#09/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  СПРАВА "ЛЕВЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ" ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ. CASE OF “LEVCHUK VS UKRAINE” AND ITS IMPORTANCE FOR THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE IN UKRAINE
  (2021) ЛОЗІНСЬКА, Світлана Володимирівна; LOZINSKA, Svitlana
  Статтю присвячено характеристиці та аналізу змісту ключових позицій Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), втілених у рішенні у справі «Левчук проти України» та пов’язаних із захистом права на справедливий суд, права на ефективний засіб правового захисту та права на повагу до приватного й сімейного життя в контексті захисту й поновлення порушених прав заявниці у зв’язку зі вчиненням стосовно неї домашнього насильства. Авторка стверджує, що попри застосування ЄСПЛ у цій справі лише заходів індивідуального характеру у формі виплати заявниці компенсації, прецедентний характер рішення у справі «Левчук проти України» та правові висновки Суду у контексті протидії домашньому насильству в нашій державі, можуть призвести до поступових та ґрунтовних нормативних і адміністративних змін, наближаючи й момент ратифікації Україною Стамбульської конвенції. The paper is devoted to the characterization and analysis of the content of the key positions of the European Court of Human Rights embodied in the judgment in Levchuk v. Ukraine and related to the protection of the right to a fair trial, the right to an effective remedy and the right to respect for private and family life in the context of the protection and restoration of the applicant`s violated rights in connection with the commission of domestic violence against her. Therefore the purpose of the paper is to establish the content of the ECtHR’s legal opinions and positions embodied in the judgment in Levchuk v. Ukraine in the light of combating domestic violence, protecting victims and the prospects of the Court’s impact on domestic violence prevention and protection in Ukraine. protection of the applicant from domestic violence. It is argued that despite the application by the ECtHR in this case only individual measures in the form of payment of compensation to the applicant, the precedent nature of the judgment in Levchuk v. Ukraine and the Court’s legal findings in the context of combating domestic violence in our country can lead to gradual and thorough regulative and administrative changes, approaching the moment of ratification of the Istanbul Convention by Ukraine.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ВІДУМЕРЛОГО МАЙНА У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ. PECULIARITIES OF INHERITANCE OF DECEASED'S PROPERTY IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
  (2021) АНІКІНА, Галина Володимирівна; ANIKINA, Halyna
  Стаття присвячена дослідженню особливостей спадкування відумерлого майна в міжнародному приватному праві. Визначено поняття «виморочне майно». З’ясовано співвідношення понять «виморочне майно» та «відумерла спадщина». З’ясовано принципи спадкування майна державою в міжнародному приватному праві. З’ясовано, що в усіх міжнародних договорах що регулюють відносини спадкування з іноземним елементом у яких бере участь Україна закріплюється однакове вирішення питання спадкування виморочного майна державою. Рухоме майно переходить у власність тієї Договірної Сторони, громадянином якої був спадкодавець у момент смерті, а нерухоме майно переходить у власність Договірної Сторони, на території якої воно знаходиться. Зроблено висновок про застосування третього принципу спадкування виморочного майна в міжнародному приватному праві – «принципу розщеплення спадкового статуту». The paper is devoted to the study of the peculiarities of the inheritance of deceased property in private international law. The concept of “foreclosed property” is defined. The relationship between the terms “foreclosed property” and “dead heritage” has been clarified. It is concluded that the application of the third principle of inheritance of foreclosed property in private international law – the “principle of splitting the hereditary statute”.
 • Item
  ПРО ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. ABOUT ONE OF THE MODERN TRENDS OF BUSINESS DIGITALIZATION
  (2021) ЗАДОРОЖНА, Анна Володимирівна; ZADOROZHNA, Anna
  У статті досліджуються питання діджиталізації бізнесу в Україні протягом останніх двох років. Приділено увагу формам ділового спілкування, які реалізуються за допомогою ділових соціальних мереж. Указано на недостатнє використання соціальних мереж вітчизняними підприємствами на противагу до європейських. На підставі проведеного аналізу статистичної інформації зроблено висновки, які характеризують зростання внеску соціальних мереж у розвиток бізнескомунікацій в Україні. Зроблено акцент на можливостях, які соціальні мережі надають бізнесу та проблемах, із якими він може зіткнутися. Також розглянуто один із підвидів ділових мереж, який дозволяє організувати ділові комунікації у корпораціях, – корпоративні соціальні мережі. Currently, a business both organizes its sales through social networks and solves various business problems for them, for example, finding employees and business partners, expanding sales markets. Companies that want to grow successfully, to be in demand in the market, must pay close attention to social networks. Ukraine is characterized by a higher than the world average, Internet penetration. The same trend is observed in relation to the use of social networks in Ukraine. Although social networks for private use serve as a good platform for advertising and selling goods, from a business point of view, business social networks are the most appropriate for solving business issues and establishing business contacts. Their importance is growing due to the growing globalization of the economy, as well as the need for remote communication, which is due to the danger of the spread of Covid-19.
 • Item
  КОНЦЕПЦІЯ АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. THE CONCEPT OF AUDIT OF PAYMENTS AND SETTLEMENTS WITH EMPLOYEES AT THE ENTERPRISE
  (2021) МОСКАЛЬ, Наталія Володимирівна; MOSKAL, Nataliia
  Аудит оплати праці та розрахунків із працівниками є актуальним та поширеним видом аудиторських послуг, зважаючи на наявність об’єктів для такого аудиту та значні розміри фінансових санкцій за порушення нормативних вимог у сфері оплати праці та кадрової документації. Результативність аудиту, його вплив на підвищення якості облікової інформації, усунення порушень і недоліків, залежить від змісту концепції, що застосовується для його проведення. У статті розглянуто основні аспекти концепції, зокрема, мету аудиту, його предмет та об’єкти, завдання аудиту та джерела інформації, послідовність перевірки, перелік аудиторських процедур та типові порушення, що можуть бути виявлені у процесі аудиту Audit of payments and settlements with employees is a relevant and widespread type of audit services. The effectiveness of the audit and the impact of the audit on improving the quality of accounting information, eliminating violations and deficiencies, depends on the content of the concept used to conduct it.
 • Item
  ПОНЯТТЯ "СТАЛИЙ РОЗВИТОК" НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД, ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ КОНЦЕПЦІЇ. THE CONCEPT OF “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” AT MACRO MICRO-LEVELS: HISTORICAL OVERVIEW, APPROACHES TO INTERPRETATION, CHARACTERISTICS OF COMPONENT CONCEPTS
  (2021) ВОЛКОВА, Юлія Валеріївна; VOLKOVA, Yuliia
  Currently, leading economists from different countries are paying more and more attention to the issue of ”sustainable development”, as this issue is currently relevant not only for the country's economy as a whole, but also at the enterprise level. However, because this is a multifaceted and complex category. Many questions arise around it and they remain insufficiently studied and require in-depth research. Thus, the needs of a market economy in modern conditions require more flexibility from enterprises, more policies that are «modern» and strategies of competition. This, in turn, encourages companies to seek new approaches to conducting their business. It is the trajectory of sustainable development of economic activity of the enterprise and is one of the key activities of economic entities, which will contribute to the effective results of this activity.
 • Item
  THEORETICAL AND APPLIED PRINCIPLES OF SYSTEM OF PERSONNEL ADAPTATION. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
  (2021) KYRYLENKO, Oksana; КИРИЛЕНКО, Оксана Миколаївна; BOROVYK, Vitalii; БОРОВИК, Віталій Дмитрович
  In modern conditions, as development and reform of economic and socio-labor spheres, continuous technical progress and inconstant world environment, staffing requirements are constantly growing. Today, important issues for the system of employment and adaptation are their improvement with the help of modern personnel technologies, which would take into account external and internal factors, strategic orientation, could adapt to the natural response to excessive market spontaneity. Staff adaptation is the fundamental basis of any organization and further work with the employee. The adaptation measures in a complex way, are playing the role of basis for adaptation programs. That program, in turn, describes the tasks, main goals, deadlines and identifies the employees responsible for the adaptation; establishes a sequence of actions to achieve the set goals and indicates what knowledge, skills, competencies and skills a new employee should have and what results he or she should show after the end of the adaptation period. From the organizational point of view, there are several periods of adaptation. First, this is a familiarization period lasting one month. The second period is an evaluation one. In the third period, there is a gradual integration into the organization. In the article there is identifying of most common features of personnel adaptation system regardless the industry and organization in which that system operates. The goals of personnel adaptation in organization are defined. In today's labor market, the question of not only the formation of the ideal staff in the organization, but also the retention of valuable staff – this is the task can be performed by an effective system of staff adaptation. У сучасних умовах, у міру розвитку та реформування економічної та соціально-трудової сфер, постійного технічного прогресу та непостійного світового середовища, вимоги до персоналу постійно зростають і змінюються. Сьогодні важливими питаннями системи зайнятості та адаптації є їх вдосконалення за допомогою сучасних кадрових технологій, які б враховували зовнішні та внутрішні фактори, стратегічну спрямованість, могли б адаптуватися до природного реагування на надмірну стихійність ринку. Адаптація персоналу є фундаментальною основою будь-якої організації та подальшої роботи з працівником. Заходи адаптації в комплексі відіграють роль основи програм адаптації. Ця програма, в свою чергу, описує завдання, основні цілі, терміни та визначає працівників, відповідальних за адаптацію; встановлює послідовність дій для досягнення поставлених цілей та вказує, якими знаннями, вміннями, компетенціями та навичками має володіти новий працівник і які результати він мусить показати після закінчення адаптаційного періоду. З організаційної точки зору існує кілька періодів адаптації. По-перше, це ознайомчий період, який триває один місяць. Другий період – оціночний, тривалістю до одного року, коли досягається сумісність з командою. Під час третього періоду відбувається поступова інтеграція в організацію. У статті визначено найбільш загальні особливості системи адаптації персоналу незалежно від галузі та організації, в якій функціонує ця система. Визначено цілі адаптації персоналу в організації. На сучасному ринку праці постає питання не лише про формування ідеального персоналу в організації, а й про утримання цінних кадрів, які є набутими організацією – це є завданням, котре може виконувати ефективна система адаптації персоналу.
 • Item
  ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS OF SPACE ACTIVITIES AS A DETERMINANT OF GLOBAL SECURITY
  (2021) ГІЛЬОРМЕ, Тетяна Вікторівна; HILORME, Tetiana
  У статті досліджено екологічні ризики космічної діяльності у забезпеченні концепції Clean Space як складової міжнародної безпеки. Доведено, що техногенне сміття в орбітальному просторі досягло катастрофічних масштабів, що потребує негайних змін із метою сталого розвитку космічної активності. Побудовано класифікацію екологічних ризиків, що виникають в умовах космічної діяльності, за чотирьома групами: за джерелами ризиків, виду орбіт, причинно-наслідкові, за можливостями впливу. Визначено, що за структурою об’єктів космічного сміття за країнами світу станом на лютий 2020 р., найбільшими власниками орбітального сміття, є Росія (СРСР), США та Китай. The paper investigates environmental risks of space activities in ensuring the concept of Clean Space as an integral component of global security. It has been proven that man-made debris in orbital space reached catastrophic proportions which calls upon immediate changes with the purpose of sustainable development of space activities. The work incorporates an elaborated classification of environmental risks that occur in the process of space activities, divided into four groups: by the source of risk, by type of orbit, by cause and effect and by the possibility of influence. It has been determined that countries to have generated the most space debris objects are Russia (the USSR), USA and China. Ukrainian national legislation in the sphere of space activities is currently at the stage of harmonization with international space agencies. Numerous issues remain insufficiently substantiated: improvement of the Technical Regulations for space activities, Procedures of liability insurance for damage inflicted to the space object, since the respective insurance contract must be one of the documents mandatory for fulfilling international obligations of the state with regard to its accountability for any type of national space activities. It has been established that apart from the Kessler effect there also exists a temporality effect – the effect of ”lengthened” time combined with the effect of its acceleration (singularity) – accelerated development of situational changes. This affects the catastrophic state of space debris cluttering in Earth’s orbit since the launch of the first artificial satellite. The paper examines a particular range of risks in accordance with two phases of the technological lifespan of space systems – ‘Operation’ & ‘Utilization’. It is stipulated by the fact that namely in these phases there exists the highest probability of occurrence of major risks of “influence”. Prospects of further research consist in the development of the system for assessment of risks of influence at all phases of the technological lifespan of space systems: ‘Mission analysis/needs definition’; ‘Feasibility’; ‘Preliminary design’; ‘Detailed design’; ‘Qualification & Production’; ‘Operation’; ‘Utilization’.
 • Item
  ҐЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. GENESIS AND EVOLUTION OF ESTABLISHMENT OF A LAW-BASED STATE: THE ANTHROPOLOGICAL APPROACH
  (2021) МЕТІЛЬ, Анастасія Сергіївна; METIL, Anastasiia; ПЕРЕВЕРЗА, Ірина Михайлівна; PEREVERZA, Iryna
  У статті досліджено особливості становлення правової держави з позиції антропологічного підходу. Доведено, що саме глобалізація світової економіки значно вплинула на зміну теоретичних підходів до визначення правової держави. Проаналізовано розвиток правового плюралізму в системі англо-американської юридичної школи. Визначено світові тенденції складності реалізації правового плюралізму: повторна націоналізація ноосфери, зміна доменів правої реєстрації міграції та глобальної торгівлі. Розглянуто особливості запровадження правових догм держав-донорів та держав-реципієнтів. At the end of the twentieth century, globalization of the economy took place: mass migration, introduction of innovations in transport and communication technologies, growth of international finance, etc. This led to critical tension in a variety of spheres: social, economic, political. The epistemological understanding of the analytical concept of legal pluralism is that any form of legal configuration affects or confuses statehood, regardless of whether this manifestation of cooperation, neglect, merger. The perception of global legal pluralism restored the meaning of the state in the present fragmented and dependent form in complex multiple social systems.
 • Item
  ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ. STAFF OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND APPROACHES TO DEFINITION
  (2021) КОВТУНЕНКО, Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO, Kseniia; КОВАЛЬЧУК, Олександра Вікторівна; KOVALCHUK, Oleksandra; АТАНАСОВ, Микола Віталійович; ATANASOV, Mykola
  На сучасному етапі розвитку українських підприємств із кожним днем усе більшої актуальності набуває один із найважливіших ресурсів – персонал підприємства. В умовах інтелектуалізації економіки, доцільно стверджувати, що персонал належить до складових підприємства, які найбільш динамічно розвиваються. Наразі існує дуже багато суміжних термінів до поняття «персонал», які досить часто плутають між собою, наприклад «кадри», «трудові ресурси» тощо. Тому доцільно проаналізувати різноманітні підходи до визначення, дослідити різницю цих понять та виокремити сутність «персоналу підприємства». At the present stage of development of Ukrainian enterprises, one of the most important resources – the staff of the enterprise – is becoming more and more relevant every day. In the context of the intellectualization of the economy, it is reasonable to say that the staff is one of the most dynamically developing components of the enterprise. Currently, there are many related terms to the concept of “staff”, which are often confused with each other, such as “personnel”, ”human resources”, and so on. Therefore, it is advisable to analyze the various approaches to the definition, to explore the difference between these concepts and to identify the essence of ”staff of the enterprise”. Staff is an integral part of any modern enterprise, one of the most important resources that creates a unique value for an individual enterprise due to its own experience and specific qualities obtained in the process of working in a particular enterprise. Staff is a very multifaceted category, which with the development of economic thought develops, both in fact in enterprises, and the very concept is further developed. The study of the essence of the concept of “staff of the enterprise” is quite relevant, especially taking into account the changes that occur with the intellectualization of the economy. There is a large number of published scientific papers devoted to the study of certain aspects of the staff of the enterprise, as well as issues of effective staff management. Great contribution to the study of this topic was made by such domestic and foreign experts as K. Marx, S.G. Strumlin, M.I. Rusinko, O.I. Sudakova, N.V. Filippova, I.M. Boychik, P.A. Maluev, N.V. Fedorova, N.P. Nikolenko, O.V. Krushelnytska, G.T. Zavinovska, et.al.
 • Item
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY REGULATION OF THE TAX ON INDIVIDUALS OF INDIVIDUALS IN CONDITIONS SOCIETY
  (2021) БРИГІНЕЦЬ, Олександр Олексійович; BRYHINETS, Oleksandr; НЕВЗОРОВ, Іван Васильович; NEVZOROV, Ivan
  У статті доведено, що оподаткування доходів фізичних осіб завжди у будь-якій державі викликає низку гарячих суперечок. Розглянуто особливості нормативного закріплення податкової ставки на доходи фізичних осіб в Україні та деяких державах. Визначено, що розбудова сучасної інформаційної системи у нашій державі надає реальні можливості для ведення масштабних ефективних перетворень у податковій сфері. Для досягнення соціальної справедливості та підвищення добробуту народу необхідне прийняття цілого комплексу економічних, податкових, адміністративних заходів, що діють у єдиному напрямі та нададуть змогу побудувати сучасне інформаційне суспільство.The paper proves that personal income taxation always causes a number of heated debates in any state. The peculiarities of the normative fixing of the personal income tax rate in Ukraine and some countries are considered. It is determined that the development of a modern information system in our country provides real opportunities for large-scale effective transformations in the tax sphere. The author focuses on the fact that the personal income tax rate in different countries is based on the principle of differentiation. The application of a differentiated tax system has a scientific basis. The tax primarily has a regulatory and incentive function, and therefore with the help of a differentiated tax rate it is possible to make competitive entire sectors of the economy by establishing loyal tax regimes. It is this “social orientation” in tax reform that ensures the sustainable existence of a market economy and the absence of “shadow markets”. Also in many countries and in Ukraine the category of “marginal income” is used – the minimum income limit below which a person is exempt from paying tax. When forming appropriate amendments to the tax code, the principle of economy must be observed, which consists in reducing the costs of tax collection, streamlining the taxation system. One of the priority areas in the development of tax policy in our country should be its gradual socialization, which involves focusing not only on the implementation of the fiscal function of the tax, but also the implementation of the social function of the tax, aimed at universal values. In order to achieve social justice and increase the welfare of the people, it is necessary to take a set of economic, tax, administrative measures that work in a single direction and will allow to build a modern information society.