ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування. Psychological Basis of Involving Employees of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the Pre-Trial Investigation
  (2022) Шарай, Є. В.; Sharai, Ye.
  Мета дослідження – розглянути психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування. Методологія. Методологічний інструмен-тарій становили основні пізнавальні методи психології: спостереження за психологіч-ними особливостями залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування, зумовленими специфікою цієї діяльності; вивчення результатів зазна-ченої діяльності, яка полягає в накопиченні фактів під час аналізування матеріальних результатів психічної діяльності в разі залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування, що дає змогу неодноразово до них повертатися, порів-нювати результати, отримані в різний час або за різних умов діяльності. The purpose of the study is to consider the conceptual foundations of psychocorrection of addictive beha-vior of minors. Methodology. The methodological tools have been a general theory of social deviations, based on both differentiation and integration of existing knowledge in different fields. On this basis, the essence of addictive behavior, which is expressed in the desire to escape the reality by artificially changing their mental state, has been determined. It results from impaired adaptation to new environmental conditions, deviates from social norms and does not meet generally accepted standards of behavior, biochemical, social and individual psychological factors. The scientific novelty of the article is to highlight the principles of psy-chocorrection of addictive behavior, taking into account the analysis of its factors and mechanisms. The necessity of application of integrative models of psychocorrection with priority of psychological correction of causal type approximately to age and individual fea-tures of the client is substantiated.
 • Item
  Мотиви вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Motives for Committing Criminal Offenses Related to Domestic Violence
  (2022) Комаринська, Ю. Б.; Komarynska, Yu.
  У своїй діяльності людина прагне досягти мети, що мотивує до вчинення дій способа-ми та засобами, які має у своєму розпорядженні. На жаль, не кожен обирає шлях без насильства. Деяких умотивовують незаконні дії та яскраво забарвлені негативні емоції, які стають дедалі агресивнішими, що призводять до позбавлення життя однієї людини іншою. Метою статті є визначення та уніфікація мотивів учинення кримінальних право-порушень, пов’язаних із домашнім насильством, усвідомлення яких сприяє не лише розумінню психічного стану особи в момент учинення злочину, а й дозволяє виявити умови протиправної поведінки, визначити форми вини та ступінь суспільної небезпеки винного, що сприятиме слідчому у визначенні тактики отримання вербальної інформа-ції, тактики проведення слідчих (розшукових дій) тощо. Topicality. Any human activity is characterized by the desire to achieve certain goals, which in turn motivates him to perform certain actions in ways and means that are achievable and available to this person. Un-ftunately, not everyone chooses a path without violence in order to achieve their goal, some actions are also motivated by illegal actions and colored by negative emotions, which even-tually turn into more aggressive actions, as a result of which one person takes another per-son’s life. The purpose of the article is to determine and unify the motives for committing criminal offenses related to domestic violence, the understanding of which contributes not only to understanding the mental state of a person at the time of the crime, but also allows to identify conditions of wrongdoing, determine the form of guilt and public danger. , in turn, will assist the investigator in determining the tactics of obtaining verbal information, tactics of investigative (investigative actions), etc. The methodological basis of the article is general scientific methods of cognition, such as analysis and synthesis, which allowed to combine into groups the motives identified by scientists from different countries, with different social levels and traditions.
 • Item
  Детермінанти виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. About Some Determinants of the Occurrence of Illegal Handling of Weapons, Ammunition or Explosives
  (2022) Величенко, Л. О.; Velychenko, L.
  Мета дослідження полягає у визначенні актуальних соціально-психологічних детер-мінант виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Методологічний інструментарій обрано відповідно до постав-леної мети, специфіки об’єкта і предмета дослідження. У статті використано комплекс наукових методів, а саме: загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ, тер-мінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий та історико-правовий. The purpose of the study is to determine the actual socio-psychological determinants of the occurrence of illegal handling of weapons, ammunition or explosives. The methodological toolkit was chosen in accordance with the set goal, the specifics of the object and the subject of the study. The article uses a complex of scientific methods, name-ly: general dialectical method of scientific knowledge of phenomena, terminological, sys-temic-structural, formal-logical, comparative-legal and historical-legal. The scientific novelty of the article consists in highlighting for the first time the socio-psychological determinants of illegal handling of weapons, ammunition and explosives, dividing them into two groups. The first – at the level of the world space, the second – at the level of Ukraine.
 • Item
  Особливості тактики допиту в процесі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Peculiarities of Interrogation Tactics during the Investigation of Illegal Possession of a Vehicle
  (2022) Чорноус, Ю. М.; Chornous, Yu.; Власенко, С. О.; Vlasenko, S.
  Тактика допиту під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом потребуєвирішення низки проблемних питань, зокрема: виявлення всіх фактів протип-равної діяльності; встановлення співучасників, способів, засобів і вичерпного кола об-ставин учинення кримінального правопорушення. Важливим способом отримання до-казової інформації є слідчі (розшукові) дії, і першочергова серед них – допит. Урахуван-ня процесуальних, організаційних, тактичних, психологічних особливостей визначають успіх тактики допиту. Мета статті полягає у формуванні основ і визначенні особливос-тей тактики допиту підозрюваного, свідка, потерпілого в процесі розслідування неза-конного заволодіння транспортним засобом. Досягнення поставленої мети полягає у виконанні таких завдань: визначення умов проведення допиту під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом; визначення переліку основних питань, які необхідно з’ясувати під час допиту учасників кримінального провадження за цих умов; розкриття особливостей застосування тактичних прийомів у процесі досудо-вого розслідування, залежно від слідчої ситуації та інших чинників. Peculiarities of in-terrogation tactics during the investigation of illegal possession of a vehicle are accompa-nied by the need to solve a number of problematic issues, in particular, regarding the detec-tion of all facts of illegal activity; establishing accomplices, methods, means and circumstan-ces of committing a criminal offense. Investigative (research) actions are an important met-hod of obtaining evidentiary information, and the first among them is interrogation. Conside-ration of procedural, organizational, tactical, psychological provisions determine the success of interrogation tactics. The purpose of the article is to form the basics of interrogation tact-ics of a suspect, witness, victim in the process of illegal possession of a vehicle. Achieving the set goal consists in performing the following tasks: determining the conditions of the interrogation during the investigation of illegal possession of a vehicle; highlighting the list of main issues that must be clarified during the interrogation of participants in criminal procee-dings under the given conditions; disclosure of the peculiarities of the use of tactical techni-ques in the process of pre-trial investigation, depending on the investigative situation and ot-her factors.