Навчальні посібники. Підручники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Investigation of the acceptance of an offer, promise or receipt of an improper benefit by an official
  (2023-05-30) Чернявський, Сергій Сергійович; Chernyavskiy, Serhiy; Дрозд, Валентина Георгіївна; Drozd, Valentina; Запотоцький, Андрій Петрович; Zapotockiy, Andriy; Чорноус, Юлія Миколаївна; Chernous, Yulia; Шляховський, Олександр Анатолійович; Shlyakhovskyi, Oleksandr; Гаврилюк, Людмила Василівна; Gavrylyuk, Lyudmila; Дрозд, Віталій Юрійович; Drozd, Vitaly; Антощук, Андрій Олександрович; Antoshchuk, Andrii; Бурлака, Владислав Васильович; Burlaka, Vladyslav; Замула, Богдан Анатолійович; Zamula, Bohdan; Романов, Максим Юрійович; Romanov, Maksym; Шмітько, Валентин Вікторович; Shmytko, Valentyn
  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні знання щодо особливостей розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Авторський колектив, у склад якого увійшли науково-педагогічні та практичні працівники правоохоронних органів щиро сподіваються, що простий стиль викладання матеріалу в навчальному посібнику, уніфікована схема подання інформації, невеликий обсяг та саме головне – практична спрямованість змісту навчального посібника сприятимуть якісному засвоєнню теоретичних знань зацікавлених осіб, що, в свою чергу, забезпечить беззаперечний розвиток практичних вмінь та навичок опануванні мистецтвом розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Навчальний посібник розрахований на слідчих, дізнавачів, працівників суду, прокуратури, оперативних підрозділів, захисників, здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти та інших осіб, зацікавлених у протидії кримінальній протиправності.
 • Item
  Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи. Investigation of the violent satisfaction of sexual passion in an unnatural way, committed against a minor
  (2018) Нікітіна-Дудікова, Ганна Юріївна
  Навчальний посібник висвітлює теоретичні засади та практичні рекомендації розслідування одного із найбільш суспільно небезпечних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості – насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи. У навчальному посібнику розкривається криміналістична характеристика насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого щодо малолітньої особи, типові слідчі ситуації та версії, які висуваються на початковому етапі розслідування, тактика проведення слідчих (розшукових) дій.
 • Item
  Розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Investigation of certain types of criminal offenses
  (2022) Антонюк, Поліна Євгеніївна; Antonyuk, Polina E.; Антощук, Андрій Олександрович; Antoshchuk, Andriy O.; Вознюк, Андрій Андрійович; Voznuk, Andriy A.; Замула, Богдан Анатолійович; Zamula, Bohdan A.; Климчук, Михайло Павлович; Klimchuk, Mihaylo P.; Кононенко, Наталія Олександрівна; Kononenko, Nataliya O.; Курилін, Іван Ростиславович; Kurylin, Ivan R.; Нікітіна-Дудікова, Ганна Юріївна; Nikitina-Dudikova, Hana. Yu; Полях, Анатолій Михайлович; Polyah, Anatoliy M.; Пясковський, Вадим Валерійович; Pyaskovskiy, Vadym V.; Самодін, Артем Володимирович; Samodin, Artem V.; Чернявський, Сергій Сергійович; Chernyavskiy, Serhiy S.
  У пропонованому навчальному посібнику розглянуто сучасні криміналістичні методики розслідування кримінальних правопорушень окремих видів з урахуванням їх особли-востей. Навчальний посібник розрахований на слідчих, працівників суду, прокуратури, оперативних підрозділів, захисників, курсантів, слухачів, аспірантів і професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти та інших осіб, зацікавлених у протидії кри-мінальній протиправності. The proposed training manual examines modern forensic methods of investigating criminal offenses of certain types, taking into account their characteristics.The training manual is designed for investigators, court employees, prosecutors, operational units, defense attor-neys, cadets, students, graduate students and professors of higher education institutions and other persons interested in combating criminal illegality.
 • Item
  Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  (2010) Полях, Анатолій Михайлович
  Монографію присвячено актуальним проблемам криміналістичної методики - розслідуванню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Автор звернувся до розроблення криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів та формування наукових засад розслідування даної категорії злочинів. У цьому аспекті запропоновано зміст окремих елементів криміналістичної характеристики та надано важливі криміналістичні рекомендації для слідчих. Для науковців, викладачів, студентів, працівників правоохоронних органів.
 • Item
  The basics of criminalistics
  (2021) Антощук, А. О.; Атаманчук, В. М.; Вакулик, О. О.; Комаринська, Ю. Б.; Курилін, І. Р.; Мировська, А. В.; Патик, Л. Л.; Пясковський, В. В.; Саковський, А. А.; Самодін, А. В.; Сорока, І. В.; Цимбалюк, Т. П.; Чорноус, Ю. М.; Antoshchuk, Andrii; Atamanchuk, Volodymyr; Chornous, Yuliia; Komarynska, Yuliia; Kurylin, Ivan; Myrovska, Anna; Patyk, Lesya; Piaskovskyi, Vadym; Sakovskyi, Andrii; Samodin, Artem; Soroka, Iryna; Tsymbaliuk, Tetiana; Vakulyk, Olga
 • Item
  Криміналістика
  (2020) Арешонков, Віталій Володимирович; Антонюк, Поліна Євгеніївна; Антощук, Андрій Олександрович; Атаманчук, Володимир Миколайович; Вакулик, Ольга Олексіївна; Весельський, Віктор Казимирович; Вознюк, Андрій Андрійович; Волошин, Олексій Гнатович; Воробей, Олена Вячеславівна; Герасименко, Лариса Володимирівна; Дабіжа, Дмитро Вікторович; Жалдак, Ірина Анатоліївна; Журавель, Вадим Васильович; Іщенко, Андрій Володимирович; Климчук, Михайло Павлович; Кобилянський, Олег Леонідович; Комаринська, Юлія Борисівна; Кононенко, Наталія Олександрівна; Кофанов, Андрій Віталійович; Кофанова, Олена Сергіївна; Курилін, Іван Ростиславович; Лук’янчиков, Євген Дмитрович; Мировська, Анна Всеволодівна; Михальчук, Тетяна Володимирівна; Мотлях, Олександр Іванович; Нікітіна-Дудікова, Ганна Юріївна; Патик, Леся Леонідівна; Полях, Анатолій Михайлович; Пясковський, Вадим Валерійович; Радецька, Валентина Яківна; Садченко, Олександр Олексійович; Саковський, Андрій Анатолійович; Самодін, Артем Володимирович; Свобода, Євгенія Юріївна; Сергєєва, Діана Борисівна; Сокиран, Федір Михайлович; Сорока, Ірина Вікторівна; Старушкевич, Анатолій Володимирович; Стратонов, Василь Миколайович; Хахановський, Валерій Георгійович; Чернявський, Сергій Сергійович; Чорноус, Юлія Миколаївна; Юсупов, Володимир Васильович
  У підручнику викладено загальнотеоретичні засади науки криміналістики, положення криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито теорію та практику криміналістичної тактики, а також сучасні підходи до методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, аспірантів і науково‑педагогічний склад закладів вищої освіти юридичного спрямування, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та інших представників юридичної професії.
 • Item
  Домедична підготовка
  (2020) Чуприна, Олена Віталіївна; Нагайник, Тарас Григорович; Несен, Ольга Олександрівна; Самодін, Артем Володжимирович; Чорний, Микола Васильович; Жилін, Тарас Петрович
  У підручнику викладено загальнотеоретичні нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишнього середовища та невідкладних станах різних соматичних захворювань. Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, осіб, що не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, а також на використання у системі підвищення кваліфікації та службової підготовки поліцейських.
 • Item
  Криміналістичне дослідження документів, призначених для посвідчення особи при перетині нею державного кордону України Forensic examination of identity documents required to cross the state border of Ukraine
  (2020-08) Тальянчук, Леся Сергіївна; Talianchuk, Lesia
  У навчальному посібнику охарактеризоване правове регулювання та загальний вигляд усіх бланків паспортних документів, призначених для посвідчення особи при перетині нею державного кордону України. Висвітлений порівняльний аналіз спеціальних засобів захисту в таких документах, методи та технічні засоби їх дослідження з метою встановлення ознак та способів підробки. Охарактеризовано етапи та суб’єкти огляду документів, призначених для посвідчення особи при перетині нею державного кордону України. Особлива увага приділена призначенню судових експертиз, різноманітним технічним засобам та їх можливостям
 • Item
  Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру
  (2012) Чорноус, Ю. М.
  У монографії розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру. Дослідження виконано згідно з міжнародним і національним законодавством, зокрема новим Кримінальним процесуальним кодексом України, супроводжується аналізом численних наукових джерел та ілюструється даними емпіричних досліджень.
 • Item
  Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
  (2017) Чорноус, Ю. М.
  Запропонована монографія присвячена комплексному дослідженню криміналістичного забезпечення розслідування злочинів і є своєрідним підсумком, але не завершенням багаторічної роботи за наукового керівництва та консультування доктора юридичних наук, професора В. С. Кузьмічова. У цій праці, з огляду на сучасні реалії суспільного життя, процеси реформування правоохоронної системи, протидію злочинності, розкриваються концептуальні засади криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, надається характеристика такої складної й багатоаспектної діяльності, розглядається проблематика міжнародного співробітництва, акцентується увага на актуальних засадах криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.
 • Item
  Домедична допомога.First aid
  (2018) Самодін, Артем Володимирович; Samodin, Artem; Чуприна, Олена Віталіївна; Chuprina, Olena; Жилін, Тарас Петрович; Zhilin, Taras; Чорний, Микола Васильович; Chorniy, Mikola; Нарусевич, Олександр Станіславович; Narusevich, Oleksandr; Несен, Ольга Олександрівна; Nesen, Olga; Нагайник, Тарас Григорович; Nagaynik, Taras
  Домедична підготовка є складовою професійної підготовки сучасних поліцейських. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», перед ними стоїть низка завдань, зокрема щодо надання послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, що обов’язково передбачає надання домедичної допомоги тим, хто її потребує. З метою впровадження в Україні міжнародних стандартів надання невідкладної медичної допомоги серед немедичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з наданням домедичної допомоги, наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» від 29 березня 2017 року № 346 було затверджено навчально-тренувальні програми трьох рівнів. Так, перший рівень – «Основи підтримки життя» (8 год) – має на меті підготовку немедичних працівників, професійна діяльність яких не пов’язана з ризиком отримання травматичних ушкоджень, отруєнь (наприклад, офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі). Другий рівень – «Перший на місці події» (48 год) – передбачає підготовку осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу постраждалим у невідкладному стані, проте не мають медичної освіти (до цієї категорії належать і правоохоронці). Третій рівень – «Професійна підтримка життя» (120 год) – розрахований на водіїв спеціального санітарного автотранспорту. First aid is part of the training of modern police officers. In accordance with the Law of Ukraine "On National Police", a number of tasks are faced by them, in particular, regarding the provision of services for the assistance of persons who, for personal, economic, social reasons or as a result of emergencies, need such assistance, which necessarily involves provision of medical assistance to persons, who needs it. In order to implement in Ukraine international standards for the provision of emergency medical care among non-medical workers whose professional duties are related to the provision of medical assistance, by the order of the Ministry of Health of Ukraine "On the improvement of training for the provision of medical assistance to persons without medical education "March 29, 2017, No. 346 approved the training programs of three levels. Thus, the first level - "Fundamentals of Life Support" (8 hours) - is aimed at training non-medical workers whose professional activities are not related to the risk of traumatic injury, poisoning (eg, office workers, service workers, teachers). The second level - "The first on the scene" (48 hours) - involves the preparation of persons obliged to provide emergency medical assistance to the victims in an emergency, but do not have medical education (this category also includes law enforcement officers). The third level - "Professional Life Support" (120 hours) is designed for drivers of special sanitary vehicles.
 • Item
  Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві
  (2002) Сокиран, Федір Михайлович; Sokiran, Fedor
  Монографія присвячена дослідженню взаємодії учасників правовідносин і психологічного впливу при проведенні слідчих дій, у якій на основі комплексного аналізу криміналістичних прийомів і засобів визначено напрями і умови їх ефективного застосування у слідчій діяльності. Праця написана на великій емпіричній базі, що надає її висновкам наукову і практичну цінність. Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад, слухачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також на практичних працівників правоохоронних органів.Монография посвящена исследованию взаимодействия участников правоотношений и психологического воздействия при проведении следственных действий, в которой на основе комплексного анализа криминалистических приемов и средств определены направления и условия их эффективного применения в следственной деятельности. Работа написана на большой эмпирической базе, что предает ее выводам научную и практическую ценность. Монография рассчитана на профессорско-преподавательский состав, слушателей и студентов высших юридических учебных заведений, а также на практических работников правоохранительных органов.The monograph is devoted to the study of the interaction of participants in legal relationships and psychological influence during conducting investigative actions, in which on the basis of a comprehensive analysis of forensic methods and means determined directions and conditions for their effective application in investigative activities. The work is written on a large empirical basis, which provides its ultimate scientific and practical value. The monograph is intended for faculty members, students and students of higher law schools, as well as practical law enforcement officers.
 • Item
  Криміналістика.Criminalistics
  (2015) Алєксеева, Олександр Олександрович; Alekseev, Oleksander; Антощук, Андрій Олександрович; Antoshchuk, Andrey; Арешонков, Віталій Володимирович; Areshonkov, Vitaliy; Атаманчук, Володимир Миколайович; Atamanchuk, Volodymyr; Вакулик, Ольга Олексіївна; Vakulyk, Olha; Іщенко, Андрій Володимирович; Ishchenko, Andriy; Комаринська, Юлія Борисівна; Komarynska, Julia; Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, Andrey; Курилін, Іван Ростиславович; Kurylin, Ivan; Лісогор, Віталій Григорович; Lisogor, Vitaliy; Лук’янчиков, Борис Євгенович; Lukyanchikov, Boris; Лук’янчиков, Євген Дмитрович; Lukyanchikov, Yevgen; Мировська, Анна Всеволодівна; Myrovska, Anna; Патик, Леся Леонідівна; Patyk, Lesya; Пясковський, Вадим Валерійович; Pyaskovskiy, Vadym; Радецька, Валентина Яківна; Radetska, Valentyna; Саковський, Андрій Анатолійович; Sakovskiy, Andrey; Феськов, Микола Миколайович; Feskov, Nikolai; Чорноус, Юлія Миколаївна; Chornous, Julia; Юсупов, Володимир Васильович; Yusupov, Vladimir
  У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто сучасні методики розслідування окремих видів злочинів. Підручник розрахований на курсантів, слухачів, студентів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.The tutorial outlines the general theoretical problems of criminalistics, forensic technology issues and separate industries, disclosed the contents of criminalistics tactics, discussed modern methods of investigating certain types of crimes.The tutorial is intended for cadets, students, postgraduates and professorial and teaching staff of law schools and law enforcement officials.
 • Item
  Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України.Technical-forensic investigation of fake passports of the citizen of Ukraine
  (2013) Патик, Леся Леонідівна; Patyk, L.
  У пропонованому посібнику розглядаються актуальні питання техніко-криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України. Надано поняття паспорта громадянина України та розглянуто його правове регулювання, терміни та визначення спеціальних засобів захисту, якими він наділений, надано технічний опис, наведено та проілюстровано способи підроблення паспортів та методи їх виявлення. The proposed manual deals with topical issues of technical-forensic investigation of fake passports of the citizen of Ukraine. The concept of the passport of the citizen of Ukraine and would consider its legal regulation, the terms and definitions of the special protection which it is endowed, the described and illustrated methods of passport forgery and methods for their detection.