international legal obligations under the Council of Europe Convention on counterfeiting of medical products and similar offenses that threaten health protection. The emphasis is placed on the meaning of the basic terms and concepts used in the Convention, and the consistency between their international legal understanding and the domestic interpretation is analyzed. It is proved that the task of implementing the provisions of the Convention in the national legislation was resolved only in part, therefore in the future it is necessary to adjust the current legislative norms by introducing amendments and additions.
 • Item
  ПОЛОЖЕННЯ СТ. 239-2 КК УКРАЇНИ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
  (2017) СІВАК О.В.
  У статті здійснено аналіз відповідності розділу VIII «Злочини проти довкілля» Особливої частини КК України, у тому числі положень ст. 239-2 КК України приписам Конституції України. Проведено розмежування досліджуваного складу злочину від суміжних злочинних посягань. Доводиться відповідність положень ст. 239-2 КК України положенням Основного закону України, а також її унікальність у сфері кримінально-правової охорони прав громадян, що гарантовані Конституцією України. The article analyzes the compliance of section VIII "Crimes against the environment" Special part of the Criminal Code of Ukraine, including the provisions of Art. 239-2 of the Criminal Code of Ukraine prescriptions of the Constitution of Ukraine. A distinction was made between the investigated crime and related criminal offenses. There is compliance with the provisions of Art. 239-2 of the Criminal Code of Ukraine by the provisions of the Basic Law of Ukraine, as well as its uniqueness in the field of criminal law protection of the rights of citizens, guaranteed by the Constitution of Ukraine.
 • Item
  ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
  (2017) ЛІТВІНОВА І.Ф.
  У роботі досліджено обмеження права особи на недоторканність житла у системі заходів кримінального процесуального примусу. Уточнено поняття «заходи, які обмежують право особи на недоторканність житла». Встановлено, що такі заходи мають застосовуватися уповноваженими органами (посадовими особами) щодо визначеного у законодавстві кола осіб із метою попередження і припинення неправомірних дій, виявлення і закріплення доказів, а також успішного вирішення завдань кримінального судочинства. Зміст досліджуваної категорії заходів полягає у тимчасовому обмеженні можливостей особи щодо реалізації права на недоторканність житла відповідно до загальних принципів обмеження прав та свобод особи. Встановлено, що перспективними напрямами подальших досліджень є формування та науковий аналіз переліку заходів, які обмежують право особи на недоторканність житла. In work restrictions of the right of the person to inviolability of dwelling in system of measures of criminal remedial compulsion are investigated. The notion of “measures that restrict a person’s right to the inviolability of the home” is specified. It is established that such measures should be applied by authorized bodies (officials) in relation to the range of persons defined in the legislation with a view to preventing and suppressing wrongful acts, identifying and consolidating evidence, and also for successfully solving the tasks of criminal proceedings. The content of the category of activities under investigation consists in the temporary restriction of the individual’s abilities to realize the right to inviolability of the home in accordance with the general principles of limiting the rights and freedoms of the individual. It is established that promising areas for further research are the formation and scientific analysis of the list of activities that limit the human right to the inviolability of the home.
 • Item
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ
  (2017) КОПОТУН І.М.; ЖОЛТАНІ М.І.
  Проведено аналіз ефективності застосування окремих методів протидії сепаратизму та визначення шляхів врегулювання сепаратистського конфлікту на сході України, враховуючи його складний гібридний характер, а також викладені висновки з міжнародного досвіду вирішення відповідних конфліктів. Effectiveness of application of separate methods of counteraction against separatism was analyzed in the following article. Ways to settle the separatist conflict in the east of Ukraine considering its hybrid character were defined. Conclusions about international experience of such conflicts were presented.
 • Item
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  (2017) БАЛАБКО В.В.
  У статті розглядаються окремі питання протидії корупційній діяльності медичних працівників, а саме: розмежування злочинних порушень професійних обов’язків медичних працівників і злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. The article deals with separate issues of counteracting the corruption of medical workers, namely: the delineation of criminal violations of the professional duties of medical workers and crimes in the field of service activities and professional activities related to the provision of public services.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
  (2017) БАБКОВА В.С.
  Автором у науковій статті досліджуються проблеми спеціалізації на рівні місцевих загальних судів. Розглядаються прояви спеціалізації суддів місцевих загальних судів. Аналізуються перспективи поглиблення спеціалізації місцевих загальних судів. The author in the scientific article investigates problems of specialisation of local general courts. Displays of specialization of judges of local general courts are considered. Prospects of deepening of specialization of local general courts are analyzed.
 • Item
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ Й ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
  (2017) ДУМЧИКОВ М.О.
  У статті обґрунтовано роль податків у податковій системі країни. Визначено, що держава за допомогою встановлення податкових ставок заохочує або стримує розвиток певних галузей, тобто впливає на свій економічний розвиток. Розглянуто основні зміни, які відбулися в податковій системі в Україні у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». The article substantiates the role of taxes in the tax system of the country. It is determined that the state by means of setting tax rates encourages or constrains the development of certain industries, that is, it affects its economic development. The main changes that took place in the tax system in Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code to Improve the Investment Climate in Ukraine” are considered.
 • Item
  СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЙОГО РОЛЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
  (2017) ЧЕШКО А.А.
  Статтю присвячено дослідженню становлення й розвитку Національного антикорупційного бюро України. Проаналізовано його роль і місце в системі правоохоронних органів України. Визначено етапи становлення Національного антикорупційного бюро України. Досліджено поняття «правоохоронні органи». The article is devoted to the study of the formation and development of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Its role and place in the system of law enforcement agencies of Ukraine have been analyzed on the basis of analysis of the current legislation and scientific and theoretical researches. The stages of formation of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine are determined. The concept of law enforcement bodies is studied.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВІДКРИТТЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  (2017) ХОМА Т.Ю.
  У статті здійснено комплексне дослідження адміністративної відповідальності за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Проведено ґрунтовний аналіз теоретичних і практичних проблем адміністративної відповідальності за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків для подальшого визначення напрямів удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує цю сферу. The article deals with the complex investigation of administrative responsibility for the illegal opening or use of foreign currency accounts outside Ukraine. A thorough analysis of the theoretical and practical problems of administrative responsibility for illegal opening or use of foreign currency accounts outside Ukraine is carried out for further determination of the directions of improvement of the regulatory and legal framework regulating this sphere.
 • Item
  ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, УРОКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
  (2017) СКЛЯРОВА Ю.В.
  Наукова стаття присвячена особливостям переатестації поліцейських в Україні. У роботі на основі узагальнення судової практики визначено основні прогалини чинного законодавства щодо переатестації поліцейських та запропоновано шляхи його удосконалення. Автор акцентує увагу на перспективах використання позитивного досвіду проведення даної процедури під час проведення атестування поліцейських в Україні. The scientific article is devoted to the peculiarities of police recertification in Ukraine. The work on the basis of the generalization of judicial practice identified the main gaps in the current legislation on the re-certification of police officers and proposed ways to improve it. The author focuses on the prospects of using the positive experience of carrying out this procedure during the attestation of policemen in Ukraine.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
  (2017) ПАНЬКОВА З.Л.
  У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації надання адміністративних послуг у сфері економіки. Розкривається поняття, зміст та завдання технологічної картки як одного з головних елементів, що забезпечують надання адміністративної послуги компетентним органам та належне її отримання суб’єктом звернення. Детально описується організація надання адміністративної послуги: порядок, строки, плата за надання саме в сфері економіки. Також надано практичні рекомендації щодо покращення організації надання адміністративних послуг у сфері економіки. This article presents the theoretical and practical aspects of the organization of providing administrative services in the field of economics. The concept, content and tasks of a technological card are disclosed as one of the main elements that ensure the provision of administrative services by the competent authority and due to its receipt by the subject of circulation. The organization of the provision of administrative services is described in detail: the procedure, timeframes, payment for providing it in the sphere of economy. Practical recommendations are also provided on improving the organization of providing administrative services in the field of economics.
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
  (2017) МАНДЗЮК О.А.
  Стаття присвячена методологічним засадам дослідження аналітичної діяльності у сфері інформаційного права. Представлений авторський підхід до розуміння поняття «методологія аналітики». Проаналізовані погляди провідних вітчизняних теоретиків права щодо загальнонаукової методології у сфері права. Охарактеризовано три основних аспекти методології: методологія правового регулювання, методологія діяльності, методологія аналітики. Підкреслено, що аналітика як суперскладний мультисистемний феномен акумулює в собі: гносеологію як теорію пізнання, специфіку чуттєвого та раціонального пізнання й епістемологію як вчення про критерії істинності пізнання, онтологію як вчення про буття, його форми, критерії, розуміння прогресу, системну організацію універсуму, вчення про ноосферу, просторово-часовий континуум, феноменологію як вчення про свідомість, взаємозв’язок ідеального і матеріального, деонтологію як вчення про професійний обов’язок, наукову етику, яка має вихід на коеволюційні стратегії органічного поєднання здобутків науково-технічного прогресу зі збереженням біосфери, від чого залежить існування усього живого на планеті. The article is devoted to the methodological principles of research of analytical activity in the field of information law. Presented author’s approach to understanding the concept of methodology of analytics. The views of leading domestic theorists on the general scientific methodology in the field of law are analyzed. Three main aspects of the methodology are described: methodology of legal regulation, methodology of activity, methodology of analytics. It was emphasized that analytics as a super-complex multi-system phenomenon accumulates gnoseology as a theory of knowledge, specificity of sensory and rational cognition, and epistemology as a doctrine of the criteria for the truth of knowledge, ontology as a doctrine of being, its forms, criteria, understanding of progress, the systematic organization of the universe, the doctrine of the noosphere, the space-time continuum, phenomenology as a doctrine of consciousness, the relationship of ideal and material, deontology as a doctrine of professional duty, scientific ethics, which has access to co-evolutionary strategies of the organic combination of the achievements of scientific and technological progress with the preservation of the biosphere, which determines the existence of all living things on the planet.