#07

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. NTEGRAL ASSESSMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UKRAINE
  (2020) ШЕВЧЕНКО, Інна Юріївна; SHEVCHENKO, Inna Yuriivna; ПЛАХТІЙ, Анастасія Олександрівна; PLAKHTII, Anastasiia Oleksandrivna
  У статті авторами запропоновано інтегральний індекс інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств автомобілебудування та розроблено шкалу інтерпретації значень даного індикатору. Здійснено інтегральне оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу автомобільної промисловості України у період 2014-2018 рр., зокрема таких автовиробників як: ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», корпорація «Богдан», ПрАТ «Єврокар», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «БАЗ», ПрАТ «Часівоярські автобуси», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ПАТ «Черкаський автобус». The automotive industry traditionally belongs to the innovation-active subsectors, where a large number of product and process innovations are produced annually, many newest engineering solutions are put into practice. In scientific literature there are numerous studies of innovation and investment potential at the macro, meso and micro levels of its manifestation, but scientists have not yet paid attention to the innovation and investment potential of the automotive industry. In the period 2014-2018, the stimulators of the innovation and investment potential of the automotive industry of Ukraine were indicators of the cost of implemented investment projects, capital efficiency, material efficiency and productivity. Instead, mainly the destructive influence on the integral index of innovation and investment potential of the automotive industry of Ukraine in 2014-2018 was carried out by indicators of management efficiency, introduction of innovations, profitability of activity.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ. PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING FOR CASH TRANSA
  (2020) МАТКІВСЬКА, Тетяна Ярославівна; MATKIVSKA, Tetiana Yaroslavivna; ПОПОВИЧ, Оксана Василівна; POPOVYCH, Oksana Vasylivna
  У статті розглянуто сутність грошових коштів, безготівкових та готівкових розрахунків. Охарактеризовано складові грошових коштів. Наведено основні проблеми, що стосуються системи організації та обліку операцій з грошовими коштами. Для усунення проблемних питань, що виникають при організації обліку грошових потоків, запропоновано шляхи вдосконалення системи бухгалтерського обліку у сфері управління грошовими коштами. Визначено пропозиції пов’язані з реорганізацією каси, вдосконаленням організації обліку безготівкових розрахунків, розробкою та запровадженням форм, методів та механізмів функціонування управлінської системи обліку грошових коштів, впровадженням повної автоматизації обліку грошових коштів. Money belongs to the category that has always been quite relevant in economic thought. Cash is considered the most liquid assets of the enterprise. Without their continuous cyclical movement, no business entity can function. In the current market conditions, most companies lack cash assets, so it is important to have the ability to rationally distribute and use them. To do this, it is necessary to properly organize the accounting of funds, constantly improve it, as well as be able to identify and solve problems that may arise when accounting for cash transactions. The purpose of the paper is to highlight the problems and develop proposals for improving the organization and methods of accounting for cash transactions.
 • Item
  ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА. ECONOMIC INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE LABOR LAW NORMS REALIZATION
  (2020) КУПІНА, Людмила Францівна; KUPINA, Liudmyla Frantsivna
  Статтю присвячено дослідженню одного із показників ефективності реалізації норм трудового права у регулюванні трудових відносин. Автор доводить, що одним із основних критеріїв при визначенні ефективності реалізації норм трудового права є ступінь досягнення кінцевих потреб суб’єктами їх дії. Вказані потреби не завжди обумовлені матеріальним результатом, а можуть бути пов’язані з розвитком особистості працівника як професіонала, прагненням визнання його лідером колективу або високої оцінки результатів його роботи з боку роботодавця, держави чи громадськості. Задля визначення ступеня досягнення мети норми трудового права при її реалізації, економічні показники варто застосовувати в сукупності з іншими показниками ефективності реалізації норм такими як «обґрунтованість», «доцільність», «корисність» та «фактичність». Аналіз такого сукупного результату призведе до висновків щодо ступеню ефективності від реалізації норми. The implementation of legal norms is directly related to the quality of legislation and is a specific indicator of the effectiveness of legal norms. The indicator gives a vision of the quantitative and qualitative results of the implementation of legal norms, which are intended to form a conclusion about the effectiveness or ineffectiveness of legal norms. Assessment of the economic efficiency of implementing a labor legal norms, as an indicator of the overall effectiveness of the norm and its achievement of its aim, is possible only because of the cumulative influence of legal, socioeconomic, subjective, moral, psychological and material means of achieving the result.
 • Item
  ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІНСТРУМЕНТІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ. INTRODUCTION OF COMPETITIVE INTELLIGENCE TOOLS IN THE TRADE ENTERPRISES ACTIVITY
  (2020) КОВТУНЕНКО, Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO, Kseniia Valeriivna; КОВАЛИК, Оксана Анатоліївна; KOVALYK, Oksana Anatoliivna; РОДІОНОВ, Дмитро Андрійович; RODIONOV, Dmytro Andriiovych
  У статті розглянуто можливості використання інструментів конкурентної розвідки на торгівельному підприємстві. Визначено, що для цього необхідно створити новий відділ, який буде займатися збором інформації. Рекомендовано використовувати програмне забезпечення IntelliProtector, перелічені його функції та переваги. Розглянуто основні ризики, які можуть бути пов’язані з впровадженням даної ідеї, їх імовірність та важливість для даного заходу. Також, розглянуті етапи впровадження конкурентної розвідки в діяльність торгівельного підприємства. In today's conditions of fierce competition in the international market, the search for methods to reduce overall costs in order to gain a competitive advantage is becoming increasingly important for commercial enterprises. The main direction of improving the strategy is a set of methods for finding the necessary information to make appropriate management decisions. The introduction of methods of competitive intelligence to improve the information security of logistics activities of a commercial enterprise will create another structural element of the enterprise. It is proposed to use the program IntelliProtector, which provides convenience and mobility and security of licensed services.
 • Item
  ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. PROPERTY AS AN ECONOMIC CATEGORY
  (2020) ГРОМОВИЙ, Ярослав Сергійович; HROMOVYI, Yaroslav Serhiiovych
  У статті розкривається актуальність власності як системи суспільних відносин; розглядається зміст власності як економічної категорії, системно представлено економічні підходи до власності, які отримали відображення в законодавстві та науковій літературі. Встановлено, що власність як економічна категорія характеризується: по-перше, результатом прояву суб’єктом своєї волі – бажанням володіти благами навколишнього світу; по-друге, благами як матеріальними, так і не матеріальними; по-третє, суспільними відносинами і взаємозв’язками власників між собою, а також власниками та безпосередніми виробниками благ. Зроблено висновок, що при відношенні «власник – власник» ми спостерігаємо економічний процес обміну благами. Водночас відносини «власник – невласник» носять позаекономічний характер, тому вони не є об’єктом дослідження економістів. Відношення різних власників між собою, а також власників та безпосередніх виробників благ складають матеріальну основу нашого суспільства. Property is a multifaceted phenomenon, so that, even within one science, there is no general concept that would reflect its meaning. At the same time, we are of the opinion that the most important aspects of property for modern society are economic and legal, despite the fact that property, first of all, was considered as a philosophical category. In scientific sources, the commonality of features that characterize the property on the legal side (possession, use and disposal), is called the legal (legal) category, and economic (the desire to own goods (both tangible and intangible), the relationship between owners, owner and direct producer of goods (subject-subject relations)) - economic category. Property as an economic category is characterized by: first, the result of the manifestation of the subject of his will - the desire to own the goods of the world; secondly, goods both material and non-material; third, the social relations and interrelationships of the owners among themselves, as well as the owners and direct producers of goods.
 • Item
  ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. SUBSTANTIATION OF MANAGEMENT DECISIONS RELATED TO ENTERPRISE DEVELOPMENT BASED ON ENERGY EFFICIENCY
  (2020) ГІЛЬОРМЕ, Тетяна Вікторівна; HILORME, Tetiana Viktorivna
  У роботі розглянуто особливості побудови когнітивної моделі розвитку підприємств на основі енергозбереження. Визначено етапи здійснення когнітивного моделювання управління розвитком підприємств енергетичної сфери. Розглянуто фактори когнітивної моделі інноваційного управління розвитком підприємств енергетичної сфери на основі чотирьох секторів: підприємства енергетичної галузі; енергетичний бізнес; влада; екологія. Досліджено вплив 16 факторів зовнішнього бізнес-середовища на формування ад'єктивних рішень управління розвитком підприємств енергетичної галузі на основі імпульсного моделювання. Доведено, що в системі інноваційного управління розвитком підприємств цільовим фактором є «Рівень розвитку підприємств», а інші досліджувані фактори є керованими. Саме використання динамічного аналізу дозволяє визначити стабілізуючі та дестабілізуючі фактори впливу на розвиток підприємств. Визначено діапазони зміни факторів-індикаторів управління розвитком підприємств у системі «мінімум-максимум». The paper investigates the peculiarities of constructing a cognitive model of development for enterprises on the basis of energy efficiency. The stages of conducting cognitive modeling for managing the development of enterprises in the energy industry have been determined within the scope of work. Cognitive analysis and modeling are conceptually innovative elements within the structure of the system dedicated to generation of efficient management decisions, which further allows: to study problems with vague factors and interconnections; to account for the impact of changes in the external environment; to use the objective trends in the innovative development of the situation to company’s advantage. Such technologies are increasingly gaining trust and confidence with organizations engaged in strategic and operational planning on all levels and across all spheres of innovation management of enterprise development.
 • Item
  ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ. PROSPECTS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF POULTRY ENTERPRISES IN THE EGG DIRECTION
  (2020) ДЯЧЕНКО, Олена Володимирівна; DIACHENKO, Olena Volodymyrivna
  У статті представлено результати досліджень щодо вдосконалення конкурентних позицій птахівничих підприємств України на внутрішньому та світовому ринках. Досліджено та структуровано основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність птахівничих підприємств всередині країни і на зовнішньому ринку. Проаналізовано експортний потенціал птахівництва. Досліджено питання сучасних проблемних напрямків виробництва відповідної продукції, що стосуються меншої маневреності малих птахофабрик, їх нездатності впливати на кон'юнктуру ринку птахівництва. Визначено основні загрози діяльності підприємств, проведено аналіз можливостей подальшого розвитку птахофабрик з урахуванням наявного потенціалу та проблем сучасного птахівництва. Визначено основні напрями вдосконалення конкурентоспроможності з метою підвищення ефективності птахівництва. Poultry farming needs constant attention and analysis of trends under the influence of globalization changes. The aim of the work is to summarize the theoretical and practical aspects of improving the competitiveness and economic efficiency of poultry enterprises, to analyze the current state of the organization of chicken egg production, to develop and substantiate general recommendations for improving the state of poultry farming in specialized enterprises. The research methodology includes statistical methods and methods of economic and comparative analysis, etc.
 • Item
  РОЗРОБКА ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. DEVELOPMENT OF BALANCED INDICATORS SYSTEM FOR THE STRATEGY OF USING ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES IN INDUSTRIAL ENTERPRISE
  (2020) ДЕГТЯРЬОВА, Ольга Олександрівна; DEHTIAROVA, Olha Oleksandrivna
  У статті проаналізовано теоретичні основи енергетичного контролінгу як концепції, що впроваджує принципи контролінгу в енергетичну сферу промислового виробництва. Розглянуто підходи до побудови збалансованої системи показників (ЗСП), яка розглядається як один з інструментів енергетичного контролінгу. Дослідження фокусується на застосуванні енергії з нетрадиційних / відновлюваних джерел у промислових цілях і тому схема стратегічних ініціатив та розроблена ЗСП спрямовані на досягнення цілі підвищення ефективності її просування у виробничу діяльність промислових підприємств. Implementation of renewable energy resources on manufacturing enterprises is a big challenge in Ukraine. The Energy Strategy of Ukraine has an ambitious goal to reach 25% of renewable energy in national energy balance. Manufacturing enterprises play important role in realization of this strategy as far as they are the biggest consumers of energy. Obviously they need corresponding tools to implement renewable energy in the production activity. Energy controlling is a theoretical concept and practical instrument for management control in energy sector. Balanced scorecards (BSC) are controlling’s tool and can be used not only for analytical activities, but also for implementation of renewable energy strategy on manufacturing enterprise. Energy controlling has the potential to contribute to improving the economic efficiency of renewable energy systems. Besides, it can make them transparent, profitable and manageable. The corresponding BCS can be developed for every company that is interested in implementation of renewable energy in production activity. The BSC sets strategic goals for promoting and enhancing the efficiency of the renewable energy system and controls the progress along the roadmap towards the strategic goals.
 • Item
  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. ФОРМУВАННЯ ТА СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. AUDIT METHODOLOGY. FORMATION AND WRITE-OFF OF RECEIVABLES AND PAYABLES
  (2020) БОНДАРЕНКО, Ольга Михайлівна; BONDARENKO, Olha Mykhailivna; МАСЮК, Ірина Ігорівна; MASIUK, Iryna Ihorivna
  Частка дебіторської і кредиторської заборгованості у структурі балансу має високий відсоток, що безумовно впливає на виробничі процеси загалом. Кожна дебіторська заборгованість є чиєюсь кредиторською заборгованістю і навпаки. Кожне підприємство стикалося з невиплатою боргів у будь-якому напрямку. Розглянуто контроль над розрахунками з контрагентами і процедуру списання та формування безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості. The share of receivables and payables in the structure of the balance sheet has a high percentage, which certainly affects the production process as a whole. Every receivable is someone's accounts payable and vice versa. Each company faced nonpayment of debts in any direction. In this article, we will consider the control over settlements with counterparties and the procedure for writing off and forming bad receivables and payables. Debt write-off is an important component in settlements with counterparties. More often than not, we are faced with bad debts. For the correctness of the display of information and write-off of receivables, the company creates a reserve of doubtful debts, which is reflected in account 38 "Reserve of doubtful debts". To write off accounts payable, the company must have important evidence, documents that are approved in accordance with the law.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. INNOVATIVE ACTIVITY AS A DETERMINANT OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
  (2020) ДАЩЕНКО, Наталія Миколаївна; DASHCHENKO, Nataliia Mykolaivna
  У статті розглянуто залежність конкурентоспроможності промислових підприємств від рівня інноваційної активності. Виділено сутність і основні характеристики конкурентних переваг підприємства з позиції інноваційної активності у ході інноваційної діяльності. Представлено результати аналітичного дослідження приорітетних галузей економіки України з позиції інноваційної активності. Обґрунтовано необхідність системного забезпечення інноваційної активності, виділено основні напрямки оптимізації структури економіки України. Доведено необхідність актуалізації питання розвитку високотехнологічних секторів економіки, що дозволить підвищити конкурентоспроможність промислових підприємств. The article deals with the dependence of the competitiveness of industrial enterprises on the level of innovation activity. The essence and main characteristics of the competitive advantages of the enterprise from the point of view of innovative activity in the course of innovative activity are highlighted. One of the factors that can increase the competitiveness of business is the active use of innovative production technologies, which will ensure a continuous improvement of scientific, technical, industrial, financial and social activities in the context of changes in the institutional environment. The results of analytical research of priority sectors of Ukrainian economy from the point of view of innovative activity are presented.