ЗМІСТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Правове регулювання форм психологічної взаємодії між слідчим і прокурором. Legal Regulation Psychological Interaction Forms between the Investigator and the Prosecutor
  (2023) ХИТЬ Юрій; KHYT Yurii
  У статті розглянуто питання законодавчого врегулювання форм і способів взаємодії слідчого з прокурором під час розслідування кримінальних проваджень у контексті досвіду взаємодії між детективами Національного антикорупційного бюро України та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проаналізовано різні наукові підходи до розуміння психологічних аспектів «взаємодії» та їх вплив на законодавство, а також відображення в практиці досудового розслідування кримінальних проваджень. This paper considers the current legislative regulation of forms and methods of interaction between the investigator and the prosecutor during the investigation of criminal proceedings, in the context of the experience gained between the detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and prosecutors of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office. Various scientific approaches to understanding the psychological aspects of "interaction" and their impact on the law, as well as the reflection in the practice of pre-trial investigation of criminal proceedings are analyzed.
 • Item
  Особливості тактики освідування неповнолітніх потерпілих із вадами психофізичного розвитку. Features of the Tactics of Education of Juvenile Victims with Defects of Psycho-Physical Development
  (2023) СУВОРОВА Анастасія; SUVOROVA Anastasiia
  У статті висвітлено актуальні питання, що виникають під час проведення освідування за участю неповнолітніх потерпілих із вадами психофізичного розвитку. Досліджено особливості застосування тактичних прийомів під час освідчування за участю осіб зазначеної категорії. The scientific article is devoted to the coverage of topical issues that arise during the examination of minor victims with psychophysical disabilities, the peculiarities of the use of tactical techniques during the examination of persons of the specified category are investigated.
 • Item
  Телефонна залежність у юнацькому віці: особливості впливу на розвиток особистості. Telephone Addiction in Youth: Features of Influence on Personality Development
  (2023) СМІЛЯНЕЦЬ Тетяна; SMILIANETS Tetiana
  Взаємозв’язок людини з інформаційними платформами, мережами, технічними засобами, мобільним зв’язком позначається на всіх сферах життя людини, одночасно розширюючи можливості розвитку, черпання ресурсу, а також створюючи додаткові бар’єри й небезпеки. Стрімкий прогрес інформаційних технологій та активізація застосовування їх як у професійній сфері, так і в повсякденному житті актуалізує низку питань, що постають перед юнацтвом і пов’язані, зокрема, з виникненням нового виду поведінкової адикції – телефонної залежності. The interaction of a person with information platforms, networks, technical means, mobile communication actively penetrates into all, without exception, spheres of life. At the same time, expanding the abilities of the individual, giving him new opportunities for development, drawing resources and creating additional barriers and dangers. Mobile devices provide many opportunities and conveniences such as quick access to information, social networks, online games and communication with others.
 • Item
  Особливості реалізації системи психологічного забезпечення професійної діяльності працівників кінного підрозділу поліції. Features of the Implementation of the System of Psychological Ensuring the Professional Activities of the Employees of the Equestrian Unit of the Police
  (2023) МІТЕНКО Тетяна; MITENKO Tetiana
  Метою статті є вивчення сутності та змісту психологічного забезпечення професійної діяльності працівників кінного підрозділу поліції, Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України. The purpose of the article is to study the essence and content of psychological support of the professional activity of employees of the mounted police unit, the patrol police department, and the National Police of Ukraine. Methodology.
 • Item
  Передумови легітимного вияву агресії в професійній діяльності поліцейських. Prerequisites for the Legitimate Manifestation of Aggression in the Professional Activities of Police Officers
  (2023) КОВАЧ Ольга; KOVACH Olha
  Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення особистості правоохоронця відповідно до вимог професійної діяльності в сучасних умовах. У науковому дослідженні використано комплекс методів, зокрема теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інтерпретація літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики), емпіричні (опитування, тестування), математикостатистичні. Для обробки емпіричних даних застосовано метод кількісного аналізу (кореляційний аналіз). Determinate the prerequisites for the legitimate manifestation of aggression in police activity. A complex of methods was used in the scientific research, which includes: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization and interpretation of literary sources and theoretical approaches on selected issues), empirical methods (survey, testing); mathematical and statistical methods.
 • Item
  Сучасний стан наукових розвідок психологічного портретування (профайлінгу) як психодіагностичного інструментарію. The Current State of Scientific Research on Psychological Portraiture (Profiling) as a Psychodiagnostic Toolki
  (2023) ГАМАН Ірина; HAMAN Iryna
  Стаття присвячена проблематиці профайлінгу – сучасної технології створення так званого психологічного портрета особи, яка становить інтерес щодо різних сфер суспільного буття. Актуальність дослідження профайлінгу в сучасних умовах розвитку Української держави набула особливої значущості в умовах агресії рф, що, поряд із повсякденними завданнями протидії злочинності та розшуку правопорушників, сформувало виклики з протидії колабораціонізму, тероризму, ворожій навалі, воєнним злочинам. Розшук й ідентифікація винних осіб на основі створення їхніх психологічних портретів становить мету участі фахівців-профайлерів у досягненні очікуваної перемоги над ворогом. The article is devoted to the problem of profiling - a modern technology of creating a so-called psychological portrait of a person who is of interest in various spheres of social life. The relevance of profiling research in the modern conditions of the development of the history of Ukraine has gained special importance in connection with the difficult times of aggression of the Russian Federation, which, along with the daily tasks of fighting crime and searching for offenders, formed challenges regarding countering collaborationism, terrorism, enemy invasion, war crimes. The search and identification of guilty persons based on the creation of their psychological portraits is an important goal of the participation of profilers in achieving the expected victory over the enemy.
 • Item
  Психологічні особливості поведінки булера та його жертви. Psychological Peculiarities of the Behavior of the Buller and the Victim
  (2023) БУРАНОВ Ігор; BURANOV Ihor
  Життя без конфліктів неможливе, тому проблема булінгу в підлітковому середовищі щодня стає дедалі актуальнішою. Однією з основних передумов насильства в освітньому просторі є шаблонне ставлення до особистості підлітка. Life without conflicts is impossible, and the problem of bullying among adolescents is becoming more and more urgent every day. One of the main prerequisites for violence in the educational space is a respectful attitude to the personality of a teenager.
 • Item
  Воєнний стан і можливі трансформації особистості поліцейського. Martial law and Possible Transformations of the Policeman's Personality
  (2023) БУДАНОВА Маріанна; BUDANOVA Marianna
  Метою статті є аналіз проблеми впливу воєнного стану в нашій державі на трансформації особистості сучасного поліцейського. Методологічним підґрунтям аналізу окресленої проблеми стали концептуальні підходи впливу військових дій на особистість та її життєдіяльність у вітчизняному й зарубіжному науковому просторі. Методологічний інструментарій обрано відповідно до зазначеної мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. The purpose of the article is to analyze the problem of the impact of martial law in our country on the potential transformations of the personality of a modern police officer. The methodological basis for the analysis of this problem is the conceptual approaches to the impact of military operations on a person and his or her life in the domestic and foreign scientific space. The methodological tools were chosen in accordance with the stated purpose, specifics of the object and subject of the study.
 • Item
  Організаційні й тактико-психологічні засади проведення судово-мистецтвознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Organizational and Tactical and Psychological Fundamentals Conduct of Forensic art Examinations in Criminal Proceedings
  (2023) ШУЛЬГА Олександр; SHULHA Oleksandr; ЛЕЛЮК Тетяна; LELIUK Tetiana
  Діяльність з розслідування кримінальних правопорушень, зокрема у сфері посягання на об’єкти культурної спадщини, культурні цінності, потребує залучення спеціальних знань, передусім у формі проведення експертних досліджень, що своєю чергою сприяє пізнанню події кримінального правопорушення, встановленню обставин його вчинення, збитків, завданих злочинними діями особи правопорушника, а також матеріальної та моральної шкоди, завданої особі потерпілого. The activity of investigating criminal offenses, in particular in the field of encroachment on objects of cultural heritage, cultural values, etc., requires recourse to special knowledge, in particular in the form of conducting expert research, which in turn contributes to the knowledge of the event of a criminal offense, establishing the circumstances of its commission, damages caused by the criminal actions of the offender, as well as material and moral damage caused to the victim.
 • Item
  Психолого-криміналістична характеристика осіб похилого віку й одиноких осіб, які є потерпілими від насильницьких злочинів. Psychological and Forensic Characteristics of Elderly persons and Single Persons who are Victims of Violent Crimes
  (2023) ПАВЛЮК Олександр; PAVLIUK Oleksandr
  Особи похилого віку й одинокі особи є найменш захищеною категорією суспільства. Крім вікових розладів здоров’я, що впливають на сприйняття останніми життєвих ситуацій та суспільнополітичних перетворень, особи зазначеної категорії обмежені в доступі до сучасних можливостей в галузі отримання правової та соціальної допомоги, що пов’язано з незнанням шляхів їх отримання, обмеженням доступу до різноманітних інтернет-ресурсів і платформ. Такою ситуацією часто користуються правопорушники, причому подеколи ними стають не лише сторонні для потерпілих особи, а й їхні діти, онуки та інші родичі. The elderly and single persons are the least protected category of society. In addition to agerelated health disorders, which affect the perception of recent life situations and socio-political transformations, persons of this category are limited in access to modern opportunities in the field of obtaining legal and social assistance, due to ignorance of the ways to obtain them, limited access to various Internet resources and platforms. Such a situation is often used by offenders, and they are both outsiders and those connected by family institutions (children, grandchildren and other relatives).
 • Item
  Детермінанти появи й особливості виявів психічних поведінкових порушень в умовах воєнного стану. Determinants of Appearance and Features of Manifestations of Mental Behavioral Disorders under Military Conditions
  (2023) ГАЛИЧ Марина HALYCH Maryna; HALYCH Maryna; ГАЛИЧ Ярослав; HALYCH Yaroslav
  Метою статті є вивчення основних детермінант появи й особливостей виявів психічних поведінкових порушень. Методологічну основу дослідження становлять наукові концепції вивчення екстерналізованих порушень. The purpose of the article is to study the main determinants of the appearance and features of the manifestations of mental behavioral disorders. The scientific concepts of the study of externalized manifestations formed the methodological basis of the article.
 • Item
  Засади встановлення психологічного контакту з потерпілими від кримінальних правопорушень, що пов’язані з домашнім насильством. Principles of Establishing Psychological Contact with Victims of Criminal Offenses Related to Domestic Violence
  (2023) КОМАРИНСЬКА Юлія; KOMARYNSKA Yuliia
  Отримання вербальної інформації від осіб, щодо яких вчинено насильство, є складною і трудомісткою діяльністю. Ще складнішою така діяльність стає тоді, коли насильство є довготривалим. Адже постійне відчуття небезпеки, очікування нового спалаху агресії, відчуття безпорадності призводять до виникнення в таких осіб важких психологічних станів і захворювань. Саме тому під час спілкування з потерпілими слідчий повинен володіти не лише загальнокомунікативними вміннями та навичками, а й мати знання в галузі психології. Obtaining verbal information from victims of violence is a complex and time-consuming activity. Such activity is even more difficult when the violence is of a long-term nature. After all, the constant feeling of danger, the expectation of a new outbreak of aggression, the feeling of helplessness, etc., causes severe psychological conditions and diseases in such persons. That is why, when communicating with such persons, the investigator must possess not only general communication skills and abilities, but also knowledge in the field of psychology.
 • Item
  Застосування каральної психіатрії до осіб, які відбувають покарання: історико-правовий аналіз. Application of Penal Psychiatry to Persons Serving a Sentence: Historical and Legal Analysis
  (2023) ДЕМ’ЯНЧУК Тетяна; DEMIANCHUK Tetiana
  Актуальність статті обумовлена потребою в аналізі передумов застосування каральної психіатрії в радянський період, виокремленні основних етапів еволюції цієї системи, способів і форми порушення прав осіб, які відбували покарання, а також порівнянні з аналогічними процесами в іноземних країнах. Також важливо прослідкувати, у який спосіб відбувається застосування психіатрії в перевихованні злочинців, як поводяться з особами, які потребують психологічної допомоги. The relevance of the article is determined by the need to analyze the prerequisites for the use of penal psychiatry in the Soviet period, to highlight the main stages of the evolution of this system, the ways and forms of violation of the rights of persons who served punishment, as well as a comparison with similar processes in foreign countries. It is also important to follow how psychiatry is used in the re-education of criminals, how people in need of psychological help are treated.
 • Item
  Індивідуально-типологічні властивості як професійні риси поліграфологів. Individual-Typological Properties as a Professional Performance of Polygraphologists о-типологічні властивості як професійні риси поліграфологів.
  (2023) АНДРОСЮК Вячеслав; ANDROSIUK Viacheslav; ЗАХАРЕНКО Людмила; ZAKHARENKO Liudmyla
  Професіоналізм є інтегральною властивістю, результатом онтогенезу людини в процесі її фахового становлення. Індивідуально-типологічні властивості людини зумовлюють ефективність її професійної діяльності, а тому різні професії ставлять специфічні вимоги до цих властивостей. Індивідуально-типологічні властивості майже не змінюються протягом професійного шляху й стосуються найстабільніших рис особистості. Professionalism is an integral property, the result of a person's ontogenesis in the process of his professionalization. Individual and typological properties of a person leave their mark on his professional activity, although different professions make their own requirements for different properties. Individualtypological features change little during the professional path and are among the most stable properties. That is why the aim of the study was the empirical study of individual and typological features of polygraph examiners of different ages and genders.
 • Item
  Дисциплінарна відповідальність суддів за порушення засад рівності та змагальності. Disciplinary Liability of Judges for Violation of the Principles of Equality and Competition
  (2023) СТРАТОНОВ Василь; STRATONOV Vasyl; РИБАЛКО Володимир; RYBALKO Vоlоdymyr
  У статті проаналізовано практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за підпунктом «г» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (порушення засади рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості). Розглянуто конкретні приклади, зокрема з практики Великої Палати Верховного Суду. Акцентовано на важливості розмежування підпункту «г» із суміжними підставами дисциплінарної відповідальності суддів на основі їх співвідношення (коли одні поглинають інші, а коли вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю), адже від цього безпосередньо залежить призначене судді покарання. The article analyzes the practice of bringing judges to disciplinary liability under subparagraph "d" of paragraph 1 of Part 1 of Article 106 of the Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" (violation of the principle of equality of all participants to the judicial process before the law and the court, the competitiveness of the parties and the freedom to present their evidence to the court and to prove their conviction before the court). Specific examples, in particular from the practice of the Grand Chamber of the Supreme Court, are considered. It is noted that it is important to distinguish between subparagraph "d" and related grounds for disciplinary liability of judges, showing how they relate to each other (when some absorb others, and when the offense should be qualified in the aggregate), since the punishment imposed on a judge directly depends on this.
 • Item
  Теоретичні підходи до вдосконалення психодіагностичних досліджень персоналу Національної поліції України. ТеореTheoretical Approaches to the Improvement of Psychodiagnostic Studies of National Police of Ukraine тичні підходи до вдосконалення психодіагностичних досліджень персоналу Національної поліції України.
  (2023) БАРКО Вадим; BARKO Vadym; БАРКО Вадим; BARKO Vadym; ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА Тетяна; YURCHENKO-SHEKHOVTSOVA Tetiana
  Стаття присвячена питанням пошуку напрямів удосконалення психологічних досліджень індивідуальних особливостей поліцейських на підставі застосування оптимального комплексу психодіагностичних методик. Зазначено, що наразі психологи органів системи МВС України з метою психологічного вивчення персоналу використовують різноманітні психодіагностичні інструменти, вибір яких іноді недостатньо обґрунтований. The article is devoted to the issue of finding ways to improve psychological research on the individual characteristics of police officers based on the application of an optimal set of psychodiagnostic techniques. It is noted that psychologists of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine currently use a variety of psychodiagnostic tools for the psychological study of personnel, the choice of which is sometimes insufficiently justified.