ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. PROPERTY AS AN ECONOMIC CATEGORY

Abstract
У статті розкривається актуальність власності як системи суспільних відносин; розглядається зміст власності як економічної категорії, системно представлено економічні підходи до власності, які отримали відображення в законодавстві та науковій літературі. Встановлено, що власність як економічна категорія характеризується: по-перше, результатом прояву суб’єктом своєї волі – бажанням володіти благами навколишнього світу; по-друге, благами як матеріальними, так і не матеріальними; по-третє, суспільними відносинами і взаємозв’язками власників між собою, а також власниками та безпосередніми виробниками благ. Зроблено висновок, що при відношенні «власник – власник» ми спостерігаємо економічний процес обміну благами. Водночас відносини «власник – невласник» носять позаекономічний характер, тому вони не є об’єктом дослідження економістів. Відношення різних власників між собою, а також власників та безпосередніх виробників благ складають матеріальну основу нашого суспільства. Property is a multifaceted phenomenon, so that, even within one science, there is no general concept that would reflect its meaning. At the same time, we are of the opinion that the most important aspects of property for modern society are economic and legal, despite the fact that property, first of all, was considered as a philosophical category. In scientific sources, the commonality of features that characterize the property on the legal side (possession, use and disposal), is called the legal (legal) category, and economic (the desire to own goods (both tangible and intangible), the relationship between owners, owner and direct producer of goods (subject-subject relations)) - economic category. Property as an economic category is characterized by: first, the result of the manifestation of the subject of his will - the desire to own the goods of the world; secondly, goods both material and non-material; third, the social relations and interrelationships of the owners among themselves, as well as the owners and direct producers of goods.
Description
Keywords
власність, економічна категорія, економічна теорія, виробничі відносини, property, economic category, economic theory, industrial relations
Citation
Collections