№2 Ч.2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: АКТУАЛЬНІСТЬ І СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
  (2019) ФЕТЬКО Ю.І.
  Стаття присвячена питанням стану наукового розроблення проблематики міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади України. Аналізуються наукові дослідження зазначеної проблематики, окреслено питання, вивчені наукою. Спираючись на наукові здобутки попередників, висвітлено ті аспекти, які залишилися поза межами досліджень і потребують вирішення. The article is devoted to issues of the state of scientific development of the problems of international cooperation of local authorities of public power of Ukraine. The scientific researches of the mentioned problem are analyzed, the questions, which are studied by science, are outlined. Relying on the scientific achievements of predecessors, the aspects that are beyond the scope of the research and need to be addressed are outlined.
 • Item
  ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА ЇХНЬОГО ПЕРСОНАЛУ
  (2019) КОБИЛИНСЬКА І.М.
  У статті розглянуто і проаналізовано правові основи охорони дипломатичних представництв та їх співробітників; особливу увагу приділено регламентації дипломатичних привілеїв та імунітетів, аналізу потенційних небезпек та можливих порушень недоторканності помешкань дипломатичних представництв та їх персоналу; визначено комплекс заходів з удосконалення нормативних засад діяльності з охорони дипломатичних представництв та їх співробітників; обґрунтовано необхідність удосконалення міжнародно-правової бази в напрямі узагальнення та осмислення наявної практики держав у питанні створення внутрішньої охорони при дипломатичних представництвах. In this article was being viewed and analyzed the diplomatic missions and their employees protection on the legal basis; special attention was paid to the diplomatic privileges and immunities’ regulations, the potential dangers were being analyzed and in the cases of violation the integrity of diplomatic missions and their staff’s housing to take measures, which are aimed on the diplomatic missions and their employees protection by improving the normative principles; it was defined the necessity of improving the international legal base in the direction of generalization and comprehension of the existing states’ practice in the issue of creating internal security for diplomatic missions.
 • Item
  РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ДОКЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ
  (2019) ГРОМОВЕНКО К.В.
  У статті розглянуто еволюцію міжнародного забезпечення регламентації освітніх відносин у часи античності та Середньовіччя. Особлива увага приділена питанням міжнародно-правового виміру статусу європейських університетів періоду їх виникнення, договірного закріплення освітніх аспектів міжконфесійних відносин, договірним гарантіям розвитку вітчизняної системи освіти періоду визвольних змагань ХVІІ ст. Article reflects the evolution of the international providing the regulating of the educational issues in Ancient and Middle Ages. Special attention was devoted to the issues of the international legal framework of the first European universities’ activities, of the treaty fixing of the educational components of interreligious relations, of the treaty guarantees for the development of the Ukrainian educational system on the times of liberating struggle during XVII century.
 • Item
  НАПРЯМИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
  (2019) ВЕРЕМІЄНКО С.В.; ПРОРОЧЕНКО В.В.
  Статтю присвячено дослідженню напрямів та форм міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. Проаналізовано різні наукові підходи до виділення напрямів і форм міжнародної співпраці щодо протидії злочинності. Здійснено розмежування понять «напрям» та «форма» міжнародного співробітництва. The article is devoted to the study of the directions and forms of international cooperation of states in the fight against crime. Different scientific approaches to the allocation of directions and forms of international cooperation in combating crime are analyzed. A distinction is made between the concepts of “direction” and “form” of international cooperation.
 • Item
  КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВОГО ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2019) ТИМОШУК В.Є.
  Стаття присвячена класифікації судового огляду у кримінальному провадженні. На підставі аналізу відповідних норм КПК України, критичної оцінки позицій дослідників автор подає своє бачення питань, що входять до предмету дослідження. The article is devoted to the classification of judicial inspection in criminal proceedings. On the basis of the analysis of the relevant norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the critical evaluation of the positions of researchers, the author presents his vision of the issues that are part of the subject.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
  (2019) ТАВОЛЖАНСЬКИЙ О.В.; СИДОРЕНКО М.О.
  У статті встановлено окремі заходи запобігання кіберзлочинності в місцях позбавлення волі, а також виокремлено аспекти процесу соціалізації засуджених. Проаналізовано мету покарання, визначено кінцеві цілі процесу виконання кримінальних покарань. Досліджено створення у структурі установи виконання покарань відділення соціально-психологічної служби. Визначено заходи соціальної і виховної роботи відповідно до програм диференційованого виховного впливу на засуджених. Оцінено вплив ізоляції на особу засудженого, досліджено показники рецидивної злочинності в Україні за останні 5 років, зроблено висновки щодо їх динаміки. The article sets separate measures of preventing cybercrime in penitentiaries and allocates the aspects of convicted socialization process. The article analyses the goal of penalty, determines the final purposes of serving penalty’s process. Establishing of socio-psychological office in the structure of penitentiary is analyzed. Both social and educational measures are are determined due to a program of differential educational affect on convicted. The affect of isolation on convicted’s personality, the rate of criminal recidivism in Ukraine for last 5 years is reviewed, some conclusions were made on its dynamic.
 • Item
  ОБ’ЄДНАННЯ І ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  (2019) СІЧКО С.О.
  Стаття присвячена дослідженню дискусійних серед науковців окремих питань поняття та сутності правового інституту об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Досліджуються основні складові частини такого правового інституту, зокрема аналізуються підстави об’єднання та виділення матеріалів кримінальних проваджень. Акцентується увага на недосконалості чинного кримінального процесуального законодавства в частині неможливості об’єднання в одному провадженні досудових розслідувань про злочини, вчинені з необережності. Крім того, вказується на потребу вдосконалення підстав об’єднання кримінальних проваджень у справах приватного обвинувачення у разі наявності зустрічних обвинувачень. У статті аналізуються висловлені вченими підходи щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства та на цій основі формулюються власні пропозиції. The article is devoted to the study of discussion among scientists of individual issues of the concept and essence of the legal institution of association and the selection of materials of pre-trial investigation. The main components of such a legal institution are investigated, in particular, the grounds for combining and separating criminal proceedings materials are analyzed. Attention is focused on the imperfection of the current criminal procedural legislation in terms of the impossibility of combining pre-trial investigations into crimes committed by negligence in one proceeding. In addition, it points to the need to improve the grounds for combining criminal proceedings in private prosecution cases in the presence of counter accusations. The article analyzes the approaches expressed by scientists to improve the existing criminal procedural legislation and form their own proposals on this basis.
 • Item
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ
  (2019) КОСАНЯК С.С.
  У цій статті висвітлено окремі ознаки, які характеризують особу, яка скоїла такий злочин, як зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Особа злочинця є узагальнюючим терміном для всіх спеціальних суб’єктів, які перелічені у частині 1 статті 3652 КК України, при цьому знаними дослідниками напрацьовано низку власних позицій щодо чинного формулювання цієї частини статті, а нами також висловлено власні міркування. This article covers some features that characterize a person who committed such a crime as abuse of authority by persons providing public services. The offender is a general term for all the special actors listed in paragraph 1 of Article 3652 of the Criminal Code of Ukraine, while the well-known researchers have developed a number of their own positions regarding the current wording of this part of the article, and we also express our own reasoning.
 • Item
  СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ
  (2019) ЧАПЛІНСЬКА О.В.; СМЕТАНІНА Н.В.
  У статті запропоновано ефективні заходи запобігання тероризму з урахуванням досвіду провідних іноземних держав та організацій, а також сформовано Стратегію запобігання тероризму з огляду на реальну ситуацію, що склалась в Україні. In the article we offer effective measures to prevent terrorism, using experience of leading foreign states and organizations, and formed the Strategy for the Prevention of Terrorism, based on the real situation that has developed in Ukraine.
 • Item
  МЕХАНІЗМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗМІ НА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОМІРНІСТЬ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  (2019) СМЕТАНІНА Н.В.; ПЕРЦЕЛЬ К.С.
  У статті проаналізовано причини та умови негативного впливу ЗМІ на свідомість неповнолітніх, висвітлено механізм такого впливу на злочинність неповнолітніх. Визначено можливі напрями вдосконалення державної політики в Україні у сфері запобігання такому впливу. In the article examined the foreign experience of preventing the negative influence of the media on juvenile criminality. The possible directions of improvement of the state policy in Ukraine in this area are identified.
 • Item
  ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБАЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  (2019) СМЕТАНІНА Н.В.; ДОЙОНКО О.В.
  У статті проаналізовано досвід застосування пробації у країнах Європейського Союзу та наводяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері. This article is devoted to analyzing experience with the application of probation in the EU countries and provides proposals on improving Ukrainian legislation in this area.
 • Item
  ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ
  (2019) ДАНЧЕНКО К.М.
  У статті розглядаються принципи законності та відповідності міжнародним законодавчим актам, ратифікованим Україною, та їх дотримання у разі звільнення від покарання за хворобою. The article discusses the principles of legality and compliance with international legislation ratified by Ukraine and their observance during exemption from punishment due to illness.
 • Item
  ДОСВІД США ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ У МЕРЕЖІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
  (2019) БУРДА О.М.
  У статті розглянуто проблемні питання запобігання крадіжкам у Сполучених Штатах Америки. Наведено ключові показники негативних наслідків «ритейлінгової» злочинності. Проаналізовано кращі практики запобігання такому виду злочинності та висловлено думку щодо перспективи їх запровадження в Україні. The article discusses the issues of preventing theft in the United States. The key indicators of the negative consequences of retail crime are given. The best practices of prevention of this type of crime are analyzed and opinion on the prospect of their introduction in Ukraine is expressed.
 • Item
  ПРО ЗМІСТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЙ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ
  (2019) ТАРАНОВ А.Ю.
  У статті автор розглядає зміст, сутність і структуру функціональної та економічної класифікацій видатків бюджету. Аналізується як чинне законодавство, так і погляди інших учених із приводу того, що стосується функціональної та економічної класифікацій видатків бюджету. Стаття містить пропозиції автора щодо вдосконалення бюджетного законодавства України. In the article the author considers the content, essence and structure of the functional and economic classifications of budget expenditures. It analyzes both the current legislation and the views of other scholars on the imperfection of the settlement of issues pertaining to the functional and economic classifications of budget expenditures. The article contains suggestions by the author regarding the improvement of the budget legislation of Ukraine.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРІОДИЗАЦІЮ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
  (2019) МАКАРЧУК Р.В.
  У статті розглядається питання періодизації розвитку ідей екологічного оподаткування. Автор робить спробу визначити на загальному рівні особливості історичного становлення та розвитку екологічного оподаткування, пропонує власний підхід до періодизації історії екологічного оподаткування. The article deals with the issue of periodization of the development of ideas of environmental taxation. The author attempts to determine at a general level the features of the historical development of environmental taxation, proposes his own approach to the periodization of the history of environmental taxation.
 • Item
  ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
  (2019) КОНОПЛЬОВА О.Ю.
  У статті досліджується питання щодо підстав виникнення обов’язку зі сплати земельного податку. Автором цієї статті аналізуються норми українського законодавства, судова практика, види підстав та їх класифікація. The article explores the issues of the grounds for the emergence of the obligation to pay a land tax. The author of this article analyzes the norms of Ukrainian legislation, jurisprudence, types of grounds and their classification.
 • Item
  ПРАВОВІ АКТИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  (2019) ШИЛО Є.П.
  Стаття присвячена проблемам прийняття Національною поліцією України правових актів управління. Автор досліджує види управлінських актів та визначає ключові причини, які обмежують керівництво поліції в їх самостійному прийнятті. Також ним пропонуються напрями вдосконалення законодавства про управління поліцією. This Article deals with the problems of adopting legal acts by the National Police of Ukraine. The author describes the types of administrative acts and identifies the key reasons that limit the police chief to his own decision-making. Directions for improvement of the legislation on police administration are also offered by him.
 • Item
  КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН: ДО ПИТАННЯ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ
  (2019) ЧЕРНЯХОВИЧ І.Е.
  Стаття присвячена розкриттю змісту конфліктності державно-службових відносин. Доведено, що властивість конфліктності об’єктивно притаманна державно-службовим відносинам. Для різних рівнів організації державної служби та видів державно-службових відносин характерні особливості змісту властивості конфліктності. Виділено «внутрішню» і «зовнішню» сторони конфліктності, які розкриваються у взаємозв’язку із межами державно-службових відносин. The article is devoted to the disclosure of the content of state-service relations’s conflicts. It is proved that the property of conflict is objectively inherent in state-service relations. For the different levels of civil service organization and types of stateservice relations, features of the contents of the conflict of property characteristics are characteristic. The “internal” and “external” aspects of conflict are revealed, which are revealed in connection with the boundaries of state-service relations.
 • Item
  ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗСУДУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
  (2019) ХАНОВА Н.О.
  У статті проаналізовано підставу розсуду як специфічну легітимуючу основу дискреції. Проаналізовано визначення такого поняття, як «підстава розсуду», сучасними дослідниками та запропоновано таке визначення даного поняття: підстави розсуду – це зумовлене приписами чинного законодавства (прямо або опосередковано) та фактичними обставинами підґрунтя для реалізації міри свободи під час прийняття рішень, вчинення дій чи конструювання алгоритмів юридично-значущої поведінки. Автор звертає увагу на той аспект, що можливість реалізації розсуду може бути прямо детермінована в конкретній нормі (нормах) або ж виводитися опосередковано (зумовлюватися колізійністю нормативних положень, прогалинами у праві, наявністю оціночних понять). The article analyzes the basis of discretion as a specific legitimate basis of discretion. The definitions of such a concept as “basis for discretion” by modern researchers are analyzed and the following definition of this concept is proposed: grounds for discretion are due to the prescriptions of the current legislation (directly or indirectly) and factual circumstances, the basis for implementing the degree of freedom in making decisions, performing actions or designing algorithms legally is significant behavior. The author draws attention to the aspect that the possibility of exercising discretion can be directly determined in a specific norm (s) or indirectly deduced (due to the collisionality of regulations, gaps in the law, the presence of evaluative concepts).
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ СКЛАДНИК
  (2019) ТИЛІПСЬКА О.Ю.
  The scientific article is devoted to the issue of the need to adopt a special law that would resolve the legal relations arising from the exercise of the right to peaceful assembly in Ukraine. Also, a systematic analysis of the existing laws and proposals in the area under study was conducted. Наукова стаття присвячена дослідженню питання необхідності прийняття спеціального закону, який би врегульовував правовідносини, що виникають у процесі реалізації права на мирні зібрання в Україні, а також системному аналізу наявних законопроектів і пропозицій у досліджуваній сфері.