#03/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМ devyatkina@lnu.edu.ua ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ В УКРАЇНІ. ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF MONEY TRANSFER SYSTEMS IN UKRAINE
  (2021) ЯЦЬКОВА, Руслана Вікторівна; YATSKOVA, Ruslana Viktorivna; БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА, Наталя Зіновіївна; BLASHCHUK-DEVIATKINA, Natalia Zinoviivna
  У статті досліджено теоретичні аспекти поняття «система переказу коштів» та виокремлено їх поділ на певні види. Подано аналіз діяльності платіжних систем в Україні та обґрунтовано необхідність їх розвитку. Визначено, як система переказу коштів має позитивний вплив на економіку загалом. Проаналізовано переваги та недоліки систем переказів коштів зі сторін банку, країни та користувачів, а також надано рекомендації стосовно застосування основних чинників, що сприятимуть вдосконаленню цих систем. The paper explores the theoretical aspects of the concept of a “system of funds transfer” and highlights their division into certain types. An analysis of the activity of payment systems in Ukraine was given and the necessity of their development was substantiated. It is determined how the system of money transfer has a positive impact on the economy in general. The advantages and disadvantages of money transfer systems were analyzed and recommendations have been made regarding the application of the main factors that will contribute to the improvement of these systems. All of the above is the purpose of this paper. The results of the conducted research show that now transfers through payment systems are becoming increasingly popular, but market development will depend entirely on several key factors: the development of infrastructure, legislation, and finance. In conclusion, we can say that payment systems play one of the most important roles in the modern economy. They provide economic entities with the opportunity to make payments on liabilities that arise in the course of economic activity, and the rational organization of payment systems contributes to the smooth functioning of the financial sector. Reliable and efficient payment systems are a guarantee of the stable functioning of both the country's banking system and the economy in general.
 • Item
  ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. CIVIL SOCIETY IN EUROPEAN AND DOMESTIC POLITICAL AND LEGAL CONSCIOUSNESS: HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT
  (2021) ТОВСТА, Світлана Петрівна; TOVSTA, Svitlana Petrivna
  У статті послідовно розглянуто історію розвитку філософсько-правової думки про громадянське суспільство, яка дозволила визначити витоки багатозначності досліджуваного поняття, з’ясувати неоднозначність у розумінні громадянського суспільства. Вдосконалено структуру громадянського суспільства. Запропоновано та розкрито зміст функцій для належного функціонування громадянського суспільства у демократичній правовій державі, яка повинна забезпечувати кожному громадянину права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри, політичних чи релігійних переконань. Systematic study and implementation of the positive experience of the European political and legal consciousness of civil society, identification of effective technologies for the formation of its values is the most important task in the implementation of legal changes in Ukraine. Having considered the history of the development of approaches to civil society, the author developed the essence of the definition of “civil society”, namely: it is an institution of independent public relations, operating on a democratic basis, in the process of preparation, decision-making and monitoring economic, social, cultural, spiritual, legal and political relations. The structural elements of civil society have been improved, which, in contrast to the existing ones, additionally include organizational, communication, spiritual, cultural and information components. It was found that the value and significance of civil society should be based on the interaction of different functions and take into account human rights, information, ideological and educational functions.
 • Item
  KEY PRIORITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AIRPORTS IN UKRAINE. КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АЕРОПОРТАМИ УКРАЇНИ
  (2021) ШКОДА, Тетяна Никодимівна; SHKODA, Tetiana Nykodymivna
  The efficiency of the airport depends not only on the organization of air services and the success of business diversification, but also on the airport infrastructure, the development of which is one of the most important areas of effective strategic management of the airport and an important factor in its strategic positioning. The key priorities of strategic airport management are determined based on the understanding of the importance of these aviation infrastructure' objects for development of the air transport industry and the national economy and implemented through the use of effective airport development tools taking into account the socio-economic development of Ukraine. Ефективність функціонування аеропорту залежить не тільки від рівня організації обслуговування повітряних перевезень та успішності ведення диверсифікаційної діяльності, а й від інфраструктури аеропорту, розвиток якої є одним з найважливіших напрямків ефективного стратегічного управління аеропортом та важливим чинником його стратегічного позиціонування. Ключові пріоритети стратегічного управління аеропортами визначаються виходячи з розуміння важливості цих об’єктів авіаційної інфраструктури для розвитку авіатранспортної галузі країни та національної економіки та реалізуються завдяки використанню дієвих інструментів розвитку аеропортів з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "БЕЗПЕКА СУДОВОЇ ВЛАДИ". THEORETICAL PREREQUISITES FOR DETERMINING THE CONTENT OF THE CONCEPT OF "SECURITY OF THE JUDICIARY"
  (2021) БОРДУН, Олеся Володимирівна; BORDUN, Olesia Volodymyrivn
  У статті представлено результати дослідження теоретичних передумов визначення змісту поняття «безпека судової влади». Здійснено епістемологічний аналіз поняття на основі словникової інформаційної бази, що стосується відповідного терміну та встановлено особливості його тлумачення з урахуванням значення споріднених термінів у англійській мові. Досліджено практику застосування відповідного терміну у законодавстві. Охарактеризовано передумови розвитку поняття у рамках теорії національної безпеки. Наголошено, що у зв’язку з недостатньою повнотою теоретико-методологічного забезпечення діяльності, пов’язаної з досягненням безпеки судової влади остання не включається у систему заходів, що стосуються національної безпеки держави. Analysis of the conceptual foundations of the security of the judiciary shows that the content and constituent elements of the concept have not been studied by domestic scholars. To define the definition of "security of the judiciary" it is necessary to explore the theoretical preconditions that affect its content and structure. This will allow us to continue the research work in the direction of formulating a well-founded definition of the concept, which will improve the theoretical and methodological basis for the development of recommendations for improving regulations related to the security of the judiciary.
 • Item
  ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. FINANCIAL ARCHITECTONICS IN CONTEXT DIGITAL GLOBALIZATION
  (2021) НЕЧИПОРЕНКО, Тетяна Дмитрівна; NECHYPORENKO, Tetiana Dmytrivna; МУСЯТОВСЬКА, Олена Степанівна; MUSIATOVSKA, Olena Stepanivna
  У статті досліджено фінансову архітектоніку у контексті цифрової глобалізації. Висвітлено сучасний стан фінансової архітектоніки як науки про створення фінансової архітектури, про природу, специфіку, принципи розбудови фінансових систем різних рівнів, які ґрунтуються на єдності, загальних закономірностях їх розвитку й регулювання. Акцептовано, що фінансова архітектоніка має досягати конкретної мети, а її результати вимірюватися показниками ефективності, які мають певну специфіку на різних економічних рівнях. Окреслено зміни, що характеризують розвиток фінансового середовища, виявлено необхідність формування нової фінансової архітектоніки з урахуванням наявних глобалізаційних процесів та викликів. Запропоновано напрями забезпечення успішної реалізації засобів цифровізації фінансової інфраструктури, фінансового ринку. The paper examines financial architecture in the context of digital globalization. The current state of financial architecture as a science of creating financial architecture, the nature, specificity, principles of development of financial systems of different levels, based on unity, general patterns of their development and regulation. The current stage of development of national financial architecture is characterized by significant contradictions. On the one hand, the national-state form of its organization is preserved, on the other hand, the possibilities of national financial policy are limited due to the growing importance of international financial instruments, increasing international capital and strengthening the role of international financial organizations. The nature of relations and interrelations of national financial architecture is changing – its openness and interdependence is increasing, the scale of chain reactions is increasing, according to which negative phenomena spread from one class of financial assets, types of financial institutions, financial market segments to others. It is accepted that financial architecture should achieve a specific goal, and its results should be measured by performance indicators that have certain specifics at different economic levels. The changes characterizing the development of the financial environment are outlined, the necessity of forming a new financial architecture taking into account the existing globalization processes and challenges is revealed. The directions of ensuring successful realization of means of digitalization of financial infrastructure, financial market are offered. We can say that the development of economic systems, technologies, real markets directly depends on the depth of financial architecture of the country's financial architecture, is the ability of a set of banking and non-banking financial institutions to effectively distribute and redistribute the movement of financial capital.
 • Item
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНІХ ВИКЛИКІВ. STATE REGULATION OF THE HEALTHCARE MANAGEMENT SYSTEM AS A STRATEGIC IMPERATIVE IN THE CONTEXT OF EXTERNAL CHALLENGES
  (2021) РАДЧЕНКО, Олександр Петрович; RADCHENKO, Oleksandr Petrovych
  У процесі дослідження виявлено основні чинники ефективного управління системою охорони здоров’я. Наголошено на визначені механізмів та інструментарію державного управління національною системою охорони здоров’я, які детермінують глибокі системні зміни в умовах реформування галузі. Розроблено вдосконалену методику оцінювання результатів ефективного розвитку механізмів державного управління медичними установами через трансформацію процедур та правил, що регламентують взаємодію агентів на ринку медичних послуг України. На основі аналізу результатів дослідження визначено сучасний стан системи охорони здоров’я України як передумову модернізації медичної галузі та підвищення її конкурентоспроможності. The study identified key factors in the effective management of the health care system. Emphasis was placed on defining mechanisms and tools for public administration of the national health care system, which determine profound systemic changes in the reform of the industry and developed an improved methodology for assessing the results of effective development of public administration mechanisms through the transformation of procedures and rules governing the interaction of agents. market of medical services of Ukraine. These provisions, in fact, necessitate an analysis of the development of public administration mechanisms in the field of health care in Ukraine as a subject of study, and their interaction in the process of systemic changes in the industry to establish links between major categories. Based on the analysis of the results of the study, the current state of the health care system of Ukraine as a prerequisite for the modernization of the medical sector and increase its competitiveness. State regulation of the health care system should be divided into specific types of regulatory actions that would determine the subject, content, structure of the object of regulation and other parameters. The system of public administration is a set of rules, laws and procedures governing the interaction of participants at the national level. The determinants of the development of mechanisms of state management of the medical sector of Ukraine (socio-political, economic, demographic, socio-cultural) are determined and substantiated. The main reasons that hinder the development of the market of medical services in Ukraine are identified and the main directions and tools for overcoming these obstacles are outlined. The concept of systemic transformation of public administration mechanisms in the field of health care is substantiated, which defines the basic principles, among which are decentralization, democratization, self-regulation, autonomy, intensification, optimization of functions, which provides for diversification of ownership, sectoral governance reform, improving regional governance, financial reform, etc.