Передовий досвід в експертній діяльності

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  ЗAРУБІЖНИЙ ДOСВІД AДМІНІСТРAТИВНO- ПРAВOВOГO РЕГУЛЮВAННЯ ЕКСПЕРТНO- КРИМІНAЛІСТИЧНИX ДOСЛІДЖЕНЬ
  (2018) Тополя, Р. В.
  Досліджено зарубіжний досвід адміністративно-прaвoвoгo регулювання експерт- нo-кримінaлістичниx досліджень, зокрема узагальнено досвід такого регулювання в Бельгії, Великій Британії, Іспанії, Литві, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції тощо. Исследован зарубежный опыт aдминистрaтивнo-прaвoвoгo регулирования экс- пертнo-криминaлистических исследований, в частности обобщен опыт такого регули- рования в Бельгии, Великобритании, Испании, Литве, Германии, Нидерландах, Норве- гии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и др. The foreign experience of administrative and legal regulation of expert criminal research has been studied, in particular, the experience of such regulation in Belgium, the United Kingdom, Spain, Lithuania, Germany, the Netherlands, Norway, Finland, France, the Czech Republic, Sweden, etc. has been generalized.
 • Item
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕВОЛЬВЕРІВ КАЛІБРУ 4 ММ ФЛОБЕР, СПОРЯДЖЕНИХ СПОСОБОМ РОЗДІЛЬНОГО ЗАРЯДЖАННЯ
  (2018) Янковський, В. П.
  Розглянуто можливості спорядження револьверів калібру 4 мм Флобер способом роздільного заряджання, наведено приклади їх досліджень у Дніпропетровському нау- ково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Рассмотрены возможности снаряжения револьверов калибра 4 мм Флобер спо- собом раздельного заряжания, приведены примеры их исследований в Днепропетров- ском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. The 4 mm caliber Flobert revolvers loading possibilities were considered by the way of separate loading, as well as research examples of revolvers, loaded the same way, were taken from Dnepropetrovsk REECC of MIA of Ukraine expert practice.