Криміналістична техніка та методика

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Дактилоскопія: принципово новий електрооптичний метод отримання відбитків поверхні тіла живих організмів та галузі його використання
    (2014) Кривутенко, А. І.; Вересенко, Ю. В.; Полук, Т. А.
    У статті шляхом аналізу електрооптичного зображення поверхні живого організму показано, що як у людей, так і у вищих рослин є біологічно активні точки (БАТ). Розроблений метод візуалізації БАТ дозволяє виміряти зміну інтенсивності їхнього сигналу. Продемонстровано ефективність методу при дослідженні впливу зовнішніх факторів на функціонування живих організмів та сфери застосування цього методу в криміналістиці, медицині та ін.В статье путем анализа электрооптического изображения поверхности живого организма показано, что как у людей, так и у высших растений наявны биологически активные точки (БАТ). Разработанный метод визуализации БАТ позволяет измерить изменение интенсивности их сигнала. Продемонстрирована эффективность метода при исследовании влияния внешних факторов на функционирование живых организмов и сферы применения этого метода в криминалистике, медицине и др.In the paper by analyzing of the optical image of the surface of the living organism it is shown that humans as well as higher plants have biologically active points (BAP). Developed imaging technique BAHT allows to measure changes in the intensity of their signal. We demonstrate the effectiveness of the method in the study of the influence of external factors on the functioning of living organisms and the scope of application of this method in forensics, medicine, and other.