«Соціальні вектори безпеки підприємців в умовах глобалізації». «Social vectors of entrepreneurs' security in the context of globalization»

Abstract
Центральним вектором сучасного світового розвитку постає глобалізація, під впливом якої світова цивілізація, в принципово іншій якості, перейшла в новий формат взаємодії основоположних компонентів світової системи підприємництва перебувають в системі трансформації, містять у собі поєднання міжнаціональних інтересів, суперечливих вимог сьогодення із механізмами забезпечення та впровадження соціальних векторів у питанні його безпеки. Globalization is becoming the central vector of modern world development, under the influence of which the world civilization, in a fundamentally different quality, has moved into a a new format of interaction between the fundamental components of the world system businesses are in the system of transformation, contain a combination of international interests, conflicting requirements of the present with the mechanisms of ensuring and implementing social vectors in the issue of its security.
Description
Бортун К.О. Соціальні вектори безпеки підприємців в умовах глобалізації. Стратегії безпеки підприємництва в умовах воєнного стану: Збірник тез за матеріалами XIV міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (Київ, 6 квітня 2023 р./ за ред. Тимошенко О. І., Київ.: Видавництво Європейського університету», 2023. С. 157-160.
Keywords
cоціальний вектор, безпека, глобалізація, social vector, security, globalization
Citation