#02/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  ПРОЗОРІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. TRANSPARENCY OF LOCAL BUDGETS AND PUBLICITY OF LOCAL SELF GOVERNMENT IN UKRAINE: METHODOLOGIES OF EVALUATION AND DIRECTIONS FOR THEIR IMPROVEMENT
  (2018) ГОРБУНОВ Олександр Володимирович
  Досліджено методики оцінювання прозорості місцевих бюджетів та місцевого самоврядування в Україні з метою обґрунтування напрямів їх удосконалення в контексті підвищення ефективності та прозорості бюджетного процесу та бюджетного менеджменту в Україні. Introduction. Creating a comprehensive system of transparency of local budgets, a mechanism for ensuring the transparency and accountability of local self-government bodies remains an urgent and important task. The purpose of this study is to analyze existing methodologies of evaluation the transparency of local budgets and local self-government in Ukraine in order to justify the ways of their improvement in the context of increasing the efficiency and transparency of the budget process and budget management in Ukraine.
 • Item
  MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF CRISIS MANAGEMENT BY AGRICULTURAL ENTERPRISE. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
  (2018) СТАДНИК Вікторія Павлівна
  The article substantiates importance of personnel motivation in antichrists management of enterprise and identifies the main areas of motivation of employees aimed at crisis prevention and to overcome the crisis. Аргументовано сутність мотивації персоналу в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством та визначено головні напрями мотивування працівників, зорієнтованого на запобігання кризі та на її подолання.
 • Item
  ЄДИНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ РАХУНОК: ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ. SINGLE TREASURY ACCOUNT: THE LIQUIDITY ASSESSMENT
  (2018) СУШКО Наталія Іванівна
  У статті розкриті питання функціонування єдиного казначейського рахунку (ЄКР), відкритого у Національному банку України. Науково обґрунтовано необхідність проведення оцінки балансу казначейських операцій на основі коефіцієнтного аналізу. Визначені коефіцієнти ліквідності та формули їх розрахунків. Запропоновано форму балансу казначейських операцій, що дозволить поліпшити інформаційне забезпечення оцінки ліквідності ЄКР. The issues of the functioning of single treasury account (STA) opened in National Bank of Ukraine are defined in the article. The necessity of conducting the ration analysis of treasury transactions are substantiated. The liquidity ratios and formulas for their calculation are determined. The form of balance of treasury transactions that will enhance the quality of data for the STA liquidity assessment is suggested.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ. MANAGING TAX COSTS OF ENTERPRISES
  (2018) ТРУНІНА Ірина Михайлівна; ГЛУХОВА Валентина Іванівна
  Стаття присвячена визначенню змісту податкових затрат, їх складу та суті управління ними на підприємствах. В статті запропоновані шляхи вдосконалення управління податковими затратами підприємств. The article is devoted to the definition of the content of tax expenditures of enterprises, its composition and the essence of management. The ways of improvement for the management of tax expenditures of enterprises are proposed.
 • Item
  МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. INTER-BUDGET RELATIONS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE
  (2018) КОВАЛЕНКО Світлана Олександрівна; БАТУРА Дмитро Олегович
  Стаття присвячена особливостям здійснення міжбюджетних відносин в сучасних умовах бюджетної децентралізації. В статті визначені основні проблеми та розроблені напрями підвищення ефективності міжбюджетних відносин. The present article is dedicated to the peculiarities of the implementation of inter-budgetary relations in the current conditions of budget decentralization. The article identifies the main problems and develops ways to improve the effectiveness of inter-budgetary relations.
 • Item
  ДИНАМІКА КЛЮЧОВОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. KEY INTEREST RATE DYNAMICS AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH
  (2018) ГОЛЮК Вікторія Ярославівна
  Стаття присвячена динаміці ключових процентних ставок розвинутих країн та країн, що розвиваються, а також її впливу на економічне зростання цих держав. Особливу увагу було приділено поточній процентній політиці Національного банку України та перспективам економічного розвитку в умовах високої вартості кредитних ресурсів. The paper is focused on the key interest rate dynamics of developed and developing countries and its impact on economic growth of these states. Special attention was paid to current interest policy of the National Bank of Ukraine and probability of economic development in case of high-value credit resources.
 • Item
  СИМПТОМАТИЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. SYMPTOMATIC DIAGNOSTICS OF THE STATE OF THE UNIVERSITY SCIENTIFIC ACTIVITY SYSTEM
  (2018) КУЗЬМІН Олег Євгенови; МЕЛЬНИК Ольга Григорівна; ЖУК Лілія Володимирівна
  Обґрунтовано необхідність проведення діагностики системи наукової діяльності університету. Наведено найбільш репрезентативні індикатори для діагностики та сформульовано їхні значення в ретроспективі. Проведено симптоматичну діагностику стану системи наукової діяльності Національного університету «Львівська політехніка». Визначено сукупність позитивних та негативних ознак (симптомів), які відображають зміни стану системи за встановлений період, та проаналізовано їхні причини. Сформульовано сильні та слабкі сторони системи наукової діяльності, які у подальшому можуть стати інформаційною базою щодо напрацювання рекомендацій для стратегічного планування університету. The necessity of diagnostics conducting of the university scientific activity system is substantiated. The most representative indicators for diagnostics are presented and their significance in retrospective is formulated. Symptomatic diagnostics of the scientific activity system state of Lviv Polytechnic National University was conducted. The set of positive and negative signs (symptoms), which reflect changes in the state of the system for the analyzed period, is determined, and their causes are analyzed. The strengths and weaknesses of the scientific activity system are formulated, which in future can become the information base for the development of recommendations for strategic planning of the university.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. USING OF MANAGEMENT AUTOMATIC SYSTEMS AT THE HOTEL RESTAURANT BUSINESS’ ENTERPRISES
  (2018) БАШИНСЬКА Ірина Олександрівна
  Розглянуто автоматизовані системи управління, що найчастіше використовуються на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та запропоновано використання окремих для готелів, ресторанів та готельно-ресторанних комплексів. The automated control systems, which are most often used at the enterprises of hotel and restaurant business are considered, and the use of separate for hotels, restaurants and hotel and restaurant complexes is offered.
 • Item
  МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ. MECHANISMS OF ACTIVITIES CONTROL OF INSURANCE COMPANIES AND THE NECESSITY OF THEIR IMPROVEMENT
  (2018) МНИХ Микола Володимирович
  Необхідність вдосконалення системи ефективного нагляду за страховою діяльністю в Україні обумовлюється сучасним станом страхового ринку і високою динамікою розвитку та впровадженням нових технологій в страхуванні, ризикованістю страхової діяльності, станом розвитку економіки та реалізацією єдиного курсу щодо повноцінного вступу України в ЄС. В економічній літературі існують різні думки та точки зору щодо ключових аспектів організації страхового нагляду і всі вони зводяться до одного – це покращення якості страхового нагляду. В той же час важливим в цьому процесі для України має бути здійснення страхового нагляду у відповідності до директив ЄС. The need for the widening of the system of effective visibility for the insurance disincentive in Ukraine is to be provided by the day-to-day camp of the insurance market and the high level of development in the new technologies in the insurance and in the insurance industry, by the development of the economy and the real economy of Ukraine at the rate of Ukraine's ect. In the economical literature, it is not necessary to think about the point of view of the key aspects of the insurance industry in order to be able to see up to one point in the insurance coverage. At the same time, we are very important in the process for Ukraine. For example, insurance coverage of the insurance against directives. Strategically determined the method of developing insurance coverage.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. THEORETICAL AND INSTRUMENTAL PRECONDITIONS OF TRANSFORMATION MODELING OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF ENTERPRISE
  (2018) ІВЧЕНКО Євген Анатолійович
  У статті розглянуто теоретичні та інструментальні передумови моделювання трансформацій системи економічної безпеки підприємства. Уточнено мету моделювання таких трансформацій та визначено його зміст. Аналіз теоретичних основ моделювання дозволило уточнити характеристики очікуваної моделі. Визначено напрями моделювання, що дозволило запропонувати інструментарій моделювання трансформацій системи економічної безпеки підприємства. Theoretical and instrumental preconditions of transformation modeling of economic security system of enterprise are considered in the article. Objective of modeling of such transformations and its content are determined. Analysis of theoretical bases of modeling allowed to determine the characteristics of expected model. Directions of modeling are determined, which made it possible to propose instruments of transformations modeling of economic security system of enterprise.