#08

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE FIELD OF TOURISM
  (2018) КОВАЛИК Оксана Анатоліївна
  У статті розглядалися основні проблеми ведення малого бізнесу у сфері туризму порівняно з великими підприємствами та іншими галузями. Головними проблемами були визначені великі грошові витрати, неналагоджені стосунки з транспортними та готельними компаніями, залежність від репутації фірми та потреба у висококваліфікованому персоналі. Tourism in Ukraine has been rapidly developing in recent years. Many businesses are beginning to engage themselves in this activity, most of which are small business representatives. However, the problems that arise in this area are specific because of the specifics of the tourism industry and, unfortunately, this issue is not paid enough attention to both by scientists and government agencies. Therefore, the subject of the article is topical.
 • Item
  КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: СУТНІСНА ТА СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА. COMPETITIVE POTENTIAL OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY’S ENTERPRISES: ESSENTIAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTIC
  (2018) ШЕВЧЕНКО Інна Юріївна
  Метою статті є надання сутнісної та структурної характеристики конкурентному потенціалу підприємств автомобілебудування. Розкрито сутність конкурентного потенціалу автомобілебудівного підприємства як «сукупність реалізованих і потенційних виробничих, кадрових, управлінських, інноваційно-інвестиційних, фінансових, стратегічних і ринкових ресурсів автовиробника, що забезпечують конкуренто- спроможність автомобілебудівної продукції на ринку продажу автомобілів та ефективність всіх видів діяльності автомобілебудівного підприємства на різних етапах його життєвого циклу». The automotive industry is the integral part of Ukraine's industry. But nowadays the automotive industry’s enterprises suffer from the difficult, complex and systematic problems, the combined effect of which has led to the decrease of competitiveness of the domestic automakers. The competitiveness of enterprise of the automotive industry is the dynamic ability of enterprise of the automotive industry to ensure the efficiency of all activities as result of interaction of the internal competitive potential and the external competitive environment factors in accordance with the chosen competitive strategy at the certain stage of the life cycle. Thus, the competitive potential is the basis of competitiveness of the automotive industry’s enterprises.
 • Item
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. SOME ASPECTS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT AND FORMATION OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL STRATEGY
  (2018) ТЕРТИЧНИЙ Олександр Олегович; СЕМЕНЕЦЬ Aлiнa Oлексaндрiвнa; ГУСАР Олег Павлович
  У статті розглянуті питання удосконалення управління фінансовими ресурсами, розкриті особливості формування фінансової стратегії на підприємстві. Проаналізовані фактори, що впливають на обсяги фінансових ресурсів, взаємозв'язок і взаємовплив між ними, характер формування в часі. A significant part of Ukrainian enterprises has a shortage of own funds to provide current activity and long-term investments, which is due to low profitability. In these conditions, the main reserve for improving the efficiency of activities is the development of models for managing financial resources, which include rational allocation of funds between activities, staff incentives for the effective use of financial resources, the search for methods for improving the financial efficiency and as a consequence of economic activity.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. CURRENT LINES OF RESEARCH OF ACCOUNTING PROCESS STRUCTURING IN THE INFORMATIONAL SPACE
  (2018) ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна; ДРОБЯЗКО Світлана Ігорівна
  У статті розглянуто актуальні напрями дослідження організації облікового процесу у просторі та часі. Запропонована удосконалена методика визначення нормативної чисельності працівників бухгалтерської служби в залежності від загальної трудомісткості виконуваних облікових робіт на прикладі розрахунку норми часу на складання бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. The effective operation of the accounting service depends on the correct justification of Staffing levels. The rational number of accounting officers helps to reduce labor and material expenses, improve work enrichment, eliminate monotony, reduce fatigue and improve performance.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. THE MANAGEMENT’S IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL RESOURCES
  (2018) БОНДАРЕНКО Нінель Василівна; ШУЛЬГА Анастасія Олександрівна
  У статті розглянуті питання удосконалення управління фінансовими ресурсами, а саме: запропоновані методичні інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства з урахуванням встановлених властивостей фінансових ресурсів. Запропоновано використання вартісної концепції визначення доцільності та ефективності управління фінансовими ресурсами. За результатами аналізу міжнародної практики нарахування амортизації з вітчизняною запропоновані заходи щодо вдосконалення амортизаційної політики як джерела накопичення ресурсів на рівнях держави та підприємства. . In the modern economy, the efficiency of enterprises depends on full and timely mobilization, effective allocation and use of financial resources. Necessary search for new theoretical and methodological approaches to building mechanisms for the formation and use of funds of economic entities, which will be the basis for maintaining their stability and strategic development. In this regard, the most important task is the development of alternative methods and tools for managing the financial resources of the enterprise.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. THE ORETICAL BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT
  (2018) ЄВСТАХЕВИЧ Андрій Львович
  У статті представлено узагальнення теоретичних основ менеджменту соціальної відповідальності. Охарактеризовано еволюцію концепцій соціальної відповідальності. Виявлено елементи вчення про соціальну відповідальність за окремими етапами розвитку теорії менеджменту та у межах соціального менеджменту. Обґрунтовано теоретичні основи менеджменту соціальної відповідальності, що включають елементи управління внутрішніми трудовими ресурсами та гармонізацію інтересів підприємства і середовища його функціонування. Аchieving corporate social responsibility is one of the important tasks, taking into account the need to ensure sustainable development of the state and society. At the same time, the concept of social responsibility management is quite rare in scientific research. This testifies to the presence of an actual scientific problem of substantiation of the theoretical foundations of social responsibility management.
 • Item
  UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR AND INTELLECTUALIZATION OF THE SOCIETY: PARTICULAR FEATURES OF JOINING THE PROCESS. СПЕЦИФІКА ВХОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ПРОЦЕС ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
  (2018) УТКІНА Галина Анатоліївна
  The state of interaction is studied: a state – farmers, education - innovative agriculture development, patent activity - the profitability of agricultural production. It is important to emphasize that the trend-setting direction of public-private partnership is the innovative development of the agricultural sector at the regional level, especially in the context of research and training of highly qualified specialists in agriculture management and production. Досліджено стан взаємодії: держава – сільгоспвиробник, освіта – інноваційний розвиток АПК, патентна діяльність – рентабельність сільськогосподарського виробництва.
 • Item
  СОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. FEATURES OF INNOVATIVE PROCESS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
  (2018) СТАНІСЛАВИК Олена В’ячеславівна; КОВАЛЕНКО Олександр Михайлович; МОРГУНОВА Тетяна Іванівна
  Вказано, що ефективне управління інноваційним процесом на підприємстві значно впливає на покращення його діяльності, підвищення конкурентоспроможності та прибутку. Розробка, виготовлення та реалізація інноваційної продукції, надання послуг на підприємстві вимагає ґрунтовного вивчення особливостей управління інноваційним процесом. It is specified that effective management of innovative process at the enterprise considerably influences improvement of its activity, increase in competitiveness and profit. Rational passing of innovative process is the key to ensuring the constant positions in the market, further functioning and development. Development, production and realization of innovative products, rendering services at the enterprise demand careful studying the features of innovative process management.