ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ПРАВОЗНАВСТВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Філософсько-правовий дискурс регламентування статусу іноземця в Україні. Philosophical and Legal Discourse of Regulating the Status of a Foreigner in Ukraine
  (2021) Неофіта, Д. Б.; Neofitа, D.
  Мета статті – проаналізувати становлення законодавства про статус іноземців та осіб без грома-дянства в Україні; дослідити праці вчених і законодавчі акти, прийняті після проголошення неза-лежності Україні, та міжнародні акти, що регламентують правовий статус іноземців та осіб без громадянства; схарактеризувати основні нормативно-правові акти, якими визначено терміни «іноземець», «біженець», «особа, яка потребує додаткового захисту», «особи, які потребують тимчасового захисту», «імміграція»; розглянуто права та обов’язки іноземців в Україні; надати пропозиції щодо вдосконалення законодавства в умовах європейської інтеграції України. Висновки. Законодавство про статус іноземців складається із законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про імміграцію». Автор зауважив, що відсутній єдиний нормативно-правовий документ, яким має визначатися правовий статус іноземця, його права та обов’язки, питання імміграції та правовий статус шукачів захисту. У науковій літературі та правничих дискусіях не порушувалося питання кодифікації законодавства про статус іноземців. The purpose of the article is to analyze the development of legislation on the status of foreigners and stateless persons in Ukraine. The works of scientists and legislative acts adopted after the proclamation of Ukraine’s independence and international acts regulating the legal status of foreigners and stateless persons are analyzed. The main normative – legal acts are defined, which define «foreigner», «refu-gee», «person in need of additional protection», «persons in need of temporary protection», «immig-ration»; the rights and obligations of foreigners in Ukraine are considered. Provide proposals for impro-ving the legislation in the context of Ukraine’s European integration. Conclusions. Legislation on the status of foreigners consists of the Law of Ukraine «On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons», the Law of Ukraine «On Refugees and Persons in Need of Additional or Temporary Protec-tion», the Law of Ukraine «On Immigration». The author points out that there is no single legal document that should determine the legal status of a foreigner, his rights and responsibilities, immigration issues and the legal status of asylum seekers. The issue of codification of legislation on the status of foreigners was not raised in the scientific literature and legal discussions.
 • Item
  Ментальний рівень проблеми обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. The Mental Level of the Problem of Accounting for Citizens in Need of Better Housing Conditions
  (2021) Комнатний, С. О.; Komnatnyi, S.
  Мета дослідження – вивчення взаємозв’язку патерналістських настроїв у суспільстві щодо зобов’язань держави в забезпечені житлом громадян і правових підстав для таких настроїв, вне-сення пропозицій щодо необхідності переосмислення, зокрема на філософському рівні, підхо-дів і керівних принципів у процесі визначення громадянина таким, що потребує державної підтримки в забезпеченні житлом і порядку обліку таких громадян. Висновки. Для докорінної зміни юридичної парадигми та психологічного сприйняття людьми права на державну допомогу в забезпеченні житлом потрібна нова стратегія державної житлової політики та новий Житловий кодекс, який справедливо визначить тих громадян, які мають право на державну підтримку, вид державної підтримки та регламентуватиме основні положення обліку таких громадян, а сам облік буде відкритим для суспільства. The purpose of the study is to analyse the relationship between paternalis-tic attitudes in society regarding the state’s obligations to provide housing for citizens and the legal basis for such attitudes, make suggestions on the need to rethink at the philosophical level approaches and guidelines for identifying citizens in need of support in providing housing and registration order of such citizens. Conclusions. In order to radically change the legal paradigm and the psychological perception of people of the right to state assistance in the provision of housing, a new strategy of state housing policy and a new Housing Code is needed, which will fairly determine citizens eligible for state support, the type of state support and regulate the main provisions for registering such citizens and the register itself will be publically available.
 • Item
  Конституціоналізм у часи змін: влада, суспільство та демократія. Constitutionalism in Times of Change: Government, Society and Democracy
  (2021) Дурдинець, М. Ю.; Durdynets, M.
  Мета статті – визначити джерела формування влади й інституційні особливості вітчизняного парламентаризму, на підставі чого окреслити шляхи його оптимізації. Висновки. На підставі аналізуосновних проблем і перспектив конституціоналізму крізь призму системи «влада – суспіль-ство – демократія» визначено джерела формування влади й інституційні особливості вітчизняного парламентаризму. Проаналізовано розвиток конституційного судочинства в умовах системного порушення Основного Закону держави деякими представниками влади. Аргументовано низку пропозицій щодо шляхів оптимізації вітчизняного парламентаризму. Встановлено, що динамічний процес цифровізації державних процедур – це вектор цивілізаційного розвитку та посилення конкурентоспроможності держави в геополітичному вимірі. The purpose of the article is to determine the sources of power formation and institutional features of domestic parliamentarism, on the basis of which to outline ways to optimize it. Conclusions. Based on the analysis of the main problems and pros-pects of constitutionalism through the prism of the system «power – society – democracy» identified sources of power and institutional features of domestic parliamentarism. The development of constitu-tional justice in the conditions of systematic violation of the Basic Law of the state by some government officials is analyzed. A number of proposals for ways to optimize domestic parliamentarism have been argued. It is established that the dynamic process of digitalization of state procedures is a vector of civilizational development and strengthening the competitiveness of the state in the geopolitical dimen-sion.
 • Item
  Конституція Словацької Республіки як конституція четвертого покоління (світоглядний і культурологічний аспекти). Constitution of the Slovak Republic as a Constitution of the Fourth Generation (Worldview and Culturological Aspects)
  (2021) Вовк, В. М.; Vovk, V.
  Метою статті є дослідження якісних особливостей чинної Конституції Словацької Республіки із загальнокультурологічних позицій та з урахуванням конкретного соціокультурного контексту, у ме-жах якого був створений цей документ, на підставі аналізу новітніх досліджень словацької науки конституційного права. Розвідка стала можливою завдяки здійсненому аналізу тексту чинної Конс-титуції Словацької Республіки (зі змінами) та напрацювань представників словацького конститу-ційного права, які опубліковані в періодичних виданнях і монографічній літературі, що послугували матеріалом для вивчення означеної теми. Висновки. Доведено, що Конституція Словацької Рес-публіки є конституцією четвертого покоління (так званого постсоціалістичного), що зумовило особ-ливості її змістовного наповнення: превалювання положень щодо прав людини та їх захисту (як антитеза минулому соціалістичному способу життя та відповідність конституційним взірцям про-відних держав світу); визнання та відстоювання ідеї культурно-історичної ідентичності словацького народу; урахування специфіки функціонування демократичних держав сучасності та закріплення цих демократичних начал. Purpose of the article is to study the qualitative features of the current Constitution of the Slovak Republic in terms of general cultural standpoints and taking into account the specific socio-cultural context within which this document was created, based on an analysis of the latest research in the Slovak science of constitutional law. Examination became possible thanks to the analysis of the text of the current Constitution of the Slovak Republic (as amended) and the researches of representatives of the Slovak constitutional law, published in periodicals and monographic literature, which served as material for the study of this topic. Conclusions. It is shown that the Constitution of the Slovak Republic is the constitution of the fourth generation (the so-called post-socialist), that determined the peculiarities of its content: the prevalence of provisions on human rights and their protection (as an antithesis about the past socialist way of life and compliance with the constitutional models of the world leading states); recognition and defense of the idea of cultural and historical identity of the Slovak peop-le; taking into account the specifics of the functioning of democratic countries of the twentieth century and consolidating these democratic principles.
 • Item
  Правові засади контамінованої моделі міжнародного кримінального правосуддя. Legal Bases of the Contaminated Model International Criminal Justice
  (2021) Базов, О. В.; Bazov, О.
  У статті проаналізовано правові, а також пов’язані з ними інституційні засади утворення та діяль-ності міжнародних кримінальних судових органів, які належать до контамінованої (змішаної) моде-лі міжна-родного правосуддя, що викликають великий науковий і практичний інтерес. Висновки. Висвітлення сутності та особливостей правових й інституційних засад утворення та діяльності міжнародних кримінальних контамінованих судів має вагоме значення у сфері боротьби з міжна-родними злочинами, забезпеченні миру та міжнародної безпеки. Застосування контамінованої моделі міжнародного кримінального правосуддя сприяє підвищенню ефективності протидії міжна-родній злочинності. The article analyzes the legal and institutional principles of forma-tion and activity of international criminal judicial bodies, which are related to the contaminated (mixed) model of interna-tional justice, which are of great scientific and practical interest. Conclusions. Coverage of the nature and features of the legal and institutional framework for the formation and operation of international criminal contaminated courts plays an important role in the fight against international crime, peace and international security. The application of a contaminated model of international criminal justice helps to increase the effectiveness of combating international crime.