КОНТРКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ. FUNCTIONALLY ENHANCED QUALITY ASSURANCE INCENTIVES

Abstract
Теоретично питання про роль і значення премій у господарському механізмі не є спірним. На сьогодні встановлено порядок, в умовах якого фонди стимулювання формуються за стабільними нормативами, затвердженими в диференційованих розмірах за роками циклу розвитку, основним показником стає виконання плану поставок продукції за договорами, підвищення продуктивності праці, покращення якості підготовленої продукції, зростання чистого прибутку. Тож є всі підстави вважати, впровадження довгострокових нормативів заробітної плати на гривню продукції дозволяє посилити зацікавленість колективів у підвищенні продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, вдосконалюється порядок заохочення за суміщення професій, за високі показники у праці, ініціативу стосовно впровадження обґрунтованих норм. На практиці ж питання стимулювання представляє великий інтерес і знаходиться постійно в центрі уваги. Мета дослідження – викласти один з можливих варіантів стимулювання робіт і таких, що працюють в системі забезпечення якості продукції з погляду підвищення відповідальності працюючих за кінцеві результати роботи. Питання формування фондів стимулювання відпрацьовані, більш того вони регламентовані викладеним чинним порядком. Розподіл же фонду заохочення, формування розмірів преміальних виплат підрозділам і працюючим є досить дискусійним. Такий підхід до системи розподілу преміальних виплат за якість праці дозволяє ретранслювати систему стимулювання, зорієнтовану на кінцеві результати від підприємства загалом до кожного працюючого. Для робочих у разі децентралізованого формування фонду матеріального заохочення у цехах основного виробництва рекомендується збільшити розмір фонду заохочення, для цеху за умови збільшення в ньому кількості робітників, які працюють з особистим клеймом, і під час збільшення кількості робочих, що здають упродовж тривалого періоду продукцію з першого пред'явлення. Запропонований універсальний механізм. Він може застосовуватися на підприємствах незалежно від їх галузевого і структурного профілю і дозволяє вирішувати задачу управління за критерієм оптимальної неузгодженості. Вибір параметрів якості робіт в якості критеріїв преміальних виплат забезпечує одночасно зниження або впорядкування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісних характеристик продукції. In theory, the role and value of prizes in the economic mechanism is not controversial. It is now established order in which the incentive funds formed by stable regulations approved differentiated in size from year to year development cycle, the main indicator is the plan of product supply contracts, increased productivity, improved quality prepared products, growth in net profit. So there is every reason to believe the introduction of long-term wage standards for the hryvnia to strengthen product allows interest groups to increase productivity and reduce employee turnover, improved promotion procedure for combining professions, with high rates of labour initiative for implementing reasonable standards. In practice, the issue of incentives is of great interest and is constantly in the spotlight. The aim – to present one possible incentive works and those working in the system to ensure product quality in terms of increasing the responsibility of working for the final results. The formation stimulation funds spent; in fact they are regulated current set order. The distribution fund to encourage formation size of bonus payments and working units is quite controversial. This approach to the distribution system of bonus payments for quality work allows retransmit the incentive oriented, the final results of the enterprise as a whole to each worker. For workers with decentralized formation of the material incentive fund in the main production shops, it is recommended to increase the size of the incentive fund, for the shop provided an increase in the number of workers working with a personal stamp, and with an increase in the number of workers delivering products on demand. The proposed mechanism is universal. It can be used in enterprises regardless of their industry and structural profiles and can solve the problem for the optimum management of misalignment. Selecting works as a criteria for bonus payments while providing a reduction or streamlining expenses related to providing quality products.
Description
Keywords
витрати, забезпечення, задача, мотивація, ціль і якість, quality, motivation, problem, providing, purpose, spending, system
Citation
Collections