#10

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. INTERBUDGETARY TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF BUDGETARY REGULATION
  (2018) ВІННИЦЬКА Оксана Анатоліївна; ЧВЕРТКО Людмила Андріївна; КОРНІЄНКО Тетяна Олександрівна
  Стаття висвітлює основні підходи щодо визначення суті і значення міжбюджетних відносин для здійснення фінансового вирівнювання. Встановлено, що структура доходів місцевих бюджетів за джерелами їх формування характеризується високою питомою вагою бюджетних трансфертів, що є свідченням значної фінансової залежності органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано, що збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів створить умови для фінансової незалежності місцевих органів влади. The main instrument of state regulation that allows you to use the positive aspects of decentralization and minimize the negative effects of decentralized use of certain powers, state financial assistance to lower level budgets, that is, intergovernmental transfers.
 • Item
  ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. COMPENSATION OF MORAL DAMAGE IN CIVIL PROCEEDINGS
  (2018) ОЗЕРСЬКИЙ Ігор Володимирович
  Досліджено теоретичні та практичні питання відшкодування моральної шкоди у цивільному судочинстві на грунті вивчення матеріалів судових справ національних судів та аналізу рішень Європейського суду з прав людини. У контексті означеного пропонується авторський підхід в застосуванні норм цивільного процесуального законодавства щодо оптимізації механізму відшкодування моральної шкоди. Автором наголошується про необхідність врахування судом висновків спеціалістів-психологів чи експертів у галузі права з питань визначення рівня спричинення моральної шкоди особі, що відповідатиме принципу справедливого судового розгляду. The theoretical and practical questions of compensation for moral damage in civil legal proceedings on the basis of studying materials of court cases of national courts and analysis of judgments of the European Court of Human Rights are researched. In the context of the above, an author's approach in applying the norms of civil procedural legislation to optimize the mechanism of compensation for moral damage is proposed.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. FORMATION OF A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM FOR THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES
  (2018) БРОВКОВА Олена Георгіївна; ГОЦУЛЯК Олена Сергіївна; ТРОЯН Анастасія Іванівна
  Стаття присвячена проблемі формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю українських підприємств, розглядаються питання оцінки та зміцнення конкурентних позицій підприємств, ролі конкуренції та конкурентоспроможності в мінливих умовах ринкового середовища, аналізуються конкурентні переваги та фактори які їх забезпечують, вивчається механізм конкуренції та умови досягнення конкурентоспроможності з позиції системного підходу, визначаються складові стратегічного управління конкурентоспроможністю. The article is devoted to the problem of forming a strategic management system for Ukrainian enterprises, considers issues of evaluation and strategies to strengthen the competitive position of enterprises, the role of competition and competitiveness in the changing market environment, analyzes competitive advantages and the factors that ensure them, studies the mechanism of competition and the conditions for achieving competitiveness from the position of a system approach, determined by the components of the strategic management of competitiveness
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАНННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ МОНО- ТА МЕГАСТРУКТУРНИХ СУБ’ЄКТІВ. FEATURES OF COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES USING IN MONO- AND MEGA STRUCTURAL SUBJECTS MANAGEMENT
  (2018) АРТАМОНОВА Наталія Савівна
  Розглянута сутність комунікативного менеджменту в контексті впровадження сучасних технологій у практику управління і адміністрування. Вказана сутність комунікативної політики компанії та особливості реалізації комунікативної стратегії у моно- та мегаструктурних суб’єктах. The essense of communicative management is considered in the context of introduction of modern technologies in practice of management and administration of economic, social, political processes, leaning against experience of the developed countries. An aim of work is research of influence of communicative technologies on providing of effective management the subjects of different levels.
 • Item
  СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF ECOLOGY AND ECONOMIC COMPETITIVENESS OF THE REGION
  (2018) АНДРУСЯК Наталія Олександрівна
  У статті висвітлено сутність еколого-економічної конкурентоспроможності регіону, актуальність дослідження системи взаємозалежних чинників та складників, які формують конкурентні переваги на територіальному рівні. Тhe ecological consequences of globalization and the related problems accumulated over many decades have now been solved in difficult political and economic conditions.
 • Item
  АРГУМЕНТОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПРОГРАМИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "МАГІСТР" ІЗ ВИШКОЛУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" У НОВІТНІЙ ЧАС. ARGUMENTATION OF THE PREPARATION OF THE CURRICULUM AND THE PROGRAM OF EDUCATIONAL DEGREE "MASTER" FROM THE SPECIALTY 071"ACCOUNTING AND TAXATION" IN NEW TIMES
  (2018) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; ПОТИШНЯК Олена Миколаївна
  Поліпшення якості підготовки магістрів виступає складною та багатоаспектною проблемою, оскільки до фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування пред`являються високі вимоги. Розглянуто проблему удосконалення навчального плану за спеціальністю 071 Облік і оподаткування в умовах актуальної організації обліку із застосуванням новітніх засобів. На центральній основі трьох парадигм або ж загальної моделі магістра із обліку та оподаткування повинен бути складений навчальний план за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. Комплексність теоретичних знань і емпіричних навичок, які визначаються цими моделями, повинна становити зміст навчального плану та програми (схеми) підготовки магістрів з обліку і оподаткування. In the scientific article it is determined that improvement of qualitative characteristics and technical parameters of masters training is a complicated and multifaceted problem. And this is natural, as specialists of the educational degree "Master" in the specialty 071 Accounting and taxation appear to have sufficiently high qualification requirements. It is proved that a systematic approach to this problem requires solving such crucial issues as improving curricula, updating and expanding the programs of normative disciplines, improving the teaching methods, applying modern technical means and methods of functionally advanced training, introducing into the educational process the latest achievements of science and technology, raising the level of educational work and much more.
 • Item
  МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ *. INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION OF UKRAINE: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION
  (2018) МЕЛЬНИК Ольга Григорівна; АДАМІВ Марта Євгенівна; ТОДОЩУК Андрій Васильович
  У статті обґрунтовано актуальність розвитку міжнародного митного співробітництва України в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано чинне нормативно-правове забезпечення міжнародного митного співробітництва України. Охарактеризовано участь митних органів України у міжнародних організаціях, діяльність яких спрямована на підтримку та сприяння функціонуванню національних митних систем. In current conditions of European integration, the role of international customs cooperation of Ukraine is very actual in the context of resolving the urgent problems in the work of customs bodies, the removal of the national customs system from the stagnation state and the transition to a new qualitative stage of development, the harmonization and unification of customs standards, the use of progressive customs technologies and tools.