Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України. CorruptionRelatedCriminal Offenses: Conceptual Issues in the Context of Reforming theCriminal Legislation of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метоюстатті є виявлення проблемних питань, пов’язаних із конструюванням кримінально-правових положень, що стосуються корупційних кримінальних правопорушень, як у Кримінальному кодексі України, так і в проєкті Загальної частини Кримінального кодексу України 2020 року, а також визначення шляхів їх розв’язання. У статті використано комплекс науковихметодів,а саме: термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці українських та іноземних учених, положення Кримінального кодексу України, а також практика його застосування. Наукова новизнастатті полягає в тому, що в ній: 1)висвітлено проблеми визначення корупційного кримінального правопорушення та шляхи їх розв’язання; 2)виявлено вади у визначенні корупційного злочину, передбаченого в проєкті Загальної частини Кримінального кодексу України 2020року, сформульовано пропозиції щодо їх усунення; 3)з’ясовано основні переваги й недоліки переліку корупційних правопорушень, що міститься в примітці до ст.45 Кримінального кодексу України; 4)удосконалено класифікацію корупційних кримінальних правопорушень за способом і суб’єктом їх учинення; 5)визначено зміст, позитивні та негативні аспекти кримінально-правових наслідків корупційного кримінального правопорушення.The purposeof the article is to identify major problematic issues related to the construction of criminal law provisions in the area of corruption offenses, both in the Criminal Code of Ukraine and in the draft General Part of the Criminal Code of Ukraine of 2020, as well as to identify ways to solve them. The article employs a set of researchmethods, namely: terminological, system-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study is constituted by the works of Ukrainian and foreign scientists, by provisions of the Criminal Code of Ukraine, as well as by the practice of their application. Thescientific noveltyof the article is based on the following: 1) the problems of determining a corruption offense and ways to solve them have beenrevealed; 2) shortcomings in the definition of corruption, provided for in the draft General Part of the Criminal Code of Ukraine 2020 and formulates proposals for their elimination have been identified; 3) main advantages and disadvantages of the list ofcorruption offenses contained in the note to Art. 45 of the Criminal Code of Ukraine have been identified; 4) classification of corruption criminal offenses according to the method and subject of their commission has been improved; 5)the content, positive and negative sides of the criminal-legal consequences of a corruption criminal offense have been revealed.
Description
Keywords
корупція, корупційний злочин, корупційне правопорушення, протидія корупції, службова особа, конфіскація, неправомірна вигода, corruption, corruption crime, corruption offense, counteracting corruption, official, confiscation, undue advantage
Citation