Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Виправлення та ресоціалізація засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства. Correction and Resocialization of Sentences to Deprivation of Liberty in the System of Means of Execution of Tasks of Criminal-Executive Legislation
  (2020) Василик, В. В.; Vasylyk, V.
  Будь-яка сфера правового регулювання, зокрема виконання кримінальних покарань, неодмінно ґрунтується на основоположних конституційних принципах, які є підґрунтям для розвитку відносин між правовою державою таособою. До таких принципів належать: невід’ємність, непорушність і недоторканність прав та свобод особи; верховенство права; взаємна відповідальність держави й особи; обмеженість і підзаконність державної влади; суворе підпорядкування закону в діяльності всіх державних органів і посадових осіб тощо. Нині актуальними є проблеми дотримання прав і законних інтересів громадян, що опинилися в місцях позбавлення волі. Метою статті євизначення особливостей виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства.Методологія.Під час підготовки статті використано окремі загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, зокрема: історичний, філософсько-правовий, порівняльний, системний, функціональний, узагальнення. Any sphere of legal regulation, in particular, the execution of criminal penalties, is necessarily based on fundamental constitutional principles, which are the basis for the development of relationshipsbetween the rule of law and the individual. These include such principles as: inseparability, inviolability and inviolability of the rights and freedoms of the individual; the rule of law; mutual responsibility of the state and the individual; limited andsubordinate state power; strict obedience to the law in the activities of all state bodies and officials. Nowadays, the problems of observance of the rights and legitimate interests of citizens who find themselves in places of imprisonment are very acute.Thepurpose of the article there is a definition of the features of the correction and resocialization of prisoners sentenced to imprisonment inthe system of means of fulfilling the tasks of criminal executive legislation. Methodology.In preparing the article, certain general scientific and special-scientific methods of cognition were used, in particular: historical, philosophical and legal, comparative, systemic, functional, generalization.
 • Item
  Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України. CorruptionRelatedCriminal Offenses: Conceptual Issues in the Context of Reforming theCriminal Legislation of Ukraine
  (2020) Вознюк, А. А.; Vozniuk, A.
  Метоюстатті є виявлення проблемних питань, пов’язаних із конструюванням кримінально-правових положень, що стосуються корупційних кримінальних правопорушень, як у Кримінальному кодексі України, так і в проєкті Загальної частини Кримінального кодексу України 2020 року, а також визначення шляхів їх розв’язання. У статті використано комплекс науковихметодів,а саме: термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці українських та іноземних учених, положення Кримінального кодексу України, а також практика його застосування. Наукова новизнастатті полягає в тому, що в ній: 1)висвітлено проблеми визначення корупційного кримінального правопорушення та шляхи їх розв’язання; 2)виявлено вади у визначенні корупційного злочину, передбаченого в проєкті Загальної частини Кримінального кодексу України 2020року, сформульовано пропозиції щодо їх усунення; 3)з’ясовано основні переваги й недоліки переліку корупційних правопорушень, що міститься в примітці до ст.45 Кримінального кодексу України; 4)удосконалено класифікацію корупційних кримінальних правопорушень за способом і суб’єктом їх учинення; 5)визначено зміст, позитивні та негативні аспекти кримінально-правових наслідків корупційного кримінального правопорушення.The purposeof the article is to identify major problematic issues related to the construction of criminal law provisions in the area of corruption offenses, both in the Criminal Code of Ukraine and in the draft General Part of the Criminal Code of Ukraine of 2020, as well as to identify ways to solve them. The article employs a set of researchmethods, namely: terminological, system-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study is constituted by the works of Ukrainian and foreign scientists, by provisions of the Criminal Code of Ukraine, as well as by the practice of their application. Thescientific noveltyof the article is based on the following: 1) the problems of determining a corruption offense and ways to solve them have beenrevealed; 2) shortcomings in the definition of corruption, provided for in the draft General Part of the Criminal Code of Ukraine 2020 and formulates proposals for their elimination have been identified; 3) main advantages and disadvantages of the list ofcorruption offenses contained in the note to Art. 45 of the Criminal Code of Ukraine have been identified; 4) classification of corruption criminal offenses according to the method and subject of their commission has been improved; 5)the content, positive and negative sides of the criminal-legal consequences of a corruption criminal offense have been revealed.
 • Item
  Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання.Legislative Regulation of Operational and Investigative Activities: Problems and their Solutions
  (2020) Князєв, С.М.; Kniaziev, S.; Чернявський, С.С.; Cherniavskyi, S.; Грібов, М. Л.; Hribov, M.
  Мета дослідження –внесення пропозицій з удосконалення законодавчого регулювання оперативно-розшукової та інших видів діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Методологія. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ, а також загальнонаукові та спеціальні методи юридичної науки, зокрема: системно-структурний –для визначення змісту досліджуваних категорій і правових явищ, зокрема формування понятійно-категорійного апарату, систематизації наукових знань обраного напряму дослідження загалом, комплексного аналізу положень нормативно-правових актів та формування системи пропозицій щодо реформування законодавства й використання в Україні іноземного досвіду; порівняльно-правовий та компаративний –для комплексного аналізу національного законодавства й підзаконних нормативно-правових актів, норм міжнародного права, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності; логіко-юридичний (догматичний) –під час розроблення понятійного апарату, формулювання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до законодавчих актів; статистичний–для аналізу вивчених матеріалів оперативно-розшукових справ, кримінальних проваджень, результатів анкетування; соціологічні (анкетування, інтерв’ювання, опитування) –для дослідження думок практичних працівників, визначення ефективності застосування окремих правових інститутів. The purposeof the study is to make proposals for improving the legislative regulation of operational and investigative and other activities of operational units of law enforcement agencies of Ukraine. Methodology.The methodological basis of the study is a dialectical-materialist method of scientific knowledge of socio-legal phenomena, as well as general and special methods of legal science, in particular: system-structural –to determine the content of the studied categories and legal phenomena, including the formation of conceptual and categorical apparatus. the direction of research in general, a comprehensive analysis of the provisions of regulations and the formation of a system of proposals for reforming legislation, the formation of a system of proposals for the use of foreign experience in Ukraine; comparative law and comparative –for a comprehensive analysis of domestic legislation and bylaws, international law, which constitute the legal basis of the ORD; logical and legal (dogmatic) –in the development of the conceptual apparatus, the formulation of proposals for changes and additions to legislation; statistical –for the analysis of the studied materials of ORS, criminal proceedings, results of questionnaires; sociological (questionnaires, interviews, surveys) –to study the opinions of practitioners, to determine the effectiveness of certain legal institutions.