#05/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. TARGET COST MANAGEMENT TO ENSURE PRODUCT QUALITY
  (2021) ТКАЧЕНКО, Сергій Анатолійович; TKACHENKO, Serhii; ПОТИШНЯК, Олена Миколаївна; POTYSHNIAK, Olena; ПОЛЯКОВА, Євгенія Сергіївна; POLIAKOVA, Yevheniia
  Підвищення якості готової продукції, як і її забезпечення, пов'язане з витратами на всіх стадіях процесу виробництва готової продукції, в передвиробничий і післявиробничий періоди. Витрати на забезпечення якості на етапі процесу виробництва займають особливе місце в загальних витратах на якість. Труднощі в оцінюванні витрат на забезпечення якості виробів полягають в тому, що немає досвіду в області визначення виробничих витрат на забезпечення якості готової продукції і що кількість факторів впливу, які повинні бути враховані у виготовленні кінцевої продукції заданого рівня якості в умовах серійного виробництва, велика. Забезпечення якості виробів вимагає значних витрат, які з часом, з огляду на зростаючі вимоги до якості готової продукції, будуть рости, що визначає необхідність розробки механізму, що дозволяє зв'язати управління якістю готової продукції з нормованими витратами на забезпечення її якості. Стаття, яка присвячена цій малодослідженій проблемі і ставить собі за мету накреслити теоретичні, методичні та практичні шляхи управління витратами на якість, їх координування з погляду забезпечення завданого рівня якості готової продукції. Постановка проблеми системи координування (управління) витрат на якість продиктована необхідністю включення у справу всіх резервів і можливостей підвищення ефективності і якості, включаючи вміння правильно обчислювати, аналізувати, оцінювати і порівнювати витрати і результати. Цільова спрямованість статті, обґрунтовує необхідність взаємозалежної системи показників управління витрат на якість, знаходиться в руслі поставлених завдань стосовно ресурсозбереження, різкого підвищення економічної ефективності процесу виробництва і підвищення рівня якості виробів. Наукова задача полягала в осмисленні ролі витрат як завданого балансира економічної (господарської) ефективності режиму функціонування системи управління якістю готової продукції, алгоритму визначення, методів калькулювання, виявлення, обліку, прогнозування та контролю (координування) витрат на забезпечення якості продукції. Improving the quality of finished products, as well as its provision, associated with costs at all stages of the production process of finished products, in the pre-production and post-production periods. The cost of quality assurance at the stage of the production process occupies a special place in the total cost of quality. Difficulties in estimating the cost of product quality assurance are that there is no experience in determining the production costs of quality assurance of finished products and that the number of influencing factors that must be taken into account in the manufacture of final products of a given level of quality in mass production. Ensuring the quality of products requires significant costs, which over time, given the growing requirements for the quality of finished products, will grow, which determines the need to develop a mechanism to link quality management of finished products with normalized costs to ensure its quality. An article devoted to this little-studied problem and aims to outline theoretical, methodological and practical ways to manage the cost of quality, their coordination in terms of ensuring a given level of quality of finished products. The problem of coordinating (managing) the costs of quality is dictated by the need to include in the case all the reserves and opportunities to improve efficiency and quality, including the ability to correctly calculate, analyze, evaluate and compare costs and results. The purposes of the article, justifying the need for an interdependent system of quality management indicators, is in line with the objectives of resource conservation, a sharp increase in economic efficiency of the production process and improve the quality of products. The scientific problem understood the role as the costs inflicted rocker economic (economic) efficiency mode of operation of the quality management system of finished products, the algorithm definition, calculation methods, detection, calculation, forecasting and control(coordination) costs of product quality.
 • Item
  ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. INNOVATIVE COMPETENCE OF THE TEACHER OF FINANCIAL DISCIPLINES OF THE INSTITUTION OF PROFESSIONAL PRELIMINARY EDUCATION
  (2021) НЕЧИПОРЕНКО, Тетяна Дмитрівна; NECHYPORENKO, Tetiana; МУСЯТОВСЬКА, Людмила Йосипівна; MUSIATOVSKA, Liudmyla; МУСЯТОВСЬКА, Олена Степанівна; MUSIATOVSKA, Olena
  Статтю присвячено інноваційній компетентності викладача фінансових дисциплін закладу фахової передвищої освіти. Розглянуто дефініції інноваційної компетентності в наукових джерелах, окреслено зміст і структуру цього феномена. Інноваційна компетентність розуміється як обов’язкова компетенція фахівця, без наявності якої унеможливлюється ефективне виконання професійної діяльності особистістю, оскільки потребує від неї готовності до змін у зв’язку з постійними нововведеннями та модернізаціями, що відбуваються у суспільстві. Висвітлено сучасні тенденції розвитку фахової перед-вищої освіти та проаналізовано характер педагогічних технологій із використанням інноваційного інструментарію. На основі узагальнення тематичних досліджень і практики сформульовано окремі пропозиції до застосування інноваційної методики за досліджуваним профілем підготовки конкурентоспроможного фахівця. The paper is devoted to the innovative competence of the teacher of financial disciplines of the institution of professional higher education. The definition of the concept of innovative competence in scientific sources is considered, the content and structure of this phenomenon are outlined. Innovative competence is understood as a mandatory competence of a specialist, without which it is impossible to effectively perform professional activities by a person, as it requires a willingness to change in connection with the constant innovations and modernizations taking place in society. The modern tendencies of development of professional higher education are covered and the character of pedagogical technologies with the use of innovative tools is analyzed. On the basis of generalization of thematic researches and practice separate offers concerning application of an innovative technique on a researched profile of preparation of the competitive expert are formulated. A review of current research suggests that the question of the importance and feasibility of introducing innovative pedagogical technologies in training to ensure a system of defined competencies of the modern specialist is axiomatic. The analyzed thematic literature sources show that the development of pedagogical technologies (content, nature, selection of tools) in the system of pedagogical science is proposed on the basis of the use of variable technologies. The innovative competence of the teacher is shown in the updated, more effective forms, ways, methods and, accordingly, qualitatively new results of educational activity which are received as a result of realization of innovations. More systematically innovative competence of the teacher is revealed in the content of components of its structure, which includes: social competence, motivational and value competence, theoretical and methodological competence, technological competence, information and communication competence, reflexive and regulatory competence.
 • Item
  АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT – COMPONENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT
  (2021) КОСТАКОВА, Ліна Дмитрівна; KOSTAKOVA, Lina
  У процесі дослідження встановлено, що на діяльність суб’єктів господарювання справляють дестабілізаційний вплив фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Встановлено, що антикризовий фінансовий менеджмент є необхідним атрибутом у подоланні впливу негативних факторів та стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств. З’ясовано, що антикризовий фінансовий менеджмент є складовим елементом загального процесу управління промисловим підприємством та як підсистема управління відповідає за групу завдань, без вирішення яких ведення комерційно-успішної господарської діяльності є неможливою. In the course of the study, it was found that the factors of the internal and external environment produce a destabilizing effect on the activities of business entities. It has been established that anti-crisis financial management is a necessary attribute in overcoming the influence of negative factors and stabilizing the financial and economic activities of enterprises. On the basis of the conducted critical review, it was found that scientists consider anti-crisis financial management, on the one hand, as a separate direction of management, which is a set of financial methods for preliminary diagnostics and prevention of a financial crisis and aimed at effectively overcoming it, and on the other hand, as a component of the overall enterprise management. The place of anti-crisis financial management among such components as financial management of an enterprise and financial management of an enterprise is schematically determined, and interrelationships between them are established. A typical graph-tree of enterprise goals has been developed, which reflects the relationship of each stage of enterprise management by dividing them by the goals of the current level and outlined the tasks of anti-crisis financial management, the essence of which is to maintain a high level of liquidity and solvency indicators, ensure financial stability and financial balance of the enterprise, prevention of possible bankruptcy, formation of the structure of borrowed sources, and the like. It is proved that anti-crisis financial management should be considered in the context of a component of the general enterprise management system.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЧОВОГО ПРАВА. CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF THE RIGHT TO THING
  (2021) ІВАНЕНКО, Олеся Анатоліївна; IVANENKO, Olesia; ВОЛОШИН, Артем Олегович; VOLOSHYN, Artem
  Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів речового права як суб’єктивного цивільного права. Зазначена правова категорія є добре відомою сучасним науковцям, адже бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму та дійшла до сьогодення майже без змін. Однак різного роду суспільні відносини, їх розвиток, поява нових тощо справляють постійний вплив на речове право загалом, його ознаки та структурні елементи, тож системне вивчення даного суб’єктивного цивільного права є актуальним у всі часи. Досліджено поняття речового права, яке залишилось поза увагою вітчизняного законодавця; класифікація речового права; ознаки речового права та його співвідношення з правом зобов’язальним; визначено, що право власності та право на чужі речі є ключовими інститутами речового права; окреслено способи захисту речового права. The right to thing and its law institutions has repeatedly become the subject of scientific research of both Ukrainian and foreign scientists. However, despite the significant number of scientific researches on this issue, the definition of the right to thing has not been enshrined in legislation of Ukraine. This indicates that the right to thing remains one of the most complex and least studied law categories of civil law. The right to thing is a right that enshrines the ownership of a tangible thing to a particular person, direct control over it in a clearly defined scope of powers and endowed with protection from any person who violates this right.