#03

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ. ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF INTEGRATED FINANCIAL INTERMEDIARIES IN UKRAINE
  (2019) Варцаба Віра Іванівна
  У статті узагальнені теоретико-методологічні засади та вивчена діюча практика щодо інтеграції банків і небанківських кредитних установ, а також досліджено проблемні положення функціонування інтегрованих фінансових посередників в Україні. Здійснено аналіз функціонування українських банків та небанківських кредитних установ. Проведено ранжування, дано оцінку та здійснено порівняння діяльності інтегрованих фінансових структур як із вітчизняним, так і з іноземним капіталом. Висвітлено позитивні сторони, потенційні можливості, а також актуальні проблеми і перешкоди взаємодії установ кредитної системи країни. The financial system is a key to the efficient functioning of the country's economy and its full-scale development. At the same time, the high level of competition in the financial market leads to the fact that the structure of financial intermediaries varies from specialized to powerful integrated financial institutions. The emergence of integrated financial intermediaries as a combination of different functions of the country’s credit system institutions promotes not only the intensification of competition in the financial market, but also the desire of clients to improve the quality of financial services, to gain access to as many services as they need within one institution.
 • Item
  ТОТАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА РЕФЕРЕНЦІЯ (ОЦІНКА) ВИТРАТ НА АСЕКУРАЦІЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РІВНЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ (НОРМ) ПРОДУКЦІЇ. TOTAL ECONOMIC REFERENCE (EVALUATION) OF THE COSTS FOR PROVIDING THE COMPETITIVE LEVEL OF PRODUCTS' QUALITATIVE CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PARAMETERS (RULES)
  (2019) Ткаченко Сергій Анатолійович; Потишняк Олена Миколаївна
  Аргументовано, що групування витрат за ступенем впливу проведених заходів на споживчі властивості готової продукції, за відношенням до різних видів готової продукції, за місцем й часом здійснення, за статтями та за джерелами їх фінансування виступає теоретично-методологічною основою для організації підсистем (функцій) планування, бухгалтерського обліку і планомірного економічного аналізу цих витрат на підприємствах промисловості та виробничих об’єднаннях. Серед перспектив розвідок у даному напряму особливою актуальністю відрізняються цільові питання, пов’язані із плануванням, обліком і особливостями єдиного економічного аналізу та оцінки витрат на забезпечення конкурентоспромож-ного рівня якісних характеристик,технічних параметрів (величин) готової продукції. To determine the economic efficiency (effectiveness) of work to ensure a competitive level of quality characteristics and technical parameters of finished products need to know the exact amount of costs associated with this work. The problem of quantifying costs can be properly solved only with a thorough study of their production and economic nature and scientifically based grouping of these costs. Acquainted with the views of leading domestic and foreign economists, we note the undeniable fact that the abovementioned works, with all their weight, do not contain provisions that would provide a general production-economic characteristics of costs to ensure a competitive level of qualitative characteristics and technical parameters of finished products.
 • Item
  ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ПРАЦІВНИКА. IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE BY SOCIALIZATION OF THE EMPLOYEE
  (2019) Смирнова Надія Вікторівна
  Зважаючи на доволі складний процес соціалізації нових працівників і не завжди позитивний результат їх введення в курс справ, а також враховуючи незадовільний стан організаційної культури вітчизняних підприємств, обрано тему дослідження, присвячену опису недоліків даного процесу і розробленню способів його покращення. Відповідальне або ж безвідповідальне і зневажливе ставлення працівника до виконання своїх посадових обов'язків залежить не тільки від його підготовки у ВУЗі, але і від психологічного клімату в колективі. Отже, для забезпечення ефективності даного процесу слід створити атмосферу творчої співпраці адміністрації і підлеглих, засновану на взаємоповазі, єдності інтересів і двосторонньому дотриманні норм організаційної культури, що є мистецтвом і, в першу чергу, керівництва підприємства. Socialization of new employee is begun with his first working day and acquaintance with an enterprise. This process lasts the first half-year. For this time a worker masters rules and codes of conduct, becoming the valuable participant of labour collective. Exactly from the last and efficiency of this process and all further activity of worker depends on the actions of administration. Exactly guidance must form a valuable collective, aimed at productive work and effective cooperation.
 • Item
  ПОСТАНОВА ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ. THE PROBLEM STATEMENT OF LARGE-SCALE ECONOMIC AND PRODUCTION SYSTEM ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT DYNAMICS MODELING
  (2019) Шматько Наталія Михайлівна
  Відображено особливості застосування стехколдерської парадигми під час визначення орієнтирів організаційного розвитку. В основу моделювання перебігу процесів розвитку великомасштабної економіко-виробничої системи (ВЕВС) покладено концепцію організаційних можливостей фірми. Стійкість розвитку ВЕВС досліджена через спроможність економічної системи формувати оптимальної з точки зору задоволення запитів ринку комбінації організаційних можливостей та практик діяльності. Моделювання життєвого циклу ВЕВС у відповідності зі стандартами системної інженерії відображено через розподіл за його стадіями специфічних інструментів та технологій діяльності. Розроблено верхньорівневу модель організаційного розвитку ВЕВС з використанням мови моделювання ArchiMate. In the new global economy enterprise integration and collaboration has become a central issue for achieving the market success, which is why the significant amount of the large-scale enterprise and industrial systems (LSEIS)has appeared. Despite LSEIS efficacy, their participants suffer from several major drawbacks: the limited rationality and opportunistic behavior from other LSEIS participants, the insufficient coordination because of the possibility of setting the different goals than consolidated LSEIS vision. In order to overcome these deficiencies, LSEIS should develop the project of its organizational development.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. THEORETICAL ASPECTS OF FORMING AN EFFECTIVE MOTIVATION SYSTEM OF WORKERS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
  (2019) Пізняк Тетяна Іванівна
  У статті обґрунтовано теоретичні аспекти формування ефективної системи мотивації працівників на сільськогосподарському підприємстві. Досліджено ступінь значущості потреб і виявлення мотивів працівників. Запропоновані методи й інноваційні прийоми втілення ефективної системи мотивації на сільськогосподарських підприємствах. The formation and implementation of an effective system of employee motivation of plays a significant role at the present stage. This system will provide highly productive work of personnel and improve the final results of the activities of agricultural enterprises. Constant changes in the requirements for producers of agrarian sector determine the urgency issue of the formation and implementation an effective system of employee motivation, which requires deepening research in this direction. We distinguish the main problems concerning directly the motivation of employees at agricultural enterprises. These are payment systems that do not take into account the motivation of employees; the incentive system does not match tactics and business management strategies; incentive payments do not correspond to personal labor inputs and are not related to individual and collective results. The system of motivation for staff of agricultural enterprises must be clear and fair.
 • Item
  ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. INTERNAL CONTROL OF INCOMES AND EXPENSES OF THE HOTEL ENTERPRISES
  (2019) Мельник Тетяна Григорівна; Клим Уляна Іванівна
  У статті досліджено особливості проведення внутрішнього контролю доходів та витрат готельних підприємств. Визначено джерела інформації для внутрішнього контролю доходів та витрат. Проаналізовано етапи проведення внутрішнього контролю результатів діяльності готельних підприємств. Розглянуто завдання та процес формування системи внутрішнього контролю на підприємстві. Досліджено методи і процедури проведення контролю доходів та витрат. Запропоновано заходи щодо удосконалення внутрішнього контролю. Розробка системи контролю на підприємствах готельного господарства повинна відбуватися з урахуванням не тільки галузевих особливостей, а й на базі аналізу фінансових показників. In the article the features of internal control of incomes and expenses of hotel enterprises are investigated. The organization of internal control at the hotel enterprises is not regulated, but is determined by the internal document of the limits of a separate entity, which determines the rules for the formation and synthesis of control information. The sources of information for internal control of incomes and expenses are determined. Depending on the information support that is used in the implementation of control procedures, internal control is divided into documentary and actual.
 • Item
  ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF DOUBLE ENTRY OF ECONOMICS LIFE FACTS IN ACCOUNTING
  (2019) Бутинець Тетяна Анатолійович
  У статті висвітлюється питання змісту економічної та юридичної інформації про факти господарського життя, які відображаються в бухгалтерському обліку. Проведено аналіз досліджень, трактувань сутності подвійного запису з позиції економіко-правового підходу сучасних та видатних вчених в ретроспективі. Наведено приклади розрізів інформації про факти господарського життя, які впливають на визначення подвійного запису та кореспонденцію рахунків, що мають важливе значення для користувачів якісної облікової інформації. Визначено актуальні проблеми, щодо наявності неузгоджень та протиріч в нормативно–правовому регулюванні ведення бухгалтерського обліку, ведення господарської діяльності згідно цивільного та господарських кодексів, відповідальності юридичних та фізичних осіб. In the vast majority of scientific publications double entry is considered from the standpoint of history as an element of the accounting method and only a small part of the scientists are trying to find out in general, due to the relationship of accounting and law, the essence of double entry and its importance for obtaining qualitative accounting information in making effective managerial decisions. The purpose of the paper is to identify and review the main approaches of scientists regarding the interpretation of the economic and legal aspect of the double entry of economic life facts. Finding the existence of the relationship between accounting and law through the processing of the accounting and legal information array that important for users by accountants in reflecting the economic life facts in accounting.
 • Item
  РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОКАЗНИКІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. THE ROLE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING FOR THE STUDY OF INDICATORS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION
  (2019) Чукань Вікторія Сергіївна; Скоробогатов Юрій Анатолійович
  У статті узагальнено, що моделювання процесів у сфері цивільного захисту використовується як для оцінки статистики чи порівняльної статики, так і для аналізу та прогнозу їх динаміки на короткострокові та довгострокові перспективи. Завдання курсу дисципліни «Економіко-математичні методи у сфері цивільного захисту» для майбутніх фахівців цивільного захисту – вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в практичній діяльності. Економіко-математичне моделювання у сфері цивільного захисту можна подати у вигляді комплексу задач, розв'язання яких потрібно здійснити трьома етапами. In the XXI century, the world economy has shifted to a qualitatively new stage of development which is based on informational technologies and computer networks. It resulted in the qualitative changes in the management of civil protection processes at all hierarchical levels. The main purpose of the scientific paper was to study the application of mathematical methods in the field of civil protection, to justify the need for mathematical modeling to solve complex administrative tasks in the field of civil protection and to apply mathematical methods in the system of training specialists for civil protection sphere. It is summarized that modeling of processes in the field of civil protection is used both for the estimation of statistics or comparative statics, and for the analysis and forecast of their dynamics in the short-and long-term prospects.