12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні.
  (2022-09) Шумейко, Тетяна Анатоліївна
  У дисертаційному дослідженні сформульовано адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Доведено, що за своєю внутрішньою структурою сферу обігу зброї в Україні охоплює два взаємопов’язані елементи: по-перше, за критерієм законності обігу зброї – законний та незаконний (суспільно шкідливий, суспільно небезпечний) обіг зброї; по-друге, за критерієм режимності обігу зброї – спеціальний та цивільний обіг зброї. Розкрито концептуальну сутність державної політики у сфері обігу зброї в Україні, окреслено її найбільш характерні риси, визначено систему принципів та актуальну нормативно-правову основу формування та реалізації цієї політики. Встановлено, що за змістом означена політика включає в себе концептуальні основи (сучасна доктрина адміністративного права) та ідейно-засадничі основи (принципи формування та реалізації цієї політики). Уперше здійснено концептуальну інтерпретацію сутності формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні через відповідний адміністративно-правовий механізм. Встановлено, що мета цієї політики полягає у створенні в державі сприятливих умов для відносин і процесів у відповідній сфері, що: 1) розширюють правові можливості: а) держави стосовно захисту суверенітету, конституційного ладу, правопорядку, суспільства й громадян, їхнього майна; б) громадян щодо захисту свого життя та здоров’я, зокрема з використанням зброї, займатись економічною діяльністю у сфері обігу зброї; 2) визначають риси правомірної поведінки у сфері обігу зброї, запобігають нелегальному обігу зброї, існуванню й виникненню інших безпекових ризиків у цій сфері. Розкрито зміст адміністративно-правових актів, що складають нормативно-правову основу формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, визначено їх недоліки, суперечності, а також окреслено найбільш перспективні шляхи їх усунення. Окреслено місце адміністративного законодавства в нормативно-правовому забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Доведено, що сьогодні сфера обігу зброї є чи не найменш врегульованою сферою суспільного життя в Україні, хоча вона й характеризується множиною нормативно-правових актів, які неспроможні компенсувати своїм кількісним значенням їх якісне значення Проаналізовано адміністративно-правовий механізм формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, що розглядається як юридична конструкція, якою окреслено засновану на нормах чинного законодавства взаємоузгоджену систему нормативно-правових, інституційних, правозастосовних й організаційних форм і засобів, які сукупно, цілісно та послідовно впливають на суб’єкти, відносини і процеси у сфері обігу зброї, виконуючи таким чином завдання формування та реалізації державної політики у відповідній сфері. Окреслено особливі ознаки такого механізму і доведено, що структурно він складається зі статичних і динамічних елементів, є цілісним системно-організаційним явищем; має власну нормативно-правову основу та водночас ураховує публічно-правові норми у сфері обігу зброї, передбачені кримінальним, цивільним і господарським законодавством; збалансовує публічний та приватний інтерес у цій сфері (хоча публічний інтерес наразі домінує); реалізується владними суб’єктами шляхом управлінської, забезпечувальної діяльності (до цього процесу дедалі активніше долучаються суб’єкти громадянського суспільства). Встановлено відсутність спеціального законодавчого акта про обіг зброї (як про цивільний, так і про спеціальний), а також наявність значної кількості дублюючих, застарілих, неефективних і таких, які не відповідають сучасним потребам, нормативно-правових актів. Не розв’язують проблем правового регулювання обігу зброї в Україні законопроєкти про цивільний обіг зброї, зареєстровані 2021 року в парламенті, оскільки потребують доопрацювання та приведення їх у відповідність до зміненого вторинного законодавства ЄС. Розкрито поняття, структурні елементи, завдання, функції, визначено суб’єкти адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Наголошено, що адміністративно-правовий механізм формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні в процесі свого функціонування поширюється на суб’єктів державної влади, на яких офіційно (нормами чинного законодавства) покладено права та обов’язки щодо формування та/або реалізації вказаної державної політики; суб’єктів громадянського суспільства, котрі можуть бути долучені до формування та/або реалізації державної політики у сфері обігу зброї в державі у законом визначеній мірі; суб’єктів, які набувають статусу суб’єкта дозвільної системи та суб’єкта відносин стосовно зброї (тобто, щодо виготовлення, ремонтування, модернізації, зберігання, придбання, реалізації, передавання, охорони, обліку, використання зброї, а також тирів, стрільбищ). Встановлено, що завданнями такого механізму є: загальні завдання державних органів, які слугують суб’єктами цього механізму (сприяння належному рівню безпеки людини шляхом впливу на обіг зброї; підвищення авторитету держави); загальні забезпечувальні завдання державних органів (кадрове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення уповноважених державних органів); спеціальні завдання, що стосуються формування державної політики у сфері обігу зброї (створення, визначення та прийняття комплексу принципів, стандартів і нормативно-правового порядку обігу в державі зброї); спеціальні завдання, що стосуються реалізації вказаної державної політики (здійснення запобіжної діяльності у сфері обігу зброї; виведення зброї з незаконного обігу); особливі завдання, покладені на конкретних суб’єктів формування та/або реалізації державної політики в цій сфері. Сформульовано поняття та виокремлено такі функції адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні: стратегічно-цільова, нормативно-забезпечувальна, соціальна, стимулююча, контрольно-наглядова, коригувальна, антикорупційна й інформаційна. Розкрито сутність, зміст та особливості публічно-правових відносин щодо формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Встановлено, що такі відносини є підвидом правових відносин; результат дії норм права, на основі яких формується та реалізується державна політика у відповідній сфері, що об’єктивно виражений в гарантованій державою формі взаємодії певних суб’єктів адміністративного права стосовно формування та/або реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, що є процесом, в якому ці суб’єкти реалізують належні їм права та кореспондуючі обов’язки. Їх зміст складають права та обов’язки учасників публічно-правових відносин щодо формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, які відносяться до групи невладних суб’єктів, та предмет відання і повноваження владних суб’єктів. Визначено систему суб’єктів адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Доведено, що до таких суб’єктів необхідно відносити державні органи (законодавчої, виконавчої, судової гілок влади) та суб’єкти громадянського суспільства. Адміністративно-правовий статус досліджуваних суб’єктів означений їх організаційною будовою, функціональним призначенням, предметом відання, сукупністю повноважень у сфері обігу зброї, особливостями юридичної відповідальності. В системі адміністративно-правового статусу суб’єкта формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні виокремлено цільовий блок та компетенційний блок статусу. Зазначено, що сьогодні, окрім владних органів, до процесу формування та реалізації державної політики в досліджуваній сфері долучаються суб’єкти громадянського суспільства. Сформульовано авторську дефініцію поняття «форми реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні», а також визначено ознаки, що характеризують такі форми. Усі форми реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні диференційовано за кількома критеріями: за таким критерієм, як реалізація права, виокремлено такі форми, як дотримання принципів формування та реалізації досліджуваної політики, виконання відповідних норм, використання відповідних нормативних положень, застосування норм; за критерієм правового характеру виділено правові (нормотворча, правозастосовна, установча, контрольно-наглядова діяльність) та неправові форми (організаційні); за критерієм об’єктивного вияву, виокремлено такі форм, як акти (дії, бездіяльність, рішення), організаційні форми формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї (реалізації кадрової політики у відповідних суб’єктах владних повноважень; контроль та нагляд), матеріально-технічні форми (службове діловодство; інформаційне та інше ресурсне забезпечення суб’єктів владних повноважень). З’ясовано сутність і правову природу методів реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, а також окреслено основні ознаки таких методів. Усі методи реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні запропоновано об’єднати у дві групи: загальні та спеціальні. Сформульовано поняття та обґрунтовано авторський погляд на систему гарантій прав учасників адміністративно-правових відносин формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні. Виокремлено: 1) норми-гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні; 2) гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні, які тотожні принципам формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні; 3) інституційні гарантії прав означених учасників; 4) процедурні та процесуальні гарантії прав вказаних учасників; 5) юридична відповідальність як гарантія прав цих учасників; 6) організаційно-забезпечувальні гарантії; 7) неправові (загальні) гарантії. Набули подальшого розвитку теоретичні розробки щодо сутності, особливостей і видів адміністративних процедур у сфері обігу зброї в Україні. Обґрунтовано авторську дефініцію поняття «адміністративні процедури у сфері обігу зброї в Україні», а також охарактеризовано основні ознаки таких процедур. Для виокремлення видів даних процедур застосовано критерії «суб’єкт ініціювання відповідної процедури» (ті, що ініціює приватна особа, та ті, що ініціює суб’єкт публічного адміністрування), «використання методів реалізації адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні» (дозвільні, контрольно-наглядові, розгляду скарг, адміністративного примусу), «безпосередність впливу на сферу обігу зброї в Україні» (внутрішні та зовнішні). Удосконалено наукові положення щодо дозвільних і контрольно-наглядових процедур у цій сфері. Сформульовано наукові дефініції дозвільних і контрольно-наглядових процедур у сфері обігу зброї, визначено їх специфічні ознаки, окреслено критерії їх розмежування між собою та з іншими процедурами. Наголошено на тому, що концентрація в органах системи МВС України контрольно-наглядових повноважень у сфері обігу зброї, які є основним суб’єктом, що також здійснюють дозвільні процедури в цій сфері, зумовлюють виникнення корупційних зв’язків у системі МВС України. Доведено необхідність належного врегулювання дозвільних процедур та зауважено на доцільності їх уніфікації шляхом створення і прийняття урядової постанови «Про дозвільні (ліцензійні) процедури в сфері обігу зброї в Україні». Розкрито сутність парламентського та громадського контролю за реалізацією державної політики у сфері обігу зброї. Доведено, що парламентський контроль за реалізацією державної політики у сфері обігу зброї нині є правом Верхової Ради України, яке реалізують переважно Комітет з питань правоохоронної діяльності, а також народні депутати України. Аргументовано доцільність розширення кола державних органів (органами системи МВС і МОЗ України) щодо посадових осіб яких можливе ініціювання Комітетом питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання (неналежне виконання) вказівок (рекомендацій) Комітету. Для вдосконалення правового регулювання здійснення громадського контролю у сфері цивільного обігу вогнепальної зброї слід законодавчо визначити суб’єкти в цій сфері, їхні права, обов’язки та відповідальність, гарантії здійснення цього контролю. Доведено, що громадський контроль за реалізацією державної політики у сфері обігу зброї як інститут демократичної держави в умовах юридичної невизначеності його здійснення може становити безпекові ризики (зокрема корупційного характеру) для формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, що буде посилено в умовах легалізації цивільного обігу вогнепальної зброї (наприклад, у вигляді корупційного лобізму виробників і продавців зброї). Окреслено найбільш перспективні шляхи подолання цієї проблеми, основними з яких є розроблення та прийняття проєкту Закону України про громадський контроль, а також доповнення офіційно зареєстрованого законопроєкту про зброю окремим розділом з відповідним змістом. Проаналізовано зміст основних міжнародних нормативно-правових актів, якими визначаються загальні засади обігу зброї в ЄС, визначено їх переваги та напрями імплементації в законодавче поле України. Окреслено міжнародний досвід державного регулювання обігу зброї (США, ЄС, зокрема ФРН та Франції), а також можливості його адаптації до національної правової системи, на підставі чого сформульовано пропозиції з удосконалення адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї, а саме: 1) доцільність використання в законопроєкті № 5708 зарубіжних підходів до закріплення: принципів поводження зі зброєю повнолітніх і неповнолітніх; принципів надійності та критеріїв особистісних характеристик особи, яка бажає набути право на придбання та володіння зброєю; заборони носіння зброї на масових заходах; ознак зброї, що має історико-культурну цінність; обігу зброї за участю іноземного елементу; заборони володіти більше ніж однією одиницею зброї, яка потребує дозволу та не має історико-культурної цінності; обов’язку повідомлення про підозрілі спроби укласти угоду про купівлю зброї; 2) доцільність: створення та схвалення Концепції формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні на період до 2030 року; розроблення та прийняття законодавчих актів, що будуть упорядковувати відносини та процеси у сфері обігу зброї (проєкти законів України про обіг зброї (спеціальний та цивільний обіг зброї), про право на самозахист (цивільний обіг вогнепальної зброї)), а також підзаконних актів, які сприятимуть оптимізації формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї (Державної програми з детінізації обігу зброї в Україні на період до 2030 року; наказу МВС України «Про придбання зброї, боєприпасів і спеціальних засобів окремими державними органами»; наказу МВС України «Про Державний реєстр обігу зброї»). Обґрунтовано необхідність прийняття: 1) Закону України про право на самозахист, з метою запровадження режиму цивільного обігу вогнепальної зброї; визначення особливостей виникнення, перебігу та припинення адміністративно-правових відносин щодо зброї, яка знаходиться в цивільному обігу; встановлення основних вимог щодо правосуб’єктності особи, яка має право на зброю, а також відповідних обмежень та заборон; окреслення класів зброї для самозахисту, на які потрібні дозволи, які потребують декларування та які не потребують дозволу чи декларування; встановлення заборони щодо можливості володіння для самозахисту більше, аніж однією одиницею вогнепальної зброї, а також щодо носіння зброї на публічних заходах; 2) Закону України про обіг зброї з метою встановлення загального правового режиму обігу зброї; визначення особливостей спеціального та цивільного обігу вогнепальної зброї в державі; класифікації зброї; встановлення кола суб’єктів в сфері обігу зброї, їх правового статусу; визначення особливостей здійснення громадського та парламентського контролю у вказаній сфері. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені в дисертаційній роботі положення застосовано та в майбутньому може бути використано в науково-дослідній, правотворчій, правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі.
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання використання технічних засобів фіксації правопорушень. Administrative and legal regulation of the use of technical means of recording offenses.
  (2021-12) Бакутін, Євген Іванович; Bakutin, Yevhen
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності адміністративно-правового регулювання використання технічних засобів фіксації правопорушень та окресленні шляхів удосконалення адміністративного законодавства, норми якого регулюють правовідносини в цій сфері. Проаналізовано історичний розвиток використання технічних засобів в Україні. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень та систематизовано наукові підходи до визначення технічних засобів, що фіксують правопорушення. Розкрито зміст законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів України, які регулюють використання технічних засобів фіксації правопорушень. Визначено організаційне забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень. Надано загальну характеристику даних, отриманих у результатів використання технічних засобів фіксації правопорушень. Сформульоване концептуальне бачення використання даних, одержаних у результаті застосування технічних засобів фіксації правопорушень. Розкрито особливості зарубіжного досвіду та запропоновані напрями удосконалення нормативно-правового й організаційного забезпечення застосування технічних засобів фіксації правопорушень. В диссертации проведено комплексное исследование административно-правового регулирования использования технических средств фиксации правонарушений. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the essence of administrative and legal regulation of the use of technical means of fixing offenses and outline ways to improve administrative legislation, the rules of which regulate legal relations in this area. The historical development of the use of technical means in Ukraine is analyzed. The current state of scientific research is clarified and scientific approaches to the definition of technical means that record offenses are systematized. The content of legislative and by-laws of Ukraine, which regulate the use of technical means of recording offenses, is revealed. The organizational support of use of technical means of fixing of offenses is defined. The general characteristic of the data received as a result of use of technical means of fixing of offenses is given. The conceptual vision of use of the data received as a result of application of technical means of fixing of offenses is formulated. The peculiarities of foreign experience are revealed and the directions of improvement of normative-legal and organizational support of application of technical means of fixing of offenses are offered.
 • Item
  Адміністративно-правовий статус поліцейського в Україні. Administrative and legal status of a police officer in Ukraine.
  (2021-06) Дмитрик, Роман Валентинович; Dmytryk, Roman
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розуміння сутності адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Визначено теоретико-методологічні засади адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Встановлено структуру адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. З’ясовано категорію поліцейського як об’єкт адміністративно-правового дослідження. Наголошено на етапах створення та розвитку адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Виокремлено та визначено поняття та елементи адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Охарактеризовано права та обов’язки поліцейського в Україні. Встановлено сутність та особливості юридичної відповідальності поліцейського в Україні. Наголошено на юридичних гарантіях діяльності поліцейського в Україні. Досліджено зарубіжний досвід діяльності поліцейських та визначено можливості його використання в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення законодавства, яке регулює адміністративно-правовий статус поліцейського в Україні. В диссертации приведены теоретическое обобщение и практическое понимание сущности административно-правового статуса полицейского в Украине. The dissertation provides a theoretical generalization and practical understanding of the essence of the administrative and legal status of a police officer in Ukraine. Theoretical and methodological bases of the administrative and legal status of a police officer in Ukraine are determined. The structure of the administrative and legal status of a police officer in Ukraine has been established. Ways to improve the administrative and legal status of the police in Ukraine are proposed. The category of a police officer as an object of administrative and legal investigation has been clarified. Emphasis is placed on the stages of creation and development of the administrative and legal status of a police officer in Ukraine. The concepts and elements of the administrative and legal status of a police officer in Ukraine are singled out and defined. The rights and responsibilities of a police officer in Ukraine are described. The essence and features of legal responsibility of a police officer in Ukraine are established. Emphasis is placed on the legal guarantees of police activity in Ukraine. The foreign experience of police activity is studied and the possibilities of its use in Ukraine are determined. Ways to improve the legislation governing the administrative and legal status of police officers in Ukraine are proposed.
 • Item
  Адміністративно-правовий статус вищих спеціалізованих судів в Україні. Administrative and legal status of higher specialized courts in Ukraine.
  (2021-06) Антипова, Ірина Леонідівна; Antypova, Iryna
  У дисертації здійснено комплексне теоретичне узагальнення адміністративно-правового статусу вищих спеціалізованих судів в Україні. Сформульовано теоретичні та практичні науково обґрунтовані положення, висновки та пропозиції щодо оптимізації правового регулювання діяльності вищих спеціалізованих судів. Розкрито місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України, розкрито їх адміністративно-правовий статус і принципи діяльності. Визначено завдання, функції та адміністративні повноваження Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Окреслено завдання й адміністративні повноваження Вищого антикорупційного суду. Схарактеризовано юридичні гарантії вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою. Висвітлено зарубіжний досвід функціонування вищих спеціалізованих судів. Сформульовано напрями розвитку правового регулювання діяльності вищих спеціалізованих судів в Україні, що спрямовані на впровадження електронного судочинства та оптимізації доступу до правосуддя, підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності, внесення змін до чинного законодавства щодо організаційного визначення правового становища вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України, удосконалення нормативних положень щодо апарату спеціалізованого суду та голови апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, прийняття комплексного спеціалізованого закону «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності». В диссертации осуществлено комплексное теоретическое обобщение административно-правового статуса высших специализированных судов в Украине. In the dissertation the complex theoretical generalization of the administrative and legal status of the higher specialized courts in Ukraine is carried out. Theoretical and practical scientifically substantiated provisions, conclusions and proposals on optimization of legal regulation of activity of higher specialized courts are formulated. The place of higher specialized courts in the judicial system of Ukraine is revealed. The administrative and legal status of higher specialized courts in Ukraine has been determined. The essence of the principles of activity of higher specialized courts in Ukraine is revealed. The tasks and functions of the Supreme Court on intellectual property issues are defined. The administrative powers of the Supreme Court on intellectual property issues are described. The tasks of the Supreme Anti-Corruption Court have been determined. The administrative powers of the Supreme Anti-Corruption Court have been formed. The legal guarantees of higher specialized courts in the judicial system are described. The characteristic of foreign experience of activity of the higher specialized courts is carried out. The directions of development of legal regulation of activity of higher specialized courts in Ukraine are directed, which are directed on introduction of electronic justice and optimization of access to justice, increase of level of protection of intellectual property rights, modification of the current legislation concerning organizational definition of legal status of higher specialized courts regulations on the staff of the specialized court and the chairman of the appellate chamber of the higher specialized court, the adoption of a comprehensive specialized law "About the Supreme Court of Intellectual Property".
 • Item
  Адміністративна відповідальність за порушення у сфері державних закупівель. Administrative liability for violations in the field of public procurement.
  (2021-06) Шаркова, Віта Володимирівна; Sharkova, Vita
  У дисертаційній роботі досліджено сутність адміністративної відповідальності за порушення у сфері державних закупівель. Схарактеризовано адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель, визначено правові аспекти компетенції органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері державних закупівель, встановлено систему правових засад запобігання та протидії їм. Проаналізовано правовий механізм регулювання, передумови виникнення адміністративних правопорушень. Наголошено на адміністративно-правовому регулюванні порядку розміщення замовлення у сфері державних закупівель. Визначено особливості адміністративної відповідальності за порушення умов договору про закупівлю. З’ясовано корупційні вияви, що супроводжуються посадовими та службовими особами у сфері державних закупівель. Обґрунтовано потребу у вдосконаленні законодавства України щодо запобігання та протидії адміністративним правопорушенням у сфері державних закупівель з урахуванням зарубіжного досвіду. Встановлено шляхи впровадження в національне законодавство позитивного зарубіжного досвіду щодо запобігання та протидії адміністративним правопорушенням у сфері державних закупівель. В диссертационной работе исследована сущность административной ответственности за нарушения в сфере государственных закупок. In the dissertation work the essence of administrative responsibility for violations in the field of public procurement is investigated. The administrative responsibility for offenses in the field of public procurement as an object of research is characterized, the legal aspects of the competence of bodies considering cases of liability for offenses in the field of public procurement are determined and the system of legal bases of prevention and counteraction of administrative offenses in the field of public procurement. The legal mechanism of regulation, preconditions for the occurrence of administrative offenses are clarified. Emphasis is placed on the administrative and legal regulation of the order of placing orders in the field of public procurement. Peculiarities of administrative liability for violation of the terms of the procurement contract are determined. Corruption manifestations accompanied by officials and officials in the field of public procurement have been identified. Emphasis is placed on improving the legislation of Ukraine on prevention and counteraction to administrative and legal regulation, taking into account foreign experience. The ways of introduction into the national legislation of positive foreign experience on introduction and prevention of administrative offenses in the field of public procurement are established. The directions of improvement of legal regulation of prevention and counteraction to administrative offenses in the field of public procurement are offered.
 • Item
  Організаційні основи судоустрою в Україні. Organizational bases of judicial system in Ukraine.
  (2021-06) Щерблюк, Ольга Василівна; Shcherbliuk, Olha
  У дисертаційному дослідженні надано нове роз’яснення наукового завдання стосовно засад, сутності та змісту організаційних основ судоустрою в Україні. Здійснено опис теоретико-правових засад організації судоустрою в Україні крізь призму її визначення об’єктною складовою адміністративно-правового регулювання, сутності завдань і функцій, а також характеристики системи, що реалізовано шляхом визначення поняття, видів та особливостей забезпечення. Характеристику окремих організаційних процедур забезпечення судоустрою в Україні розкрито шляхом дослідження: змісту процедури утворення та ліквідації суду; особливостей процедури обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад; сутності процедури фінансового та матеріально-технічного забезпечення судоустрою і змісту процедури інформаційного забезпечення судоустрою. Здійснено компаративістичне дослідження щодо організації судової влади в зарубіжних країнах задля виокремлення позитивного досвіду для адаптації його в Україні. Визначено напрями та конкретні ініціативи щодо вдосконалення законодавства у сфері організації судоустрою в Україні. The dissertation research provides a new explanation of the scientific task regarding the principles, essence and content of the organizational foundations of the judiciary in Ukraine. The description of the theoretical and legal foundations of the organization of the judiciary in Ukraine through the prism of its definition as an object component of administrative and legal regulation, the essence of tasks and functions, as well as the characteristics of the system, implemented by defining the concept, types and features Characteristics of certain organizational procedures for ensuring the judicial system in Ukraine are disclosed through: the content of the procedure for the formation and liquidation of the court in Ukraine; features of the procedure for electing judges to administrative positions and dismissal from these positions in Ukraine; the essence of the procedure of financial and logistical support of the judiciary in Ukraine and the content of the procedure of information support of the judiciary in Ukraine. A comparative study of the organization of the judiciary in foreign countries was carried out in order to highlight the positive experience for its adaptation in Ukraine. Directions and specific initiatives for improving the legislation in the field of organization of the judiciary in Ukraine have been formed.В диссертационном исследовании представлено новое решение научной задачи относительно сущности и содержания организационных основ судоустройства в Украине.
 • Item
  Адміністративно-правові засади запобігання корупційним ризикам в діяльності Національної поліції України. Administrative legal principles of prevention of corruption risks are in activity of the National Police of Ukraine.
  (2021-05) МЕЛЬНИЧУК, РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ; Melnychuk, R. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації сформульовано поняття, визначено сутність, ознаки та види корупційних ризиків в поліцейській діяльності. Розкрито особливості реалізації адміністративно-правового статусу Національної поліції України у сфері запобігання корупції в системі поліції. Охарактеризовано сучасне становище державної антикорупційної політики у сфері запобігання корупції в діяльності органів (закладів, установ) поліції. Визначено адміністративно-правову базу з питань запобігання корупційним ризикам в діяльності Національної поліції України. З’ясовано сутність, особливості та функції адміністративно-правового забезпечення запобігання корупційним ризикам у діяльності поліції. Окреслено адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічного і приватного сектору із запобігання корупційним ризикам в системі поліції. Систематизовано міжнародно правові акти та розглянуто закордонний досвід у сфері запобігання корупційним ризикам в поліцейській діяльності. Запропоновано основні напрями удосконалення адміністративно-правових засад запобігання корупційним ризикам в системі поліції.Thesis on the degree of Candidate of Juridical Science, specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The thesis provides the concept, essence, features and types of corruption risks in police activities. The study reveals the features of implementing the administrative legal status of the National police of Ukraine in the field of corruption prevention in the police system. The modern state of affairs in public anticorruption policy is described in the field of corruption prevention in activities of police bodies (institutions, establishments). The administrative and legal basis for prevention of corruption risks in activities of the National Police of Ukraine. The study reveals the essence, features and functions of the administrative and legal framework for prevention of corruption risks in the activities of police. The study outlines the administrative and legal principles of co-operation of the National Police of Ukraine with public and private actors with regard to prevention of corruption risks in the police system. International legal acts are systematized and foreign experience in the field of prevention of corruption risks in police activities is considered. The study makes proposal concerning main areas of improving the administrative and legal principles of corruption risk prevention in the police system.
 • Item
  Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Administrative and legal bases of public administration subjects activity in the field of prevention and counteraction to domestic violence.
  (2021-05) ДОВГУНЬ, КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА; Dovgun, K. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2021. Дисертація присвячена аналізу адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. У дисертації наведено нове розв’язання наукового завдання через розкриття теоретико-правових основ діяльності суб’єктів у досліджуваній сфері з урахуванням останніх законодавчих змін, виокремлення основних принципів, інструментів практичної діяльності вказаних суб’єктів та вироблення дієвих рекомендацій щодо удосконалення адміністративного законодавства у досліджуваній сфері. Проаналізовано адміністративно-правовий інструментарій у сфері запобігання та протидії від домашнього насильства, а також зарубіжний досвід у сфері захисту та протидії домашньому насильству. Здійснено пошук шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів публічної адміністрації у досліджуваній сфері. Відзначено, що чинне законодавство у протидії та запобігання домашньому насильства потребує удосконалення, зокрема: вирішення питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі осіб, осіб на яких поширюється дія дисциплінарних статутів через прийняття окремих законів; внесення змін до частини КУпАП, що 16 дозволить проводити розгляд справ про адміністративні правопорушення без обов’язкової присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальностіThesis research for gaining a scientific degree of the candidate of legal sciences by the specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. Dissertation for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; financial right; information law. – National Academy of Internal Affairs. – Kiev, 2021. The thesis is devoted to the analysis of the administrative and legal basis for the activities of entities that carry out activities in the field of preventing and countering domestic violence. The dissertation presents a new solution to a scientific problem through the disclosure of the theoretical and legal foundations of the activities of subjects in the field under study, taking into account the latest legislative changes, highlighting the basic principles, tools for the practical activities of these subjects and the development of effective recommendations for improving administrative legislation in the field under study. The author analyzes the administrative and legal instruments in the field of preventing and combating domestic violence, as well as foreign experience in the field of protecting and combating domestic violence. The search for ways to increase the efficiency of the activities of public administration entities in the studied area has been carried out. It is noted that the current legislation in countering and preventing domestic violence requires improvement, in particular, solving the issue of bringing to administrative responsibility for committing domestic violence or gender-based violence of persons, persons who are subject to disciplinary charters through the adoption of separate laws; amendments to the CUpAP part, which will allow for the consideration of cases of administrative offenses without the mandatory presence of a person brought to administrative responsibility. Foreign experience in the field of protection and counteraction to domestic violence is analyzed. It is argued that in the Anglo American and Romano-Germanic types of legal systems, in addressing domestic violence, much attention is paid to a variety of educational and prevention programs that are effective tools to prevent this negative social phenomenon. It is emphasized that it is common practice to create specialized units to combat domestic violence in the system of public administration bodies, such as specialized courts and specialized police units. The need to create a coordinated system of response of various public administration bodies to cases of domestic violence based on the example of the "Blue Card" in Poland is substantiated. It is argued that policies and practices to combat domestic violence are being improved today in both the economically developed and developing countries of the world. It is noted that the legislation in the countries of the Anglo-American and Romano-Germanic type of legal systems, in comparison with Ukraine, usually 18 provides for stricter measures against offenders. It is concluded that in foreign countries, there are various mechanisms to prevent and combat domestic violence, which are positively borrowed from Ukrainian legislation
 • Item
  Адміністративно-правові засади застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. Administrative and legal bases for the application of special measures of countering domestic violence.
  (2021-04) ГОРБАЧ-КУДРЯ, ІВАННА АНАТОЛІЇВНА; Horbach-Kudria, I.A.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розглянуто сутність, зміст та особливості адміністративно правового застосування термінового заборонного припису стосовно кривдника, обмежувального припису стосовно кривдника, взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, направлення кривдника на програму для кривдників. Проведено розмежування понять «протидія домашньому насильству» та «запобігання домашньому насильству», що перебувають у щільному взаємозв’язку. Систематизовано законодавство, що передбачає застосування спеціальних заходів протидії домашньому насильству в адміністративному регулюванні. Визначено уповноважених суб’єктів, їх роль та місце у загальній системі протидії домашньому насильству. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству на прикладі Республіки Австрії, Королівства Бельгії, Турецької Республіки, Грецької Республіки, Італійської Республіки, Королівства Норвегії та Канади. Математично обґрунтована потреба внесення змін до Законів України та підзаконних нормативно-правових актів.Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of legal sciences on the specialty 12.00.07 «Administrative law and procedure, finance law, information law». – The National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation is devoted the essence, content and features of the administrative and legal application of the urgent prohibitive order against the offender, the restrictive order against the offender, taking the offender for preventive registration and carrying out preventive work with him, sending the offender to the offender’s program. A review of scientific views on «countering domestic violence» as a terminology of administrative and legal research, defining the role and place of special measures to countering domestic violence. A distinction is made between the concepts of «countering domestic violence» and «prevention of domestic violence». It is defined the term «special measures to countering domestic violence». The experience of collecting empirical information in administrative and legal research on countering domestic violence is analyzed. It is offered to use methods of data collection, processing, analysis and interpretation in inseparable unity with methods of scientific knowledge of practical activity and methods of realization of the right that will provide comprehensive studying of a subject of research.20 The provision is formulated that special measures to countering domestic violence include an urgent injunction against the offender, a restrictive injunction against the offender, the registration of the offender and preventive work with him. Referral of the offender to the program for the offender is classified as a measure to prevent and countering domestic violence. According to the results of 85 postal polls, questionnaires of 474 police authorized units of the National Police of Ukraine, analysis of 1754 decisions in cases of administrative offenses issued by the courts of Ukraine under Art. 1732 of the Code of Ukraine about Administrative Offenses, and decisions made by courts in civil cases on the issuance of a restrictive order against the offender contained in the Unified Register of Judgments during the period from 2018 to 2020, found that the application of special measures to countering domestic violence has not established practice, has not correspond to the existing risk situation and is carried out by entities authorized mainly according to their own individualized understanding of the regulatory framework. The legislation is systematized, which provides for the application of special measures to countering domestic violence in administrative regulation, by the subject`s subsystem and the subsystem of entities authorized. The units authorized of the National Police of Ukraine are presented as the entities, that carry out the issuance of an urgent prohibitive order and operate the registration of the offender and preventive work with him. The district, district in the city, city or city district courts (judges) are presented as the entities, that powers include to competence is the restrictive order against the offender and sending the offender to the offender`s program. An algorithm is proposed issuance of the urgent prohibitive order against the offender, taking the offender for preventive registration and carrying out preventive work with him, against psychological and economic domestic violence. The mechanism of cooperation of entities authorized. It is determined that taking into account the principles of legality, necessity, proportionality and efficiency guarantees the legality of the application of special measures to countering domestic violence by units authorized of the National Police of Ukraine. The foreign experience of applying special measures to countering domestic violence on the example of the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Republic of Turkey, the Hellenic Republic, the Italian Republic, the Kingdom of Norway and Canada is analyzed. The experience of the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Republic of Turkey, and Canada is positive for Ukraine to follow. The need to amend the Law of Ukraine «On Prevention and Countering Domestic Violence», the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the order of the Ministry of Internal Affairs of 25.02.19 № 124 «On approval of the Procedure for registration the offender by an authorized unit of the National Police of Ukraine».
 • Item
  Адміністративно-правові засади здійснення адміністративного примусу органами Національної поліції України. Administrative and legal principles of administrative coercion by the National Police of Ukraine.
  (2021-04) Пелех, Михайло Іванович; Pelekh, Mykhailo
  У дисертації проведено комплексне дослідження адміністративно-правових засад здійснення адміністративного примусу органами Національної поліції України. З’ясовано правову роль адміністративного примусу як методу адміністративно-правового впливу в діяльності органів державної влади. Визначено поняття й ознаки адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України. Висвітлено спеціально-правові питання зазначеної проблематики, зокрема схарактеризовано особливості адміністративно-правового регулювання здійснення поліцейськими окремих заходів адміністративного примусу. Уточнено понятійно-категоріальний апарат зазначеної сфери дослідження, запропоновано спеціально-правові дефініції ключових категорій у сфері здійснення адміністративного примусу органами Національної поліції України. Встановлено проблеми правового регулювання у сфері застосування заходів адміністративного примусу органами Національної поліції України та пошуку напрямів підвищення ефективності цих заходів. Висвітлено досвід зарубіжних країн щодо застосування заходів адміністративного примусу, а також вивчено можливості його застосування в Україні. В диссертации проведено комплексное исследование административно-правовых основ осуществления административного принуждения органами Национальной полиции Украины. In the dissertation the complex research of administrative and legal bases of realization of administrative coercion by bodies of National police of Ukraine is carried out. In order to achieve the goal of scientific research, the author clarified the legal role of administrative coercion as a method of administrative and legal influence in the activities of public authorities and defined the concepts and signs of administrative coercion in the activities of the National Police of Ukraine. The characteristic features of administrative coercion carried out by authorized persons and subdivisions of the National Police and which distinguish the specified activity from similar activity of other state authorities are singled out. A big part of the work is devoted to clarifying the special legal issues of the selected items, namely the characteristics of the administrative and legal regulation of certain measures of administrative coercion by the National Police of Ukraine. The author clarifies and defines the conceptual and categorical apparatus of the chosen field of research, provides special legal definitions of key categories and concepts in the field of administrative coercion by the National Police of Ukraine. The study is aimed at identifying problems of legal regulation in the field of administrative coercion by the National Police of Ukraine and finding ways to improve the effectiveness of such measures. The general problems of legal regulation in the field of application of measures of administrative coercion by the bodies of the National Police of Ukraine are singled out. The solution of this goal was also facilitated by the disclosure of the experience of foreign countries in the application of measures of administrative coercion and outlining the possibilities of its application in Ukraine.
 • Item
  Адміністративно-правові засади проведення службового розслідування в органах Національної поліції України. Administrative and legal principles of conducting command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine.
  (2021-04) Астаф’єв, Андрій Андрійович; Astafiev, Andrii
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності й особливостей адміністративно-правових засад проведення службового розслідування в органах Національної поліції України, а також в опрацюванні позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду з цього питання. Визначено поняття службового розслідування в органах Національної поліції України, проаналізовано правові засади його проведення, а також місце серед них норм адміністративного права. Встановлено повноваження суб’єктів і підстави проведення службового розслідування в органах Національної поліції України. Схарактеризовано організацію проведення зазначеного розслідування. Розкрито сутність оскарження результатів проведення службового розслідування в органах Національної поліції України. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання проведення службового розслідування в органах поліції та визначено можливості його використання в Україні. Опрацьовано напрями вдосконалення проведення службового розслідування в органах Національної поліції України. В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении сущности и особенностей административно-правовых основ проведения служебного расследования в органах Национальной полиции Украины, а также в разработке положительного отечественного и зарубежного опыта по данному вопросу. Определено понятие служебного расследования в органах Национальной полиции Украины, проанализированы правовые основы его проведения, а также место среди них норм административного права. Установлены полномочия субъектов и основания проведения служебного расследования в органах Национальной полиции Украины. Охарактеризована организация проведения данного расследования. Раскрыта сущность обжалования результатов проведения служебного расследования в органах Национальной полиции Украины. Обобщен зарубежный опыт правового регулирования проведения служебного расследования в органах полиции и раскрыты возможности его использования в Украине. Определены направления совершенствования проведения служебного расследования в органах Национальной полиции Украины. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the nature and features of the administrative and legal framework of the official investigation in the National Police of Ukraine, as well as to develop positive domestic and foreign experience, which allowed to substantiate a number of new scientific conclusions, provide practical recommendations and suggestions on the issues under the research. The concept and features of the command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are determined. Thus, it is established that the command investigation is a necessary element of disciplinary proceedings, which is an administrative procedure carried out by the specially authorized body – the disciplinary commission – that lies in collecting, checking and evaluating materials and information about disciplinary misconduct of the police officer to clarify all circumstances of its commission (causes and conditions of disciplinary misconduct, guilt of the police officer, severity of disciplinary misconduct, extent of the damage), as well as to analyze the information received in order to make proposals to eliminate the causes of offenses. The role and significance of the command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are clarified. In particular, it is found that the role of the command investigation can be considered in the social and legal sense, depending on the directions and ways of its impact on public relations. The characteristic of the legal bases for carrying out command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine, which consists of a number of various legal acts, different both in their legal force and in the field of their origin (norms of constitutional, labor and administrative law) is given. The norms of constitutional law determine the general basic principles of both the activity of the police and the conduct of command investigation in the police. The place of the norms of administrative law regulating this issue is defined as well. The powers of the subjects of command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are established. It is proved that today the Disciplinary Commission is the main subject of command investigation specially created for this purpose. The grounds for conducting command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are determined. The basis for command investigation is not always the fact of committing disciplinary misconduct itself, as the primary and immediate purpose of command investigation is to establish an objective fact of disciplinary misconduct, which, incidentally, cannot always be established. The characteristics of the organization of the command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are given. It is concluded that the organization of command investigation in the National Police of Ukraine is a process of preparation of the necessary conditions for timely, objective and impartial implementation of this investigation, ensuring its purposeful, consistent and effective nature by the competent entity. The essence of appealing the results of the command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine is revealed. Appeal against the results of the command investigation in the National Police of Ukraine is a legal institution that includes legal substantive and procedural aspects of the application of the police officer (who is under investigation) to the relevant court to protect his (her) rights and legitimate interests, and the court’s decision on the disputed situation. The foreign experience of legal regulation of command investigation in the police bodies is generalized and the possibilities of its use in Ukraine are determined. It is proved that the most expedient and effective will be the adoption of comprehensive experience, processed for national management trends in the police sphere. The areas for improvement of the command investigation in the bodies of the National Police of Ukraine are proposed. They are the following: a) the need to improve the administrative and legal mechanism of public involvement in the work of the Disciplinary Commissions; b) the need to establish the requirement under which the Chairman of the commission should be a person with higher legal education; d) the need to ensure the legal binding nature of the results of command investigation.
 • Item
  Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів. Administrative and legal bases of control and supervisory activity of law enforcement bodies in the sphere of circulation of excisable goods.
  (2021-04) Дубовий, Євген Олександрович; Dubovyi, Yevhen
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано шляхи розв’язання проблеми, що полягає у визначенні сутності контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів, тенденцій та напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної діяльності з урахуванням європейського вектора розвитку держави. З’ясовано сутність поняття та зміст контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів як окремого виду державного контролю за господарською діяльністю. Визначено завдання, особливості та принципи контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів. Схарактеризовано стан нормативно-правового регулювання зазначеної діяльності, визначено її поняття та структуру. Висвітлено сутність, види форм і методів здійснення контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів у сфері обігу підакцизних товарів, види її адміністративних процедур. Систематизовано гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин під час здійснення вказаної діяльності. Визначено перспективні напрями взаємодії правоохоронних органів з іншими державними та громадськими інституціями під час здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері обігу підакцизних товарів. В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и предложены пути решения проблемы, которая заключается в определении сущности контрольно-надзорной деятельности правоохранительных органов в сфере оборота подакцизных товаров, тенденций и направлений совершенствования административно-правового регулирования данной деятельности с учетом европейского вектора развития государства. The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the nature and features of control and supervision of law enforcement agencies in the field of excisable goods, trends and prospects of building a new model of the latter taking into account Ukraine's integration into the European Union.
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання порядку вивезення, ввезення та повернення в Україну культурних цінностей.Administrative and legal regulation of the order of export, import and return to Ukraine of cultural values.
  (2021-04) Парагайло, Віталій Олександрович; Parahailo, Vitalii
  Досліджено адміністративно-правове регулювання порядку вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей в Україну. Здійснено ретроспективний аналіз ґенези розвитку адміністративно-правового регулювання обігу культурних цінностей в Україні, а також визначено особливості сучасного його стану. Проаналізовано наявну систему суб’єктів у сфері обігу культурних цінностей в Україні. Виявлено особливості адміністративних процедур оформлення права на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з України, а також можливі шляхи оптимізації зазначеного порядку дій. Розкрито основні аспекти адміністративних процедур ввезення (тимчасове ввезення) культурних цінностей в Україну. Встановлено сутність адміністративних процедур щодо повернення культурних цінностей. Висвітлено міжнародні стандарти з охорони національних культурних цінностей та їх упровадження в національну правову систему. Узагальнено зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку вивезення, ввезення, повернення національних культурних цінностей та шляхи його імплементації в Україні. Исследовано административно-правовое регулирование порядка вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей в Украину. The peculiarities of cultural values as an object of legal regulation have been investigated. A retrospective analysis of the genesis of the development of administrative and legal regulation of the circulation of cultural values in Ukraine, as well as features of its current state have been conducted. The existing system of subjects in the sphere of circulation of cultural values in Ukraine has been characterized. The peculiarities of administrative procedures for registration of the right to export (temporary exportation) of cultural property from Ukraine, as well as possible ways of optimization of the specified order of actions have been revealed. The main aspects of administrative procedures for the import (temporary importation) of cultural property to Ukraine have been revealed. The essence of administrative procedures for the return of cultural property has been established. A detailed description of international standards for the protection of national cultural values and its implementation in the national legal system has been done. Foreign experience of administrative and legal regulation of the order of export, import and return of national cultural values and ways of its implementation in Ukraine have been generalized. The analysis of the basic legal acts gives grounds to state the absence of a single definition of the concept, as well as the absence of an accurate (exhaustive) list of objects that fall under the category of "cultural values". Based on the analysis of legislative and doctrinal definitions, it is necessary to identify the main features of cultural values. It is determined that all available cultural values can be divided into general and special ones. There has been proposed to classify cultural values in order to determine the place of one or another cultural value in their general system, to establish the necessary legal regime for its circulation. Under the administrative-legal regulation in the area of circulation of cultural values, we understand the activity of specially authorized subjects of public administration, based on the prescriptions of laws and other legal acts, to ensure the proper circulation of cultural values. The genesis of administrative and legal regulation of the circulation of cultural values in Ukraine and the prerequisites for its establishment in the legal monuments of different historical periods are inseparably linked to the main stages of formation and incipience of administrative and legal relations in the Ukrainian lands. The most important normative acts that form the basis of administrative and legal regulation of the circulation of cultural values in Ukraine are the laws of Ukraine – the Constitution of Ukraine, the Customs Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Exports, Imports and Returns of Cultural Property" of 21.09. 1999 No. 1068-XIV, «On museums and museum work» of 29.06.1995 № 249/95-ВР, «On culture» of 14.10.2010 № 2778-VI, «On protection of cultural heritage» of 08.06.2000 № 1805-III, "On protection of archaeological heritage" of 18.03.2004 № 1626-IV and other. The regulatory framework for the administrative and legal regulation of the circulation of cultural values in Ukraine, in addition to the laws, is made up of numerous subordinate administrative legal acts issued by entities authorized to define, conduct, formulate and implement state policy in researched field, as well as international legal acts and international treaties, the consent of which was provided by the Verkhovna Rada of Ukraine. A key element of the administrative and legal regulation of the circulation of cultural property in Ukraine is the entities that implement it and implement state policy in the field. Under the system of subjects for the circulation of cultural property, we understand the list of state bodies, which are responsible for ensuring and controlling and ordering the import, export and temporary export of cultural property, and are realized by establishing the separate rights and duties of such authorities. There has been stated that at present the absence of a central executive body that would exercise control and control over the circulation of cultural property is a negative phenomenon. The concentration of all powers in the said field only in the line ministry substantially limits the functions of the central authorities, which are specified in the special legislation. An important task of state bodies in the sphere of circulation of cultural values in the current conditions of development of our country is the question of the return of cultural values, which are currently in the territory of the temporarily occupied regions of Ukraine and the territory of the annexed Crimean peninsula. The administrative procedure should be understood as the procedure established by the rules of administrative law for consideration by public administration bodies of individual administrative cases concerning the realization and protection of the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities. There has been established that the administrative procedures for export (temporary exportation), importation (temporary importation) and return of cultural values in Ukraine are characterized by the stability and clear procedure of certain actions. The final stage of any of the above administrative procedures is the preparation of an administrative act (the issuance of a certificate of export, import or return of cultural property). Based on the analysis of foreign experience of administrative procedures in the research area, it is suggested that: in the process of reforming the system of protection of cultural values in Ukraine, it is necessary to properly unify the accounting data on cultural values; we propose to create in Ukraine an automated centralized database of records – the State Register of Cultural Property – this web resource will serve not only as a complete list of objects of cultural national heritage, but above all as a registration platform for the latter; also one of the necessary steps now, including to systematize existing acts, is to adopt a unified document – the Code on Cultural Values of Ukraine. This Code should become the basic regulatory act in the branch of preservation and protection of cultural property in Ukraine (such as the Code of French Cultural Heritage (Code du patrimoine); thoroughly filled and staffed is the regional commissions' staff, which would be advisable to adopt for creating authorized territorial subdivisions of the central executive body, which ensures the formation of state policy in the field of export, import and return of cultural property in Ukraine; it is necessary to supplement the national law a norm that would regulate the issue of the import into the territory of Ukraine of cultural heritage objects from the occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, Donetsk and Lugansk regions; to create the central body or authorized person for import, export and return of cultural property from the occupied territories, to which give authority of legislative proposals, the settlement of disputes and representation in court on behalf of the state.
 • Item
  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах засобами адміністративного права. Prevention and settlement of conflict of interests in public law relations by means of administrative law.
  (2021-04) Пастух, Ігор Дмитрович; Pastukh, Ihor
  У дисертації окреслено методологію та історіографію дослідження запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, розкрито зміст публічних правовідносин як сфери виникнення конфлікту інтересів, надано поняття, визначено структуру та виокремлено види таких конфліктів. Досліджено адміністративно-правові засоби запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах; охарактеризовано систему суб’єктів та визначено порядок їх дій щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів. Проаналізовано порядок запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, що виникають у зв’язку із недотриманням окремих видів обмежень, встановлених законодавством у сфері запобігання корупції. Розкрито зміст адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Досліджено зарубіжний досвід правового регулювання конфлікту інтересів, сформульовано концептуальні підходи та надано авторські пропозиції та рекомендації щодо удосконалення запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах засобами адміністративного права. В диссертации обозначены методология и историография исследования предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, раскрыто содержание публичных правоотношений как сферы возникновения конфликта интересов, представлено понятия, определена структура и выделены виды таких конфликтов. The dissertation is devoted to the complex research of prevention and settlement of the conflict of interest in public legal relations by means of administrative law. It outlines the methodology of research on prevention and settlement of conflicts of interest by means of administrative law, analyzes the historiography of research and identifies the stages of legal regulation of prevention and settlement of conflicts of interest, reveals the content of public relations as a sphere of conflict. The structure and types of conflict of interest are determined. Conflict of interest is defined as the presence of a private interest of a public official, which may or does affect the objectivity or impartiality of decision-making or the commission or failure to act, in the exercise of his official, representative or other public authority. It is argued that the constituent elements of the conflict of interest are: a) discretionary official, representative, and other public powers (including non-governmental); b) the private interest of the person exercising such powers; c) the possibility of influencing or influencing the private interest on the objectivity or impartiality of the exercise of discretionary official or other public authority. The administrative and legal means of preventing and resolving conflicts of interest in public law relations are studied, their concepts are formulated and the types of such means are classified. It is proved that administrative-legal means of prevention and settlement of conflict of interests in public-law relations are only a part of different in essence and purpose legal levers (instructions, prohibitions and permits) of means of administration of conflict of interests. Administrative and legal means of administration of conflict of interest in public law is a set of administrative law set of different in nature and purpose of legal instruments, measures, procedures aimed at jointly solving the problem of preventing conflicts of interest, resolve such conflicts in case of their occurrence, provide monitoring compliance with the relevant procedures, as well as bringing the perpetrators to justice if necessary. Types of such means are defined: a) measures to prevent conflicts of interest; b) measures to resolve conflicts of interest; c) monitoring measures; d) measures of administrative coercion. The system of subjects of prevention and settlement of conflict of interests is also characterized, their legal status is revealed, the order of notification and settlement of conflict of interests in public legal relations is revealed. Proposals have been made for legislative consolidation: a) forms of decision on application of external conflict of interest measures - to provide for oral or written form for decision on removal of a person from performance of task, action, decision-making or participation in its adoption in conditions of real or potential conflict of interests; for other events - only in writing; b) the organizational and structural level of the head, who has the right to decide on the exercise of powers under external control. Particular attention is paid to identifying the features of prevention and settlement of conflicts of interest in connection with the presence of enterprises or corporate rights. It was found that as a result of the transfer of corporate rights, their final alienation does not occur, the person, despite the legal requirement, continues to have a private interest and conflict of interest in the future does not lose its relevance. There are solutions to this problem. The specifics of conflicts of interest arising from non-compliance with restrictions on the receipt of gifts emphasize that not every decision made by an authorized person in favor of the person from whom he or his relatives received a gift should be considered as taken in conditions of conflict of interest. The presence or absence of such a conflict depends on the time of receipt of the gift and its type. The peculiarities of conflicts of interest that arise during combination and combination with other activities are revealed, the need to expand the rights of persons authorized to perform state or local government functions, to receive income from the activities of renting movable and immovable property, granting police rights during service to engage in medical practice, coaching and refereeing practice in sports. The content of conflicts of interest that arise during the joint work of loved ones is clarified. The types of liability for violation of the requirements for prevention and settlement of conflicts of interest are outlined, the concepts and grounds of administrative liability for such violations are revealed, the administrative penalties imposed for violation of requirements for prevention and settlement of conflicts of interest are described. It is proposed that the termination of public service (employment), as a consequence of bringing to administrative responsibility for offenses related to corruption, should be provided only in cases of their commission in connection with the performance of official (labor) duties. The content of proceedings in cases of administrative offenses related to the violation of the requirements for the prevention and settlement of conflicts of interest is disclosed. It was deemed expedient to grant the right to appeal the decision on the case of an administrative offense related to corruption to the officials who drew up the relevant protocols on administrative offenses. A comparative analysis of foreign experience in legal regulation of conflicts of interest, identified areas for improvement of legislation in the field of prevention and settlement of conflicts of interest in public relations, in particular, by establishing the possibility of resolving conflicts of interest independently by the head of the body interests, the introduction of the obligation to declare private interests, the creation of special (temporary) commissions in the structure of the body, enterprise, institution, organization, to resolve conflicts of interest. Other conceptual approaches are formulated and the author's offers and recommendations on improvement of prevention and settlement of the conflict of interests in public-law relations by means of administrative law are given.
 • Item
  Адміністративно-правова охорона прав і свобод громадян в умовах євроінтеграції. Administrative legal safeguard of rights and freedoms of citizens in the context of European integration.
  (2020-12) Мозгова, Аліна Анатоліївна; Mozhova, Alina
  У дисертації розкрито сутність, зміст, перелік прав і свобод людини та громадянина, передбачених положеннями основоположних міжнародно-правових актів і Конституції України, а також встановлено їхню роль та місце у сфері публічного управління. Сформульовано визначення поняття адміністративно-правової охорони прав і свобод людини та громадянина, з’ясовано її ключові завдання, ознаки та функції. Схарактеризовано розвиток і сучасний стан вітчизняної державної політики щодо адміністративно-правової охорони прав та свобод особи. Окреслено повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в цій сфері. Розкрито особливості й форми взаємодії громадськості з уповноваженими суб’єктами владних повноважень з питань адміністративно-правової охорони прав і свобод людини та громадянина. Проаналізовано міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід щодо адміністративно-правової охорони прав і свобод людини та громадянина. Запропоновано пріоритетні шляхи розвитку адміністративно-правової охорони прав і свобод громадян на новітньому етапі здійснення євроінтеграційних процесів. В диссертации установлена сущность, содержание и особенности реализации субъективных прав. Сформулировано понятие административно-правовой охраны прав и свобод человека и гражданина, выяснено ее ключевые задания и признаки. The dissertation reveals the essence, content, list of human and civil rights and freedoms provided by the provisions of fundamental international legal acts and the Constitution of Ukraine, as well as their role and place in the field of public administration. The definition of the concept of administrative legal protection of human and civil rights and freedoms is formulated, its key tasks, features and functions are clarified. Describes the development and current state of domestic state policy on administrative legal protection of human rights and freedoms. The main directions of administrative legal protection of subjective rights of citizens are highlighted, as well as the powers of central and local executive bodies, local governments in this area are outlined. To reveal the peculiarities and forms of interaction of the public with the authorized subjects of power on the issues of administrative legal protection of human and civil rights and freedoms. Analyzed international legal standards and foreign experience in administrative legal protection of human and civil rights and freedoms. The most priority ways of further development of administrative legal protection of the rights and freedoms of citizens at the latest stage of European integration processes are offered.
 • Item
  Правове регулювання перевірки на доброчесність працівників Національного антикорупційного бюро України. Legal regulation of the integrity test of employees of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.
  (2020-12) Браверман, Олеся Олександрівна; Braverman, Olesia
  Дисертація є першою спробою визначити особливості правового регулювання перевірки на доброчесність працівників Національного антикорупційного бюро України та формулювання пропозицій і рекомендацій щодо його вдосконалення. На підставі аналізу як нормативного, так і емпіричного досвіду врегулювання та реалізації перевірок на доброчесність зарубіжних країн запропоновано авторське розуміння доброчесності та перевірки на доброчесність працівника Національного антикорупційного бюро України. У даному науковому дослідженні розкрито сутність механізму проведення перевірки на доброчесність та його складових елементів, визначено її мету, принципи, предмет, суб’єктний та об’єктний склад, сформульовано їх взаємні права та обов’язки, форми й методи перевірки, акти її реалізації. Дано визначення та здійснено класифікацію результатів перевірки на доброчесність, проаналізовано їх наслідки для працівників Національного бюро. Ініційовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, якими врегульовано перевірку на доброчесність працівників Національного антикорупційного бюро України. Диссертация является первой попыткой определить особенности правового регулирования проверки на доброчестность работников Национального антикоррупционного бюро Украины и формулирования предложений и рекомендаций по его совершенствованию. На основании анализа как нормативного, так и эмпирического опыта урегулирования и реализации проверок на доброчестность зарубежных стран предложено авторское понимание доброчестности и проверки на доброчестность работника Национального антикоррупционного бюро Украины. Thesis research is the first attempt to determine peculiarities of the legal regulation of the integrity test of the workers of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and to define offers and recommendations for its improvement. The applicability of the thesis research theme is based on the absence of proper research of this legal instrumentarium, the necessity for theoretical development of the conceptual framework, principles and methods of conducting the stated measure of preventing corruption, that actually enables its proper use and application. Especially, considering the well-known constitutional postulate for public authorities, provided by Part 2 of Article 19 of the Constitution of Ukraine, where public and local authorities, their officials are obliged to act only on the basis, within the powers and in the manner provided by the Constitution and laws of Ukraine. Based on the results of studying statistical and empirical data that characterize the activity of the Department of Internal Control of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, it has been established that the specified internal control devision has conducted 54 integrity tests, 4 of which have negative results. The current legislation of Ukraine also provides functioning of the institute of integrity tests for the State Bureau of Investigation and the National Agency for Prevention of Corruption, which due to absence of proper understanding of the meaning of specified measure haven’t made any attempts for proper regulation of its conduct, and to implement it in practice accordingly. The issues of detecting offenses committed by law enforcement officers, including corruption and corruption-related offenses, are complicated and important not only for domestic administrative law, but also for legislation of the world countries. The relevancy of the outlined issues for Ukraine is growing in terms of more intensed transformational changes, which spread on law enforcement agencies and legal regulation of their activities, and causes a search of a modern way of their solution. In general, the study of Ukrainian and foreign scientific researches on the subject shows the absence of the unified approach to understanding the integrity, integrity test, the order of its conduct, the range of human rights and freedoms, which can be restricted, which has a negative impact on law enforcement practice as the operation of various models of integrity test, and therefore requires a comprehensive study and development of proposals to improve administrative legislation in this area. On the basis of analysis of both normative and empirical experience of settlement and realization of integrity tests of foreign countries, the authors understanding of the integrity and integrity test of an employee of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine is offered. This scientific research also reveals the essence of the mechanism of integrity test conduction and its constituent elements, defines its purpose, principles, subject, subject and object composition, formulates their mutual rights and responsibilities, forms and methods of test, acts of its implementation. The results of integrity tests are defined and classified, as well as their consequences were analyzed for the employees of the National Bureau. Offers for making amendments and attachments to legislative and bylaws normative legal acts have been initiated, which regulate the integrity test of employees of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. It has been suggested to establish a procedure for the integrity test conduct in a separate article of Law of Ukraine “About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine”, which will consist of the following stages: 1) collection and processing of data on each employee of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine in order to identify any information that may indicate his non-integrity behavior; 2) making an official note that includes information about possible non-integrity behavior of a specific employee of the National Bureau with the documentary evidences; 3) making a decision by the Head of the Department of Internal Control on whether to conduct the integrity test or not; 4) appeal or non-appeal of the decision of the Head of the Department by an employee of the Department; 5) composing an integrity test plan; 6) preliminary simulation of the situation by people who will conduct the integrity test; 7) logistical support for the integrity test; 8) the integrity test; 9) a report on the results of the integrity test; 10) informing the Director of the National Bureau about the results of the integrity test. The foreign experience of applying the integrity test has been studied, its positive aspects for introduction into the national legal system are highlighted.
 • Item
  Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. Administrative and Legal Framework for the Activities of the National Police as a Subject of the Security and Defence Sector.
  (2020-12) Безега, Василь Васильович; Bezeha, Vasyl
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності адміністративно-правових засад діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони та окресленні шляхів удосконалення адміністративного законодавства, норми якого регулюють правовідносини в цій сфері. Визначено поняття та сутність сектору безпеки й оборони як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Встановлено місце Національної поліції в системі суб’єктів сектору безпеки та оборони. Схарактеризовано завдання, принципи і правові засади діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони. Встановлено поняття та визначено структуру адміністративно-правового статусу Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони. Визначено основні напрями забезпечення функціонування сектору безпеки й оборони органами і підрозділами Національної поліції. Проаналізовано адміністративно-правові інструменти діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони, з’ясовано поняття, види та форми взаємодії її з іншими суб’єктами вказаного сектору. Встановлено поняття та процедури здійснення громадського контролю за діяльністю поліції в зазначеному контексті. Запропоновано можливі шляхи оптимізації адміністративного законодавства в частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки й оборони. В диссертации приводится теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении сущности и особенностей административно-правовых основ деятельности Национальной полиции как субъекта сектора безопасности и обороны и определение путей совершенствования административного законодательства, нормы которого регулируют правоотношения в этой сфере. The thesis provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the essence and features of the administrative and legal framework for the National Police as a subject of the security and defence sector and outline ways to improve administrative legislation, the provisions thereof regulate legal relations in this sector. The concept and essence of the security and defence sector as an object of administrative and legal regulation are defined. The place of the National Police in the system of subjects of the security and defence sector has been established. The objectives and principles of the National Police as a subject of the security and defence sector are described. The legal framework for the activities of the National Police as a subject of the security and defence sector is outlined. The concept and structure of the administrative and legal status of the National Police as a subject of the security and defence sector are established. The main areas of ensuring the security and defence sector performance by the bodies and subdivisions of the National Police are identified. The administrative and legal instruments of the National Police as a subject of the security and defence sector are described. The concepts, types and forms of interaction of the National Police with other subjects of the security and defence sector are clarified. The concept and procedures for public control over the activities of the National Police as a subject of the security and defence sector are established. Possible ways to develop administrative legislation in terms of improving the activities of the National Police as a subject of the security and defence sector are suggested.
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання застосування поліцейського піклування. Administrative and Legal Regulation of Police Care Performance.
  (2020-12) Шубіна, Наталія Миколаївна; Shubina, Nataliia
  Дисертаційне дослідження присвячено проблематиці покращення адміністративно-правового регулювання застосування поліцейського піклування. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання застосування поліцейського піклування, а також опрацюванні пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення відповідного законодавства. З’ясовується місце поліцейського піклування в системі поліцейських заходів. Визначається поняття та характерні риси поліцейського піклування як превентивного поліцейського заходу. Надається характеристика проблеми дотримання прав і свобод людини і громадянина під час застосування поліцейського піклування. Встановлюються суб’єкти щодо яких може бути застосовано поліцейське піклування. З’ясовуються особливості застосування поліцейського піклування до окремих категорій осіб. Надається характеристика у процесуальному оформленню застосування поліцейського піклування. Встановлюється порядок оскарження дій і рішень поліцейського під час застосування поліцейського піклування. Опрацьовуються шляхи впровадження в національне законодавство позитивного зарубіжного досвіду щодо застосування поліцейського піклування. Узагальнюється проблема імплементації міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав і свобод людини в діяльність Національної поліції України у сфері застосування поліцейського піклування. Диссертационное исследование посвящено проблематике улучшения административно-правового регулирования применения полицейского опеки. В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в выяснении сущности и особенностей административно-правового регулирования применения полицейской опеки, а также разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующего законодательства. The thesis reveals the issue of improving the administrative and legal regulation of police care. The thesis provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to clarify the essence and specificities of administrative and legal regulation of police care, as well as the development of proposals and recommendations for improving the relevant legislation. The place of police care in the system of police actions is determined. The concept and specificities of police care as a preventive action of the police is defined. The issue of the observance of human and civil rights and freedoms during police care performance is described. The persons subject to police care are specified. The procedural implementation of police care is described. The procedure for the appeal against the actions and decisions of the police officer during police care performance. The ways of initiating positive foreign experience regarding police care performance into the national legislation are detailed. The issue of implementation of international legal standards in the field of human rights and freedoms in the activities of the National Police in the field of police care is summarised.
 • Item
  Адміністративно-правові засади публічної служби у правоохоронній сфері України. Administrative and legal bases for public service in law enforcement area of Ukraine
  (2020-09-02) Комірчий, Павло Олексійович; Komirchyi, P.
  Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень сучасної концепції публічної служби в правоохоронній сфері, тенденцій та напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання засад її проходження в контексті найкращих національних здобутків і міжнародного досвіду в умовах перманентних структурно-функціональних змін у системі державного управління. Диссертация посвящена рассмотрению в административно-правовом контексте актуальных вопросов теории и практики организации и функционирования публичной службы в правоохранительной сфере Украины. The Thesis is one of the first in domestic administrative and legal science complex researches of the modern concept of public service in law enforcement sphere, with the comprehensive critical analysis and research on the topic area of theory and practice of public service functioning in law enforcement area of Ukraine.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку ОВС під час проведення спортивних заходів. Administrative and legal provision of public order maintenance by internal affairs bodies during sporting events.
  (2010-11-11) Мартишкo, Андрій Юрійович; Martyshko, Andrii
  Присвячена аналізу та вивченню теоретичних положень, чинного законодавства України щодо адміністративно-правового забезпечення охорони громадського порядку ОВС під час проведення спортивних заходів, а також розроблення шляхів удосконалення діяльності ОВС щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів. У дисертації визначені поняття “спортивні заходи”, “прилегла до стадіону територія”, і запропоновано класифікацію спортивних заходів, з’ясовано зміст організації та виявлено особливості забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки під час проведення спортивних заходів, визначено місце і роль органів внутрішніх справ, громадян та громадськості в загальнодержавній системі охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів; виділено етапи забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час спортивних заходів, проаналізовано організацію охорони громадського порядку та безпеки під час проведення спортивних заходів, вивчено міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні громадського порядку під час проведення спортивних заходів. Посвящена анализу и изучению теоретических положений, действующего законодательства Украины относительно административно-правового обеспечения охраны общественного порядка ОВД во время проведения спортивных мероприятий.Dissertation is devoted to the analysis and study of theoretical positions, current legislation concerning administrative and legal provision of public order maintenance by internal affairs bodies during sporting events and also working out of ways to improve the activity of internal affairs bodies in maintenance of public order and safety during sporting events.