ЗМІСТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Методологічні підходи в дослідженні обмежень прав людини. Methodological Approaches in the Study of Human Rights Restrictions
  (2023) ШЕРШЕЛЬ Ольга; SHERSHEL Olga
  Визначення методологічного підходу є важливим етапом наукового дослідження, який обумовлює його зміст і висновки. Метою цієї статті є теоретичний аналіз (рефлексія) позитивного та природного праворозумінь, а отже, вибір оптимальних пізнавальних засобів визначення правомірності обмеження прав людини. Методологічною основою стали антропологічний та системний методи. Об‟єкт дослідження зумовлює застосування герменевтичного й аксіологічного підходів. З огляду на багатоаспектність теми обмеження прав людини, наявність суперечливих позицій з цього питання, було використано методи діалектики. Науковою новизною публікації є твердження про необхідність у процесі дослідження питання обмеження прав людини застосовувати методи, притаманні як природному, так і позитивному праворозумінню за оптимального їх поєднання та акцентом на природності, пріоритетності й універсальності прав людини. Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропонований у статті методологічний підхід щодо пошуку правової гармонії між позитивним і природним правом може бути використано під час розгляду правозастосовними органами питань щодо правомірності чи неправомірності обмежень прав людини, встановлених у законах. Determination of the methodology is an important stage of scientific research, which determines its content and conclusions. The purpose of this article is theoretical analysis (reflection) of positive and natural understandings of law, and accordingly choosing the best cognitive means of determining the legality of limitation of human rights. The methodological basis was anthropological and systemic methods. Considering the multifaceted nature limitation of human rights, the existence of conflicting points of view on this issue, was used dialectic method. Scientific novelty of the publication is the statement about necessary to use methodology of natural law theory and legalunderstanding in a reasonable combination, with an emphasis on the naturalness, priority and universality of human rights, when researching the issue of limiting human rights. Practical significance. The methodological approach presented in the article regarding the search for harmony between positive and natural law can be used to situations when considering the legality or illegality of limitation of human rights established by laws.
 • Item
  Новелізація Конституції України (аксіологічний аспект). Novelization of the Constitution of Ukraine (Axiological Aspect)
  (2023) МИХЕЄНКО Юлія; MYKHEIENKO Iuliia
  Актуальність статті полягає в необхідності акцентувати на потребі врахування аксіологічного аспекту як визначального в новелізації Конституції України. Питання новелізації об‟єктивно належить до «топових» тем; спроби «покращення» Конституції України з різних мотивів, у різний спосіб, з різними наслідками як з об‟єктивних, так і з суб‟єктивних підстав відбуваються з моменту її ухвалення та є безперервним процесом. Видається логічним передбачити подальше збільшення з наближенням перемоги України у війні з РФ кількості пропозицій політиків, науковців щодо новелізації Конституції України, зокрема ухвалення її в новій редакції або як нового документа. The topicality of the article lies in the need to emphasize the need to take into account the defining and necessary axiological aspect of the amendment of the Constitution of Ukraine. The issue of amending the Constitution of Ukraine objectively belongs to the "top" topics; attempts to "improve" the Constitution of Ukraine for various reasons, in various ways, with various consequences, both on objective and subjective grounds, have been taking place since its adoption and are a continuous process. Currently, it is logical to predict a further increase with the approach of Ukraine's victory in the war with Muscovy in the number of proposals by politicians and scientists regarding the amendment of the Constitution of Ukraine, in particular, its adoption in a new edition or as a new document.
 • Item
  Принципи адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері приватизації. Principles of Administrative Liability for Offenses in the Field of Privatization
  (2023) БОРИСЮК Юлія; BORYSIUK Yuliіa
  Перебування України в надскладних умовах сьогодення, спричинених запровадженням воєнного стану й активними бойовими діями на її території, створює додаткові можливості для здійснення протиправних діянь, зокрема й адміністративних правопорушень у сфері приватизації. Саме тому нагальною є потреба дослідження адміністративної відповідальності в зазначеній сфері. У теорії адміністративного права явище адміністративної відповідальності багатогранне, тож для пізнання його сутності слід дослідити його принципи. The presence of our state in extremely difficult conditions today, which are caused by the introduction of martial law and active hostilities in part of its territories, creates opportunities for illegal actions, including administrative offenses in the field of privatization. Therefore, the necessity of researching administrative responsibility in the field of privatization has become ripe. In the theory of administrative law, the phenomenon of administrative responsibility is multifaceted, so in order to understand its essence, it is necessary to focus on the study of the principles of administrative responsibility.
 • Item
  Внутрішнє переконання суб’єктів правозастосування: філософсько-правовий аналіз проблеми та давньогрецький спосіб її розв’язання. Internal Conviction of Law Enforcement Subjects: Philosophical and Legal Analysis of the Problem and the Ancient Greek Method of Solution
  (2023) ВАНДЖУРАК Роман; VANDZHURAK Roman
  Актуальність дослідження полягає в тому, що, відповідно до соціологічних досліджень, на початок 2023 року судовій системі довіряють 3 % громадян України з-поміж опитаних респондентів, а 49 % з них взагалі не довіряють органам правопорядку, що свідчить про критичну ситуацію та гостру потребу в пошукові причин такої недовіри й шляхів вирішення цієї ситуації на теоретичному і практичному рівнях. У статті автор уперше заявляє, що причиною такого низького рівня довіри громадян до правоохоронних і судових органів є легалізована наразі можливість прийняття ними процесуальних рішень на підставі внутрішнього переконання, що на практиці часто перетворюється на свавілля. According to sociological research, by the beginning of 2023, 3 % of Ukrainian citizens from among the surveyed respondents trust the judicial system, and 49 % of them do not trust law enforcement agencies at all, which indicates a critical situation and an urgent need to find the causes of such distrust and ways to solve this situation on a theoretical basis and practical levels. Scientific novelty. In this article, the author tries to convince for the first time that the reason for such a low level of trust of citizens in law enforcement and judicial bodies is the legalized possibility of them making procedural decisions based on their inner conviction, which in practice often turns into arbitrariness. It is obvious that the possibility of adopting diametrically opposite decisions in a case on the basis of the same evidence does not promote trust in law enforcement subjects on the part of citizens and does not strengthen their authority in the eyes of the public.
 • Item
  Protection of the Rights of a Child in the Conditions of War. Захист прав дитини в умовах війни
  (2023) BODNAR-PETROVSKA Olha; БОДНАР-ПЕТРОВСЬКА Ольга
  This article explores the intricacies of protecting children‟s rights in times of war. It acknowledges that wars, conflicts, and military actions have a profound and exacerbating impact on the lives and well- being of children, subjecting them to complex situations that pose significant challenges to their physical, psychological, and social development. The article‟s objective is a comprehensive and thorough analysis of the protection of children‟s rights in wartime conditions. The following research methods were employed in its composition: literature review with an analysis of the gathered material, induction and deduction, causal relationships exploration, systematization, abstraction, and specification, as well as the examination of documentation and findings from researchers on the issue under investigation. Стаття є дослідженням особливостей захисту прав дитини в умовах війни. Зазначено, що війни, конфлікти та воєнні дії мають серйозний і загрозливий вплив на життя та добробут дітей, вводячи їх в складні ситуації, що створюють значні виклики для їхнього фізичного, психологічного та соціального розвитку.
 • Item
  Реабілітація жертв радянського тоталітаризму: український та міжнародний досвід. Rehabilitation of Victims of Soviet Totalitarianism: Ukrainian and International Experience
  (2023) ДЕМ’ЯНЧУК Тетяна; DEMІANCHUK Tetіana
  Актуальність статті зумовлена необхідністю порівняння та зіставлення українського, казахського, грузинського, естонського й польського законодавства у сфері реабілітації жертв тоталітаризму. Важливо, що для всіх пострадянських країн, а також держав, які після Другої світової війни потрапили в «радянську сферу впливу», проблема реабілітації осіб, які постраждали від комуністичного режиму, реалізовувалася в різних часових межах, але зі схожими підходами. The relevance of the article is determined by the need to compare and contrast Ukrainian, Kazakh, Georgian, Estonian and Polish legislation in the field of rehabilitation of victims of totalitarianism. It is important that for all post-Soviet countries, as well as states that fell into the so-called «Soviet sphere of influence» after the Second World War, the problem of rehabilitation of persons who suffered from the communist regime was implemented in different time frames, but with similar approaches.
 • Item
  Модернізація інституту правосуб’єктності територіальної громади в умовах воєнного стану, післявоєнного розвитку України та Європи. Modernization of the Institution of Legal Personality of the Territorial Community in the Conditions of Martial Law, Post-War Development of Ukraine and Europe
  (2023) ДЕМИДЕНКО Володимир; DEMYDENKO Volodymyr
  Нині, саме в умовах війни держави-терориста Росії проти України та цивілізованого світу, украй важливо розробити сучасну концепцію модернізації національного інституту територіальної громади як базового елемента системи місцевого самоврядування, без якого неможливим є стабільний розвиток демократичної держави. З огляду на євроатлантичні прагнення українського народу, ця концепція модернізації інституту територіальної громади має бути адекватною викликам сьогодення, прийнятною для національного правового поля, традицій, культури, попереднього бекграунду в Україні та європейських стандартів. У публікації проаналізовано особливості реалізації правосуб‟єктності територіальної громади в Україні та державах – учасницях Європейського Союзу, виокремлено найкращі практики регламентації правосуб‟єктності територіальної громади для здійснення комплексного дослідження цього інституту та подальшої імплементації в правове поле. Currently, precisely in the conditions of the ongoing war of the terrorist state of russia against Ukraine and the civilized world, it is extremely important to develop a modern concept of modernization of the national institution of the territorial community as a basic element of the local self-government system, without which it is impossible to imagine a steadily progressing democratic state. Given the Euro-Atlantic aspirations of the Ukrainian people, the specified concept of modernization of the institution of the territorial community should be adequate to the challenges of today, acceptable to the national legal field, traditions, culture, previous background in Ukraine and European standards. It is worth analyzing the peculiarities of the implementation of the legal personality of the territorial community in Ukraine and the EU member states, to single out the best practices of the regulation of the legal personality of the territorial community in order to develop a comprehensive study of this institution and its further implementation in the legal field.
 • Item
  Аналіз злочинності: проблеми термінології. Analysis of Crime: Problems of Terminology
  (2023) ШАКУН Василь; SHAKUN Vasyl
  У статті проведено огляд основних сучасних наукових підходів щодо розуміння злочинності. Проаналізовано системні та феноменологічні засади дослідження злочинності. Підтверджено думку щодо фрагментарності загальнотеоретичних кримінологічних знань про злочинність і необхідність синтезу їх окремих елементів на компліментарних методологічних засадах. Запропоновано поняття злочинності як невід‟ємної складової взаємовідносин людей, що супроводжує суспільство на всіх етапах його розвитку та відображає поведінку окремих індивідів, яку інші члени суспільства сприймають як кримінальні правопорушення. Розглянуто специфіку правового підходу до злочинності як збірного поняття – сукупності чи навіть системи кримінальних правопорушень. Відповідно до зазначеного маємо поняття злочинності як сукупності кримінальних правопорушень одного або кількох видів масового характеру, що закономірно повторюються в країні або в окремому регіоні протягом певного періоду. Такий підхід є результатом кримінологічного аналізу злочинності. Власне кримінологічний аналіз є підходом, складовою ширшого поняття – «аналіз злочинності». Доведено, що аналіз може бути й криміналістичним, який ґрунтується на нормах кримінального процесуального законодавства і спрямований на вивчення закономірностей злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які є підґрунтям для розроблення засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою розслідування, судового розгляду та запобігання кримінальним правопорушенням. The article provides a scientific review of the main modern scientific approaches to understanding crime. The systematic and phenomenological foundations of crime research are analyzed. The opinion about the fragmentation of general theoretical criminological knowledge about crime and the need to synthesize their separate elements on complementary methodological bases is supported. The concept of crime is proposed as an integral component of human relationships, which accompanies society at all stages of its development and reflects the behavior of individual individuals, which other members of society perceive as criminal offenses. The specifics of the legal approach to crime as a collective concept - a set or even a system of criminal offenses – are considered. As a result, we have the concept of crime as a set of criminal offenses of one or more types, which have a mass character and are regularly repeated in the country or a separate region during a certain period of time. this approach is the result of criminological analysis of crime. The criminological analysis itself is an approach, a component of a broader concept – "crime analysis". It has been proven that the analysis can be forensic, which is based on the norms of criminal procedural legislation and is aimed at studying the patterns of criminal activity and its reflection in information sources, which serve as the basis for the development of means, techniques and methods of collecting, researching, evaluating and using evidence for the purpose investigation, trial and prevention of criminal offences.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди. Theoretical and Methodological Principles of Research Investigation of Corruption Criminal Offenses Related to the Receipt of Illegal Benefits
  (2023) ЧОРНОУС Юлія; CHORNOUS Yuliia; ШМІТЬКО Валентин; SHMITKO Valentyn
  Актуальність наукової статті пов‟язана з тим, що системна наукова розробленість теоретико- методологічних засад дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень може забезпечити не тільки отримання комплексних й об‟єктивних даних про масштаби, структуру та різновиди корупційної злочинності в державі, а й сприяти посиленню в правозастосовній діяльності залучення ефективних заходів протидії цьому суспільно небезпечному явищу. The relevance of the scientific article is related to the fact that the systematic scientific development of the theoretical and methodological foundations of the investigation of corruption criminal offenses can ensure not only the acquisition of comprehensive and objective data on the scale, structure and types of corruption crime in the state, but also contribute to the strengthening of law enforcement activities involving effective countermeasures against this socially dangerous phenomenon.
 • Item
  Проблеми демократизації правової системи України в період воєнного стану. Problems of Democratization of the Legal System of Ukraine during Martial Law
  (2023) ФАТХУТДІНОВА Олена; FATKHUTDINOVA Olena
  Метою дослідження є характеристика основних проблем демократизації правової системи в період воєнного стану. Доведено, що демократизація правової системи має на меті забезпечити баланс між захистом прав громадян і врахуванням нагальних потреб держави. Сформовано понятійно-категоріальний апарат сутності демократизації правової системи в умовах воєнного стану. Визначено, що вивчення проблем демократизації правової системи в умовах воєнного стану є актуальним напрямом наукових пошуків, який заслуговує на глибоке й системне дослідження. З‟ясовано, що в умовах воєнного стану демократизація правової системи передбачає зусилля зберегти та впроваджувати демократичні принципи в правовому полі незалежно від викликів й обмежень, пов‟язаних із воєнними обставинами. Визначено основні проблеми демократизації правової системи України в період воєнного стану. Запропоновано ключові напрями вдосконалення демократизації правової системи України в умовах воєнного стану. Доведено, що міжнародна підтримка й допомога можуть сприяти демократизації, проте водночас створюють залежність від зовнішніх партнерів, що потребує обережного й узгодженого підходу з боку України з метою збереження національних інтересів. Встановлено, що корупція, яка пронизує владу, стає серйозною перешкодою на шляху до ефективного та справедливого правосуддя, породжуючи недовіру громадян до правової системи країни. Аргументовано, що вплив іноземних інформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні, ускладнює процеси формування ефективної та демократичної правової системи. Визначено, що одним із напрямів покращення демократизації правової системи може стати організація спільних тренінгів і семінарів з представниками країн – членів НАТО чи ЄС з питань демократичного управління в умовах воєнних конфліктів. The purpose of the study is to characterize the main problems of democratization of the legal system during martial law. It has been proven that democratization of the legal system aims to ensure a balance between protecting the rights of citizens and taking into account the urgent needs of the state. A conceptual and categorical apparatus of the essence of democratization of the legal system under martial law has been formed. It has been determined that the study of the problems of democratization of the legal system under martial law is a relevant area of scientific research that deserves in-depth and systematic research. It was found that under martial law, democratization of the legal system represents an effort to preserve and implement democratic principles in the legal field, regardless of the challenges and restrictions associated with military circumstances. The main problems of democratization of the legal system of Ukraine during the period of martial law are identified. Key directions for improving the democratization of the legal system of Ukraine under martial law are proposed. It has been proven that international support and assistance can contribute to democratization, but at the same time create dependence on external partners, which requires a careful and coordinated approach on the part of Ukraine in order to preserve national interests. It has been established that corruption, which permeates the government itself, becomes a serious obstacle to effective and fair justice, generating citizen distrust in the country‟s legal system. It has been proven that the influence of foreign information campaigns aimed at destabilizing the situation in Ukraine complicates the process of forming an effective and democratic legal system. It was determined that one of the directions for improving the democratization of the legal system could be the organization of joint trainings and seminars with representatives of NATO or EU member countries on issues of democratic governance in military conflicts.
 • Item
  Засадничі сегменти громадянства та людиноцентризм: філософсько-правове опредметнення. Principal Segments of Citizenship and Homocentrism: Philosophical and Legal Justification
  (2023) СОФІНСЬКА Ірина; SOFINSKA Iryna
  Концепт громадянства, як і актуальні способи й механізми набуття та припинення, передбачено в Європейській конвенції про громадянство (1997), однак на кінець 2023 року цей наратив став надзвичайно крихким. In this article, I focus primarily on the modern philosophical, legal, and political background of citizenship, its concept, and relevant modes of acquisition and termination; partly, they are enshrined in the European Convention on Citizenship (1997). At the end of 2023, this narrative is particularly fragile and relevant.
 • Item
  Доброчесність: соціально-правовий зміст і значення для сучасних реформ.
  (2023) КАМІНСЬКА Наталія
  У процесі виконання міжнародних зобов‟язань, умов на кандидатство в члени Європейського Союзу актуалізується потреба вивчення теоретичних і практичних аспектів низки важливих процедур, принципів й інших засад здійснення сучасних реформ. Це посилюється системними трансформаціями національної правової системи, частими кадровими змінами у владних інституціях, неефективністю державної антикорупційної політики, виявами недоброчесності в судових та інших органах публічної влади в Україні, недовірою до них населення. В умовах дії правового режиму воєнного стану ці проблеми загострюються. In the process of fulfilling international obligations, conditions for candidacy for membership of the European Union, the need to study the theoretical and practical aspects of a number of important procedures, principles and other bases for the implementation of modern reforms becomes actualized. This is exacerbated by systemic transformations of the national legal system, frequent personnel changes in power institutions, ineffectiveness of the state anti-corruption policy, demonstations of dishonesty in the judiciary and other public authorities in Ukraine, and public distrust of them. Under the conditions of the legal regime of martial law, these problems do not disappear, in some places they only worsen.
 • Item
  Константно-домінантні соціальні ідеї епохи модерну та сучасний конституційний простір. Constantly Dominant Social Ideas of the Modern Era and the Modern Constitutional Space
  (2023) ВОВК Вікторія; VOVK Viktoriia
  Статтю присвячено ще недостатньо дослідженим питанням впливу філософсько- правових ідей періоду модерну на становлення й оформлення сучасної політико-правової та конституційної реальності. Доведено, що сучасна європейська правова культура та практика детермінуються філософсько-правовими концепціями та природничо-правовою доктриною ХVІІ– ХVІІІ століть, які також вибірково ввібрали в себе положення соціальних ідей середньовіччя, християнської ідеології, але водночас мали характер практичного керівництва до дії та закріпили основні світоглядно-ментальні настанови тогочасного суспільства. Філософсько-правові тексти мислителів епохи модерну виконано в специфічній жанровій манері, що й зумовило перенесення їх основних положень у політико-правові та юридичні документи. he article is devoted to the yet insufficiently researched issues of the impact of philosophical and legal ideas of the modern period on the formation and design of modern political, legal, and constitutional reality. It is proven that modern European legal culture and practice are largely determined by philosophical-legal concepts and natural-legal doctrine of the 17th-18th centuries, which in turn selectively absorbed the provisions of social ideas of the Middle Ages, Christian ideology, but at the same time had the character of a practical action guide and fixed the main worldview and mental guidelines of the society of that time. Philosophical and legal texts of thinkers of the modern era were written in a specific genre manner, which led to the transfer of their main provisions into political-legal, and legal documents. It was in such worldview and historical coordinates that the basic principles of territorial management in the state were formed through a clear delineation of the relationship between the center of management and the periphery.
 • Item
  Методологія дослідження ідеї та сутності громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів. Methodology of Studying the Idea and Essence of Civil Society in the Context of European Integration Processes
  (2023) БРОВКО Наталія; BROVKO Nataliia; СІМАКОВА Світлана; SIMAKOVA Svitlana
  Актуальність дослідження зумовлена певною невизначеністю щодо питань, пов‟язаних із вибором методів дослідження ідеї громадянського суспільства. Автори стверджують, що трансформаційні перетворення та процеси європейської інтеграції зумовлюють зміни у свідомості, що спричиняють проблему нерозуміння громадянами сутності громадянського суспільства, недостатнє усвідомлення власної ролі, що потребує здійснення комплексного підходу для дослідження його ідеї та процесів із застосуванням низки методів і методологічних підходів. The relevance of the study is due to some uncertainty about the issues related to the choice of methods for studying the idea of civil society. The authors argue that the transformational changes and processes of European integration cause changes in consciousness, which entail the problem of citizens' misunderstanding of the essence of civil society, insufficient awareness of their own role, which requires an integrated approach to study its idea and processes using a number of methods and methodological approaches.
 • Item
  Логіка захисту в кримінальному процесі. The Logic of Defense in Criminal Process
  (2023) ГВОЗДІК Олег; GVOZDIK Oleh
  Захист законних прав та інтересів громадян є одним із пріоритетних напрямів розбудови демократичної правової держави. Проте наявні достатньо вагомі перешкоди в реалізації права на захист у кримінальних провадженнях, пов‟язані здебільшого з нерівноцінністю повноважень сторін захисту й обвинувачення. Загострюється потреба в удосконаленні методології правозахисної діяльності в цій сфері. Перспективним напрямом такого вдосконалення вбачається систематизований аналіз об‟єктивно-логічних підвалин доказової аргументації та їх залучення до розроблення методів стратегічного планування й тактичної організації захисту в кримінальному процесі. Protection of the legal rights and interests of citizens is one of the priority directions of building a democratic state governed by the rule of law. However, there are currently very significant obstacles to the implementation of the right to defense in criminal cases, mostly related to the unequal powers of the defense and prosecution parties. Accordingly, the need to improve the methodology of human rights activities in this area is becoming more acute. Systematized analysis of the objective and logical foundations of evidentiary argumentation and their involvement in the development of methods of strategic planning and tactical organization of defense in the criminal process is seen as a promising direction of such improvement.