Аналіз злочинності: проблеми термінології. Analysis of Crime: Problems of Terminology

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проведено огляд основних сучасних наукових підходів щодо розуміння злочинності. Проаналізовано системні та феноменологічні засади дослідження злочинності. Підтверджено думку щодо фрагментарності загальнотеоретичних кримінологічних знань про злочинність і необхідність синтезу їх окремих елементів на компліментарних методологічних засадах. Запропоновано поняття злочинності як невід‟ємної складової взаємовідносин людей, що супроводжує суспільство на всіх етапах його розвитку та відображає поведінку окремих індивідів, яку інші члени суспільства сприймають як кримінальні правопорушення. Розглянуто специфіку правового підходу до злочинності як збірного поняття – сукупності чи навіть системи кримінальних правопорушень. Відповідно до зазначеного маємо поняття злочинності як сукупності кримінальних правопорушень одного або кількох видів масового характеру, що закономірно повторюються в країні або в окремому регіоні протягом певного періоду. Такий підхід є результатом кримінологічного аналізу злочинності. Власне кримінологічний аналіз є підходом, складовою ширшого поняття – «аналіз злочинності». Доведено, що аналіз може бути й криміналістичним, який ґрунтується на нормах кримінального процесуального законодавства і спрямований на вивчення закономірностей злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які є підґрунтям для розроблення засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою розслідування, судового розгляду та запобігання кримінальним правопорушенням. The article provides a scientific review of the main modern scientific approaches to understanding crime. The systematic and phenomenological foundations of crime research are analyzed. The opinion about the fragmentation of general theoretical criminological knowledge about crime and the need to synthesize their separate elements on complementary methodological bases is supported. The concept of crime is proposed as an integral component of human relationships, which accompanies society at all stages of its development and reflects the behavior of individual individuals, which other members of society perceive as criminal offenses. The specifics of the legal approach to crime as a collective concept - a set or even a system of criminal offenses – are considered. As a result, we have the concept of crime as a set of criminal offenses of one or more types, which have a mass character and are regularly repeated in the country or a separate region during a certain period of time. this approach is the result of criminological analysis of crime. The criminological analysis itself is an approach, a component of a broader concept – "crime analysis". It has been proven that the analysis can be forensic, which is based on the norms of criminal procedural legislation and is aimed at studying the patterns of criminal activity and its reflection in information sources, which serve as the basis for the development of means, techniques and methods of collecting, researching, evaluating and using evidence for the purpose investigation, trial and prevention of criminal offences.
Description
Keywords
злочинність; метод; аналіз; кримінологічний аналіз; криміналістичний аналіз; кримінологія; криміналістика; попередження; запобігання; crime; method; analysis; criminological analysis;, forensic analysis; criminology; criminalistics; warning; prevention
Citation
Collections