№2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ТУРИЗМУ. Legal forms of use of lands for tourism
  (2021) АСАТРЯН Є.М.; Asatryan Ye.M.
  У статті досліджено поняття та систему правових форм використання земельних ділянок для туризму. Обґрунтовано висновок про доцільність виділення у складі національного земельного фонду України такої групи земель, як землі для туризму. Ця група розглядається як «міжкатегоріальна», оскільки включає не лише земельні ділянки із числа земель рекреаційного призначення, але й призначені чи придатні для потреб здійснення туристичної діяльності землі зі складу інших категорій. Встановлено, що землі для туризму умовно можна поділити на дві складові частини: 1) земельні ділянки, які мають переважне туристично-господарське призначення; 2) земельні ділянки, які можуть обмежено використовуватись для туризму у поєднанні з їх експлуатацією за основним цільовим призначенням. The article deals with the notion and system of legal forms of land use for tourism. The paper substantiates the inference to distinguish in the National Land Fund of Ukraine such a group of lands as lands for tourism. This group is considered to be “inter-category”, as it includes not only land plots from the number of recreational lands, but also lands designated or suitable for the needs of tourism activities from other categories. It is established that land for tourism can be of two types: 1) land plots that have a predominant tourist and economic purpose; 2) land plots that can be used for tourism to a limited extent in combination with their operation for the main purpose.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ В МУСУЛЬМАНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ. Tendencies of proceeding the secularization in Muslim countries and its reflection in the legislative acts
  (2021) ВОЛКОВЕЦЬКА С.В.; Volkovetska S.V.; КОТЕРЛІН І.Б.; Koterlin I.B.
  У статті розкривається поняття секуляризму і його вплив на мусульманську правову систему та законодавство. Вбачається, що релігія, мораль та право перебувають у взаємозалежному зв’язку, сприяють урегулюванню суспільних відносин і є важелем впливу в системі управління держави. Однак сучасні світові тенденції диктують відокремлення релігійного і світського в системі управління державою. Особливо це притаманно європейській культурі. The article reveals the concept of secularism and its impact on the Muslim legal system and legislation. It is regarded as the religion, morality and law are closely interrelated, contribute to the regulation of social relations and are considered to be a lever of influence in the system of government. However, modern world trends dictate the separation of religious and secular in the system of government. This is especially true of European culture.
 • Item
  ФОРМИ ТА МЕЖІ УЧАСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ. The forms and limits of participation of international organizations in the making process in Ukraine
  (2021) БЕРНАЗЮК І.М.; Bernaziuk I.М.
  У статті проведено теоретико-правовий аналіз форм участі міжнародних організацій у правотворчому процесі в Україні. Зроблено висновок про те, що в основному вплив міжнародних організацій на законотворчий процес приносить досить позитивні результати у формі прийняття відповідних законодавчих актів, підтримання реформ окремих галузей державного управління та соціально-економічної сфери тощо. У той же час наголошено про наявність певних меж такого втручання. The article provides a theoretical and legal analysis of the forms of participation of international organizations in the law-making process in Ukraine. It is concluded that the influence of international organizations on the legislative process brings quite positive results in the form of adoption of relevant legislation, support for reforms of certain sectors of public administration and socio-economic sphere, and so on. At the same time, it is emphasized that there are certain limits to such intervention.
 • Item
  СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА В ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. Forensic examination in the activities of the European Court of Human Rights: issues of theory and practice
  (2021) ЮРЧИШИН В.Д.; Yurchyshyn V.D.
  У статті проаналізовано особливості призначення і проведення судової експертизи в межах діяльності Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини вперше в історії європейського та міжнародного права застосував норми про права людини та основоположні свободи до оцінки практики призначення і проведення судових експертиз. Так, виходячи із аналізу рішень ЄСПЛ, питання судової експертизи виникали в його діяльності при вирішенні скарг на несправедливий судовий розгляд, відсутність ефективного розслідування, порушення права на повагу до приватного життя, застосування тортур, нелюдського або такого, що принижує людську гідність поводження та покарання. The article analyzes the peculiarities of the appointment and conducting of forensic examination within the activities of the European Court of Human Rights. For the first time in the history of European and international law, the European Court of Human Rights has applied human rights and fundamental freedoms to evaluate the practice of purpose and conducting forensic examinations. Thus, based on the analysis of ECHR decisions, issues of forensic science arose in its activities in resolving complaints of unfair trials, lack of effective investigation, violation of the right to respect for private life, torture, inhuman or degrading treatment or punishment.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ ПРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ. Use of special knowledge in the investigation of fraud in the sale of goods over the Internet
  (2021) ЧУЧКО С.В.; Chuchko S.V.
  Наукова стаття присвячена дослідженню деяких аспектів розслідування шахрайства при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність та форми використання спеціальних знань під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь. Акцентується увага на тому, що під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в уповноважених осіб (слідчого, дізнавача, прокурора) може виникнути потреба у з’ясуванні окремих обставин, які викликають необхідність у наявності спеціальних знань. Зокрема, вчинення шахрайства при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет в Україні характеризується багатьма аспектами, які вимагають володіння вказаними знаннями. The scientific article is devoted to the study of some aspects of the investigation of fraud in the sale of goods over the Internet. The essence and forms of use of special knowledge during the investigation of a certain category of criminally punishable acts are considered. Emphasis is placed on the fact that during the investigation (search) and other procedural actions of authorized persons (investigator, investigator, and prosecutor) may need to clarify certain circumstances that necessitate the availability of special knowledge. In particular, committing fraud in the sale of goods via the Internet in Ukraine is characterized by many aspects that require possession of this knowledge.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ. Criminal proceedings based on agreements in the sphere of countering corruption: issues, challenges and perspectives of institution evolvement
  (2021) ЦИВІНСЬКИЙ О.І.; Tsyvinskyi O.І.; КРАВЧУК К.О.; Kravchuk K.O.; ПАСЄКА О.Ф.; Pasieka O.F.
  У статті аналізуються положення кримінального, кримінального процесуального та антикорупційного законодавства України в частині регламентації кримінального провадження на підставі угод у сфері протидії корупції. Досліджено законодавство окремих зарубіжних держав в частині регламентації проваджень на підставі угод, виявлено спільне та відмінне у положеннях законодавства цих держав, що регламентують зазначений інститут з відповідними положеннями законодавства України. The article analyses the principles of criminal, criminal procedural and anticorruption legislation of Ukraine in the parts of regulations of criminal proceedings based on agreements in the sphere of countering corruption. Legislation of particular foreign states in the part of regulation of the proceeding based on agreement is researched as well as common and distinct in the principles of legislation principles of the countries that regulate mentioned institution with relevant principles of Ukrainian legislation are uncovered.
 • Item
  КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. Forensic analysis of the identity of the offender in the investigation of a group violation of public order
  (2021) УСАТКІН Д.Г.; Usatkin D.H.
  Наукова стаття присвячена розгляду деяких аспектів розслідування групового порушення громадського порядку. Здійснюється криміналістичний аналіз особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики визначеного протиправного діяння для більш швидкого та ефективного їх розслідування. Зазначається, що особа злочинця є важливим елементом визначеної наукової категорії під час розслідування групового порушення громадського порядку. Загалом зазначений складник є основою для суб’єктивного дослідження вивчення кримінального правопорушення, відповідно до якого проводиться досудове розслідування. Крім того, її значення важливе для подальшого етапу розслідування в аспекті проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. The scientific article is devoted to the consideration of some aspects of the investigation of group violation of public order. A forensic analysis of the identity of the offender as an element of the forensic characterization of a certain illegal act is carried out for a faster and more effective investigation. It is noted that the identity of the offender is an important element of a certain scientific category in the investigation of group violations of public order. In general, this component is the basis for a subjective study of the study of a criminal offense, according to which a pre-trial investigation is conducted. In addition, its significance is important for the further stage of the investigation in terms of conducting individual investigative (search) and other procedural actions.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. Specificities of conducting a questioning using videoconferencing in the area of international cooperation
  (2021) СМИРНОВ М.І.; Smyrnov M.I.
  У статті розглядаються окремі дискусійні питання, пов’язані із особливостями використання відеоконференції у кримінальному провадженні загалом та на окремих його стадіях, а також обґрунтовуються власні висновки та пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення кримінального процесуального законодавства України в частині розглянутих питань. The article deals with specific controversial issues concerning features of using videoconferencing in criminal proceedings in general as well as at its specific stages; also own conclusions and propositions are justified which are aimed at further development of criminal procedural legislation of Ukraine with the regard to the questions raised.
 • Item
  ОЦІНКА ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОЛО ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ ЗА КОРДОНОМ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ. Assessment of primary information and the range of circumstances that need to be established in the investigation of crimes related to employment abroad: some aspects
  (2021) ПАВЛИК М.П.; Pavlik M.P.
  У науковій статті досліджено окремі аспекти оцінки первинної інформації та кола обставин, які підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із працевлаштуванням за кордоном. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують процесуальний порядок отримання та реєстрації інформації про кримінальні правопорушення, та розглянуто джерела, в яких найчастіше міститься інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із працевлаштуванням за кордоном, а саме: усна або письмова заява (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення; рапорт працівника Національної поліції України про самостійне виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про учинення кримінального правопорушення. Визначено основні шляхи, порядок, а також актуальні проблемні питання, з якими стикаються практичні працівники правоохоронних органів (слідчі, співробітники оперативних підрозділів) під час отримання та оцінки первинної інформації. The scientific article examines some aspects of the assessment of primary information and the range of circumstances to be established during the investigation of criminal offenses related to employment abroad. The normative-legal acts regulating the procedural order of obtaining and registering information on criminal offenses are analyzed and the sources, which most often contain information on committing criminal offenses related to employment abroad, are considered, namely – oral or written statement (notification) about committed a criminal offense; a report of an employee of the National Police of Ukraine on his detected from any source of circumstances that may indicate a criminal offense.
 • Item
  ЗАЛУЧЕННЯ, ВІДВІД І ЗАМІНА ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Involvement, removal, and replacement of the interpreter in criminal proceedings
  (2021) КАЛУЖНА О.М.; Kaluzhna O.M.
  Законодавче регулювання процесуального статусу та порядку залучення перекладача, підстав та порядку його відводу є сталим – з моменту набуття чинності КПК 2012 р. воно не зазнавало змін і доповнень. Ця стабільність зумовлена не тим, що правове регулювання (ст. 29, 68, 79, 224 КПК України) є досконалим і не породжує правозастосовних проблем, а тим, що воно сформульоване найзагальнішим чином і тому є пластичним для найрізноманітніших казусів, вирішення яких відведено суб’єкту, який веде процес. Але наслідком такого регулювання є й розбалансованість практики у вирішенні аналогічних ситуацій – найтиповіше щодо компетентності перекладача і її перевірки, його підшукання та процесуального оформлення його залучення, обсягу перекладу матеріалів провадження, відводу або заміни перекладача. Підходи щодо цих питань треба універсалізувати. Legislative regulation of the procedural status and procedure for involving an interpreter, the grounds and procedure for his removal is permanent in Ukraine. The legislation has not been amended since the entry into force of the CPC in 2012. This stability is due not to the fact that the legal regulation (Articles 29, 68, 79, 224 of the CPC of Ukraine) is perfect and does not create law enforcement problems, but to the fact that it is formulated in the most general way and therefore creates unresolved situations. In addition, such legislation makes an imbalance of practice in resolving similar situations – most typical in cases concerning the competence of the interpreter and its verification, the procedure of its involvement, the amount of translation of criminal proceedings materials, removal or replacement of the interpreter. Approaches to these issues need to be generalized.
 • Item
  ВИРІШЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Solution of technical and criminalistic problems of pre-trial investigation of criminal offenses as a means of optimizing information support for forensic expertise
  (2021) БОНДАР В.С.; Bondar V.S.
  У статті досліджено сутність техніко-криміналістичної ситуації та висвітлено особливості вирішення техніко-криміналістичних завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень. Узагальнено наукові підходи до розглядуваної проблеми. Сформульовано комплекс загальних техніко-криміналістичних завдань інформаційного характеру, вирішуваних шляхом проведення слідчих (розшукових) дій. Автор вважає, що наукові положення та практичні рекомендації повинні містити типові аргументи для прийняття проміжних і підсумкових рішень у кримінальних провадженнях, являти собою постійно поповнюваний комплекс криміналістичних алгоритмів та програм, з яких буде формуватися оптимальна технологія техніко-криміналістичного забезпечення кримінального провадження. За їх допомогою повинна здійснюватися розробка криміналістичних рекомендацій, спеціально призначених для керування техніко-криміналістичними ситуаціями під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. The article investigates the essence of the technical and forensic situation and reveals the features of solving the technical and forensic tasks of the pre-trial investigation of criminal offenses. Scientific approaches to the problem under study are generalized. A complex of general technical and forensic tasks of an informational nature, solved by conducting investigative (search) actions, has been formulated. The author believes that scientific provisions and practical recommendations should contain typical arguments for making intermediate and final decisions in criminal proceedings, represent a constantly updated complex of forensic algorithms and programs, from which the optimal technology of technical and forensic support of criminal proceedings will be formed. It is proposed to make them the object of constant interest of interrogators, investigators, specialists and an obligatory component of the professional competences of the subjects of the use of forensic techniques. On the basis of scientific generalization and the results of the analysis of advanced experience, typical elements of the actions of specialists in typical technical and forensic situations are identified, for their further use in the form of forensic algorithms and programs for pre-trial investigation of specific types (groups) of criminal offenses.
 • Item
  ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. The presumption of innocence as a security of the right to a fair trial
  (2021) БОЙКО О.В.; Boyko О.V.
  У статті визначається сутність презумпції невинуватості як гарантії права на справедливий судовий розгляд. Зауважується, що презумпція невинуватості є комплексною засадою кримінального провадження. Структурні елементи презумпції невинуватості запропоновано об’єднати в такі групи: правила доведеності вини (обов’язок обвинувача щодо доказування вини; тлумачення сумнівів на користь підозрюваного, обвинуваченого; доведення винуватості поза розумним сумнівом); наявність вироку суду (остаточне та обґрунтоване рішення); правила поводження з підозрюваним, обвинуваченим чи виправданим (правила оприлюднення інформації та публікацій у засобах масової інформації, наявність компенсаторного механізму, відповідне ставлення до особи). The article defines the essence of the presumption of innocence as a security of the right to a fair trial. It is noted that the presumption of innocence is a complex principle of the criminal proceeding. It is proposed to consolidate the structural elements of the presumption of innocence into the following groups: rules of the proof of guilt (the duty of the prosecutor to prove the guilt; interpretation of doubts in favor of the suspect or accused; proof of guilt beyond a reasonable doubt); the presence of a court sentence (a final and reasonable judgment); rules for the treatment of a suspect, accused or acquitted (the rules of disclosing the information and publications in the media, the availability of a compensatory mechanism, appropriate treatment of a person).
 • Item
  ДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 367 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. On the issue of qualifying features of a criminal offense under Article 367 of the Criminal Code of Ukraine
  (2021) ТОПЧІЙ В.В.; Topchii V.V.; МАМКА Г.М.; Mamka H.M.; ЛУГІНА Н.А.; Luhina N.A.
  Наукову статтю присвячено дослідженню проблеми, що є запорукою повноцінного та якісного функціонування механізму нашої держави, стабільного розвитку усіх сфер суспільного життя, а саме відповідальному відношенню службових осіб до виконання покладених на них повноважень. Метою статті є – дослідити існуючі проблеми щодо законодавчої конструкції статті 367 КК України та унормувати кримінальне законодавство з метою усунення існуючих прогалин. Проаналізовано статтю 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість», соціальну зумовленість її існування та недоліки законодавчої конструкції. The scientific article is devoted to the study of the problem, which is the key to the full and qualitative functioning of the mechanism of our state, the stable development of all spheres of public life, namely the responsible attitude of official persons to the fulfillment of their powers. The purpose of the article is to investigate the existing problems in the legislative design of article 367 of the Criminal Code of Ukraine and to normalize criminal legislation in order to fill existing gaps. Article 367 of the Criminal Code of Ukraine “Official negligence”, the social conditionality of its existence and the shortcomings of the legislative structure, has been analyzed.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ СКЛАДНОЇ ПРИЧИННОСТІ. Legal entities criminal liability in the context of complex causality
  (2021) СКОРОМНИЙ Д.А.; Skoromnyi D.A.
  Стаття присвячена висвітленню питань особливостей складного (комплексного) розуміння причинності та його втілення у сфері кримінальної відповідальності юридичних осіб. За методологічну основу наукової розробки беруться, з одного боку, метод складності Е. Морена, відповідно до якого причинність позбавляється свого класичного розуміння у ключі лінійності. Складна причинність описується як рекурсивна та така, що генерує себе ж. Вона розкривається через призму двох рівнів причинно-наслідкової валентності – екзо- та ендо-рівнів, а також їх взаємодії у рамках конструкту комплексної відносної причинності. З іншого боку, застосовується метод індикації Дж. Спенсера-Брауна, за допомогою якого конструюється матриця складної причинності як цілісна одиниця (монада). Опис такої монади у комунікативному аспекті розкриває її відносну самодостатність або, іншими словами, аутопоезис самої відповідальності. The article is devoted to the issues of composite (complex) causality understanding peculiarities and its implementation in the field of legal entities criminal liability. The methodological basis of scientific development is taken, on the one hand, the E. Moran’s method of complexity, according to which causality loses its classical understanding in the key of linearity. Composite causality is described as recursive and self-generating. It is revealed through the prism of two causal valence levels – exo- and endo-levels, and their interaction within the construct of complex relative causality. On the other hand, the J. Spencer-Brown indication method is used, by means of which a complex causality matrix is constructed as an integral unit (monad). The description of such monad in the communicative aspect reveals its relative selfsufficiency or, in other words, the autopoiesis of responsibility itself.
 • Item
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ АБО СТЕРИЛІЗАЦІЇ. Foreign experience of criminal liability for illegal abortion or sterilization
  (2021) ДЬОМІНА О.П.; Demina O.P.
  Натепер необхідно посилити правовий захист життя та здоров’я жінок (насамперед репродуктивного характеру) з метою покращення демографічної ситуації в Україні. Одним із напрямів такого посилення має стати підвищення ефективності кримінально-правових заходів щодо забезпечення захисту суспільних та особистих інтересів від злочинних посягань, пов’язаних із незаконним перериванням вагітності. Особливу роль у цьому напрямі відіграє позитивний зарубіжний досвід протидії таким кримінальним явищам, який слід активно використовувати під час розроблення змін до українського кримінального законодавства. At present, it is necessary to strengthen the legal protection of life and health of women (primarily of a reproductive nature) in order to improve the demographic situation in Ukraine. One of the directions of such strengthening should be to increase the effectiveness of criminal law measures to ensure the protection of the relevant benefits from criminal encroachments related to illegal abortion. A special role in this direction is played by the positive foreign experience of counteracting such criminal phenomena, which should be actively used in the development of changes to the Ukrainian criminal legislation.
 • Item
  ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Public discussion of criminal law rule-making: state and prospects of development
  (2021) БУТКОВ О.І.; Butkov O.I.
  У статті досліджено питання громадських обговорень кримінально-правової нормотворчості, як окремого правового явища. У науковій роботі проаналізовано порядок проведення парламентських слухань, комітетських слухань, громадських обговорень законопроектів в органах виконавчої влади з кримінально-правових питань. Було розглянуто порядок проведення громадських обговорень онлайн, зокрема на веб-порталі «Громадське обговорення законопроектів», а також на веб-сайті Робочої групи з питань розвитку кримінального права. The article examines the issues of public discussions of criminal law rulemaking as a separate legal phenomenon. The scientific work analyzes the procedure for holding parliamentary hearings, committee hearings, public discussions in executive bodies on criminal law issues. The procedure for conducting public discussions online, in particular on the web portal Public discussion of bills, as well as on the website of the Working Group on the development of criminal law was considered.
 • Item
  ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ. Financial system of Ukraine: legal characteristics and legislative regulation
  (2021) ТІМАШОВ В.О.; Timashov V.О.; СЕВАСТЬЯНЕНКО О.В.; Sevastyanenko O.V.
  Ця стаття присвячується аналізу фінансової системи України, визначенню її поняття, класифікації та структури, а також основоположних засад українського законодавства щодо її характеристики та регулювання. У роботі на основі дослідження наукових напрацювань та українського законодавства стосовно вирішення питання та проблематики фінансової системи України було наведено визначення поняття «фінанси» та «система», виведено зміст поняття «фінансова система» та запропоновано методи її подальшого розвитку. This article deals with the analysis of the financial system of Ukraine, defining its concept, classification and structure, as well as the basic principles of the Ukrainian legislation regarding its characteristics and regulation. In the work, on the basis of research of scientific achievements and Ukrainian legislation regarding the solution of the problem and problems of the financial system of Ukraine, the definition of the concept of “finance” and “system” was given, the content of the concept of “financial system” was presented and the methods of its further development were proposed.
 • Item
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ. Foreign experience of legal regulation of relations in the field of organization and functioning of payment systems
  (2021) НАЗАРЕНКО В.О.; Nazarenko V.O.
  Загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України врегульовано Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III [4]. Оскільки сучасна фінансова система постійно удосконалюється за рахунок інноваційних технологій, відповідно, і нормативно-правове регулювання має відповідати вимогам сучасності, а також враховувати світові тенденції розвитку платіжної сфери, тому що будь-які інноваційні продукти мають бути доступними та безпечними для споживача платіжних послуг. Наразі сфера платіжного простору України перебуває на стадії активного реформування, зокрема, 19.02.2021 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 4364 «Про платіжні послуги» [5], що імплементує основні засади Другої платіжної директиви ЄС (PSD2). To date, the general principles of operation of payment systems and payment systems in Ukraine, the concept and general procedure for the transfer of funds within Ukraine, regulated by the Law of Ukraine “On Payment Systems and Funds Transfer in Ukraine” from 05.04.2001 № 2346-III. As the modern financial system is constantly improving due to innovative technologies, accordingly, regulations must meet modern requirements, as well as take into account global trends in the payment industry, because any innovative products must be available and secure for consumers of payment services. At present, the sphere of payment space of Ukraine is in the process of active reform, in particular 19.02.2021 The Verkhovna Rada of Ukraine adopted in first reading the bill № 4364 “On Payment Services”, which implements the basic principles of the Second EU Payment Directive (PSD2).
 • Item
  ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. On the issue of administrative and legal regulation in the field of health care
  (2021) ШОВКОПЛЯС О.В.; Shovkoplias O.V.
  У статті проаналізовано актуальні проблемні питання сьогодення у сфері охорони здоров’я, розкрито специфічні особливості стану забезпечення прав людини й громадянина на життя та здоров’я, показано сутність виникнення цих питань та висвітлено їх причини. Все це розглянуто через призму адміністративно-правового регулювання, яке діє в Україні у нинішній час. The article analyzes the topical problematic issues of our time in the field of health care, reveals the specific features of the state of ensuring the rights of man and citizen to life and health, shows the essence of these issues and reflects in detail their reasons. All this is considered through the prism of administrative and legal regulation that operates in Ukraine today.
 • Item
  КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Control in the field of higher education in Ukraine: some issues of organization and legal support
  (2021) РЕДІНА П.В.; Redina P.V.
  Дослідження присвячене питанням здійснення контролю у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано сутність та завдання державного та громадського контролю у сфері вищої освіти в Україні з точки зору його організації та правового забезпечення. З урахуванням позицій науковців здійснено аналіз понять «контроль», «державний контроль», «громадський контроль», «контроль у сфері вищої освіти». The study is devoted to the issues of control in the field of higher education in Ukraine. The essence of state and public control in the field of higher education in Ukraine from the point of view of its organization and legal support is analyzed. Taking into account the positions of scientists, the content of the concepts “control”, “state control”, “public control”, “control in the field of higher education” was analyzed.