КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. TARGET COST MANAGEMENT TO ENSURE PRODUCT QUALITY

Abstract
Підвищення якості готової продукції, як і її забезпечення, пов'язане з витратами на всіх стадіях процесу виробництва готової продукції, в передвиробничий і післявиробничий періоди. Витрати на забезпечення якості на етапі процесу виробництва займають особливе місце в загальних витратах на якість. Труднощі в оцінюванні витрат на забезпечення якості виробів полягають в тому, що немає досвіду в області визначення виробничих витрат на забезпечення якості готової продукції і що кількість факторів впливу, які повинні бути враховані у виготовленні кінцевої продукції заданого рівня якості в умовах серійного виробництва, велика. Забезпечення якості виробів вимагає значних витрат, які з часом, з огляду на зростаючі вимоги до якості готової продукції, будуть рости, що визначає необхідність розробки механізму, що дозволяє зв'язати управління якістю готової продукції з нормованими витратами на забезпечення її якості. Стаття, яка присвячена цій малодослідженій проблемі і ставить собі за мету накреслити теоретичні, методичні та практичні шляхи управління витратами на якість, їх координування з погляду забезпечення завданого рівня якості готової продукції. Постановка проблеми системи координування (управління) витрат на якість продиктована необхідністю включення у справу всіх резервів і можливостей підвищення ефективності і якості, включаючи вміння правильно обчислювати, аналізувати, оцінювати і порівнювати витрати і результати. Цільова спрямованість статті, обґрунтовує необхідність взаємозалежної системи показників управління витрат на якість, знаходиться в руслі поставлених завдань стосовно ресурсозбереження, різкого підвищення економічної ефективності процесу виробництва і підвищення рівня якості виробів. Наукова задача полягала в осмисленні ролі витрат як завданого балансира економічної (господарської) ефективності режиму функціонування системи управління якістю готової продукції, алгоритму визначення, методів калькулювання, виявлення, обліку, прогнозування та контролю (координування) витрат на забезпечення якості продукції. Improving the quality of finished products, as well as its provision, associated with costs at all stages of the production process of finished products, in the pre-production and post-production periods. The cost of quality assurance at the stage of the production process occupies a special place in the total cost of quality. Difficulties in estimating the cost of product quality assurance are that there is no experience in determining the production costs of quality assurance of finished products and that the number of influencing factors that must be taken into account in the manufacture of final products of a given level of quality in mass production. Ensuring the quality of products requires significant costs, which over time, given the growing requirements for the quality of finished products, will grow, which determines the need to develop a mechanism to link quality management of finished products with normalized costs to ensure its quality. An article devoted to this little-studied problem and aims to outline theoretical, methodological and practical ways to manage the cost of quality, their coordination in terms of ensuring a given level of quality of finished products. The problem of coordinating (managing) the costs of quality is dictated by the need to include in the case all the reserves and opportunities to improve efficiency and quality, including the ability to correctly calculate, analyze, evaluate and compare costs and results. The purposes of the article, justifying the need for an interdependent system of quality management indicators, is in line with the objectives of resource conservation, a sharp increase in economic efficiency of the production process and improve the quality of products. The scientific problem understood the role as the costs inflicted rocker economic (economic) efficiency mode of operation of the quality management system of finished products, the algorithm definition, calculation methods, detection, calculation, forecasting and control(coordination) costs of product quality.
Description
Keywords
витрати, забезпечення, менеджмент, продукція, якість, finished products, goal, quality, management, providing, spending
Citation
Collections