#05

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. INTERNATIONAL PROJECT ORGANIZATION TO IMPROVE EFFICIENCY OF FOREIGN- ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
  (2018) ГОЛОВАТА Ольга Вадимівна; ГОЛЮК Вікторія Ярославівна
  Метою даної роботи є розробка заходів для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства шляхом виведення на ринок нового товару. У рамках дослідження було проведено аналіз ринку та розроблено прогноз обсягів реалізації товару. The purpose of this work is to develop measures to increase the efficiency of foreign economic activity of the enterprise by bringing the new product to the market. Within the study, the market analysis was performed and the forecast of sales volumes was developed.
 • Item
  ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК БАЗИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. PROGRAMMATIC REQUIREMENTS TO HUMAN CAPITAL THEORY’S EVOLUTION AS A BASIS OF GLOBAL HUMAN DEVELOPMENT CONCEPTUAL IDEA
  (2018) ВОЛОШИНА Світлана Василівна
  Стаття присвячена визначенню ролі теорії людського капіталу у досягненні цілей і завдань сучасного етапу суспільного розвитку. Охарак- теризовано вибірку міжнародних і вітчизняних правових актів, якими визнається ключова роль людини у забезпеченні суспільного прогресу. Обгрунтована необхідність приведення характеристик людського капі- талу країни до світових стандартів. The article is concerned with the role definition of human capital theory in goals achievement of modern human life stage. The sample collection of internation and local legal enactments which determine the key role of a human being in advancing social progress is described. The necessity of human capital characteristics’ normalization is justified.
 • Item
  STUDY ON LEGO GROUP’S CSR COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ. КСВ LEGO GROUP У СОЦІАЛЬНИХ ЗМІ
  (2018) MAJKA Sylwia Anna
  The following research analysed how LEGO Group communicates corporate social responsibility (CSR) through social media. It is an in-depth study case that can be considered a first step towards understanding how social media can be used to communicate CSR and, consequently, help to improve corporate and brand’s image, and, engage more stakeholders. У дослідженні проаналізовано комунікації LEGO Group у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) через соціальні мережі. Це поглиблене дослідження, яке можна вважати першим кроком до розуміння того, як соціальні медіа можуть використовуватися для комунікації у сфері КСВ, а отже, допомогти поліпшити імідж корпорації та бренду і залучити більше зацікавлених сторін.
 • Item
  БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. BUDGET EXPENDITURES IN PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT
  (2018) РАДІОНОВ Юрій Денисович
  Стаття присвячена визначенню ролі бюджетних видатків у суспільному розвитку. Розкривається економічна сутність видатків бюджету в соціально-економічному розвитку країни. Встановлено, що видатки бюджету є важливим інструментом економічного зростання, індикатором соціально-економічної політики держави. Кожна країна визначає структуру видатків бюджету виходячи з сформованих обсягів видатків і пріоритетів розвитку держави. Аналіз видатків у зарубіжних країнах показав, що ефективність їх використання є основою економічного зростання, мірилом достатку громадян. The article is devoted to the definition of the role of budgetary expenditures in social development. The economic essence of budget expenditures in the socio- economic development of the country is revealed. It has been established that budget expenditures are an important instrument of economic growth, an indicator of the socio-economic policy of the state. Each country defines the structure of budget expenditures on the basis of current expenditures and priorities of state development. An analysis of expenditures in foreign countries has shown that the effectiveness of their use is the basis of economic growth, the measure of citizens.
 • Item
  INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES: BRICS ANALYSIS. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ: АНАЛІЗ КРАЇН БРІКС
  (2018) LOCALI Paulo Afonso dos Santos
  The international trade in services are dominated by developed countries that evolved to a knowledge based economy in which their technological development and the qualification of labor force are both subject to the supply and demand of services. The BRICS, mainly after the world economic crises of 2008, have gotten more attention because of its representativeness at the global economy and their increasing development in the international trade in services. У міжнародній торгівлі послугами переважають розвинені країни, які у своєму розвитку досягли економіки, заснованої на знаннях, у якій технологічний розвиток та кваліфікація робочої сили залежать як від пропозиції, так і від попиту на послуги. Країнам БРІКС, головним чином після світової економічної кризи 2008 року, приділяли більше уваги через їх представленість у світовій економіці та посилення розвитку міжнародної торгівлі послугами.
 • Item
  ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. INSTITUTIONALIZATION OF INNOVATIVE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS
  (2018) КЛИМЕНКО Артем Олегович
  У статті розкрито теоретичні аспекти інстуціоналізації інноваційного підприємства. Приділено увагу практичному та теоретичному доробку вчених, які досліджували дану тему. Констатовано, що центральним фактором при формуванні тривалих коливань у всіх сферах економічного життя є інновації. The article deals with theoretical aspects of institutionalization of innovation enterprise. The attention was paid to the practical and theoretical work of the scientists who studied this topic. It was stated that the main factor in the formation of prolonged fluctuations in all spheres of economic life is innovation.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. MANAGEMENT OF LOGISTIC RISKS FOR THE TRANSPORT OF GOODS BY SEA WAY
  (2018) АВЕРІХІНА Тетяна Володимирівна; АВЕРІХІН Микола Максимович
  Розкрита суть управління логістичними ризиками при перевезенні вантажів морем. Розроблено рекомендації щодо організовування процесу функціонування логістичної системи з урахуванням можливих ризиків і мінімізувати можливість їх виникнення. The essence of the management of logistics risks for the carriage of goods by sea is disclosed. The recommendations on the organization of the process of functioning of the logistics system, taking into account possible risks and minimizing the possibility of their occurrence, are developed.
 • Item
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЯ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ *. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF CORRUPTION IN PUBLIC FINANCES
  (2018) БУХТІАРОВА Аліна Геннадіївна; ВОЙТОВИЧ Анна Валеріївна; МОРДОВЕЦЬ Єлизавета Вячеславівна
  * Дослідження виконане у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи 0118U003585 "Формування системи забезпечення прозорості публічних фінансів як передумова боротьби з корупцією в Україні". У статті досліджується законодавче закріплення поняття «корупція». Відповідно розглянуто два підходи до визначення поняття, а саме – науковий та офіційний. Аналіз сучасних наукових визначень поняття корупції, показав, що деякі науковці розглядають корупцію, як тотожне явище «хабарю», а інші, у свою чергу, пов’язують термін корупція зі зловживанням особою своїм службовим становищем задля отримання певної вигоди, не завжди матеріальної, але для задоволення власних цілей. Аналізуючи офіційний підхід до визначення корупції, було розглянуто законодавче закріплення даної дефініції на національному та міжнародному рівнях. Національне законодавство надає визначення корупції в ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції», котре є універсальним, але на противагу цьому, міжнародне законодавство, котре пов’язане і регулює корупційні відносини не завжди надає тлумачення самого терміну «корупція». Авторами було проаналізовано 2 групи міжнародних конвенцій та актів. Перша група – загалом не визначає тлумачення корупції та друга група – чинні міжнародні правові акти, які визначають корупцію як суспільно небезпечне явище. Зазначено, що на законодавчому рівні в Україні не встановлено відповідальності за корупційні дії юридичних осіб. Legislative definition of the term «corruption» is analyzed in the article. According to the article two approaches of the definition of the corruption are analyzed – the scientific one and the official one. The analysis of contemporary scientific interpretation of the definition of the corruption, shows that some scientists consider corruption as the identical phenomenon of «the bribe», while others consider the term corruption with the abuse of a person by his position to obtain some benefits that are not always material, but that are intended to meet their own private goals. While analyzing the official approach of the definition of the corruption, we considered the legislative consolidation of this definition at the national and international levels. National legislation defines the definition of corruption in Art. 3 in the Law of Ukraine «On preventing corruption», which is universal, but in contrast to this definition the international law, that is linked and regulated by corruption relations, does not always provide an interpretation of the term «corruption» itself. The authors analyzed 2 groups of international conventions and acts. The first group does not define the interpretation of corruption in general and the second group analyzes the existing international legal acts that define corruption as a socially dangerous phenomenon. It is noted that at the legislative level in Ukraine there is no responsibility for corruption actions of legal entities.
 • Item
  РИЗИКИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. RISKS IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
  (2018) ГУБА Марія Олександрівна; ПОЛІЙЧУК Марина Віталіївна
  У статті розглянуто економічну сутність банківських ризиків та підходи до їх класифікації. Проаналізовано існуючі системи управління різними видами ризиків у банківських установах та визначено основні напрями їх удосконалення. Наведено пропозиції щодо поліпшення функціонування механізму ризик-менеджменту в контексті впливу на стійку роботу банківських установ.The article deals with the economic essence of bank risks and approaches to their classification. The existing systems of management of various types of risks in banking institutions are analyzed and the main directions of their improvement are determined. The suggestions on improving the functioning of the risk management mechanism in the context of the impact on the work of the banking institutions are presented.