KEY PRIORITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AIRPORTS IN UKRAINE. КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АЕРОПОРТАМИ УКРАЇНИ

Abstract
The efficiency of the airport depends not only on the organization of air services and the success of business diversification, but also on the airport infrastructure, the development of which is one of the most important areas of effective strategic management of the airport and an important factor in its strategic positioning. The key priorities of strategic airport management are determined based on the understanding of the importance of these aviation infrastructure' objects for development of the air transport industry and the national economy and implemented through the use of effective airport development tools taking into account the socio-economic development of Ukraine. Ефективність функціонування аеропорту залежить не тільки від рівня організації обслуговування повітряних перевезень та успішності ведення диверсифікаційної діяльності, а й від інфраструктури аеропорту, розвиток якої є одним з найважливіших напрямків ефективного стратегічного управління аеропортом та важливим чинником його стратегічного позиціонування. Ключові пріоритети стратегічного управління аеропортами визначаються виходячи з розуміння важливості цих об’єктів авіаційної інфраструктури для розвитку авіатранспортної галузі країни та національної економіки та реалізуються завдяки використанню дієвих інструментів розвитку аеропортів з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України.
Description
Keywords
airport, strategic management, demographic factors, aviation infrastructure, public-private partnership, аеропорт, стратегічне управління, демографічні фактори, авіаційна інфраструктура, державно- приватне партнерство
Citation
Collections