Статті

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Роль правової реформи в забезпеченні правового розвитку у воєнний і післявоєнний періоди. The role of legal reform in ensuring legal development in the war and postwar periods
  (2022) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii Vitaliiovych
  Узагальнено та розширено теоретико-методологічні знання про значення правової реформи в забезпеченні правового розвитку у воєнний і післявоєнний періоди. Обґрунтовано, що співвідношення правового розвитку та правової реформи – це одна з важливих теоретичних і практичних проблем сучасного правознавства та правового життя, без розв’язання якої складно правильно орієнтуватися в перспективах правових змін у майбутньому. Theoretical and methodological knowledge about the importance of legal reform in ensuring legal development in the war and postwar periods is generalized and expanded. It is substantiated that the relationship between legal development and legal reform is one of the important theoretical and practical problems of modern jurisprudence and legal life, without the solution of which it is difficult to properly navigate the prospects of legal change in the future.
 • Item
  Правове виховання та правова реформа: прояви взаємозв’язку і взаємовпливу. Legal education and legal reform: manifestations of interconnectedness and interaction
  (2022) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii Vitaliiovych
  У статті узагальнено та розвинуто теоретико-методологічні знання про прояви взаємозв’язку і взаємовпливу правового виховання та правової реформи в межах розроблення теорії останньої. Здійснено загальнотеоретичну характеристику правового виховання шляхом визначення його ознак, цілей, завдань, функцій і системи. Встановлено, що правове виховання є складовою правової соціалізації особи та спрямоване на глибоке розуміння аспектів і рівнів цінності права, свідоме ставлення до прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, повагу до правового порядку, сумлінну реалізацію норм права. Проаналізовано роль правового виховання в сучасній практиці праводержавотворення в умовах суспільних трансформацій. Правовиховна діяльність здатна ініціювати перетворення у важливих сферах буття людини та суспільства. Успіх багатьох суспільних трансформацій значною мірою залежить від активної правомірної поведінки суб’єктів права, прищеплення їм правових цінностей, переконань, мотивів й установок, створення необхідних правових засад для вільного розвитку громадянського суспільства, правової та професійної підготовки суб’єктів владних повноважень. Розкрито співвідношення між правовим вихованням і правовою реформою. Обґрунтовано, що правове виховання безпосередньо впливає на прогресивний правовий розвиток, ефективність правової реформи шляхом підвищення рівня правосвідомості та правової культури. Параметри правової реформи залежать від низки чинників, зокрема якісного стану суб’єкта правової реформи, його мотивації, зрілості й підготовленості до правових перетворень і високого ступеня правосвідомості та правової культури суспільства. У свою чергу правова реформа передбачає суттєву зміну змісту, форм, засобів, способів і методів правовиховної діяльності. Доведено, що правове виховання та правова реформа перебувають між собою в діалектичному взаємозв’язку і взаємовпливі. The article summarizes and develops theoretical and methodological knowledge about the manifestations of the relationship and interaction of legal education and legal reform in the development of the theory of the latter. The general theoretical characteristic of legal education by definition of its signs, the purposes, tasks, functions and system is carried out. It is established that legal education is a component of legal socialization of a person and is aimed at a deep understanding of aspects and levels of value of law, conscious attitude to human and civil rights, freedoms and responsibilities, respect for the rule of law, conscientious implementation of law. The role of legal education in the modern practice of law-making in the conditions of social transformations is analyzed. Legal education is able to initiate transformations in important areas of human life and society. The success of many social transformations largely depends on the active lawful behavior of legal entities, instilling in them legal values, beliefs, motives and attitudes, creating the necessary legal framework for the free development of civil society, legal and professional training of government officials. The relationship between legal education and legal reform is revealed. It is substantiated that legal education directly affects the progressive legal development, the effectiveness of legal reform by raising the level of legal consciousness and legal culture. The parameters of legal reform depend on a number of factors, including the quality of the subject of legal reform, its motivation, maturity and readiness for legal change and a high degree of legal consciousness and legal culture of society. In turn, legal reform involves a significant change in the content, forms, means, methods and techniques of legal education. Legal education and legal reform have been shown to be dialectically interrelated.
 • Item
  Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації. The humanism as principle of the militia of Ukraine: current state and prospects of implementation
  (2012) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii Vitaliiovych
  У статті автором розглядається сутність гуманізму як принципу діяльності міліції на сучасному етапі реформування МВС України. Особливу увагу приділено аналізу поточного стану та перспективам реалізації гуманістичних засад у діяльності міліції України. In the article an author was examined the essence of humanism as principle of activity of the militia on the modern stage of reformation of the MIA of Ukraine. The special attention was spared the present state and prospects of realization of humanistic principles in activity of the militia of Ukraine.
 • Item
  ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ ЦІННОСТІ. Tolerance and european legal values
  (2022) Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, M. M.; Лапка, Оксана Ярославівна; Lapka, O. Y.
  У статті здійснюється теоретико-правовий аналіз європейських цінностей. Наголошується на тому, що європейські цінності сьогодні виступають основою фундаментальних прав та свобод людини. Серед основних з них можна назвати: повага до людської гідності, фундаментальні права і свободи, демократія, рівність, верховенство права, толерантність, справедливість. У своїй сукупності вони є цивілізаційним ідентифікатором «європейської ідентичності», становлять сучасну цивілізаційну парадигму Європи. У статті основна увага акцентується на дослідженні сутності та змісту толерантності як однієї із осно- вних європейських цінностей. Аналіз наукових позицій фахівців різних наукових знань дав змогу розглянути толерантність як універсальну цінність, що корелюється з правовим принципом рівності, яка уособлює в собі ідею позитивного сприйняття іншості і має практичний вияв у терпимості, самовладанні, відсутності дискримінації. Здійснюється аналіз універсальних і регіональних міжнародно-правових актів, які стали основою для формування європейської системи захисту прав і свобод людини в цілому, в тому числі і закріплюють основи принципу толерантності. Зроблено висновок, що в Україні потребують вирішення питання толерантного ставлення до «іншості» у різних сферах, що зумовлює необхідність вироблення власної концепції толерантності, формування таких правових засад, які б забезпечували індивідуальні права і свободи людини як на законодавчому рівні, так і встановлювали ефективні механізми недопущення будь-яких проявів дискримінації, ксенофобії, різного роду нетерпимості. The article carries out the theoretical and legal analysis of European values. It is emphasized that European values are today the basis of fundamental human rights and freedoms. Among the main of them are: respect for human dignity, fundamental rights and freedoms, democracy, equality, rule of law, tolerance, justice. Together, they are a civilizational identifier of «European identity» and constitute the modern civilizational paradigm of Europe. The main emphasis of the article is on the study of the essence and content of tolerance as one of the main European values. The analysis of scientific positions of specialists of different scientific knowledge allowed to consider tolerance as a universal value that correlates with the legal principle of equality, which embodies the idea of positive perception of otherness and finds its practical expression in tolerance, self-control, non-discrimination. The analysis of universal and regional international legal acts, which became the basis for the formation of the European system of protection of human rights and freedoms in general, including the foundations of the principle of tolerance. It is concluded that Ukraine needs to address the issue of tolerance of «otherness» in various areas, which necessitates the development of its own concept of tolerance, the formation of such legal bases that would ensure individual human rights and freedoms both legislatively and establish effective mechanisms to prevent any what manifestations of discrimination, xenophobia, various kinds of intolerance.
 • Item
  Правове регулювання поліції: міжнародні аспекти / Legal regulation of the police: international aspects
  (2022) Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, Maksym; Пилипенко, Світлана Анатоліївна; Pylypenko, Svitlana; Сербіна, Наталія Олександрівна; Serbina, Nataliia; Плугатир, Максим Віталійович; Pluhatyr, Maksym; Товпига, Ліна Миколаївна; Tovpyha, Lina
  У статті на основі аналізу теоретичних розробок, положень чинного законодавства, узагальнень поліцейської практики та шляхом наукового методу та філософського відображення розкривається сутність правового регулювання діяльності поліції на міжнародному рівні. Досліджено досвід демократичних держав у сфері правового регулювання діяльності поліції для покращення виконання Національною поліцією України правоохоронних функцій. Для узгодження національного законодавства у сфері управління в силових структурах та підрозділах поліції з міжнародними стандартами внесено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Національної поліції України. Виявлено спільні характеристики поліцейських структур у країнах романо-германської правової сім’ї. Підсумовуючи, ґрунтується на бажаності перейняти польський досвід структуризації та правового регулювання поліцейських сил без надання їм воєнізованих ознак. Аргументується про доцільність визначення в Положенні про Нацполіцію основних завдань, пов’язаних з наданням поліцейських послуг. Based on the analysis of theoretical developments, provisions of current legislation, generalizations of police practice and through the scientific method and philosophical refelexion, the article reveals the essence of the legal regulation of the police at the international level. The experience of democracies developed in the field of legal regulation of police activities has been studied to improve the execution of law enforcement functions by the Ukrainian National Police. To harmonize national legislation in the field of management in police forces and units with international standards, proposals were made to improve the legal regulation of the activities of the Ukrainian National Police. The common characteristics of police structures in the countries of the Roman-Germanic legal family have been revealed. In conclusion, it is based on the desirability of adopting the Polish experience of structuring and legal regulation of the police forces, without giving them paramilitary features. It is argued about the advisability of defining in the Regulations of the National Police the main tasks related to the provision of police services.
 • Item
  Правовий менталітет: наукові підходи до розуміння.Legal mentality: scientific approaches to understanding
  (2019) Назаренко, Ольга Анатоліївна; Nazarenko, Olha
  У статті розглядаються різноманітні наукові підходи до розуміння правового менталітету, звертається увага на характерні для нього основні ознаки та структуру, а також відображається його важливість для забезпечення належних умов життєздатності суспільства. In this article deals with various scientific approaches to understanding the legal mentality, attention is paid to the main features and structure characteristic to him, as well as its importance for ensuring the proper conditions for the viability of society.
 • Item
  Сучасна наукова інтерпретація поняття «територія».. Modern scientific interpretation of the concept of "territory"
  (2020-02) Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulіа, Tetyana
  пропонується територію держави визначати як певну функцію або іміджевий ресурс суспільства та держави. У відповідному контексті поняття «територія» тлумачиться через категорію «державний простір». Характеристиками державного простору визначаються: державні події, економічні, політичні, культурні та інші інтереси суспільства та держави, а також державні відносини з транснаціональними корпораціями, міжнародними й регіональними організаціями й іншими суб’єктами, з якими вибудовуються суспільні відносини. it is proposed to define the territory of the state as a specific function or image resource of society and the state. In the relevant context, the term "territory" is interpreted through the category of "state space". The characteristics of the state space are determined by: state events, economic, political, cultural and other interests of society and the state, as well as state relations with multinational corporations, international and regional organizations and other entities with which social relations are built.
 • Item
  Організаційна основа держави: поняття та зміст. Organizational basis of the state: concept and content
  (2020-02) Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulіа, Tetyana
  зміст дослідження полягає у конструктивно-критичному осмисленні найбільш поширених точок зору науковців стосовно організаційної основи держави та спробі, використовуючи власні напрацювання з відповідного питання, запропонувати альтернативний підхід щодо розуміння категорії «механізм держави». the content of the study is to constructively and critically reflect on the most widespread viewpoints of scientists regarding the organizational basis of the state and attempt, using their own experience on the relevant issue, to offer an alternative approach to understanding the category "mechanism of the state".
 • Item
  Правове забезпечення євроінтеграційних процесів України. Legal Support for Ukraine's European Integration Processes
  (2019) Мозоль, Наталія Іванівна; Mozol, Natalia
  Проаналізовано правові засади встановлення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Встановлено, що за два роки функціонування безвізового режиму понад 2,5 млн. громадян України скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи. Зроблено акцент на тому, що формування зовнішньополітичного курсу України має не суперечити базовим національним інтересам та геополітичним пріоритетам, відповідати стратегічному курсу розвитку країни як незалежної, орієнтуватися на збереження соціально-культурної ідентичності, забезпечення економічної стабільності та політичного суверенітету держави. Вказано на важливість дотримання правових засад у процесі співробітництва України та Європейського Союзу. Розглянуто перспективи євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено, що ефективний правовий механізм взаємодії Євросоюзу та України передбачає наявність парадигми правових засобів і заходів для забезпечення інтеграційних процесів. Така система має включати визначення оптимальних умов, форм, видів та рівнів гармонізації, уніфікації і відповідних засобів їх здійснення, а також сфер і меж їх застосування; виявлення здійснення цих процедур. Певні непорозуміння викликає і неусталеність термінологічного апарату, яким має послуговуватися даний процес, тож виникає потреба у чіткому визначенні дефініцій, прозорості їх змісту та доступності розуміння не лише фахівцями із даного питання, а й широкою спільнотою, оскільки це питання є актуальним для різних верств громадян України в очікуванні якісної трансформації суспільного життя. The legal basis for establishing a visa-free regime between Ukraine and the European Union is analysed. It has been established that in the two years of visa-free travel more than 2.5 million Ukrainian citizens have used simplified travel arrangements to Europe. It is emphasized that the formation of the foreign policy of Ukraine should not contradict the basic national interests and geopolitical priorities, follow the strategic course of the country's development as an independent one, focus on preserving socio-cultural identity, ensuring economic stability and political sovereignty of the state. The importance of adhering to the legal principles in the process of cooperation between Ukraine and the European Union is emphasized. Prospects of European integration and Euro-Atlantic integration of Ukraine are considered. It is emphasized that an effective legal mechanism of interaction between the European Union and Ukraine provides for the existence of a paradigm of legal means and measures to ensure integration processes. Such a system should include the definition of optimal conditions, forms, types and levels of harmonization, unification and appropriate means of their implementation, as well as the scope and scope of their application; detecting the implementation of these procedures. Some misunderstandings are caused by the instability of the terminology apparatus that should be used in this process, so there is a need for clear definitions, transparency of their content and accessibility of understanding not only by specialists in this field, but also by the general community, since this issue is relevant to Ukraine. in the expected qualitative transformation of social life.
 • Item
  Юридична відповідальність працівників міліції України: теоретико-правові аспекти.Legal responsibility of workers militia of the Ukraine: theoretical and legal aspects
  (2011) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii
  У статті автором розглянуто теоретико-правові аспекти юридичної відповідальності працівників міліції України. Особливу увагу приділено питанню видів юридичної відповідальності працівників міліції України. In the article an author is consider theoretical and legal aspects of the legal responsibility of workers militia of the Ukraine. The special attention is spared to the question types of the legal responsibility of workers militia of the Ukraine.
 • Item
  Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні. Unity as an ideal imperative of legal reform in Ukraine
  (2019) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii
  У статті розглянуто соборність як ідейно-ціннісний, світоглядний імператив правової реформи в Україні. Охарактеризовано сучасні підходи до розуміння феномену соборності, його генезису, сутності та форм прояву. Розкрито зміст правового виміру соборності сучасної України. Проаналізовано правові соборницькі цінності в якості складових ідеології правової реформи. The unity as an ideological-value, ideological imperative of legal reform in Ukraine is considered in the article. The modern approaches to the understanding of the phenomenon of unity, its genesis, essence and forms of manifestation are described. The content of the legal dimension of the collegiality of modern Ukraine is revealed. The legal juridical values as components of the ideology of legal reform are analyzed
 • Item
  Функції кримінального покарання: загальнотеоретичний аспект.Functions of criminal judgment: general theoretical aspects
  (2014) Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andriy
  У статті досліджено функції кримінального покарання з позиції загальної теорії держави та права, сформульоване власне бачення відповідної категорії як складової частини загально-соціальних та спеціально-юридичних функцій права. Проведено порівняння функцій покарання з функціями юридичної відповідальності та метою покарання. This article investigates the functions of criminal judgment in terms of the general theory of state and law, reflects author’s own vision of the appropriate category as a part of the general and social, special and legal functions of law. It is conducted a comparison of the functions of judgment and legal responsibility and the judgment goal. The analysis of receptors of legal judgment functions in close correlation with the effects of such influence is made as the judgment function leads to a specific changes-results affecting on specific object. Protective, punitive, educational and preventive functions of criminal judgment are characterized. Protective function of criminal judgment is considered as a means of self-protection of society, which is expressed primarily in the implementation of the legal measures complex directed to the protection of society against new criminal offenses by prisoners. Punitive function of the criminal judgment is expressed in restricting the rights and freedoms of prisoners and means the impact on the minds of citizens in general and prisoners in particular. The author points out an effective social and educational work in conjunction with other means of emendation and re-socialization form the basis for educational function of judgment. Attention is focused on the fact that one of the purposes of criminal judgment is to prevent new crimes as by convicts and others (warning function of criminal judgment).
 • Item
  Вплив принципів, сформованих у міжнродних стандартах з прав людини на розвиток кримінально-виконавчої системи України.Influence of principles found under international human rights standards on the development of Ukraine’s criminal executive system
  (2018) Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andriy
  У статті досліджена сутність принципів міжнародного та європейського права та їх вплив на становлення та розвиток кримінально-виконавчої системи та кримінально-виконавчого права України. Зокрема, визначено ступінь імплементації зазначених принципів в Кримінально-виконавчому кодексі нашої держави. Висвітлена роль принципів в відображенні сутності виконання покарань. The article examines the essence of the International and European law principles and their influence on formation and development of the criminal executive system and the criminal-executive law in Ukraine. Among others a dimension of the principles’ implementation in the Criminal-Executive Code of Ukraine is defined. The role of the principles in the context of depicting the punishment essence is highlighted.
 • Item
  Цивілізаційно-історична типологізація державних територій.Civilizational-historical typology of state territories
  (2019-05) Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulіа, Tetyana
  Ми вважаємо, що найбільш плідним для розвитку наукових знань в аспекті побудови схем класифікації типологій держав є цивілізаційний підхід, коли під цивілізацією розуміють певну епоху людської культури в області взаємодії суспільства і природи. На підставі техніко-економічних показників, на основі існуючої класифікації держав в рамках певних галузей соціальних наук, ми пропонуємо наступну версію цивілізаційної типології держав: 1) по відношенню до релігійних організацій: деідеологізовані (світські, атеїстичні) держави, ідеологізовані (не світські, теократичні); 2) за географічним розташуванням: держави Середземномор'я, Сходу, Заходу і тощо; 3) за етнічним складом: арабські, китайські, індійські штати і т.д .; 4) за техніко-економічними факторами: аграрні, індустріальні, постіндустріальні держави.We believe that the most fruitful for the development of scientific knowledge in terms of building classification schemes for typologies of states is a civilizational approach, when civilization is defined as a certain epoch of human culture in the field of interaction between society and nature. On the basis of technical and economic indicators, on the basis of the existing classification of states within certain branches of the social sciences, we propose the following version of the civilization typology of states: 1) in relation to religious organizations: deideologized (secular, atheistic) states, ideological (not secular, theocratic) ; 2) by geographical location: the state of the Mediterranean, East, West, etc .; 3) by ethnic composition: Arab, Chinese, Indian states, etc .; 4) on the technical and economic factor: agrarian, industrial, postindustrial states.
 • Item
  . Правовий статус невизнаних політико-територіальних утворень.
  (2019-03) Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulіа, Tetyana
  Висвітлені особливості правового статусу політико-територіальних утворень, які самостійно оголосили про свій вихід зі складу іншої держави і проголосили свою незалежність. Розглянута проблема їх типологізації. Features of the legal status of political-territorial entities, which independently announced their withdrawal from the composition of another state and proclaimed their independence, are highlighted. The problem of their typology is considered
 • Item
  Правова реформа: теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми.Legal reform: theoretical and applied dimensions actualization of the problem
  (2018) Кривицький, Юрій Віталійович. Kryvytskyi Yurii; Kryvytskyi, Yurii
  У статті проаналізовано теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми правової реформи в сучасній юридичній науці. Визначено причини та прояви важливості правової реформи для юридичної доктрини і практики праводержавотворення. Окреслено перспективні напрями осмислення методологічних, теоретичних і практичних аспектів правової реформи. Обґрунтовано положення про те, що правова реформа є суттєвим фактором актуалізації вивчення низки інших державно-правових явищ. The theoretical and applied dimensions of the actualization of the problem of legal reform in modern legal science is considered in the article. The reasons and manifestations of the importance of legal reform for legal doctrine and practice of state-legal construction are determined. Perspective directions of comprehension of methodological, theoretical and practical aspects of legal reform are outlined. The article argues that the legal reform is an essential factor in actualizing the study of a number of other state-legal phenomena.
 • Item
  Норма права у механізмі правового регулювання: теоретико-правовий аспект.Norm of the law in the mechanism of legal regulation: the theoretical and legal aspect
  (2008) Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii Vitaliiovych
  У статті досліджено місце норми права в механізмі правового регулювання. Проаналізовано різні підходи до розуміння механізму правового регулювання в загальній теорії держави та права. Розглянуто роль норми права в механізму правового регулювання в залежності від обраного дослідником способу інтерпретації останнього. З’ясовано призначення та функції норм права в механізмі правового регулювання. The article investigates the place of the norm of the law in the mechanism of legal regulation. Different approaches to understanding the mechanism of legal regulation in the general theory of state and law are analyzed. The role of the norm of the law in the mechanism of legal regulation is considered, depending on the method chosen by the researcher to interpret the latter. The purpose and functions of the norm of the law in the mechanism of legal regulation are determined.