#05/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  РОЛЬ КРАУДФАНДИНГУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. THE ROLE OF CROWD FUNDING IN INNOVATIVE ACTIVITIES
  (2021) ДЯЧЕНКО, Даніл Ярославович; DIACHENKO, Danil; ШВАГІРЕВА, Власта Сергіївна; SHVAHIREVA, Vlasta
  У статті розглядається поняття інноваційної діяльності та наводяться форми її фінансування. Зокрема, розглядається саме форма краудфандингового фінансування. Метою статті є вивчення та аналіз форми краудфандингового фінансування, а також виявлення його ролі в розвитку інноваційної діяльності. Для цього було застосовано такі методи дослідження як аналіз, вивчення та оцінка інформації. Розглядається поняття краудфандингу та механізм здійснення фінансування проєктів за допомогою краудфандингу. Проведено аналіз та порівняння вітчизняних та іноземних краудфандингових платформ, а також класифікація краудфандингу за способом винагороди. Також у роботі наведено аналіз переваг і недоліків даного способу залучення коштів, його вплив на розвиток інноваційної діяльності. The paper considers the concept of innovation and its importance and impact on modern social life. Budget and extra-budgetary forms of its financing are given: state financing, joint-stock, bank credits, venture financing, leasing, business angels, mixed form of financing and crowdfunding. In particular, the form of crowdfunding financing is considered. The purpose of this paper is to study and analyze the forms of crowdfunding financing, as well as to identify its role in the development of innovation. For this purpose, such research methods as analysis, study and evaluation of information were used. The concept of crowdfunding and the mechanism of financing projects through crowdfunding are considered. The sites of Internet sites that perform the function of fundraising by crowdfunding are considered – the site acts as a third party, is not responsible to anyone, only helping to cover the project and managing the funds raised. Any of the site visitors, who are usually not professional financiers, can transfer any amount to the account of the author of the project. The volumes and growth rates of crowdfunding in the world for 2014 are presented. The analysis and comparison of domestic and foreign crowdfunding platforms is carried out. The classification of crowdfunding by the method of reward (namely: “reward crowdfunding”, “equity crowdfunding” and “debt crowdfunding”), and by the method of fundraising (“all or nothing”, “leave everything”, “turning point”, “free” price”, "perpetual financing" and "subscription"). The paper also analyzes the advantages and disadvantages of this method of raising funds, its impact on the development of innovation. The conclusion states that despite all the disadvantages, no other method of financing can provide such advantages resale, market research, sponsorship advertising at no additional cost. Other sources of funding have disadvantages, which are limited public information, high risks of investment in projects. However, in crowdfunding through communication with sponsors, obtaining market reviews from them opens unknown previously ways to reduce these risks.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ У ПРОПОРЦІЙНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМАХ. PECULIARITIES OF DETERMINING ELECTION RESULTS IN PROPORTIONAL ELECTORAL SYSTEMS
  (2021) ДРОЗДИК, Олександр Анатолійович; DROZDYK, Oleksandr; ПОЛІЩУК, Данііл Ігорович; POLISHCHUK, Daniil
  У статті досліджується питання пропорційної виборчої системи, її елементів та видів. Аналізуються переваги застосування різних виборчих формул та способів голосування, залежно від параметрів виборчих округів та політичних традицій країн. Огляд теоретичних основ підкріплений прикладами реалізації різних виборчих формул та способів голосування. Висновки спрямовані наголосити на тому, що процес побудови виборчої системи потребує аналізу різноманітних формул підрахунку голосів, способів голосування, виборчих списків та прикладів їх реалізації. This paper examines the issue of proportional electoral system, its constituent elements and types. Most types of elements of this system are analyzed here, indicating the specific countries that use them. This paper discusses in detail the basic electoral formulas of the proportional system, these formulas are usually based on the quota method or the method of divisors. The use of different methods makes it possible to favor smaller parties or, conversely, to restrict access to representative bodies to weak political forces. In practice, the application of appropriate formulas can achieve the required level of representation. For countries reforming their electoral system in the direction of proportionality, it is first necessary to determine the parameters of the electoral formula and the formation of electoral lists, then determine the method of voting. These issues are considered in this paper and give a general idea of the features of the most popular elements of the classification of the proportional electoral system and are justified by the practice of each of them.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. PECULIARITIES OF PROVISION OF CERTAIN TYPES OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
  (2021) БАТМАНОВА, Вікторія Віталіївна; BATMANOVA, Viktoriia
  Статтю присвячено висвітленню особливостям надання деяких видів публічних послуг у сфері соціального захисту населення. На основі стадій процедури надання публічних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні розкриваються види публічних послуг у зазначеній сфері. Встановлено, що, не зважаючи на значний прогрес у здійсненні адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення в Україні, зручність їх практичної реалізації залишається недосконалою, оскільки недостатньо впроваджено застосування інноваційних технологій (які вже тривалий час успішно застосовуються, наприклад, під час фотографування для видачі закордонних паспортів; можливий перехід на ведення адміністративних справ в електронній формі шляхом прикріплення відсканованих документів тощо). Безоплатність адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення може супроводжуватись додатковими витратами, що можливо мінімізувати за рахунок упровадження інноваційних технологій і засобів. The paper is devoted to the peculiarities of providing some types of public services in the field of social protection. Based on the stages of the procedure for providing public services in the field of social protection in Ukraine, the types of public services in this area are disclosed. It is established that despite significant progress in the implementation of administrative procedures in the field of social protection in Ukraine, the convenience of their practical implementation remains imperfect, as insufficient use of innovative technologies (which have long been used successfully, for example, when photographing for passports; possible transition to administrative cases in electronic form by attaching scanned documents, etc.). Free administrative procedures in the field of social protection may be accompanied by additional costs, which can be minimized through the introduction of innovative technologies and tools. The stages characteristic of the administrative procedure are singled out: the person's application and acceptance of the application for consideration; consideration of the case; case resolution; appealing the decision as an optional stage; execution of the decision. At the application stage, the subject of such an application is first determined by the method of obtaining public services. This procedure can be performed directly by the subject, through the CNAP, through the Unified State Portal of Administrative Services in electronic form. External expression of desire – a statement that is usually submitted in writing, orally or electronically. An application for the provision of public services in the field of social protection is usually made in writing and submitted in person by the subject of the application (or his legal representative).
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ [email protected] ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ. FORMATION OF INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE WHEN ENTERING INTERNATIONAL MARKETS
  (2021) ЗАПОРОЖСЬКА, Анастасія Максимівна; ZAPOROZHSKA, Anastasiia; ШВАГІРЕВА, Власта Сергіївна; SHVAHIREVA, Vlasta
  Інноваційні процеси є фундаментом поточного методу господарювання й засобом надання конкурентних переваг окремих підприємств (фірм), галузей, регіонів, країн. Зміцнення інноваційної орієнтації соціально-економічного формування України видається стратегічним завданням національної фінансової політики, настанови на створення державної конкурентоспроможної економіки. Значною основою розвитку конкурентоспроможних переваг України на міжнародній арені є інноваційна активність суб’єктів індустріального виробництва. Innovative processes are the foundation of the current method of management and a means of providing competitive advantages to individual enterprises (firms), industries, regions, countries. Strengthening the innovative orientation of the socio-economic formation of Ukraine seems to be a strategic task of the national financial policy, guidelines for the creation of a competitive state economy. A significant basis for the development of Ukraine’s competitive advantages in the international arena is the innovative activity of industrial production entities. The formation of innovative activities of current enterprises insists on the development of a fresh mechanism of interaction between producers and customers on the basis of coordination of their interests. Creators of innovative ideas and producers of innovative products (services) are obliged to anticipate the need for new goods, to encourage customers to use new technologies and new products in their activities. Therefore, the innovative activity of the enterprise as soon as possible must be used to use an effective tool – innovation management, which involves the use of tools, methods, technologies of management throughout the formation of innovation policy of the enterprise. The current circumstances of highly competitive markets necessitate the renewal and modernization of production technologies, development and production of new competitive products, the application of new approaches to management and organization of production, which can only guarantee investments aimed at innovation. Thus, the object of scientific research in the area of management of innovation investment processes is to identify more flexible opportunities for mobilization of financial resources and improve the mechanism of their direction to innovative development. Since the creation of innovation policy of the enterprise must focus on the market and the consumer, market research should be conducted, which should be preceded by a thorough study of the innovative product.
 • Item
  ТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. STRATEGIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES
  (2021) ГУШТАН, Тетяна Вікторівна; HUSHTAN, Tetiana
  У статті охарактеризовано сутність розвитку торговельних підприємств. Відзначено особливості типів торговельних підприємств на галузевих і правових засадах їх класифікації. Окреслено орієнтири стратегічних пріоритетів розвитку торгівлі. Відзначено цільові індикатори стратегічних пріоритетів розвитку торговельних підприємств. Обґрунтовано необхідність забезпечення постійного зростання кількості господарюючих суб’єктів, зайнятих у сфері роздрібної торгівлі. The paper describes the essence of the development of trade enterprises. Peculiarities of types of trade enterprises on branch and legal bases of their classification are noted. The guidelines of strategic priorities of trade development are outlined. Target indicators of strategic priorities of trade enterprises development are marked. The need to ensure a constant increase in the number of economic entities engaged in retail trade is justified. Trade liberalization has become widespread over the past three decades, especially among developing countries and countries with economies in transition, due to significant constraints on import-based development strategies and the influence of international financial institutions, which often support trade liberalization. Strategic priorities for trade development should focus on creating a comfortable environment for citizens and businesses (both producers of goods and businesses) through the development of multi-format trade infrastructure by stimulating the growth of all forms of entrepreneurial activity. It is a question of construction of system at which at the same time satisfaction of all participants of relations in the sphere of trade is provided. All formats of trade, regardless of size, are recognized as civilized and have the right to unhindered development within its identity and uniqueness, as well as natural evolution without government intervention due to increasing entrepreneurial activity, changing consumer preferences and citizens' desire for a comfortable living environment. Strategic priorities should cover the segments of retail and wholesale of consumer goods and focus on creating a comfortable consumer environment based on the development of all formats of trade, which provides the maximum choice of products and operators in accordance with the demands of any consumer.
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА. ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR APPEALING AGAINST DECISIONS, ACTIONS OR OMISSIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES REGARDING THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF MIGRATION AND CITIZENSHIP
  (2021) ІВАНОВ, Сергій Миколайович; IVANOV, Serhii
  Статтю присвячено висвітленню адміністративного порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг у сфері міграції та громадянства. Адміністративне оскарження являє собою складний комплексний правовий інститут, що включає як процедурні, так і процесуальні норми. Основними формами адміністративного оскарження виступають судова та позасудова; причому, якщо судове оскарження може виступати виключно факультативною стадією адміністративної процедури, позасудова форма розгляду скарги, також будучи факультативною стадією адміністративної процедури, водночас сама є різновидом адміністративної процедури. Інакше кажучи, зазначені форми оскарження у світлі тематики нашого дослідження логічно буде означити як адміністративно-процесуальну та адміністративно-процедурну. The paper is devoted to the coverage of the administrative procedure for appealing against decisions, actions or inaction of public administration entities on the provision of public services in the field of migration and citizenship. An administrative appeal is a complex, complex legal institution that includes both procedural and procedural rules. The main forms of administrative appeal are judicial and extrajudicial; moreover, if a court appeal may be exclusively an optional stage of the administrative procedure, then the out-of-court form of consideration of the complaint, also being an optional stage of the administrative procedure, is itself a kind of administrative procedure. In other words, these forms of appeal in the light of the subject of our study will logically be defined as administrative-procedural and administrative-procedural. It is established that the administrative and procedural support of public management of migration is not used effectively enough to appeal in the administrative as a tool to protect the rights of individuals. To overcome this negative trend, we need both transformations in the field of regulatory support, in particular the above amendments to the Law of Ukraine “On Citizens' Appeals” and raising the level of legal culture and legal awareness of all subjects of administrative and legal relations in the study area. The result of intensifying the use of administrative-procedural forms of appeal in the study area should be to reduce the number of administrative lawsuits against the staff and departments of the DMS and ensure the implementation of the principle of efficiency of administrative decisions in the implementation of administrative procedures in public administration of citizenship and migration.
 • Item
  КОНТРКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ. FUNCTIONALLY ENHANCED QUALITY ASSURANCE INCENTIVES
  (2021) ТКАЧЕНКО, Сергій Анатолійович; TKACHENKO, Serhii; ПОТИШНЯК, Олена Миколаївна; POTYSHNIAK, Olena; ПОЛЯКОВА, Євгенія Сергіївна; POLIAKOVA, Yevheniia
  Теоретично питання про роль і значення премій у господарському механізмі не є спірним. На сьогодні встановлено порядок, в умовах якого фонди стимулювання формуються за стабільними нормативами, затвердженими в диференційованих розмірах за роками циклу розвитку, основним показником стає виконання плану поставок продукції за договорами, підвищення продуктивності праці, покращення якості підготовленої продукції, зростання чистого прибутку. Тож є всі підстави вважати, впровадження довгострокових нормативів заробітної плати на гривню продукції дозволяє посилити зацікавленість колективів у підвищенні продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, вдосконалюється порядок заохочення за суміщення професій, за високі показники у праці, ініціативу стосовно впровадження обґрунтованих норм. На практиці ж питання стимулювання представляє великий інтерес і знаходиться постійно в центрі уваги. Мета дослідження – викласти один з можливих варіантів стимулювання робіт і таких, що працюють в системі забезпечення якості продукції з погляду підвищення відповідальності працюючих за кінцеві результати роботи. Питання формування фондів стимулювання відпрацьовані, більш того вони регламентовані викладеним чинним порядком. Розподіл же фонду заохочення, формування розмірів преміальних виплат підрозділам і працюючим є досить дискусійним. Такий підхід до системи розподілу преміальних виплат за якість праці дозволяє ретранслювати систему стимулювання, зорієнтовану на кінцеві результати від підприємства загалом до кожного працюючого. Для робочих у разі децентралізованого формування фонду матеріального заохочення у цехах основного виробництва рекомендується збільшити розмір фонду заохочення, для цеху за умови збільшення в ньому кількості робітників, які працюють з особистим клеймом, і під час збільшення кількості робочих, що здають упродовж тривалого періоду продукцію з першого пред'явлення. Запропонований універсальний механізм. Він може застосовуватися на підприємствах незалежно від їх галузевого і структурного профілю і дозволяє вирішувати задачу управління за критерієм оптимальної неузгодженості. Вибір параметрів якості робіт в якості критеріїв преміальних виплат забезпечує одночасно зниження або впорядкування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісних характеристик продукції. In theory, the role and value of prizes in the economic mechanism is not controversial. It is now established order in which the incentive funds formed by stable regulations approved differentiated in size from year to year development cycle, the main indicator is the plan of product supply contracts, increased productivity, improved quality prepared products, growth in net profit. So there is every reason to believe the introduction of long-term wage standards for the hryvnia to strengthen product allows interest groups to increase productivity and reduce employee turnover, improved promotion procedure for combining professions, with high rates of labour initiative for implementing reasonable standards. In practice, the issue of incentives is of great interest and is constantly in the spotlight. The aim – to present one possible incentive works and those working in the system to ensure product quality in terms of increasing the responsibility of working for the final results. The formation stimulation funds spent; in fact they are regulated current set order. The distribution fund to encourage formation size of bonus payments and working units is quite controversial. This approach to the distribution system of bonus payments for quality work allows retransmit the incentive oriented, the final results of the enterprise as a whole to each worker. For workers with decentralized formation of the material incentive fund in the main production shops, it is recommended to increase the size of the incentive fund, for the shop provided an increase in the number of workers working with a personal stamp, and with an increase in the number of workers delivering products on demand. The proposed mechanism is universal. It can be used in enterprises regardless of their industry and structural profiles and can solve the problem for the optimum management of misalignment. Selecting works as a criteria for bonus payments while providing a reduction or streamlining expenses related to providing quality products.
 • Item
  КОНТРКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ. FUNCTIONALLY ENHANCED QUALITY ASSURANCE INCENTIVES
  (2021) ТКАЧЕНКО, Сергій Анатолійович; TKACHENKO, Serhii; ПОТИШНЯК, Олена Миколаївна; POTYSHNIAK, Olena; ПОЛЯКОВА, Євгенія Сергіївна; POLIAKOVA, Yevheniia
  Теоретично питання про роль і значення премій у господарському механізмі не є спірним. На сьогодні встановлено порядок, в умовах якого фонди стимулювання формуються за стабільними нормативами, затвердженими в диференційованих розмірах за роками циклу розвитку, основним показником стає виконання плану поставок продукції за договорами, підвищення продуктивності праці, покращення якості підготовленої продукції, зростання чистого прибутку. Тож є всіи підстави вважати, впровадження довгострокових нормативів заробітної плати на гривню продукції дозволяє посилити зацікавленість колективів у підвищенні продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, вдосконалюється порядок заохочення за суміщення професій, за високі показники у праці, ініціативу стосовно впровадження обґрунтованих норм. На практиці ж питання стимулювання представляє великий інтерес і знаходиться постійно в центрі уваги. Мета дослідження – викласти один з можливих варіантів стимулювання робіт і таких, що працюють в системі забезпечення якості продукції з погляду підвищення відповідальності працюючих за кінцеві результати роботи. Питання формування фондів стимулювання відпрацьовані, більш того вони регламентовані викладеним чинним порядком. Розподіл же фонду заохочення, формування розмірів преміальних виплат підрозділам і працюючим є досить дискусійним. Такий підхід до системи розподілу преміальних виплат за якість праці дозволяє ретранслювати систему стимулювання, зорієнтовану на кінцеві результати від підприємства загалом до кожного працюючого. Для робочих у разі децентралізованого формування фонду матеріального заохочення у цехах основного виробництва рекомендується збільшити розмір фонду заохочення, для цеху за умови збільшення в ньому кількості робітників, які працюють з особистим клеймом, і під час збільшення кількості робочих, що здають упродовж тривалого періоду продукцію з першого пред'явлення. Запропонований універсальний механізм. Він може застосовуватися на підприємствах незалежно від їх галузевого і структурного профілю і дозволяє вирішувати задачу управління за критерієм оптимальної неузгодженості. Вибір параметрів якості робіт в якості критеріїв преміальних виплат забезпечує одночасно зниження або впорядкування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісних характеристик продукції. In theory, the role and value of prizes in the economic mechanism is not controversial. It is now established order in which the incentive funds formed by stable regulations approved differentiated in size from year to year development cycle, the main indicator is the plan of product supply contracts, increased productivity, improved quality prepared products, growth in net profit. So there is every reason to believe the introduction of long-term wage standards for the hryvnia to strengthen product allows interest groups to increase productivity and reduce employee turnover, improved promotion procedure for combining professions, with high rates of labour initiative for implementing reasonable standards. In practice, the issue of incentives is of great interest and is constantly in the spotlight. The aim – to present one possible incentive works and those working in the system to ensure product quality in terms of increasing the responsibility of working for the final results. The formation stimulation funds spent; in fact they are regulated current set order. The distribution fund to encourage formation size of bonus payments and working units is quite controversial. This approach to the distribution system of bonus payments for quality work allows retransmit the incentive oriented, the final results of the enterprise as a whole to each worker. For workers with decentralized formation of the material incentive fund in the main production shops, it is recommended to increase the size of the incentive fund, for the shop provided an increase in the number of workers working with a personal stamp, and with an increase in the number of workers delivering products on demand. The proposed mechanism is universal. It can be used in enterprises regardless of their industry and structural profiles and can solve the problem for the optimum management of misalignment. Selecting works as a criteria for bonus payments while providing a reduction or streamlining expenses related to providing quality products.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. SPECIFICS OF THE UKRAINIAN ELECTION SYSTEM
  (2021) ДАШКОВСЬКА, Олена Ростиславівна; DASHKOVSKA, Olena; ТКАЧОВА, Вікторія Сергіївна; TKACHOVA, Viktoriia; ЛАВРИК, Павло Юрійович; LAVRIK, Pavlo
  У статті сформульовано поняття виборчого процесу. Роз’яснюється становлення виборчого процесу в Україні з ХІХ ст. під впливом досвіду іноземних держав. Зазначена зміна виборчого законодавства в Україні з 1989 р. до 2004 р. Проаналізовано основні види виборчих систем таких, як мажоритарна, пропорційна та змішана. Визначено особливості цих виборчих систем в Україні. Підкреслено, що оптимальною системою волевиявлення громадян в Україні є пропорційна, що підкріплено думкою Парламентської Асамблеї Ради Європи та досвідом інших європейських держав. Детально розглянуто основні положення Виборчого Кодексу України, який набув чинності 1 січня 2020 р. Особливу увагу приділено питанням гендерної рівності під час виборів. У висновку наголошено, що виборчий процес в Україні пройшов складний шлях становлення та законодавство про вибори досить перебуває у процесі розроблення. The paper considers the concept of the election process as an activity related to the exercise of suffrage. The list of subjects of the election process has been determined. The formation of the institution of elections under the influence of external factors is explained. The formation of the electoral process in Ukraine since the XIX century is analyzed under the influence of foreign states such as the Russian Empire and Austria-Hungary. The introduction of elections in the second half of the XIX century is considered in details in connection with the reform. The change of the electoral legislation in Ukraine from 1989 to 2004 is noted. The main types of electoral systems such as majority, proportional and mixed are analyzed. The peculiarities of the majority electoral system, which has been operating in Ukraine for a long time, and the proportional one, which is currently used in accordance with the Electoral Code of January 1, 2020, have been identified. The issue of choosing the most effective electoral system, on the example of majority, proportional and mixed systems, is considered in detail. It is concluded that the optimal system of popular expression of will of citizens in Ukraine is proportional, which is supported by the opinion of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and the example of the development of other European states. The importance of a stable electoral system in Ukraine is noted. The main provisions of the Electoral Code of Ukraine, which entered into force on January 1, 2020, are considered. The election process and innovations of the Electoral Code of Ukraine are considered in detail. Particular attention was paid to the issue of gender equality during the elections, which caused a lot of discussion among Ukrainian politicians and European countries. The conclusion emphasizes that the electoral process in Ukraine has gone through a difficult and long path of formation, but the election legislation is quite at the stage of formation and development, due to difficult circumstances in the Ukrainian state to build civil society.