Теоретичні, правові та праксеологічні засади техніко криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів. Theoretical, legal and praxeological principles of technical forensic research in the investigation of crimes.

dc.contributor.authorАРЕШОНКОВ, ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
dc.contributor.authorAreshonkov, V. V.
dc.date.accessioned2021-04-21T09:43:02Z
dc.date.available2021-04-21T09:43:02Z
dc.date.issued2021-03
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (доктора права) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації здійснено аналіз сутності криміналістичних досліджень та на основі ознак, які притаманні дослідженням у галузі криміналістичної техніки як розділу криміналістики, визначено поняття «техніко-криміналістичні дослідження». Також на основі виділених ознак таких досліджень визначено існуючі їх різновиди та надано характеристику. Розкрито особливості становлення і розвитку окремих видів техніко криміналістичних досліджень, розроблено періодизацію розвитку техніко криміналістичних досліджень в Україні, яку здійснено на основі ключових подій та процесів, що обумовлювали становлення, розвиток та взаємозв’язок окремих напрямів досліджень даної категорії в різні історичні епохи. Визначено стан наукового вивчення проблематики, пов’язаної з призначенням та проведенням техніко-криміналістичних досліджень. Відзначається, що на монографічному рівні категорія «техніко-криміналістичні дослідження» науковцями не розглядалася. Серед суттєвих проблем виділено те, що за окремими напрямами техніко-криміналістичних досліджень наукові розробки проводилися ще в 70-80-х роках минулого століття, що негативно відображається на практиці проведення таких досліджень. Визначено структуру техніко-криміналістичних досліджень, охарактеризовано зміст основних їх різновидів, встановлено місце таких досліджень у теорії і практиці розслідування злочинів. Зроблено висновок, що, 3 незважаючи на необхідність змістовного розкриття та відведення техніко криміналістичним дослідженням головного місця у визначеннях криміналістичної техніки, вчені або взагалі не згадують про них у відповідних дефініціях, або використовують лише формально та факультативно, або недостатньо розкривають їх сутність та значення. З огляду на істотне значення техніко-криміналістичних досліджень, їх визначальну роль для теорії криміналістичної техніки і практики досудового розслідування, вони повинні займати центральне місце у визначеннях криміналістичної техніки і змістовно характеризуватися. Охарактеризовано об’єкт та предмет техніко-криміналістичних досліджень, визначено характерні ознаки відповідних об’єктів, серед яких головною для обґрунтування технології таких досліджень є незмінність (сталість) сутності об’єкта незалежно від різновиду проведеного техніко криміналістичного дослідження, а також охарактеризовано результат постійного (перманентного) розширення переліку об’єктів досліджень даної категорії. Науково аргументовано доцільність виокремлення загальних, окремих (особливих) та конкретних (локальних) завдань техніко-криміналістичних досліджень, особливістю яких є їх логічний взаємозв’язок, адже без виконання завдання попереднього різновиду техніко-криміналістичного дослідження неможливо реалізувати наступний. Визначено напрями удосконалення термінологічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень. Доведено, що термінологічний апарат техніко-криміналістичних досліджень також є одним із системоутворюючих елементів їх технології, оскільки, незважаючи на значну кількість суб’єктів техніко-криміналістичних досліджень і власне різновидів останніх, термінологія є єдиною незалежно від етапу технології дослідження. Аргументовано підхід до розподілу суб’єктів техніко криміналістичних досліджень на такі, що проводять доекспертні та експертні дослідження, на основі якого запропоновано комплекс заходів з удосконалення правового та організаційного забезпечення відповідної професійної діяльності, уніфікації й стандартизації вимог до кваліфікації та професійного навчання 4 виконавців. Сформульовано поняття методології техніко-криміналістичних досліджень, виділено її рівні, встановлено взаємозв’язок між ними і важливість як для теорії криміналістичної техніки, так і безпосереднього дослідження об’єктів. Обґрунтовано на основі загальності перших трьох рівнів для всіх різновидів техніко-криміналістичних досліджень технологію досліджень даної категорії. Розкрито недоліки нормативно-правового забезпечення проведення окремих видів техніко-криміналістичних досліджень, наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та відомчих наказів. Запропоновано законодавчо регламентувати здійснення попередніх досліджень під час проведення слідчих (розшукових) дій, у зв’язку з чим наведено редакції відповідних змін до КПК України. Сформульовано поняття інформаційного і технічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень, визначено їх стан та існуючі недоліки, а також розроблено комплекс заходів з удосконалення зазначених складових забезпечення таких досліджень. Запропоновано концепцію комплексного удосконалення організаційного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень, розроблено комплекс заходів з підвищення ефективності використання результатів техніко криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів з виокремленням правових, організаційних, інформаційних та освітніх заходів. Розкрито наукове бачення щодо шляхів попередження помилок під час проведення окремих різновидів техніко-криміналістичних досліджень. Концептуально доведено, що техніко-криміналістичні дослідження являють собою цілісну технологію, що включає в себе низку послідовних та взаємопов’язаних етапів, кожен з яких сам по собі є складним та, водночас, складається із стадій, що також можуть бути представлені як самостійні технології. Дотримання запропонованої технології і виділених принципів (законність, системність, послідовність, безперервність, динамічність, компетентність і особиста відповідальність суб’єктів) забезпечує вирішення основного завдання таких досліджень - отримання в ході 5 кримінального провадження орієнтуючої та доказової інформації про обставини злочину Dissertation for the degree of the Doctor of Law in specialty 12.00.09 «Criminal Process and Forensic Science; Forensic Examination; Operational Search Activity» (081 – Law). – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. In the dissertation the analysis of essence of forensic researches is carried out and on the basis of signs which are inherent in researches in the field of forensic technics as section of criminology, the concept "technical forensic researches" is defined. Also on the basis of the selected features of such researches their existing varieties are defined and the characteristic is given. The peculiarities of formation and development of certain types of forensic research are revealed, the periodization of development of forensic research in Ukraine is developed, which is carried out on the basis of key events and processes that determined the formation, development and interrelation of certain areas of research in different historical epochs. The state of scientific study of issues related to the appointment and conduct of forensic research is determined. It is noted that at the monographic level, the category of "forensic research" was not considered by scientists. Among the significant problems is the fact that in some areas of forensic research research was carried out in 70-80s of the last century, which is negatively reflected in the practice of such research.6 The structure of forensic research is determined, the content of their main varieties is characterized, the place of such research in the theory and practice of crime investigation is established. It is concluded that, despite the need for meaningful disclosure and allocation of technical forensic research the main place in the definitions of forensic techniques, scientists either do not mention them at all in the relevant definitions, or use only formally and optionally, or insufficiently disclose their essence and meaning. Given the essential importance of forensic research, their decisive role for the theory of forensic technology and the practice of pre-trial investigation, they should be central to the definitions of forensic technology and meaningfully characterized. The object and subject of technical forensic research are characterized, the characteristic features of the corresponding objects are determined, among which the main for substantiation of technology of such researches is invariance (constancy) of essence of object irrespective of a kind of the carried out technical forensic research, and also the result of constant (permanent) expansion of the list of research objects of this category. The expediency of separating general, separate (special) and specific (local) tasks of forensic research is scientifically substantiated, the peculiarity of which is their logical interrelation, because without performing the task of the previous type of forensic research it is impossible to implement the next. The directions of improvement of terminological support of technical and criminological researches are defined. It is proved that the terminological apparatus of forensic research is also one of the system-forming elements of their technology, because, despite the large number of subjects of forensic research and the actual varieties of the latter, the terminology is unique regardless of the stage of research technology. The approach to the division of subjects of technical forensic research into those conducting pre-expert and expert research is argued, on the basis of which a set of measures to improve the legal and organizational support of relevant professional activities, unification and standardization of qualification and professional training of performers is proposed. The concept of methodology of forensic research is formulated, its levels are singled out, the interrelation between them and the importance both for the theory of forensic 7 technique and direct research of objects is established. The technology of researches of this category is substantiated on the basis of generality of the first three levels for all kinds of technical and criminological researches. The shortcomings of the normative-legal provision of conducting certain types of technical-criminological researches are revealed, the recommendations on the improvement of the current legislation and departmental orders are given. It is proposed to legislate the implementation of preliminary research during the investigative (search) actions, in connection with which the wording of the relevant amendments to the CPC of Ukraine. The concept of information and technical support of technical and forensic research is formulated, their condition and existing shortcomings are defined, and also the complex of measures for improvement of the specified components of maintenance of such researches is developed. The concept of complex improvement of organizational support of technical and criminological researches is offered, the complex of measures for increase of efficiency of use of results of technical and criminological researches in investigation of crimes with separation of legal, organizational, informational and educational actions is developed. The scientific vision on the ways to prevent mistakes during certain types of forensic research is revealed. It is conceptually proven that forensic research is a holistic technology that includes a series of successive and interconnected stages, each of which is complex in itself and, at the same time, consists of stages that can also be represented as stand-alone technologies. Adherence to the proposed technology and the selected principles (legality, system, consistency, continuity, dynamism, competence and personal responsibility of the subjects) provides a solution to the main task of such research - to obtain indicative and evidentiary information about the circumstances of the crime.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18807
dc.subjectкриміналістика, криміналістична техніка, спеціальні знання, техніко-криміналістичні дослідження, криміналістичні експертизи, попередні дослідження, судово-експертна діяльність.uk_UA
dc.subjectforensics, forensic equipment, special knowledge, technical forensic research, forensic examinations, preliminary research, forensicuk_UA
dc.titleТеоретичні, правові та праксеологічні засади техніко криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів. Theoretical, legal and praxeological principles of technical forensic research in the investigation of crimes.uk_UA
local.special12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»uk_UA
local.udk343.98uk_UA
local.vidДисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vidhuk_areshonkov_pogoretsky_compressed.pdf
Size:
2.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vidhuk_areshonkov_shepitko_compressed.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vidhuk_areshonkov_tishchenko_compressed.pdf
Size:
2.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dysertatsia_areshonkov_compressed.pdf
Size:
5.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: